Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2018 z dne 23. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2018 z dne 23. 3. 2018

Kazalo

858. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin na območju Mestne občine Nova Gorica za mesto Nova Gorica in naselja Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava, stran 2962.

  
Na podlagi 3., 7. in 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB-2, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – ZP-1-UPB8, 21/13, 111/13, 24/14 – odl. US, 92/14 odl. US, 32/16 in 15/17 – odl. US), 3. in 5. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 68/07, 48/12 in 28/13, 53/13), 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12 in 18/17) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 15. marca 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembi in dopolnitvi Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin na območju Mestne občine Nova Gorica za mesto Nova Gorica in naselja Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava 
1. člen 
V 63. členu Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin na območju Mestne občine Nova Gorica za mesto Nova Gorica in naselja Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava (Uradni list RS, št. 8/10, 68/17) se tretji odstavek spremeni, tako da se na novo glasi:
»(3) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, za katere je v primeru njihove kršitve po tem odloku predpisana globa, opravlja občinski inšpekcijski organ Medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica in Občine Brda.
Za tretjim odstavkom 63. člena odloka se doda nov, četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) V primeru ugotovljenih nepravilnosti organi, pristojni za nadzor izdajajo odločbe ter odrejajo druge ukrepe v skladu s svojimi pristojnostmi, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka ali koncesijske pogodbe.«.
2. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-18/2008-14
Nova Gorica, dne 15. marca 2018
Podžupan 
Mestne občine Nova Gorica 
Marko Tribušon l.r.

AAA Zlata odličnost