Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2018 z dne 23. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2018 z dne 23. 3. 2018, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

818. Uredba o sevalnih dejavnostih
819. Uredba o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtine V-11/13 za ogrevanje in potrebe kopališča Dolenjske Toplice
820. Uredba o metodologiji za izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog
821. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o žičniških napravah
822. Uredba o spremembi Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2018
823. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

MINISTRSTVA

824. Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja okolja in prostora v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
825. Pravilnik o vodenju in vsebini podatkov o komunikacijskih omrežjih in pripadajoči infrastrukturi, omrežnih priključnih točkah in drugih elektronskih komunikacijskih omrežjih
826. Pravilnik o načinu uveljavljanja pravic in ugodnosti za izvajanje prvega odstavka 2. člena Zakona o spremembi Zakona o visokem šolstvu
827. Pravilnik o spremembi Pravilnika o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini
861. Pravilnik o priznanju organizacij proizvajalcev in združenj organizacij proizvajalcev v sektorjih sadje in zelenjava, oljčno olje in namizne oljke ter hmelj
862. Pravilnik o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev
863. Odredba o spremembi Odredbe o izvajanju sistematičnega spremljanja zdravstvenega stanja živali, programov izkoreninjenja bolezni živali ter cepljenj živali v letu 2018

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

828. Ugotovitveni sklep o izredni uskladitvi pokojnin in drugih prejemkov od 1. aprila 2018
829. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja
830. Obvestilo o ukinitvi splošnih poglavij Tališče – instrumentalna metoda (2.2.60) in Preskus na nevrovirulenco peroralnega cepiva proti otroški paralizi (2.6.19) ter monografij cepivo proti koleri (0154), liofilizirano cepivo proti koleri (0155) in liofilizirano cepivo proti tifusu (0157) iz Evropske farmakopeje
864. Obvestilo o hitri uveljavitvi revidirane splošne monografije S fermentacijo pridobljeni farmacevtski izdelki (1468) v Evropski farmakopeji

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

831. Pravilnik o vsebini in obliki diplom na Visoki šoli Ravne na Koroškem
832. Pravilnik o spremembi Pravilnika o postopku strokovne verifikacije socialnovarstvenih programov, ki se izvajajo na področju socialnega varstva

OBČINE

Dolenjske Toplice

833. Odlok o rebalansu I. proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2018
834. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Dolenjske Toplice
835. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Dolenjske Toplice
836. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Dolenjske Toplice
837. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Grosuplje

838. Sklep o določitvi višine cen oskrbe s pitno vodo v Občini Grosuplje
839. Sklep o določitvi višine cen odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Grosuplje
840. Sklep o določitvi višine cen storitev povezanih z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Grosuplje
841. Sklep o določitvi višine cen ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Grosuplje

Idrija

842. Zaključni račun proračuna Občine Idrija za leto 2017
843. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Idrija in o koncesijskem razmerju
844. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Idrija

Ig

845. Pravilnik o sofinanciranju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ig

Koper

846. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članice Občinskega sveta Mestne občine Koper in prehodu mandata na naslednjega kandidata
847. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper v plačni razred
848. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja Javnega zavoda Gasilska brigada Koper v plačni razred
849. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda v plačni razred za določitev osnovne plače
850. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda v plačni razred za določitev osnovne plače
851. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda v plačni razred za določitev osnovne plače
852. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda v plačni razred za določitev osnovne plače
853. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda v plačni razred za določitev osnovne plače
854. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda v plačni razred za določitev osnovne plače
855. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda v plačni razred za določitev osnovne plače
856. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda v plačni razred

Mirna Peč

857. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2018 – 1. rebalans 2018

Nova Gorica

858. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin na območju Mestne občine Nova Gorica za mesto Nova Gorica in naselja Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava

Pivka

859. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje EUP DR 05 in DR 01/1 – del (kamp Drskovče)

Šmarješke Toplice

860. Pravilnik o plačah, plačilih, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Šmarješke Toplice

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti