Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2018 z dne 23. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2018 z dne 23. 3. 2018

Kazalo

857. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2018 – 1. rebalans 2018, stran 2960.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13) in 16. in 96. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07, 14/08 in 40/10) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 21. redni seji dne 15. 3. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2018 – 1. rebalans 2018 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2018 (Uradni list RS, št. 2/17 in 27/17) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV
v evrih
Skupina/Podskupina kontov
Proračun 
leta 2018
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
7.413.637,41
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
4.696.719,00
70
DAVČNI PRIHODKI
2.216.015,00
700 Davki na dohodek na dobiček
1.982.863,00
703 Davki na premoženje
187.792,00
704 Domači davki na blago in storitve
45.360,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.480.704,00
710 Udeležbe na dobičku in dohodki 
od premoženja
192.548,00
711 Takse in pristojbine
4.200,00
712 Denarne kazni
4.500,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
2.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki
2.277.456,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
22.870,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
8.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev
14.870,00
73
PREJETE DONACIJE
1.000,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
1.000,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
2.693.048,41
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
597.547,25
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
2.095.501,16
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
7.802.874,88
40
TEKOČI ODHODKI
1.082.623,00
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
317.664,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
51.173,00
402 Izdatki za blago in storitve
681.136,00
403 Plačila domačih obresti
23.650,00
409 Rezerve
11.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
1.271.596,00
410 Subvencije
147.896,00
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
784.268,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
68.111,00
413 Drugi tekoči domači transferi
271.321,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
5.404.425,88
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
5.404.425,88
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
42.230,00
431 Investic. transferi pravnim in fiz. os., ki niso prorač. upor.
16.130,00
432 Investic. transferi proračunskim uporabnikom
26.100,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–389.237,47
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
870.000,00
50
ZADOLŽEVANJE
870.000,00
500 Domače zadolževanje
870.000,00
VIII.
ODPLAČIILA DOLGA (550)
945.884,16
55
ODPLAČILA DOLGA
945.884,16
550 Odplačila domačega dolga
945.884,16
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–465.121,63
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–75.884,16
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX) =-III.
389.237,47
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
483.027,83
« 
2. člen 
Spremeni se prvi stavek tretjega odstavka 8. člena tako, da se glasi:
»Obvezna proračunska rezerva v letu 2018 se oblikuje v višini 1.000 EUR.«
3. člen 
Spremeni se 11. člen tako, da se glasi:
»Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina v letu 2018 lahko na osnovi 56. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718) zadolži za financiranje investicij, opredeljenih v veljavnem proračunu, in sicer do višine 70.000,00 evrov.
Za sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna Evropske unije se občina lahko zadolži največ do višine odobrenih sredstev in največ za obdobje do prejema teh sredstev.
Zadolžitev iz prvega in drugega odstavka tega člena se ne šteje v obseg zadolževanja občine.
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnotežiti, se lahko občina likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5 % izdatkov zadnjega sprejetega proračuna.«
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2018.
Št. 410-04/2016-41
Mirna Peč, dne 16. marca 2018
Župan 
Občine Mirna Peč 
Andrej Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost