Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2018 z dne 23. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2018 z dne 23. 3. 2018

Kazalo

Ob-1795/18, Stran 714
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Ministrstvo), na podlagi prvega odstavka 3. člena Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2017–2019 (Uradni list RS, št. 73/16; v nadaljnjem besedilu: Uredba), objavlja
javni razpis 
za ukrep Tehnična pomoč čebelarjem v letu 2018
1. Predmet javnega razpisa
1.1 Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za ukrep Tehnična pomoč čebelarjem za ukrepa: Sofinanciranje čebelarske opreme in Pomoč čebelarjem začetnikom v letu 2018.
1.2 Skupna višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje ukrepa Tehnične pomoči čebelarjem, v letu 2018 znaša do 269.000 eurov.
1.3 Sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva:
– PP 140032 – Program ukrepov v čebelarstvu EU, v višini do 134.500 eurov,
– PP 140033 – Program ukrepov v čebelarstvu SLO, v višini do 134.500 eurov.
1.4 Delež prispevka Evropske unije v celotnih javnih izdatkih znaša 50 % upravičenih stroškov.
1.5 Aktivnosti za izvajanje ukrepa Tehnična pomoč čebelarjem po tem javnem razpisu ne smejo biti začete pred 1. avgustom 2017 in morajo biti zaključene najkasneje do 31. julija 2018. Za začetek aktivnosti se po tem javnem razpisu šteje izdaja, prejem in plačilo računa oziroma računov za upravičene stroške po Uredbi in po tem javnem razpisu.
2. Vlagatelji
2.1 Vlagatelji za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme so fizične in pravne osebe, ki opravljajo čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev, opredeljene v 4. poglavju tega javnega razpisa.
2.2 Vlagatelji za ukrep Pomoč čebelarjem začetnikom so fizične osebe, ki začenjajo opravljati čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev, opredeljene v 6. poglavju tega javnega razpisa.
3. Predmet podpore
3.1 Ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme
3.1.1 Seznam čebelarske opreme, za katero lahko čebelarji uveljavljajo sofinanciranje nakupa, sestavljajo:
– čebelji panj s testnimi vložki,
– ometalnik,
– smukalnik cvetnega prahu,
– sušilnik za cvetni prah,
– točilo s pripadajočo opremo,
– posoda za skladiščenje medu (prostornine najmanj 10 l), matičnega mlečka, cvetnega prahu, propolisa, čebeljega voska in čebeljega strupa, ki je primerna za skladiščenje hrane,
– cedilo in cedilna posoda,
– črpalka za med,
– naprava za utekočinjenje medu,
– mešalnik in mešalna palica za kremni med,
– refraktometer,
– konduktometer,
– separator medu, voska, matičnega mlečka,
– polnilna naprava za med,
– stroj za etiketiranje steklene embalaže,
– krožna dozirna miza,
– cisterna za homogenizacijo,
– kontrolne tehtnice in elektronski sistemi za nadzor čebeljih družin,
– posoda za odkrivanje satov,
– kuhalnik voščin,
– stiskalnica za vosek – preša,
– topilnik voska,
– parni uparjalnik za voščine,
– kalup za vlivanje satnic,
– inkubator za shranjevanje matičnjakov,
– testni vložek,
– pripomoček za aplikacijo zdravil za zdravljenje čebel,
– hladilna komora in pripadajoča oprema,
– elektroagregat,
– ekološke satnice s certifikatom,
– oprema za krmljenje čebel.
3.1.2 Upravičeni stroški so stroški za nakup čebelarske opreme iz prejšnje točke, ki so nastali in bili plačani med 1. avgustom 2017 in 31. julijem 2018.
3.1.3 Vlagatelj je do sredstev v okviru ukrepa Sofinanciranje čebelarske opreme v programskem obdobju 2017–2019 upravičen največ dvakrat.
3.1.4 Vlagatelj mora priložiti vse izvirne račune, ki vsebujejo podatke iz 82. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14 in 90/15; v nadaljnjem besedilu: ZDDV-1), in vsa izvirna dokazila o plačilu računov na njegovo ime. Dokazila o opravljenem nakupu se vlagatelju ne vračajo.
3.2 Ukrep Pomoč čebelarjem začetnikom
3.2.1 Čebelarjem začetnikom se sofinancira nakup kompleta čebelarske opreme, ki ga sestavljajo:
– trije novi panji s testnimi vložki in opremo za panje,
– tri čebelje družine,
– posoda za med, ki je primerna za skladiščenje hrane, in
– točilo za med.
3.2.2 Upravičeni stroški so stroški za nakup kompleta čebelarske opreme iz prejšnje točke, ki so nastali in bili plačani med 1. avgustom 2017 in 31. julijem 2018.
3.2.3 Vlagatelj mora priložiti vse izvirne račune, ki vsebujejo podatke iz 82. člena ZDDV-1, in vsa izvirna dokazila o plačilu računov na njegovo ime. Dokazila o opravljenem nakupu se vlagatelju ne vračajo.
3.2.4 Čebelar začetnik je do sredstev v okviru ukrepa Pomoč čebelarjem začetnikom v programskem obdobju 2017–2019 upravičen samo enkrat.
4. Pogoji za dodelitev javnih sredstev za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme
4.1 Pogoji za dodelitev javnih sredstev morajo biti izpolnjeni že ob vložitvi vloge. Vlagatelj lahko pridobi sredstva za naložbe v okviru ukrepa sofinanciranje čebelarske opreme samo na podlagi ene odobrene vloge.
4.2 Vlagatelj, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije. Vlagatelj, ki je fizična oseba, ne sme biti v osebnem stečaju.
4.3 Sredstva se ne odobrijo vlagatelju, ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu, že prejel sredstva Evropske unije ali javna sredstva Republike Slovenije. V slednje se prišteva tudi javna sredstva iz naslova lokalne samouprave. Vlagatelj mora predložiti izjavo iz razpisne dokumentacije.
4.4 Vlagatelj mora biti imetnik transakcijskega računa v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in 27/17; v nadaljnjem besedilu: ZKme-1).
4.5 Ostali pogoji za dodelitev sredstev za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme:
– vlagatelj mora biti vpisan v register čebelnjakov vsaj tri leta pred objavo tega javnega razpisa;
– vlagatelj mora imeti urejen vpis v register kmetijskih gospodarstev v skladu z ZKme-1 in pravilnikom, ki ureja vpis v register kmetijskih gospodarstev;
– vlagatelj mora poročati o številu čebeljih družin v skladu s pravilnikom, ki ureja vpis v register čebelnjakov;
– vlagatelj je opravil nakup čebelarske opreme, pri čemer se morajo vsi računi in dokazila o plačilih glasiti na njegovo ime in računi morajo vsebovati podatke iz 82. člena ZDDV-1;
– vlagatelj je opravil usposabljanje o smernicah dobrih higienskih navad v čebelarstvu ali ima vzpostavljen lastni sistem HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) sistem;
– vlagatelj se je v zadnjih petih letih pred objavo tega javnega razpisa udeležil najmanj enega veterinarskega izobraževanja s področja zdravstvenega varstva čebel, ki ga je pripravila in izvedla Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, Nacionalni veterinarski inštitut (v nadaljnjem besedilu: VF NVI);
– vlagatelj se je v zadnjih petih letih pred objavo tega javnega razpisa udeležil najmanj enega apitehničnega usposabljanja, ki ga je pripravila in izvedla javna svetovalna služba v čebelarstvu;
– stroški nakupa čebelarske opreme morajo znašati vsaj 40 odstotkov vrednosti iz točke 5.3 tega javnega razpisa;
– vlagatelju od 1. avgusta 2016 do objave tega javnega razpisa na podlagi predpisov, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini, ni bila izdana pravnomočna odločba Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: UVHVVR) glede nepravilne uporabe zdravil;
– vlagatelj za sofinanciranje čebeljih panjev s testnimi vložki prejme neto sredstva v višini 100 odstotkov vrednosti iz točke 5.2 tega javnega razpisa, če je aktivni koristnik sheme kakovosti s področja čebelarstva že pred letom objave tega javnega razpisa ali ima potrdilo o vključenosti v kontrolo ekološkega čebelarjenja ali ima certifikat za ekološke čebelje proizvode.
5. Višina sredstev za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme
5.1 Delež sofinanciranja čebelarske opreme znaša 80 odstotkov skupne neto vrednosti (brez vštetega DDV) izvedenega nakupa čebelarske opreme iz točke 3.1.1 tega javnega razpisa.
5.2 Delež sofinanciranja čebeljih panjev s testnimi vložki znaša pri čebelarjih, ki so aktivni koristniki sheme kakovosti s področja čebelarstva že pred letom objave tega javnega razpisa ali imajo potrdilo o vključenosti v kontrolo ekološkega čebelarjenja ali certifikat za ekološke čebelje pridelke, do 100 odstotkov skupne neto vrednosti izvedenega nakupa čebeljih panjev s testnimi vložki brez vštetega DDV.
5.3 Najvišji znesek sofinanciranja čebelarske opreme v letu 2018 znaša za upravičenca, ki čebelari:
– z 1 do 20 čebeljimi družinami: 1.000 eurov;
– z 21 do 40 čebeljimi družinami: 2.000 eurov;
– z 41 do 100 čebeljimi družinami: 4.000 eurov;
– s 101 do 249 čebeljimi družinami: 6.000 eurov;
– z 250 in več čebeljimi družinami: 8.000 eurov.
5.4 Najvišji znesek sredstev sofinanciranja čebelarske opreme v letu 2018 znaša za upravičenca, ki je vključen v sheme kakovosti s področja čebelarstva in čebelari:
– z 1 do 20 čebeljimi družinami: 1.500 eurov;
– z 21 do 40 čebeljimi družinami: 3.000 eurov;
– z 41 do 100 čebeljimi družinami: 6.000 eurov;
– s 101 do 249 čebeljimi družinami: 9.000 eurov;
– z 250 in več čebeljimi družinami: 12.000 eurov.
5.5 Za namen ugotavljanja najvišjega zneska sofinanciranja čebelarske opreme po tem razpisu se upošteva število čebeljih družin, vpisano v register čebelnjakov na vlagatelja na dan 30. junija v letu pred oddajo vloge.
6. Pogoji za dodelitev javnih sredstev za ukrep Pomoč čebelarjem začetnikom
6.1 Pogoji za dodelitev javnih sredstev morajo biti izpolnjeni že ob vložitvi vloge. Vlagatelj lahko pridobi sredstva za naložbe v okviru ukrepa pomoč čebelarjem začetnikom samo na podlagi ene odobrene vloge.
6.2 Vlagatelj, ki je fizična oseba, ne sme biti v osebnem stečaju.
6.3 Sredstva se ne odobrijo vlagatelju, ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu, že prejel sredstva Evropske unije ali javna sredstva Republike Slovenije. V slednje se prišteva tudi javna sredstva iz naslova lokalne samouprave. Vlagatelj mora predložiti izjavo iz razpisne dokumentacije.
6.4 Vlagatelj mora biti imetnik transakcijskega računa v skladu s 35. členom ZKme-1.
6.5 Ostali pogoji za dodelitev podpore za ukrep Pomoč čebelarjem začetnikom:
a) vlagatelj mora biti ob oddaji vloge star najmanj 15 oziroma največ 39 let;
b) vlagatelj, ki ob oddaji vloge še ni dopolnil 18 let, mora imeti pisno soglasje staršev ali skrbnikov za izvajanje tega ukrepa;
c) vlagatelj mora biti v letu pred objavo ali v letu objave tega javnega razpisa prvič vpisan v register čebelnjakov;
č) vlagatelj mora poročati o številu čebeljih družin v skladu s pravilnikom, ki ureja vpis v register čebelnjakov;
d) vlagatelju od 1. avgusta 2016 do objave tega javnega razpisa na podlagi predpisov, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini, ni bila izdana pravnomočna odločba UVHVVR glede nepravilne uporabe zdravil;
e) vlagatelj mora imeti urejen vpis v register kmetijskih gospodarstev v skladu z ZKme-1 in pravilnikom, ki ureja vpis v register kmetijskih gospodarstev;
f) vlagatelj mora pred oddajo vloge pridobiti certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije s področja čebelarstva ali opraviti najmanj enega od 35-urnih začetnih tečajev čebelarjenja, ki ga je:
– v obdobju 2008–2012 pripravila in izvedla javna svetovalna služba v čebelarstvu;
– v letu 2013 pripravil in izvedel izbrani ponudnik na podlagi operativnega programa zatiranja varoze za leto 2013;
– v obdobju 2014–2016 pripravil in izvedel izbrani ponudnik za izvedbo ukrepa usposabljanja na področju čebelarstva iz 16. člena Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2014–2016 (Uradni list RS, št. 6/14, 54/14 in 26/15; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2014–2016) ali
– v obdobju po letu 2016 pripravil in izvedel izbrani ponudnik za izvedbo ukrepa usposabljanja in izobraževanja o čebelarjenju iz 16. člena Uredbe;
g) vlagatelj mora opraviti najmanj eno od izobraževanj s področja zdravstvenega varstva čebel, ki ga je:
– v obdobju 2008–2013 pripravil in izvedel VF NVI;
– v obdobju 2014–2016 pripravil in izvedel izbrani ponudnik za izvedbo ukrepa izobraževanja na področju zdravstvenega varstva čebel iz 18. člena Uredbe 2014–2016 ali
– v obdobju po letu 2016 pripravil in izvedel izbrani ponudnik za izvedbo ukrepa usposabljanja in izobraževanja o čebelarjenju iz 16. člena Uredbe.
7. Višina sredstev za ukrep Pomoč čebelarjem začetnikom: čebelarju začetniku se sofinancira 80 odstotkov skupne neto vrednosti (brez vštetega DDV) izvedenega nakupa kompleta čebelarske opreme iz točke 3.2.1 tega javnega razpisa, vendar ne več kot 1.000 eurov.
8. Obveznosti prejemnika sredstev za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme in ukrep Pomoč čebelarjem začetnikom
8.1 Prejemnik sredstev mora opremo, ki mu je bila sofinancirana, uporabljali izključno za namen in dejavnosti, za katere so bila sredstva po tem javnem razpisu dodeljena, še najmanj tri leta po prejetju sredstev v okviru ukrepa Sofinanciranje čebelarske opreme oziroma ukrepa Pomoč čebelarjem začetnikom, razen ob morebitni višji sili ali izrednih okoliščinah iz 7. člena Uredbe.
8.2 Prejemnik sredstev ali njegova pooblaščena oseba mora Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: Agencija) o višji sili ali izrednih okoliščinah pisno obvestiti na obrazcu iz razpisne dokumentacija in predložiti ustrezna dokazila v 15 dneh od dneva, ko je prejemnik sredstev oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti.
8.3 Prejemnik sredstev mora dokumentacijo, ki je bila podlaga za dodelitev sredstev, hraniti še najmanj tri leta od dneva zadnjega izplačila sredstev po ukrepu Sofinanciranje čebelarske opreme in ukrepu Pomoč čebelarjem začetnikom.
8.4 Prejemnik sredstev mora Agenciji, Ministrstvu, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom omogoči kontrolo na kraju samem in dostop do dokumentacije, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev.
8.5 Prejemniku sredstev še najmanj tri leta po izplačilu sredstev ne sme biti izdana pravnomočna odločba UVHVVR glede nepravilne uporabe zdravil v skladu s predpisi, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini.
8.6 Prejemnik sredstev, ki pridobi sredstva za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme na podlagi tega javnega razpisa, mora biti aktivni koristnik sheme kakovosti s področja čebelarstva ali imeti potrdilo o vključenosti v kontrolo ekološkega čebelarjenja ali certifikat za ekološke čebelje pridelke še najmanj tri leta po izplačilu sredstev.
8.7 Prejemnik sredstev mora poročati o številu čebeljih družin v skladu s pravilnikom, ki ureja vpis v register čebelnjakov, še najmanj tri leta po izplačilu sredstev.
9. Sankcije
9.1 Neizpolnitev ali kršitev obveznosti se sankcionira v skladu s prvim odstavkom 46. člena Uredbe.
9.2 Prejemnik sredstev, ki ne hrani dokumentacije, kot to določa točka 8.3 tega javnega razpisa, mora v proračun Republike Slovenije vrniti deset odstotkov izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
9.3 Prejemnik sredstev, ki ne omogoči kontrole na kraju samem, kot to določa točka 8.4 tega javnega razpisa, mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Poleg tega se prejemnik sredstev izključi iz prejemanja podpore v okviru istega ukrepa za programsko leto ugotovitve kršitve in naslednje programsko leto.
9.4 Prejemnik sredstev, ki predmet podpore uporablja v nasprotju z namenom, za katerega je prejel podporo, kot to določa točka 8.1 tega javnega razpisa, mora vsa izplačana sredstva vrniti v proračun Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Poleg tega se prejemnik sredstev izključi iz prejemanja podpore v okviru istega ukrepa za programsko leto ugotovitve kršitve in naslednje programsko leto.
9.5 Prejemnika sredstev, ki ne sporoča podatkov o številu čebeljih družin v skladu s pravilnikom, ki ureja vpis v register čebelnjakov, še najmanj tri leta po izplačilu sredstev, kot to določa točka 8.7 tega javnega razpisa, se izključi iz zadevnega ukrepa za programsko leto ugotovitve kršitve in naslednje programsko leto.
9.6 Če je prejemniku sredstev v treh letih po izplačilu sredstev izdana pravnomočna odločba UVHVVR glede nepravilne uporabe zdravil v skladu s predpisi, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini, kot to določa točka 8.5 tega javnega razpisa, mora vsa izplačana sredstva vrniti v proračun Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Prejemnik sredstev se izključi iz zadevnega ukrepa za programsko leto ugotovitve kršitve in naslednje programsko leto.
9.7 Če koristnik sheme kakovosti s področja čebelarstva pri ukrepu Sofinanciranje čebelarske opreme nima potrdila o vključenosti v kontrolo ekološkega čebelarjenja oziroma nima certifikata za ekološke čebelje pridelke še najmanj tri leta po izplačilu sredstev, kot to določa točka 8.6 tega javnega razpisa, mora vsa izplačana sredstva vrniti v proračun Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Prejemnik sredstev se izključi iz zadevnega ukrepa za programsko leto ugotovitve kršitve in naslednje programsko leto.
10. Vloga
10.1 Vloga mora biti oddana na obrazcu iz razpisne dokumentacije, z izpolnjenimi podatki o vlagatelju, vključno s podpisano izjavo vlagatelja iz razpisne dokumentacije ter z vsemi prilogami in dokazili v skladu z razpisno dokumentacijo tega javnega razpisa.
10.2 Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Obvestilo o zaprtju tega javnega razpisa bo objavljeno na spletni strani Ministrstva.
10.3 Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na Agenciji, tel. 01/580-77-92, od ponedeljka do četrtka od 7.30 do 15. ure in ob petkih od 7.30 do 14. ure. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si. Razpisna dokumentacija se objavi na spletni strani Ministrstva – http://www.mkgp.gov.si/ in Agencije – http://www.arsktrp.gov.si/.
11. Rok in način prijave
11.1 Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS, s pričetkom ob 9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. julija 2018.
11.2 Vlogo je potrebno poslati s priporočeno pošto na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (velja poštni žig), ali vložiti v vložišču Agencije.
11.3 Vloge, vložene pred rokom, določenim v točki 11.1 tega javnega razpisa, in vloge, vložene po objavi o zaprtju tega javnega razpisa oziroma po 31. juliju 2018, se zavržejo.
11.4 Vloge, ki niso poslane s priporočeno pošto, se zavržejo.
11.5 Na ovojnici vloge morata biti razvidna datum in čas (ura, minuta) oddaje priporočene vloge, označena s strani izvajalca poštnih storitev oziroma vložišča Agencije, osebno ime in naslov vlagatelja oziroma firma in sedež vlagatelja, KMG-MID številka ter oznaka javnega razpisa, na katerega se vloga nanaša, na način: »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis: Sofinanciranje čebelarske opreme 2018 ali Pomoč čebelarjem začetnikom 2018«.
12. Obravnava vlog in postopek odobritve (v skladu s III. poglavjem Uredbe in IV. poglavjem ZKme-1)
12.1 Agencija odpira in obravnava vloge ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti po vrstnem redu oddaje vlog na javni razpis, do višine razpisanih sredstev za ukrep Tehnična pomoč čebelarjem.
12.2 Odpiranje vlog ni javno.
12.3 Sredstva se vlagatelju odobrijo z odločbo, ki jo izda predstojnik Agencije.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti