Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2023 z dne 17. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2023 z dne 17. 11. 2023

Kazalo

3389. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja KR J 1 – Staro mestno jedro Kranja, stran 9705.

  
Na podlagi 129. člena in v povezavi s 119. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3, Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O in 78/23 – ZUNPEOVE) ter 39. člena Statuta Mestne občine Kranj (UPB-4, Uradni list RS, št. 165/21) je župan Mestne občine Kranj dne 6. 11. 2023 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja KR J 1 – Staro mestno jedro Kranja 
1. člen 
(predmet in vsebina sklepa) 
S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja KR J 1 – Staro mestno jedro Kranja (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
Sklep o začetku priprave OPPN obsega:
– oceno stanja in razloge za pripravo OPPN,
– pravno podlago za pripravo OPPN,
– območje in predmet načrtovanja,
– način pridobitve strokovnih rešitev,
– vrsta postopka,
– roki za pripravo OPPN in posameznih faz postopka,
– seznam nosilcev urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj, in drugih udeležencev, ki sodelujejo pri pripravi OPPN,
– način vključevanja javnosti,
– seznam podatkov in strokovnih podlag,
– obveznosti financiranja,
– izvedba celovite presoje vplivov na okolje in presoje sprejemljivosti na varovana območja.
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN) 
Območje starega mestnega jedra se trenutno ureja na podlagi Odloka o zazidalnem načrtu revitalizacije starega mestnega jedra Kranja (Uradni vestnik Gorenjske, št. 7/83, 116/2008, 53/2011), Izhodišč za pripravo OPPN Staro mestno jedro Kranja, št. 3501-1/2010-48/10-1 in Trajnostne urbane strategije MOK 2030.
Staro mestno jedro Kranja se kljub velikim naravnim in kulturnim potencialom sooča s težavami. Številni objekti so potrebni celovite prenove. Dostopnost mesta je zaradi geomorfoloških značilnosti prostora omejena, zato je treba urediti dodatne dostope za peš in kolesarski promet. Urediti je potrebno tudi mirujoči promet v mestu in dostavo.
Razlog za pripravo OPPN je dejstvo, da trenutno veljavni prostorski akt tako časovno kot vsebinsko ne ustreza sedanjim razmeram in potrebam. OPPN se izdela, kot podlaga za izvedbo celovite prenove mesta (prostorske, socialne, ekonomske), katere cilj je razvoj starega mestnega jedra Kranja, v skladu z Izvedbenim prostorskim načrtom Mestne občine Kranj.
3. člen 
(pravna podlaga za pripravo OPPN) 
Pravna podlaga za pripravo OPPN so:
– Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3, Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP),
– Odlok o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 74/14, 9/16 – tehnični popravek, 63/16 – obvezna razlaga, 20/17, 42/17 – popravek, 63/17 – popravek, 1/18 – obvezna razlaga, 23/18 – popravek, 41/18 – popravek, 76/19, 69/20, 168/20 – obvezna razlaga, 184/20, 10/21, 35/22 in 17/23),
– Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16, 21/18 – ZNOrg in 78/23 – ZUNPEOVE).
4. člen 
(območje in predmet načrtovanja) 
Območje OPPN obsega enoto urejanja prostora KR J 1, ki obsega staro mestno jedro Kranja. Območje obsega zemljišča in dele zemljišč z naslednjimi parcelnimi številkami: 1, 2, 4/1, 5, 6/1, 7, 8, 11, 12, 13, 14/1, 14/2, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25/1, 25/2, 26, 27, 28, 29, 30/1, 30/2, 31, 32, 33, 34/3, 35, 36, 37, 38/1, 38/2, 39, 40, 42/1, 42/2, 42/3, 43/1, 43/2, 44/1, 44/2, 46, 47/1, 47/2, 48/1, 48/2, 49, 50/1, 50/2, 51/1, 51/2, 52, 53/1, 53/2, 56/10, 56/11, 56/12, 56/13, 56/14, 56/2, 56/3, 56/5, 56/6, 56/7, 56/8, 56/9, 59/1, 60, 61/1, 61/2, 62, 63, 64/1, 64/2, 65/1, 65/2, 65/3, 65/4, 66/1, 66/2, 66/3, 66/4, 66/5, 66/6, 67/1, 67/2, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74/1, 74/2, 74/5, 75/1, 75/2, 76/1, 76/2, 77, 78, 79/3, 79/4, 79/5, 79/6, 79/7, 80/3, 80/4, 80/5, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88/1, 88/2, 89/1, 89/2, 89/3, 90/1, 90/2, 90/3, 91/1, 91/2, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101/1, 101/2, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114/3, 114/4, 115/3, 115/4, 115/5, 116/1, 116/2, 117/1, 117/2, 118, 119, 120, 121, 122/1, 122/2, 122/3, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130/1, 130/2, 131/1, 131/2, 132, 133/1, 133/2, 134, 135, 136, 137, 138, 139/1, 139/2, 140, 141, 142, 143, 144/10, 144/11, 144/12, 144/4, 144/5, 144/6, 144/8, 144/9, 145/1, 145/2, 146/1, 146/2, 147, 148, 149/1, 149/2, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156/2, 156/5, 156/6, 157/1, 157/2, 158/1, 158/2, 159, 160, 161, 162, 164/1, 164/2, 165/1, 165/2, 165/3, 165/4, 165/5, 166/1, 166/2, 166/4, 167/1, 167/2, 168, 169, 170, 171, 172/1, 172/2, 173, 174/1, 174/2, 175, 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 178/1, 178/2, 179/1, 179/2, 180, 181/1, 181/2, 182/2, 182/3, 182/4, 182/5, 182/6, 182/7, 183, 184, 185/1, 185/2, 185/3, 186/1, 186/2, 187/1, 187/2, 188, 189/1, 189/2, 190/1, 190/2, 191/3, 192, 193/1, 193/2, 194/1, 194/2, 194/3, 195/1, 195/2, 196/1, 196/2, 197/1, 197/2, 198, 199/1, 199/2, 200/1, 200/2, 201/1, 201/2, 201/4, 201/5, 201/6, 201/7, 202/1, 202/2, 203, 204/1, 204/2, 205/1, 205/2, 206/1, 206/2, 207, 208, 209, 210, 211, 212/1, 212/2, 213/1, 213/2, 214/1, 214/2, 215/1, 215/2, 216, 217/1, 217/2, 218, 219, 220/1, 220/2, 220/4, 220/5, 221, 222, 223, 224/1, 224/2, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235/1, 236/10, 236/11, 236/12, 236/9, 237/4, 238/10, 238/2, 238/3, 238/4, 238/5, 238/6, 238/7, 238/8, 238/9, 239, 240, 241, 242, 243/1, 243/2, 244, 245, 246, 247/1, 250, 251/2, 251/4, 251/5, 253/2, 253/3, 253/4, 253/5, 255/1, 255/2, 256, 257, 258/17, 258/18, 258/2, 259/1, 259/2, 298/4, 298/5, 300/5, 300/6, 354/2, 354/3, 354/4, 354/5, 354/6, 354/8, 355/1, 355/2, 355/3, 356/3, 356/4, 356/6, 356/7, 356/8, 356/9, 366/1, 366/2, 367/2, 367/3, 367/4, 372/1, 372/2, 372/3, 373, 374/1, 374/2, 375/1, 375/2, 375/3, 376, 377, 378/1, 378/2, 378/3, 379, 380, 381/1, 381/2, 382, 383, 384, 385/2, 385/5, 385/6, 386/1, 386/2, 387, 388/1, 388/2, 389/1, 389/2, 389/3, 389/4, 390/10, 390/11, 390/12, 390/13, 390/5, 390/6, 390/7, 390/8, 390/9, 391/2, 391/4, 392/1, 392/2, 392/3, 423/10, 423/11, 425, 426/1, 426/2, 427/1, 427/2, 427/3, 428, 430, 432, 433/2, 434/1, 434/2, 435, 966/3, 966/4, 967, 968/1, 968/3, 969/1, 969/2, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976/1, 976/2, 977, 978/1, 978/2, 978/3, 979/1, 979/2, 979/3, 979/4, 979/5, 982, 983, 987, 988/1, 988/2, 991/3, 993, 994, 1012/12, 1047/1, vse k. o. Kranj.
Površina območja znaša 12,5 ha.
Z OPPN je načrtovana prenova in gradnja stavb, ureditev javnih in zelenih površin ter prometne in komunalne infrastrukture.
5. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne rešitve OPPN temeljijo na prikazu stanja prostora, Izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj ter izdelanih strokovnih podlagah.
Podlago za dopolnjeni osnutek načrtovanih ureditev lahko predstavljajo še druge strokovne podlage v skladu z zahtevami pristojnih upravljavcev prostora in komunalne infrastrukture.
Za območje sprememb in dopolnitev je treba izdelati geodetski načrt.
6. člen 
(vrsta postopka) 
OPPN se v skladu s 129. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3, Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O in 78/23 – ZUNPEOVE) pripravi in sprejme ob smiselni uporabi določb tega zakona in podzakonskih aktov, ki veljajo za postopek priprave in sprejetja občinskega prostorskega načrta.
7. člen 
(roki za pripravo OPPN in posameznih faz postopka) 
Okvirni terminski plan:
izdelava osnutka OPPN
90 dni po pridobitvi odločbe glede CPVO, smernic in strokovnih podlag
pridobivanje prvih mnenj k osnutku OPPN
30 dni po pozivu + 30 dni za mnenje CPVO
izdelava dopolnjenega osnutka OPPN
60 dni po pridobitvi prvih mnenj
javna razgrnitev in javna obravnava OPPN
30 dni po izdelavi dopolnjenega osnutka 
priprava stališč do pripomb iz javne razgrnitve in javne obravnave
30 dni zaključku javne razgrnitve in pridobitvi vseh pripomb
priprava predloga OPPN
60 dni po potrditvi stališč do pripomb iz javne razgrnitve
pridobivanje drugih mnenj k predlogu OPPN
30 dni po pozivu + 45 dni za mnenje CPVO
izdelava usklajenega predloga OPPN za sprejem na občinskem svetu
60 dni po pridobitvi drugih mnenj 
8. člen 
(seznam nosilcev urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj, in drugih udeležencev, ki sodelujejo pri pripravi OPPN) 
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku, so:
– RS, Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direktorat za prostor in graditev,
– RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,
– RS, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko,
– RS, Ministrstvo za naravne vire in prostor, DRSV,
– RS, Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino,
– RS, Ministrstvo za naravne vire in prostor, Sektor za ohranjanje narave,
– RS, Ministrstvo za zdravje,
– RS, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo,
– Mestna občina Kranj, Urad za gospodarstvo in GJS, gospodarske dejavnosti in promet,
– Mestna občina Kranj, Urad za družbene dejavnosti,
– Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., Področje oskrbe z vodo,
– Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda,
– Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., Področje ravnanja z odpadki,
– Domplan d.d., PE energetika,
– Plinovodi d.o.o., Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
– Telekom Slovenije, d.d., Center za dostopovna omrežja Ljubljana – Kranj,
– T-2,
– GRATEL,
– TELE-TV.
Drugi udeleženci v postopku priprave:
– RS, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje.
V postopek se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se izkaže, da ureditve posegajo tudi v njihovo pristojnost.
9. člen 
(način vključevanja javnosti) 
Mestna občina Kranj seznani javnost s pričetkom postopka priprave OPPN z objavo tega sklepa in Izhodišč za pripravo OPPN na spletni strani Mestne občine Kranj.
Mestna občina Kranj o objavi sklepa in Izhodišč za pripravo OPPN seznani KS Kranj Center.
Mestna občina Kranj v sodelovanju s KS Kranj Center opravi javno razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN, vključno z okoljskim poročilom. Javna razgrnitev traja najmanj 30 dni, v tem času se organizira javno obravnavo razgrnjenega gradiva. Javnost se na krajevno običajen način seznani s krajem in časom javne razgrnitve in javne obravnave, s spletnim naslovom, kjer je gradivo objavljeno, z načinom dajanja pripomb in predlogov in rokom za njihovo posredovanje.
Mestna občina Kranj prouči pripombe in predloge javnosti ter do njih zavzame stališča, ki jih skupaj s predlogom OPPN objavi na svoji spletni strani.
Mestni svet Mestne občine Kranj sprejme OPPN z odlokom, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
10. člen 
(seznam podatkov in strokovnih podlag) 
Za pripravo OPPN je potrebno zagotoviti pripravo naslednjih podatkov in strokovnih podlag:
– geodetski načrt,
– prikaz stanja prostora,
– elaborat lastništva zemljišč,
– investicijske namere,
– strokovne rešitve prostorskih ureditev za OPPN,
– utemeljitev skladnosti načrtovanih posegov s splošnimi smernicami nosilcev urejanja prostora,
– utemeljitev skladnosti načrtovanih posegov s strateškim in izvedbenim delom občinskega prostorskega načrta,
– konzervatorski načrt prenove,
– katalog urbane opreme,
– smernice požarne varnosti,
– elaborat ekonomike,
– okoljsko poročilo,
– druge študije glede na zahteve nosilcev urejanja prostora in
– drugi podatki in strokovne podlage, če bo v postopku priprave OPPN ugotovljeno, da jih je treba pripraviti.
11. člen 
(obveznosti financiranja) 
Stroške za izdelavo vseh potrebnih strokovnih podlag in izvedbo OPPN nosi Mestna občina Kranj. Postopek vodi občinska uprava Mestne občine Kranj.
12. člen 
(izvedba celovite presoje vplivov na okolje in presoje sprejemljivosti na varovana območja) 
V skladu z odločbo Ministrstva za okolje, podnebje in energijo št. 35409-52/2023-2550-3 z dne 27. 7. 2023 je treba v postopku priprave OPPN izvesti celovito presojo vplivov na okolje in presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe planov na varovana območja. Odločba Ministrstva za okolje, podnebje in energijo iz te točke se skupaj s tem sklepom objavi na spletni strani Mestne občine Kranj.
V skladu z mnenjem Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave št. 3563-0066/2023-2 z dne 2. 3. 2023 je treba v postopku priprave OPPN izvesti postopek presoje sprejemljivosti plana na varovano območje. Mnenje Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave iz te točke se skupaj s tem sklepom objavi na spletni strani Mestne občine Kranj.
13. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na svetovnem spletu. Veljati začne z dnem objave v uradnem glasilu.
Št. 350-73/2020-81
Kranj, dne 6. novembra 2023
Župan 
Mestne občine Kranj 
Matjaž Rakovec 
zanj 
Manja Zorko 
podžupanja 

AAA Zlata odličnost