Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2023 z dne 17. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2023 z dne 17. 11. 2023

Kazalo

Št. 122-100/2023-7-403004 Ob-3378/23, Stran 2126
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, ki jo zastopa župan Matjaž Rakovec, na podlagi 17. člena Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 89/22 – UPB2) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP in 149/22) objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje nevladnih organizacij na področju socialnega varstva za leto 2024 
1. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje programov nevladnih organizacij na področju socialnega varstva v Mestni občini Kranj (v nadaljevanju MOK) za leto 2024:
– program A: sofinanciranje programov manjšega obsega v višini do 1.100,00 EUR,
– program B: sofinanciranje programov večjega obsega v višini nad 1.100,00 EUR,
– program Č: individualno družabništvo.
Na javni razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije po Zakonu o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18), ki izvajajo socialno varstvene programe.
Do sofinanciranja so pod pogoji, določenimi s tem javnim razpisom, upravičeni:
a) programi, ki omogočajo vključitev v skupnost osebam z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in drugi programi s področja varovanja duševnega zdravja;
b) programi, ki omogočajo neodvisno življenje invalidov in drugi programi pomoči invalidom;
c) programi za svetovanje, pomoč in rehabilitacijo ter programi zagovorništva za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in za njihove svojce;
d) programi za delo z zasvojenimi;
e) programi medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč ter drugi programi, ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjšanje socialne izključenosti starostnikov;
f) programi svetovanja, pomoči in rehabilitacije različnim kroničnim bolnikom in uporabnikom posameznih zdravstvenih storitev;
g) preventivni programi za ogrožene skupine otrok in mladostnikov ter programi pomoči žrtvam nasilja;
h) programi pomoči različnim starostnim skupinam in posameznikom kot osebam s posebnimi potrebami, namenjeni odpravljanju socialnih stisk, ki niso del drugih razpisnih programov;
i) individualno družabništvo;
j) programi pro bono za pomoč posameznikom namenjenimi odpravljanju socialnih in zdravstvenih stisk.
Do sofinanciranja niso upravičeni programi, za katere MOK namenja sredstva v okviru drugih proračunskih postavk (npr. izvajanje šole za starše, izvajanje preventivnih programov po šolah in vrtcih, stanovanjske skupine, bivalne skupnosti), ter ostali socialno varstveni programi, ki so financirani direktno iz proračuna MOK. Do sofinanciranja niso upravičeni tudi sofinancirani triletni programi za leta 2022, 2023 in 2024. Predmet javnega razpisa prav tako ni sofinanciranje enega ali več enkratnih projektov (kot npr. organizacija in izvedba dobrodelne prireditve ipd.)
2. Okvirna višina razpoložljivih sredstev in način sofinanciranja programov: okvirna višina razpisanih sredstev, namenjenih za sofinanciranje nevladnih organizacij na področju socialnega varstva za leto 2024, znaša 89.661,00 EUR. MOK si pridržuje pravico znesek spremeniti, to je zvišati oziroma znižati, skladno z veljavnim proračunom za leto 2024. Strokovna komisija (v nadaljevanju Komisija) bo določila vrednost točke in skupni obseg sredstev za program A, skupni obseg sredstev za program B, in skupni obseg sredstev za program Č.
3. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj
3.1. Splošni pogoji za vse programe
Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
a) registriran mora biti kot nevladna organizacija po Zakonu o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18),
b) delovati mora najmanj šest mesecev, pri tem mora biti iz odločbe o ustanovitvi organizacije razvidno, da je bil ustanovljen najmanj šest mesecev pred podano prijavo na ta razpis,
c) sedež ali poslovne prostore mora imeti na območju Mestne občine Kranj,
d) zagotavljati mora prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev programa v MOK,
e) izvajati mora dejavnost, za katero je registriran oziroma ima določeno v ustanovitvenem aktu ali drugem temeljnem aktu organizacije na področju socialnega varstva,
f) poravnane mora imeti vse zapadle obveznosti do MOK,
g) v kolikor so v program vključene mladoletne osebe, mora izvajalec zagotoviti, da vse osebe, ki sodelujejo pri izvajanju programa in neposredno delajo z mladoletnimi osebami, izpolnjujejo pogoj nekaznovanosti za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Prijavljeni program mora izpolnjevati naslednje pogoje:
a) izvajati se mora na območju MOK in za njene občane,
b) pripravljen mora biti v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu,
c) imeti mora jasno postavljene jasne cilje, ki so v skladu s predmetom javnega razpisa in izhajajo iz potreb uporabnikov ali članstva,
d) izvajati se mora preko celega leta, in sicer minimalno deset mesecev v letu (v kolikor ga iz razloga višje sile ni mogoče izvajati, se obdobje višje sile šteje kot obdobje izvajanja programa).
3.2. Posebni pogoji za program A, za izvajanje katerega lahko vlagatelj največ prejme znesek sofinanciranja v višini do 1.100 EUR:
– Vlagatelj mora za izvajanje programa zagotoviti najmanj 50 % delež sofinanciranja iz drugih virov, kar mora biti razvidno iz finančne konstrukcije, finančna konstrukcija mora biti natančno izpolnjena.
– Vrednost celotnega programa, ki ga vlagatelj izvaja v letu 2024, je do 20.000,00 EUR.
– V kolikor ima vlagatelj v MOK enoto, se morajo vsi podatki nanašati na enoto.
3.3. Posebni pogoji za program B:
– Vlagatelj mora za izvajanje programa zagotoviti najmanj 70 % delež sofinanciranja iz drugih virov, kar mora biti razvidno iz finančne konstrukcije, finančna konstrukcija mora biti natančno izpolnjena.
– Vrednost celotnega programa, ki ga vlagatelj izvaja v letu 2024, mora biti nad 20.000,00 EUR (v ta sredstva ni vključeno predvideno sofinanciranje s strani MOK).
– V kolikor ima vlagatelj v MOK enoto, se morajo vsi podatki nanašati na enoto.
3.4. Posebni pogoji za program Č:
– Princip individualnega družabništva za starejše mora temeljiti na prostovoljcih,
– Najmanj 50 % vseh ur mora biti opravljenih pri uporabnikih izven domov upokojencev,
– Vlagatelj mora predložiti najmanj 1 priporočilo zunanje organizacije in 3 priporočila uporabnikov.
3.5. Vlagatelj lahko na javni razpis prijavi največ po eno vlogo za program A ali program B skupaj ter največ eno vlogo za program Č. V primeru, da predlagatelj prijavi več vlog za isti program, komisija predlaga, da se obravnava vlogo, ki je prispela prva na ta javni razpis, ostale vloge vlagatelja pa se po tej točki zavrže. V primeru, da vlagatelj prijavi na javni razpis eno vlogo za enega izmed programov A ali B in eno vlogo za program Č, mora oddati vsako posebej.
4. Kriteriji, po katerih se bo posamezni prijavljeni program točkoval
4.1. Kriteriji, po katerih se točkuje program A, možnih največ 120 točk
Vrednost posameznih kategorij:
1. število prostovoljcev
možnih največ 20 točk
2. članstvo iz MOK
možnih največ 20 točk
3. priporočilo
možnih največ 20 točk
4. odprti prostori
možnih največ 20 točk
5. število pomoči
možnih največ 20 točk
6. vrednost programa
možnih največ 20 točk
4.2. Kriteriji, po katerih se točkuje program B, možnih največ 210 točk
Vrednost posameznih kategorij:
1. vrednost programa
možnih največ 30 točk
2. odprti prostori
možnih največ 30 točk
3. število prostovoljcev
možnih največ 30 točk
4. zaposleni
možnih največ 30 točk
5. članstvo iz MOK
možnih največ 30 točk
6. priporočilo
možnih največ 30 točk
7. število pomoči
možnih največ 30 točk
4.3. Vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje iz točke 3 tega razpisa za programa A in B, bodo ovrednotene na podlagi kriterijev, po katerih se točkuje posamezni program. Vrednost točke se izračuna tako, da se razpoložljivi znesek letnih proračunskih sredstev za ta namen deli z vsoto doseženih točk vseh obravnavanih vlog. Z vrednostjo točke se pomnoži število doseženih točk pri posamezni vlogi in izračuna višina dodeljenih sredstev. Komisija določi tudi končni skupni obseg sredstev za program A in skupni obseg sredstev za program B. Komisija lahko, glede na razpoložljiva proračunska sredstva, vrednost točke tudi zniža. Podrobni kriteriji, po katerih se bo posamezni prijavljeni program točkoval, so določeni v razpisni dokumentaciji.
Vrednost točke se bo oblikovala posebej za program A in posebej za program B.
4.4. Kriteriji, po katerih se točkuje program Č
Komisija bo izbrala izmed vseh vlog le enega cenovno najugodnejšega vlagatelja glede na število predvidenih prostovoljcev in število predvidenih opravljenih ur pri uporabnikih. Komisija si pri programu individualnega družabništva pridružuje pravico, da izmed poslanih vlog ne izbere nobene, v kolikor oceni, da le te niso primerne ali ne bi bile uspešne ali zahtevajo preveč sredstev.
4.5. Vlagatelj na programu A lahko prejme največ 1.100 EUR tudi v primeru, če je bil glede na število doseženih točk upravičen do več sredstev.
4.6. V kolikor bi bil vlagatelj glede na število doseženih točk upravičen do več sredstev, kot jih je predlagal v vlogi za sofinanciranje s strani MOK, se vlagatelju odobrijo predlagana sredstva iz vloge.
4.7. V primeru, da vlagatelj ne bo priložil obrazcev z dokazili, ki se nanašajo na Kriterije, po katerih se bo posamezni program točkoval, to je neobveznih obrazcev, se šteje, da vlagatelj takega dokazila nima. Vlagatelja se za dokazila, ki se nanašajo na Kriterije, po katerih se bo posamezni program točkoval (to so neobvezni obrazci), ne bo pozivalo na dopolnitev in bo v tem delu prejel 0 točk.
4.8. V kolikor ima vlagatelj za opravljanje svoje dejavnosti prostore MOK v brezplačni uporabi, ne sme uveljavljati najemnine za prostor.
5. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena sredstva: za programe A, B in Č, ki se izvajajo v letu 2024, morajo biti sredstva porabljena v letu 2024.
6. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Razpis se prične 17. 11. 2023 in zaključi 18. 12. 2023.
Vlagatelji morajo izpis vloge oddati po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, in sicer najkasneje do vključno 18. 12. 2023 (velja datum poštnega žiga) ali oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Kranj, in sicer najkasneje do vključno 18. 12. 2023 (velja datum sprejemne pisarne).
Vloga mora biti najprej v celoti izpolnjena in oddana v elektronski sistem (e-Razpis). Nato mora biti natisnjen izpis vloge s podatki o vlogi in samo ta izpis (to je zgolj kontrolni obrazec vloge), podpisan in žigosan, mora biti poslan po pošti ali biti oddan v sprejemni pisarni MOK skladno z besedilom te točke razpisa. Natisnjeni izpis vloge mora biti poslan v zaprti ovojnici – z obvezno uporabo »Obrazca ovojnica«. Vsa dokazila in priloge (v kolikor so potrebna) morajo biti priložena v e-razpis v skenirani obliki.
Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Prijave, ki bodo nepravilno označene ali vložene na drug način, kot določa ta točka javnega razpisa, ne bodo obravnavane.
7. Odpiranje vlog: v kolikor bo na javni razpis prispelo več kot 10 vlog, odpiranje vlog ne bo javno. Način odpiranja vlog bo dne 19. 12. 2023 objavljen na spletni strani MOK www.kranj.si.
8. Izid razpisa: vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa predvidoma obveščeni do 15. 4. 2024.
9. Kraj in čas, kjer lahko vlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo in informacije
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani MOK www.kranj.si. V besedilu javnega razpisa in besedilu kriterijev, po katerih se bo posamezni program točkoval, so uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Informacije v zvezi z javnim razpisom zainteresirani vlagatelji dobijo na MOK, Uradu za družbene dejavnosti, in sicer v času uradnih ur po tel. 04/23-73-166 ali po elektronski pošti manja.vovk@kranj.si od 17. 11. 2023 do 15. 12. 2023, ter po predhodni najavi na individualnih inštrukcijah v sobi 93, upravne stavbe MOK od 20. 11. 2023 do 15. 12. 2023.
Mestna občina Kranj 

AAA Zlata odličnost