Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2018 z dne 23. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2018 z dne 23. 3. 2018

Kazalo

828. Ugotovitveni sklep o izredni uskladitvi pokojnin in drugih prejemkov od 1. aprila 2018, stran 2903.

  
Na podlagi četrtega odstavka 186. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17 in 65/17) in prvega odstavka 65. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H) je Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 26. februarja 2018 sprejel
U G O T O V I T V E N I   S K L E P 
o izredni uskladitvi pokojnin in drugih prejemkov od 1. aprila 2018 
1. člen 
Pokojnine in drugi prejemki, priznani na podlagi pravic iz prvega odstavka 3. člena, prejemki iz 389. člena, iz četrtega odstavka 392. člena ter 404. in 405. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17 in 65/17; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2), razen letnega dodatka in dodatka za pomoč in postrežbo, se od 1. aprila 2018 uskladijo tako, da se povečajo za 1,1 odstotka.
2. člen 
Med pokojnine in druge prejemke iz prejšnjega člena, ki se uskladijo po tem sklepu, se štejejo:
– pokojnine, uveljavljene po splošnih predpisih,
– prejemki na podlagi invalidnosti po prvem odstavku 107. člena ZPIZ-2,
– vdovske pokojnine iz četrtega odstavka 392. člena ZPIZ-2,
– pokojnine po Zakonu o starostnem zavarovanju kmetov (Uradni list SRS, št. 13/72, 26/73, 45/73, 29/75, 14/77, 30/79, 1/82 – odl. US in 27/83) iz 404. člena ZPIZ-2, pri čemer po tem sklepu usklajena starostna oziroma družinska pokojnina znaša 247,77 eura, starostna pokojnina kmeta borca NOV pred 9. 9. 1943 oziroma pred 13. 10. 1943 ali njegovega zakonca pa 495,53 eura,
– dodatki po Zakonu o zagotavljanju socialne varnosti slovenskim državljanom, ki so upravičeni do pokojnin iz republik nekdanje SFRJ (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo) in preživnine po Zakonu o preživninskem varstvu kmetov (Uradni list SRS, št. 1/79, 1/86 in Uradni list RS, št. 114/06 – ZUTPG) iz 405. člena ZPIZ-2,
– pokojnine, uveljavljene po posebnih predpisih,
– pokojnine, priznane po Zakonu o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev (Uradni list RS, št. 12/07 – uradno prečiščeno besedilo, 28/09 in 61/10 – ZSVarPre),
– akontacije pokojnin po Odloku o izplačevanju akontacij pokojnin, ki so jih osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji uveljavile v drugih republikah SFRJ (Uradni list RS, št. 26/91-I),
– deli pokojnine, priznani po 7. členu Zakona o poračunavanju finančnih obveznosti Republike Slovenije iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Uradni list RS, št. 8/16),
– dodatki, priznani po Zakonu o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa (Uradni list RS, št. 34/17) in
– zagotovljena pokojnina iz tretjega odstavka 39. člena ZPIZ-2, pri čemer po tem sklepu usklajena zagotovljena pokojnina znaša 516,62 eura.
3. člen 
Po določbah tega sklepa se uskladijo tudi pokojnine, odmerjene v sorazmernem delu po mednarodnih predpisih.
4. člen 
Za odstotek, določen v 1. členu tega sklepa, se uskladijo zneski pokojnin in drugih prejemkov, ki so uživalcem pripadali za mesec marec 2018 oziroma ob priznanju pravice, uveljavljene v letu 2018.
Uskladitev se opravi po uradni dolžnosti pri izplačilu pokojnin in drugih prejemkov za mesec april 2018.
5. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-4/2018/2-2
Ljubljana, dne 26. februarja 2018
EVA 2018-2611-0021
Svet Zavoda za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje Slovenije 
Dušan Bavec l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost