Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2018 z dne 23. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2018 z dne 23. 3. 2018

Kazalo

843. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Idrija in o koncesijskem razmerju, stran 2931.

  
Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16 in 61/17 – GZ), 3., 6., 7. in 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15), Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12), Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 8/12 in 98/15), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 18/15, 10/16 in 26/17), 15. in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo in 107/13) je Občinski svet Občine Idrija na 23. redni seji dne 15. 3. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Idrija in o koncesijskem razmerju 
1. člen 
V Odloku o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Idrija in o koncesijskem razmerju (Uradni list RS, št. 15/09, 15/14 in 34/15) se spremeni naziv odloka tako, da se glasi »Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Idrija«.
2. člen 
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo pomen, kot ga določajo zakoni in podzakonski akti, s katerimi se ureja storitev javne službe, če ni pomen s tem odlokom posebej opredeljen.
Izrazi v tem odloku imajo naslednji pomen:
1. blato je preostalo obdelano ali neobdelano blato iz komunalnih ali skupnih čistilnih naprav ali iz drugih čistilnih naprav in preostalo blato iz obstoječih greznic ter drugih podobnih naprav za čiščenje odpadnih voda;
2. čistilna naprava je naprava za čiščenje odpadne vode, ki zmanjšuje ali odpravlja njeno onesnaženost;
3. čistilna naprava padavinske odpadne vode je naprava za fizikalno, kemijsko, fizikalno-kemijsko ali biološko čiščenje padavinske odpadne vode, ki zmanjšuje ali odpravlja njeno onesnaženost;
4. industrijska čistilna naprava je čistilna naprava za čiščenje industrijske odpadne vode ene ali več naprav, v katerih poteka isti ali več različnih tehnoloških postopkov. Če se industrijska odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo, je industrijska čistilna naprava namenjena predčiščenju industrijske odpadne vode;
5. industrijska odpadna voda je odpadna voda, ki nastaja v industriji, obrtni ali obrti podobni ali drugi gospodarski dejavnosti in po nastanku ni podobna komunalni odpadni vodi. Industrijska odpadna voda je tudi:
– odpadna voda, ki nastaja pri opravljanju kmetijske dejavnosti,
– mešanica industrijske odpadne vode s komunalno ali padavinsko odpadno vodo ali z obema, če gre za komunalno ali padavinsko odpadno vodo, ki nastaja na območju iste naprave, in se pomešane odpadne vode po skupnem iztoku odvajajo v javno kanalizacijo ali v vode,
– odpadna voda, ki se zbira in odteka iz obratov ali naprav za predelavo, skladiščenje ali odstranjevanje odpadkov ali s funkcionalnih prometnih površin ob teh objektih in napravah, ter
– hladilna odpadna voda;
6. javna kanalizacija je kanalizacija, skupaj s čistilno napravo, ki zaključuje to kanalizacijo, ki je kot javna infrastruktura lokalnega pomena namenjena izvajanju občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode;
7. javna služba je obvezna občinska gospodarska javna služba odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda, kot je urejena v predpisih in v tem aktu;
8. kanalizacijski priključek je cevovod s pripadajočo opremo, ki je namenjen odvajanju odpadne vode ali mešanice odpadnih voda iz objekta v javno kanalizacijo in poteka od mesta priključitve na javno kanalizacijsko omrežje do zadnjega jaška pred objektom, ki je priključen na javno kanalizacijsko omrežje. Kanalizacijski priključek pripada objektu, v katerem nastaja komunalna, padavinska ali industrijska odpadna voda ali mešanica odpadnih voda, ki se odvaja v javno kanalizacijsko omrežje;
9. komunalna čistilna naprava je naprava za čiščenje komunalne odpadne vode ali za čiščenje mešanice komunalne odpadne vode z industrijsko ali padavinsko odpadno vodo ali obema, ki zmanjšuje ali odpravlja njeno onesnaženost;
10. komunalna odpadna voda je odpadna voda, ki nastaja v bivalnem okolju gospodinjstev zaradi rabe vode v sanitarnih prostorih, pri kuhanju, pranju in drugih gospodinjskih opravilih. Komunalna odpadna voda je tudi odpadna voda, ki:
– nastaja v objektih v javni rabi ali pri drugih dejavnostih, če je po nastanku in sestavi podobna vodi po uporabi v gospodinjstvu, ali
– nastaja kot industrijska odpadna voda v proizvodnji ali storitveni ali drugi dejavnosti ali mešanica te odpadne vode s komunalno ali padavinsko odpadno vodo, če je po naravi in sestavi podobna odpadni vodi po uporabi v gospodinjstvu, njen povprečni dnevni pretok ne presega 15 m³/dan, njena letna količina ne presega 4000 m³, obremenjevanje okolja zaradi njenega odvajanja ne presega 50 PE in pri kateri za nobeno od onesnaževal letna količina ne presega mejnih vrednosti letnih količin onesnaževal, določenih v prilogi Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode;
11. mala komunalna čistilna naprava (v nadaljevanju tudi: MKČN) je komunalna čistilna naprava z zmogljivostjo, manjšo od 2000 PE;
12. merilno mesto je posebej zgrajen objekt, ki omogoča tehnično izvedbo meritev količin in kakovosti odpadne vode skladno s predpisi, ki urejajo obratovalni monitoring odpadnih voda;
13. neposredno odvajanje v podzemne vode je vnos onesnaževal v podzemno vodo brez precejanja skozi zemljino ali kamnine, ki so pod površjem tal;
14. neposredno odvajanje v površinske vode je vnos onesnaževal v površinsko vodo;
15. obremenitev komunalne čistilne naprave je obremenitev, izračunana na podlagi največje povprečne tedenske obremenitve, ki se v enem letu dovede v čistilno napravo, pri čemer se ne upoštevajo neobičajne okoliščine, kot je na primer velika količina padavin, in se izraža v PE;
16. obstoječa greznica je greznica, ki obratuje na dan uveljavitve Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07 in 30/10);
17. obstoječa mala komunalna čistilna naprava je mala komunalna čistilna naprava, za katero velja, da je:
– bila zgrajena pred uveljavitvijo te uredbe v skladu s predpisi, ki so veljali v času gradnje, in obratuje na dan uveljavitve Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode,
– bilo pred dnem uveljavitve te uredbe pridobljeno pravnomočno okoljevarstveno ali gradbeno dovoljenje,
– bilo pred dnem uveljavitve te uredbe pridobljeno soglasje za priključitev pristojnega soglasodajalca v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, in pravnomočno vodno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo vode, če za obratovanje male komunalne čistilne naprave ni treba pridobiti okoljevarstvenega dovoljenja in za njeno gradnjo ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja;
18. obstoječa nepretočna greznica je nepretočna greznica, za katero velja, da je:
– bila zgrajena pred uveljavitvijo Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, v skladu s predpisi, ki so veljali v času gradnje, in obratuje na dan uveljavitve te uredbe,
– bilo pred dnem uveljavitve te uredbe za objekt, ki je priključen na obstoječo nepretočno greznico, pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje, ki je vključevalo minimalno komunalno oskrbo objekta z zbiranjem komunalne odpadne vode v nepretočni greznici,
– bilo pred dnem uveljavitve te uredbe pridobljeno soglasje za priključitev pristojnega soglasodajalca v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, in pravnomočno vodno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo vode, če za njeno gradnjo ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja;
19. obstoječa javna kanalizacija je javna kanalizacija, ki je bila zgrajena pred uveljavitvijo te uredbe ali obratuje na dan uveljavitve Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, in javna kanalizacija, za katero je bilo pred tem dnem pridobljeno pravnomočno okoljevarstveno soglasje ali gradbeno dovoljenje;
20. obstoječi objekt je objekt, ki je bil zgrajen pred uveljavitvijo Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, ali objekt, za katerega je bilo pred tem dnem pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje;
21. odpadna voda je voda, ki se po uporabi ali kot posledica padavin onesnažena odvaja v javno kanalizacijo ali v vode. Odpadna voda je lahko komunalna odpadna, industrijska odpadna voda ali padavinska odpadna voda;
22. padavinska odpadna voda je odpadna voda, ki kot posledica meteornih padavin onesnažena odteka z utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih površin v vode ali se odvaja v javno kanalizacijo;
23. ponikanje je vnašanje odpadne vode, ki je očiščena skladno s predpisi, v tla, brez namena gnojenja prek ponikovalne naprave, ponikovalnih jarkov ali ponikovalnega drenažnega cevovoda;
24. populacijski ekvivalent (v nadaljevanju: PE) je enota za obremenjevanje vode, izražena z biokemijsko potrebo po kisiku (v nadaljevanju: BPK(5)). 1 PE je enak 60 g BPK(5) na dan;
25. posredno odvajanje v podzemne vode (v nadaljevanju: posredno odvajanje v vode) je vnos onesnaževal na površje tal ali s ponikanjem v tla, od koder onesnaževala pronicajo skozi neomočene sedimente ali kamnine v podzemne vode;
26. prednostne snovi, prednostne nevarne snovi in druga ter posebna onesnaževala so snovi iz predpisa, ki ureja stanje površinskih voda;
27. priključitev je spojitev kanalizacijskega priključka na revizijski jašek na javnem kanalizacijskem omrežju;
28. priključni jašek je revizijski jašek javnega kanalizacijskega omrežja, kjer se kanalizacijski priključek spoji z javnim kanalizacijskim omrežjem in je sestavni del javnega kanalizacijskega omrežja. Priključni jašek mora biti, kolikor je to mogoče, postavljen neposredno ob parcelni meji zemljišča med zasebno in javno lastnino;
29. pristojni organ je občinska uprava Občine Idrija;
30. tarifni pravilnik je akt, ki ureja vrednost posamezne storitve v točkah;
31. tehnični pravilnik je akt, ki ureja področje tehničnih normativov in postopkov pri odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih odpadnih voda;
32. tipska mala komunalna čistilna naprava je mala komunalna čistilna naprava z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, ki je gradbeni proizvod v skladu s standardom SIST EN 12566-3 ali drugim enakovrednim in mednarodno priznanim standardom, in je zanjo izdana izjava o lastnostih v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode;
33. uporabnik je pravna, fizična ali druga oseba, ki je priključena in/ali uporablja javno kanalizacijo, greznice ali male komunalne čistilne naprave v občini;
34. upravljavec javne kanalizacije je pravna oseba, ki jo v skladu s predpisi, ki urejajo javno službo, občina določi ali izbere za izvajalca javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode (v nadaljevanju tudi: izvajalec javne službe).«
3. člen 
Četrta alineja prvega odstavka 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»prve meritve in obratovalni monitoring in preglede za MKČN.«
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»V okviru javne službe mora izvajalec javne službe za stavbe v naselju ali njegovem delu, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo in za stavbo ali za funkcionalno zaokroženo skupino stavb zunaj naselja zagotoviti:
– redno praznjenje obstoječih pretočnih in nepretočnih greznic in odvoz ter obdelavo njihove vsebine v komunalni čistilni napravi,
– prevzem blata iz MKČN pri uporabniku storitve in njegovo obdelavo na čistilni napravi najmanj enkrat na tri leta,
– pregled MKČN iz prejšnje alineje v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje odpadnih vod, enkrat na tri leta,
– izdajo potrdil in strokovnih ocen v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz MKČN in izvajanje drugih nalog, ki jih skladno s predpisi zajema izvajanje te javne službe.«
4. člen 
Prvi stavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Izvajalec javne službe poleg nalog, ki jih določajo predpisi s področja odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, opravlja naslednje naloge:«
5. člen 
V prvem odstavku 10. člena se za besedo »kanalov« briše besedna zveza »in jarkov«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Priključki stavb na javno kanalizacijo, greznice ter MKČN z zmogljivostjo manjšo od 50 PE, niso objekti javne kanalizacije, razen če je njihov lastnik občina.
V četrtem odstavku se besedilo »odpadna javna kanalizacija« nadomesti z besedilom »komunalna javna kanalizacija«.
6. člen 
V tretji alineji prvega odstavka 18. člena se za besedo »obstoječe« doda beseda »pretočne«.
Četrta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– MKČN z zmogljivostjo manjšo od 50 PE, razen če je njihov lastnik občina,«
7. člen 
20. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Izvajalec javne službe je ob izgradnji nove javne kanalizacije, ki omogoča priključitev novih uporabnikov, dolžan preko sredstev javnega obveščanja ali na krajevno običajen način obvestiti potencialne nove uporabnike in lokalno skupnost o možnostih priključitve.
Na javno kanalizacijo so se dolžni priključiti vsi objekti, katerih kanalizacijski priključek oddaljenost od javne kanalizacije ne presega dolžine 100 m, ali njegova gradnja ne povzroči nesorazmernih stroškov.
Na območju, kjer že obstaja ali se gradi javna kanalizacija, je priključitev na javno kanalizacijo ter sklenitev pogodbe o izvajanju storitev obvezna v roku šestih mesecev od uveljavitve tega odloka oziroma od obvestila uporabnikom iz prvega odstavka tega člena.
Ne glede na določila drugega odstavka priključitev na javno kanalizacijo ni obvezna, če bi bila izgradnja kanalizacijskega priključka povezana z nesorazmerno visokimi stroški.
V primerih po četrtem odstavku tega člena mora uporabnik urediti odvajanje odpadne vode z izgradnjo MKČN ali nepretočne greznice v skladu s predpisi.«
8. člen 
21. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Uporabnik mora ob priključitvi na javno kanalizacijo opustiti greznico.
Pred priključitvijo mora na svoje stroške greznico izprazniti, očistiti in uporabiti v druge namene ali zasuti.
Praznjenje greznice izvede izvajalec javne službe.
Pogoje in navodila za opustitev in sanacijo greznic poda izvajalec javne službe na zahtevo uporabnika.
Praznjenje vsake neopuščene greznice po priključitvi objekta na javno kanalizacijo se uporabniku zaračuna skladno s sprejetim cenikom izvajalca javne službe.«
9. člen 
26. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Na območjih, kjer ni in tudi ne bo z občinskim operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode omogočeno odvajanje odpadnih vod v javno kanalizacijo, je obvezna izgradnja lastnih objektov za čiščenje odpadne vode.
Odvajanje odpadnih vod na območjih brez javne kanalizacije se dovoli z:
– izgradnjo MKČN;
– izgradnjo nepretočne greznice – v posebnih primerih, določenih v predpisih, ki urejajo odvajanje in čiščenje odpadnih vod (npr. prepoved odvajanja odpadne vode v vode);
– navezavo na obstoječo MKČN ustrezne kapacitete preko kanalizacije, ki nima statusa javne kanalizacije.
Padavinske vode ne smejo biti speljane v lastne objekte za čiščenje odpadne vode. Padavinske vode je potrebno speljati v naravne odvodnike, meteorno kanalizacijo ali s ponikanjem v tla.
Za obstoječe objekte morajo lastniki zagotoviti odvajanje in čiščenje odpadnih vod skladno z nadrejeno področno zakonodajo do rokov, predpisanih v njej.«
10. člen 
Doda se nov 26.a člen, ki se glasi:
»26.a člen 
(objekti kmetijskega gospodarstva) 
Za objekte kmetijskega gospodarstva je, ne glede na 7. člen tega odloka, obvezna storitev samo pregled MKČN, če:
– se blato iz MKČN in obstoječe pretočne greznice oziroma komunalna odpadna voda iz nepretočne greznice uporablja v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu in
– lastnik objekta izvajalcu javne službe enkrat na tri leta predloži vlogo s pisno izjavo, da so izpolnjeni pogoji iz predpisa iz prejšnje alineje.
Tej vlogi morajo biti priložena dokazila o številu rejnih živali na kmetijskem gospodarstvu ter obdelovalnih površinah in podatki o datumih in količinah odstranjene komunalne odpadne vode iz nepretočne greznice oziroma blata iz MKČN in obstoječe pretočne ter mešanja z gnojevko.
V kolikor se ugotovi kršitev podane izjave iz druge alineje prvega odstavka tega člena, izvajalec javne službe obračuna vse obveznosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda za objekte, ki niso priključeni na javno kanalizacijsko omrežje, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi, in sicer od prvega dne obračuna po nepravilnih podatkih dalje.
Če uporabnik ne obnovi vloge pred potekom triletnega obdobja, izvajalec javne službe s potekom obdobja prične z izvajanjem in obračunom vseh obveznih storitev za objekte, ki niso priključeni na javno kanalizacijsko omrežje.
V primeru, da lastnik izvajalcu javne službe ne javi sprememb dejavnosti, na podlagi katerih več ne izpolnjuje pogojev za oprostitev obračuna storitev, se mu storitve zaračunajo od dneva spremembe dejavnosti dalje.
Vloge, oddane do 25. dne v mesecu, se upoštevajo pri obračunu storitev za tekoči mesec.
Nadzor nad upravičenostjo vloge iz tega člena pristojni inšpektor izvede v tekočem koledarskem oziroma naslednjem koledarskem letu.«
11. člen 
27. člen se spremeni tako, da se glasi:
»27. člen 
(prevzem vsebin iz greznic in MKČN) 
Uporabniki morajo zagotoviti redno čiščenje in vzdrževanje lastnih objektov za čiščenje odpadnih voda.
Vsebine greznic, blata iz MKČN in ostankov čiščenja kanalizacijskih priključkov ali internih kanalizacij ni dovoljeno izpuščati v javno kanalizacijo.
Uporabnikom, ki niso priključeni na javno kanalizacijo, vsebino greznice in MKČN prazni izvajalec javne službe s posebnimi vozili za praznjenje, vsebino pa odvaža na čistilno napravo. Uporabniki so izvajalcu javne službe dolžni omogočiti in dopustiti dostop do greznic in MKČN.
Prevzem blata iz obstoječih pretočnih greznic ter MKČN se izvaja enkrat na tri leta skladno s terminskim planom oziroma več po vsakokratnem posebnem naročilu uporabnika. MKČN se prazni po navodilih proizvajalca MKČN glede na zmogljivost naprave.
Prevzem celotne količine odpadne vode iz nepretočnih greznic se izvaja po dejanskih potrebah. V nepretočno greznico je dovoljeno odvajati le komunalno odpadno vodo iz gospodinjstva, padavinska voda se v nepretočno greznico ne sme odvajati. Nepretočna greznica mora biti zgrajena skladno s predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode.
Izvajalecjavne službe uporabnike iz tega člena obvesti o datumu dejanskega opravljanja obveznih storitev javne službe pred predvideno izvedbo storitve.
Uporabniki lahko zahtevajo spremembo datuma opravljanja obveznih storitev. Spremembo datuma storitve je možno zahtevati samo enkrat.
Izvajalec javne službe izda potrdilo o praznjenju greznice ali MKČN, ki ga mora uporabnik predložiti na zahtevo inšpekcijskih služb.«
12. člen 
28. člen se spremeni tako, da se glasi:
»28. člen 
(obračun storitev) 
Uporabniki po tem odloku so dolžni redno plačevati storitve javne službe na podlagi izstavljenega mesečnega računa izvajalca.
Način obračuna storitev javne službe je določen v tarifnem pravilniku. Cene storitev javne službe so določene v elaboratu o oblikovanju cen izvajanja storitev odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda ter storitev, povezanih z greznicami in MKČN v Občini Idrija, ki ga sprejme občinski svet in v katerem se cene določijo v skladu s predpisi o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.«
13. člen 
Za 28. členom se doda nov 28.a člen, ki se glasi:
»28.a člen 
(obračun večim uporabnikom) 
V primeru, da upravnik večstanovanjskih objektov ne izpolnjuje zakonsko predpisanih obveznosti, ki jih ima do izvajalca javne službe, izvajalec javne službe prevzame obračun in izdaja račune posameznim uporabnikom neposredno.«
14. člen 
Prvi odstavek 29. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V javno kanalizacijo se smejo izpuščati samo tiste industrijske odpadne vode, ki ne prekoračijo vrednosti emisij snovi in toplote, ki jih določajo predpisi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo. Uporabnik, ki odvaja industrijsko odpadno vodo, ki presega te vrednosti emisij, mora pred priključitvijo na javno kanalizacijo to vodo očistiti skladno s predpisi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo. V primeru, če takšno odpadno vodo v javno kanalizacijo odvede uporabnik brez prehodnega očiščenja, je odškodninsko odgovoren za vse nastale posledice.«
15. člen 
36. člen se črta.
16. člen 
V drugi alineji 40. člena se za besedo »greznic« doda besedilo »in MKČN«.
V deveti alineji se črta besedilo »ter priključne jaške«.
V dvanajsti alineji se za besedo »greznic« doda besedilo »in MKČN«.
V trinajsti alineji se za besedo »greznic« doda besedilo »in MKČN«.
17. člen 
V osmi alineji 41. člena se za besedo »greznic« doda besedilo »in MKČN«.
Doda se nova devetnajsta alineja, ki se glasi:
»ravnati v skladu s podano izjavo iz 26.a člena,«
Dosedanja devetnajsta alineja postane dvajseta alineja.
18. člen 
V 45. členu se briše besedilo »ali v zavarovanje izpolnitve obveznosti unovči menico ali bančno garancijo«.
19. člen 
Druga alineja prvega odstavka 46. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– nadzorovati praznjenje, čiščenje in zasutje obstoječih pretočnih greznic in nepretočnih greznic ter pregledovati dokumentacijo v zvezi s praznjenjem in odrediti odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti,«
V drugem odstavku 46. člena se doda nova osma alineja, ki se glasi:
»– preverjati ravnanje z blatom iz obstoječih pretočnih in nepretočnih greznic ter malih komunalnih čistilnih naprav na kmetijskih gospodarstvih,«
Dosedanja osma alineja postane deveta alineja.
20. člen 
V drugi alineji prvega odstavka 48. člena se beseda »drugi« nadomesti z besedo »tretji«.
Doda se nova dvanajsta alineja, ki se glasi:
»– ne ravna skladno s predpisi, ki urejajo uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu v smislu določil 26.a člena.«
21. člen 
54. in 55. člen se črtata.
22. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2009
Idrija, dne 15. marca 2018
Župan 
Občine Idrija 
Bojan Sever l.r.

AAA Zlata odličnost