Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2018 z dne 23. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2018 z dne 23. 3. 2018

Kazalo

862. Pravilnik o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev, stran 2999.

  
Na podlagi četrtega odstavka 8. člena Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za zdravje v soglasju z ministrico za obrambo
P R A V I L N I K 
o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa merila za ugotavljanje zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev in pogoje, ki jih morajo izpolnjevati zdravstveni zavodi oziroma zasebni zdravniki za ugotavljanje zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev.
2. člen 
(ugotavljanje zdravstvene sposobnosti) 
Ugotavljanje zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev opravljajo javni zdravstveni zavodi ter druge pravne in fizične osebe, ki imajo dovoljenje za opravljanje dejavnosti družinske medicine, pediatrije ali medicine dela, prometa in športa.
3. člen 
(zdravniško spričevalo) 
Zdravstvena sposobnost operativnega gasilca se dokazuje z zdravniškim spričevalom, ki ga izda izbrani osebni zdravnik operativnega gasilca ali specialist medicine dela, prometa in športa in je kot Priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
4. člen 
(izjava operativnega gasilca) 
(1) Operativni gasilci pred izdajo zdravniškega spričevala iz prejšnjega člena izpolnijo Izjavo o zdravstvenem stanju operativnega gasilca, ki je kot Priloga 2 sestavni del tega pravilnika, in jo predložijo izbranemu osebnemu zdravniku ali specialistu medicine dela, prometa in športa.
(2) Zdravnik iz prejšnjega odstavka hrani kopijo izdanega zdravniškega spričevala iz Priloge 1 tega pravilnika in kopijo izpolnjene izjave iz Priloge 2 tega pravilnika v zdravstveni dokumentaciji operativnega gasilca.
5. člen 
(zdravstveni pregled) 
(1) Zdravstvene preglede za ugotavljanje zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev, ki opravljajo najzahtevnejša opravila, za katera je potrebna specialnost nosilec izolirnega dihalnega aparata (v nadaljnjem besedilu: zdravstveni pregled), opravljajo specialisti medicine dela, prometa in športa, ki izpolnjujejo pogoje iz 2. člena tega pravilnika.
(2) Zdravstveni pregled obsega:
1. anamnezo,
2. klinični pregled,
3. spirometrijo,
4. laboratorijske preiskave krvi (hemogram, krvni sladkor in ob indikaciji jetrni testi) in urina,
5. elektrokardiografijo,
6. cikloergometrijo,
7. oceno vidnih funkcij (visus, forija, fuzija, barvni, globinski in nočni vid),
8. preiskavo sluha s šepetom in po potrebi ADG,
9. psihološki pregled.
(3) Zdravstveni pregled opravi operativni gasilec vsako tretje leto.
(4) Izvajalec medicine dela, prometa in športa po predhodni pisni privolitvi operativnega gasilca od izbranega osebnega zdravnika operativnega gasilca pridobi zdravstveno dokumentacijo operativnega gasilca. Po opravljenem zdravstvenem pregledu izvajalec medicine dela, prometa in športa izda zdravniško spričevalo, ki je kot Priloga 3 sestavni del tega pravilnika.
6. člen 
(obseg zdravstvenega pregleda) 
Ne glede na določbo drugega odstavka prejšnjega člena se:
– psihološki pregled opravi le ob prvem pregledu in ob indikaciji,
– cikloergometrija opravi ob prvem pregledu, ob prvem pregledu po 45. letu starosti ter nato vsakih pet let in ob indikaciji.
7. člen 
(izvidi že opravljenih preiskav) 
Pri zdravstvenem pregledu se upoštevajo rezultati predloženih izvidov preiskav, ki jih je operativni gasilec opravil v zadnjih treh mesecih pred zdravstvenim pregledom po tem pravilniku.
8. člen 
(operativni gasilci, ki poklicno opravljajo operativne naloge gasilstva) 
Zdravstveni pregledi za operativne gasilce, ki poklicno opravljajo operativne naloge gasilstva, se opravijo v skladu z določbami tega pravilnika in določbami predpisa, ki ureja preventivne zdravstvene preglede delavcev.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
9. člen 
(pridobitev zdravniškega spričevala) 
Operativni gasilci, ki že imajo najmanj čin »gasilec«, morajo zdravniško spričevalo iz 3. člena tega pravilnika pridobiti v treh letih od uveljavitve tega pravilnika.
10. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev (Uradni list RS, št. 65/07, 80/08, 9/11 in 69/15).
11. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-12/2018
Ljubljana, dne 12. marca 2018
EVA 2018-2711-0003
Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost