Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2018 z dne 23. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2018 z dne 23. 3. 2018

Kazalo

Ob-1770/18, Stran 769
Svet Gimnazije Antonio Sema Piran – Ginnasio Antonio Sema Pirano, Med vrtovi 8, 6320 Portorož, na podlagi 48. in 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24 in 47/15; v nadaljevanju ZOFVI) in sklepa 2. redne seje Sveta šole z dne 27. 2. 2018, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter določila Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 35/01).
Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/-ice. Delo se opravlja polni delovni čas. Predvideni začetek dela bo 1. 9. 2018.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku) pošljite v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet Gimnazije Antonio Sema Piran – Consiglio del Ginnasio Antonio Sema Pirano, Med vrtovi 8, 6320 Portorož, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja – ne odpiraj«. Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis (CV Europass). Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli po pridobitvi mnenja ministra.
Svet Gimnazije Antonio Sema Piran – Ginnasio Antonio Sema Pirano 

AAA Zlata odličnost