Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2018 z dne 23. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2018 z dne 23. 3. 2018

Kazalo

833. Odlok o rebalansu I. proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2018, stran 2906.

  
Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 3. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06 in 36/11), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 74. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 3/17) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 20. redni seji dne 14. 3. 2018 sprejel
O D L O K 
o rebalansu I. proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2018 
SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2018 (Uradni list RS, št. 59/17), se spremeni drugi odstavek 1. člena tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov. Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
5.709.801
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.360.126
70
DAVČNI PRIHODKI
2.610.901
700 Davki na dohodek in dobiček
2.290.836
703 Davki na premoženje
179.615
704 Domači davki na blago in storitve
140.350
706 Drugi davki
100
71
NEDAVČNI PRIHODKI
749.225
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 
436.475
711 Takse in pristojbine
3.600
712 Globe in druge denarne kazni
31.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
18.000
714 Drugi nedavčni prihodki
260.150
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
246.000
721 Prihodki od prodaje zalog
5.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
241.000
73
PREJETE DONACIJE 
2.500
730 Prejete donacije iz domačih virov 
2.500
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
2.101.175
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
586.595
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav
1.514.580
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
7.627.111
40
TEKOČI ODHODKI 
1.325.087
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
344.229
401 Prisp. delodajalca za soc. varnost
53.237
402 Izdatki za blago in storitve
897.621
409 Rezerve
30.000
41
TEKOČI TRANSFERI 
1.203.283
410 Subvencije
72.950
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
783.950
412 Transferi neprofitnim org. 
in ustanovam 
112.300
413 Drugi tekoči domači transferi 
234.083
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
5.011.041
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
5.011.041
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
87.700
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
42.000
432 Investicijski transferji proračunskim uporabnikom
45.700
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.) 
–1.917.310
B
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) 
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 
0
C
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
793.739
50
ZADOLŽEVANJE
793.739
500 Domače zadolževanje
793.739
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 
–1.917.310
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 
793.739
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.) 
2.711.049
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
1.372.591
« 
2. člen 
V Odloku o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2018 (Uradni list RS, št. 59/17), se dopolni 7. člen z naslednjim besedilom v novem, četrtem odstavku, ki se glasi:
»Akte ravnanja s stvarnim premoženjem občine sprejme občinski svet na predlog župana, razen v primeru iz drugega odstavka tega člena.
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine pod zneskom 10.000 EUR sprejme župan.
Akti ravnanja s stvarnim premoženjem občine se lahko med letom spreminjajo in dopolnjujejo.«
3. člen 
V Odloku o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2018 (Uradni list RS, št. 59/17) se spremeni prvi odstavek 11. člena, ki se tako glasi:
»Občina Dolenjske Toplice se lahko zadolži pri državnem proračunu do višine 113.739,00 EUR za financiranje projekta OB157-08-006 Suhokranjski vodovod (Projekt oskrbe z vodo Suhe Krajine), ki je vključen v načrt razvojnih programov Občine Dolenjske Toplice. Moratorij na vračilo kredita je eno leto. Odplačilna doba kredita je deset let z možnostjo predčasnega vračila.
Občina Dolenjske Toplice lahko tudi najame kredit pri najugodnejši poslovni banki, za dobo deset let, po najugodnejših stroških zadolževanja v višini 680.000,00 EUR za financiranje projekta OB153-07-0006 Izgradnja ČN in ZRC Dolenjske Toplice. Sredstva za odplačilo glavnice in obresti se zagotavljajo v vsakoletnem proračunu Občine Dolenjske Toplice in v posameznem letu odplačila ne smejo presegati 8 % realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov proračuna v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije, transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije in prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije.«
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-2/2018
Dolenjske Toplice, dne 14. marca 2018
 
Župan 
Občine Dolenjske Toplice 
Jože Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost