Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2018 z dne 23. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2018 z dne 23. 3. 2018

Kazalo

854. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda v plačni razred za določitev osnovne plače, stran 2958.

  
Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15 in 23/17 – ZDOdv), prvega odstavka 3. člena in 8. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09, 3/10, 27/10, 45/10, 62/10, 88/10, 94/10 – ZIU, 10/11, 45/11, 53/11, 86/11, 26/12, 41/12, 90/12, 24/13, 75/13, 79/13, 108/13, 15/14, 43/14, 6/15, 57/15, 98/15, 15/16, 84/16, 15/17 in 68/17) izdajam v zvezi z uvrstitvijo delovnega mesta direktorja javnega zavoda, katerega ustanoviteljica je Mestna občina Koper, v plačni razred naslednji
S K L E P 
o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda v plačni razred za določitev osnovne plače 
1. 
Delovno mesto direktorja javnega zavoda Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper se za določitev osnovne plače uvrsti v 49. plačni razred.
2. 
Sklep začne veljati s soglasjem pristojnega ministrstva, uporablja se od 1. januarja 2018 in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 100-4/2010
Koper, dne 23. januarja 2018
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič 
 
Po pooblastilu župana 
Podžupan 
Peter Bolčič l.r.
In virtù del quinto comma dell’articolo 11 della Legge sul sistema degli stipendi nel settore pubblico (Gazzetta ufficiale della RS, n. 108/09 – testo unico ufficiale, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – sentenza della CC, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15 e 23/17 – ZDOdv) e per effetto del primo comma dell'articolo 3 e dell'articolo 8 dell'Ordinanza sugli stipendi dei direttore nel settore pubblico (Gazzetta ufficiale della RS, n. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09, 3/10, 27/10, 45/10, 62/10, 88/10, 94/10 – ZIU, 10/11, 45/11, 53/11, 86/11, 26/12, 41/12, 90/12, 24/13, 75/13, 79/13, 108/13, 15/14, 43/14, 6/15, 57/15, 98/15, 15/16, 84/16, 15/17 e 68/17) emetto, in merito all'inquadramento in un livello di retribuzione del posto di lavoro di direttore dell'ente pubblico, di cui fondatore è il Comune città di Capodistria, la seguente
D E L I B E R A 
sull'inquadramento del posto di lavoro di direttore di ente pubblico in un livello di retribuzione al fine di definire lo stipendio di base 
1. 
Al fine di definire lo stipendio di base, il posto di lavoro di direttore della Biblioteca Centrale Srečko Vilhar Capodistria, viene inquadrato nel 49° livello di retribuzione.
2. 
La presente delibera entra in vigore in seguito all'acquisizione dell'approvazione del ministero competente e si applica a partire dal 1° gennaio 2018; essa viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 100-4/2010
Capodistria, 23 gennaio 2018
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič 
 
Sotto l'autorità 
Vicesindaco 
Peter Bolčič m.p.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina