Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2018 z dne 23. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2018 z dne 23. 3. 2018

Kazalo

842. Zaključni račun proračuna Občine Idrija za leto 2017, stran 2930.

  
Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 108. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13) je Občinski svet Občine Idrija na 23. redni seji dne 15. 3. 2018 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Idrija za leto 2017 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Idrija za leto 2017, ki zajema vse prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke proračuna.
2. člen 
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Idrija so bili v letu 2017 realizirani v naslednjih zneskih (v €):
KONTO
OPIS
REALIZACIJA 2017
 A.
BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV
 
 
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
11.835.578
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
11.006.106
70
DAVČNI PRIHODKI
8.938.757
700
Davki na dohodek in dobiček
7.763.607
703
Davki na premoženje
991.099
704
Domači davki na blago in storitve
184.051
706
Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.067.349
710
Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
1.641.367
711
Takse in pristojbine
6.423
712
Globe in druge denarne kazni
42.211
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
14.571
714
Drugi nedavčni prihodki
362.777
72
KAPITALSKI PRIHODKI
96.667
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
32.760
722
Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
63.907
73
PREJETE DONACIJE
21.920
730
Prejete donacije iz domačih virov
21.920
74
TRANSFERNI PRIHODKI
596.391
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
570.312
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
26.079
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
114.494
787
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
114.494
 
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
11.657.443
40
TEKOČI ODHODKI
3.895.991
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
707.884
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
109.694
402
Izdatki za blago in storitve
2.836.744
403
Plačila domačih obresti
54.798
409
Rezerve
186.871
41
TEKOČI TRANSFERI
4.755.016
410
Subvencije
38.555
411
Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
2.784.182
412
Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
532.123
413
Drugi tekoči domači transferi
1.400.156
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
2.581.130
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.581.130
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
425.306
431
Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
228.000
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
197.306
 
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
178.135
 B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
 
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750
Prejeta vračila danih posojil
0
751
Prodaja kapitalskih deležev
0
 
V. DANA POSOJILA 
IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
441
Povečanje kapitalskih deležev 
in finančnih naložb
0
 
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
 C.
RAČUN FINANCIRANJA
 
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
343.978
50
ZADOLŽEVANJE
343.978
500
Domače zadolževanje
343.978
 
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)
426.474
55
ODPLAČILA DOLGA
426.474
550
Odplačila domačega dolga
426.474
 
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
95.639
 
X. NETO ZADOLŽEVANJE 
(VII.-VIII.)
–82.496
 
XI. NETO FINANCIRANJE 
(VI.+X.-IX.)
–178.135
 
XII. STANJE SREDSTEV 
NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
–7.349
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Idrija za leto 2017 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Idrija za leto 2017. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov ter o njihovi realizaciji v letu 2017.
4. člen 
Neporabljena sredstva proračunskega stanovanjskega sklada na dan 31. 12. 2017, v višini 3.005,15 €, se prenesejo med sredstva proračunskega stanovanjskega sklada v letu 2018.
Neporabljena sredstva proračunskega rezervnega sklada na dan 31. 12. 2017, v višini 35.683,50 €, se prenesejo med sredstva proračunskega rezervnega sklada v letu 2018.
5. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Idrija za leto 2017 se brez prilog objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, celotno gradivo pa na spletni strani Občine Idrija.
Št. 410-0009/2018
Idrija, dne 15. marca 2018
Župan 
Občine Idrija 
Bojan Sever l.r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina