Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2018 z dne 23. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2018 z dne 23. 3. 2018

Kazalo

Ob-1759/18, Stran 767
Svet zavoda Glasbene šole Slovenska Bistrica, Ozka ulica 1, 2310 Slovenska Bistrica, na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in na podlagi sklepa s 24. redne seje Sveta zavoda Glasbene šole Slovenska Bistrica, ki je bila dne 21. 2. 2018, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-1-269/12-24, 47/15; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI, 46/16 in 49/16 – popr.).
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Delo na delovnem mestu ravnatelja/-ice se opravlja polni delovni čas.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/-ice.
Predviden začetek dela je 1. september 2018.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu oziroma izjava kandidata/-ke, da bo ravnateljski izpit opravil/-la v zakonsko predpisanem roku, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše od 30 dni in potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku oziroma zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica, ki ne sme biti starejše od 30 dni) pošljite po pošti v 8 dneh po objavi razpisa na naslov Svet zavoda Glasbene šole Slovenska Bistrica, Ozka ulica 1, 2310 Slovenska Bistrica, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja/ravnateljico – ne odpiraj«.
Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis.
Prepozno prispele in nepopolne vloge ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Kandidati/-ke bodo prejeli/-e pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda Glasbene šole Slovenska Bistrica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti