Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2018 z dne 23. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2018 z dne 23. 3. 2018

Kazalo

Št. 302-5/2018-1 Ob-1738/18, Stran 741
Na podlagi Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 8/18) in na podlagi 37. člena Odloka o spremembi in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v obdobju finančne perspektive 2014–2020 (Uradni list RS, št. 15/17 v nadaljevanju: odlok) objavlja Mestna občina Nova Gorica
javni razpis 
za spodbujanje prijav na mednarodne in državne vire – strateško razvojna inovativna partnerstva 
I. Sofinancer: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (v nadaljevanju sofinancer).
II. Predmet javnega razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje stroškov prijav na mednarodne in državne razpise v strateško razvojna partnerstva povezanih podjetij.
III. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je preko sofinanciranja stroškov prijav v strateško razvojna inovativna partnerstva povezanih podjetij in razvojno raziskovalnih organizacij spodbuditi pripravo skupnih razvojnih projektov in okrepiti raziskovalno razvojno inovacijsko sodelovanje sicer neodvisnih subjektov (gospodarstva in razvojno raziskovalnih organizacij).
IV. Višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina razpoložljivih proračunskih sredstev; za izvedbo javnega razpisa je v letu 2018 namenjenih 20.000,00 EUR.
Proračunska sredstva se dodeljujejo kot nepovratna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih pomoči »de minimis«.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 1402/09.077 – prijava na evropske razpise – strateško razvojna partnerstva.
V. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
5.1. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavi:
– skupina podjetij, ki je sklenila dogovor o sodelovanju pri skupnem projektu in je določila nosilno podjetje, ki v imenu skupine nastopa kot prijavitelj in pogodbena stranka. Nosilno podjetje je podjetje, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in je organizirana kot gospodarska družba ali samostojni podjetnik.
– skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 se upošteva definicija enotnega podjetja. Enotno podjetje je definirano kot vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja, 
– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja, 
– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,
– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja edino nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja,
– podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz prve do četrte alineje te točke preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja:
– ki bi skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 pridobljena sredstva namenila za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in sicer pomoč, neposredno povezano z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo,
– ki skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 opravljajo dejavnost na naslednjih področjih:
– ribištva in akvakulture kot ju zajema Uredba Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. 12. 1999,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov, 
 predelava in trženje kmetijskih proizvodov, v primerih, kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg ali če je pomoč pogojena s tem, da se v celoti ali delno prenese na primarne proizvajalce,
– ki so v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti o državnih pomočeh za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (Uradni list C 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2) in z Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-UPB2) (Uradni list RS, št. 44/07). Podjetja, ki delujejo manj kot tri leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij. Podjetje je v težavah:
– v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine osnovnega kapitala,
– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih,
– če je v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije;
– ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči.
V kolikor podjetje opravlja poleg navedenih še druge dejavnosti in na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi njihovo izključenost, lahko za druge dejavnosti kandidira na razpisu.
Podjetje, ki ustreza katerikoli v tem poglavju navedeni omejitvi prijave na razpis, ne more sodelovati v skupini povezanih podjetij, pa četudi ni nosilno podjetje oziroma prijavitelj.
Javni zavodi in javne agencije ter ostale institucije, ki niso organizirane kot pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, lahko sodelujejo v skupini podjetij, ne morejo pa nastopati kot nosilno podjetje oziroma prijavitelj.
Ostali pogoji dodeljevanja »de minimis« pomoči v skladu z uredbo EU Komisije (EU) št. 1407/2013
Pri odobritvi pomoči po načelu »de minimis« bo Mestna občina Nova Gorica upoštevala, da:
1) pomoči ne bodo pogojene s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega blaga,
2) skupni znesek pomoči, dodeljen podjetju, ne bo presegel 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 EUR),
3) pomoč ne bo namenjena za nabavo vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz,
4) pomoč »de minimis« ne bo kumulirala z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi s takšno kumulacijo presegla intenzivnost pomoči ali znesek pomoči,
5) pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, lahko kumulira s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje določene v uredbi 360/2012,
6) pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, lahko kumulira s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami »de minimis« do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 100.000 EUR),
7) da bo od prejemnika pomoči pred dodelitvijo sredstev pridobila pisno izjavo o:
– vseh drugih pomočeh »de minimis«, ki jih je podjetje prejelo na podlagi te ali drugih uredb »de minimis« v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu,
– drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške,
8) zagotovila, da z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis«, ne bo presežena zgornja meja »de minimis« pomoči ter intenzivnost pomoči po drugih predpisih,
9) da bo pisno obvestila prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis« v skladu z Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108 pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013),
– o znesku »de minimis« pomoči,
10) bo hranila evidence o individualni pomoči »de minimis« 10 let od datuma dodelitve pomoči.
5.2. Posebni pogoji za dodelitev sredstev
Nosilno podjetje, ki se v imenu v strateško razvojna partnerstva povezanih podjetij prijavlja na razpis za sofinanciranje stroškov prijave na mednarodni oziroma državni razpis, mora ustrezati naslednjim posebnim pogojem za dodelitev sredstev, in sicer:
– najkasneje na dan objave razpisa mora imeti podjetje sedež dejavnosti na območju Mestne občine Nova Gorica oziroma v Primorskem tehnološkem parku. V kolikor se prijavlja na razpis podjetje, ki ima poslovno enoto na območju Mestne občine Nova Gorica oziroma v Primorskem tehnološkem parku, sedež dejavnosti pa izven območja, upravičenega do sredstev iz naslovnega razpisa, mora podjetje izkazati, da dejansko posluje tudi v registrirani poslovni enoti (najeti ali lastni prostori za opravljanje dejavnosti). Poslovna enota mora biti registrirana na območju upravičenem do sredstev iz naslovnega razpisa najmanj dve leti pred dnevom objave razpisa,
– v strateško razvojno inovativno partnerstvo povezana podjetja morajo zagotoviti vsaj 20 % celotne vrednosti vseh prijavljenih upravičenih stroškov,
– nosilno podjetje mora imeti vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas, na zadnji dan preteklega meseca, glede na mesec oddaje vloge na javni razpis. Za potrebe tega razpisa se upošteva kot zaposlena oseba tudi s.p., če je to njegova edina podlaga za zavarovanje in direktor enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo, s pogodbo o poslovodenju, v kolikor je ta direktor hkrati tudi lastnik te družbe,
– do sredstev bodo upravičeni samo prijavitelji, ki bodo na mednarodne in državne razpise prijavili projekte, ki ustrezajo razpisnim pogojem in ki so administrativno ustrezni. Prijavitelji morajo v roku 10 delovnih dni po prejemu odgovora mednarodnega ali državnega vira predložiti Mestni občini Nova Gorica pisno potrdilo s strani mednarodnega ali državnega vira, vendar največ v 12 mesecih. Če v 12 mesecih od datuma oddaje projekta prijavitelj še vedno ni prejel obvestila o administrativni ustreznosti, je o tem dolžan obvestiti Mestno občino Nova Gorica. V primeru, da projekt ne bo administrativno ustrezen, bo moral prijavitelj vrniti denar skupaj z zamudnimi obrestmi kot to določa pogodba o sofinanciranju stroškov prijave v strateško razvojno inovativna partnerstva povezanih podjetij na razpise iz mednarodnih in državnih virov,
– projekt, ki bo predmet prijave v strateško razvojno inovativna partnerstva povezanih podjetij na mednarodne in državne razpise in ki bo na razpisih tudi izbran, se mora izvajati na območju Mestne občine Nova Gorica oziroma v Primorskem tehnološkem parku,
– nosilno podjetje, ki se prijavlja na javni razpis, kot tudi ostali partnerji, ki so z nosilnim podjetjem sklenili dogovor o povezovanju v strateško razvojno inovativno partnerstvo za potrebe prijave skupnega projekta na mednarodne ali državne razpise, morajo imeti pravočasno in v celoti izpolnjene vse obveznosti do Mestne občine Nova Gorica ter do drugih pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Nova Gorica,
– nosilno podjetje, ki se prijavlja na javni razpis, kot tudi ostali partnerji, ki so z nosilnim podjetjem sklenili dogovor o povezovanju v strateško razvojno inovativno partnerstvo za potrebe prijave skupnega projekta na mednarodne ali državne razpise, morajo imeti poravnane vse davke in prispevke,
– nosilno podjetje, ki se prijavlja na javni razpis, kot tudi ostali partnerji, ki so z nosilnim podjetjem sklenili dogovor o povezovanju v strateško razvojno inovativno partnerstvo, lahko kandidirajo z eno prijavo na mednarodne oziroma državne razpise.
Upravičenec za izplačane upravičene stroške odobrene vloge ne sme pridobiti nikakršnih drugih javnih sredstev. V primeru ugotovitve dvojnega financiranja odobrene vloge iz različnih javnih virov, lahko naročnik odstopi od pogodbe ter zahteva vrnitev vseh že izplačanih sredstev v realni vrednosti. Takšnemu podjetju in odgovornim v podjetju se tudi lahko onemogoči sodelovanje na javnih razpisih Mestne občine Nova Gorica.
VI. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški za prijave na državne in mednarodne razpise v strateško razvojno inovativna partnerstva povezanih podjetij, so izključno direktni stroški, nujni in vezani na prijavo, ki so dejansko nastali in za katere ima prijavitelj ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo.
Upravičeni stroški so stroški zunanjih izvajalcev.
Nakup storitve (priprava prijave) je dovoljena le od tretjih oseb, po tržnih pogojih. Pri tem velja, da tretja oseba ne sme biti več kot 25 % povezana (lastniški delež) s podjetjem – upravičencem.
Nakup storitve (priprava prijave) ni upravičen strošek, kjer gre za nakup oziroma opravljanje storitev:
– med krvnimi sorodniki v ravni ali stranski vrsti do četrtega kolena, v svaštvu do drugega kolena, med zakoncema ali osebama ki živijo v zunajzakonski skupnosti ter med skrbnikom, oskrbovancem, posvojiteljem, posvojencem, rejnikom ali rejencem;
– med samostojnim podjetnikom in gospodarsko družbo – če je fizična oseba, ki je ustanovitelj s.p., tudi lastnica gospodarske družbe;
– med fizično osebo, ki je lastnik gospodarske družbe in to gospodarsko družbo;
– med družbami, ki se skladno z določili veljavnega Zakona o gospodarskih družbah, štejejo za povezane.
Sofinancer si pridružuje pravico, da pozove prijavitelja na dodatno obrazložitev in dokazila o posameznem strošku. Če se izkaže, da strošek ni realen oziroma nujno potreben za prijavo projekta na razpis, ga lahko tudi izloči.
Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek, razen v primerih, ko upravičenec ni zavezanec za DDV.
VII. Višina odobrenih sredstev
Skupna višina odobrenih sredstev ne sme presegati 80 % upravičenih stroškov celotne vrednosti vseh prijavljenih upravičenih stroškov.
V primeru, da upravičenec v roku iz X. točke tega razpisa odobrene vloge ne realizira v obsegu, kot jo je prijavil v vlogi na razpis, se znesek odobrenih sredstev s strani sofinancerja sorazmerno zmanjša, v skladu z odobrenim odstotkom sofinanciranja.
Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upravičencu, se določi na podlagi določb iz odloka in tega razpisa, rezultatov ocenjevanja vseh vlog, višine zaprošenih sredstev s strani upravičenca ter višine razpoložljivih sredstev.
VIII. Izguba pravice do dodelitve sredstev, nerazdeljena sredstva
Upravičenec izgubi pravico do sorazmernega dela odobrenih sredstev, v kolikor v roku iz X. točke tega razpisa ne realizira v celoti prijavljenih aktivnosti za pripravo prijave na mednarodne ali državne razpise in za katere so mu bila z odločbo sredstva odobrena.
Razpisana sredstva, ki ostanejo iz razlogov iz prejšnjega odstavka tega člena nerazdeljena, se lahko dodelijo prejemnikom sredstev, ki so v roku iz X. točke tega razpisa v celoti realizirali prijavljene upravičene aktivnosti.
V kolikor sredstva na razpisu ne bodo porabljena, se lahko s sklepom komisije prerazporedijo na ostale posamezne javne razpise, ki jih sofinancer objavi v skladu s sprejetim odlokom.
IX. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje
Vse popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom razpisa, bo ocenila komisija za spodbujanje podjetništva na osnovi naslednjih meril:
Zap. št.
Naziv merila
Maksimalno število točk
1.
Strateško razvojno inovativno partnerstvo, ki prijavlja projekt na mednarodni ali državni vir financiranja
10
2.
Vir financiranja prijavljenega projekta
10
3.
Sodelovanje z akademsko in raziskovalno sfero
15
4.
Povprečna višina predvidenega sofinanciranja prijavljenega projekta za partnerje iz MONG
15
5.
Kompetence strateško razvojno inovativnega partnerstva za izvedbo projekta 
20
SKUPAJ
70
Vloge se ocenijo na naslednji način:
– z merili št. 1, 2, 3 in 4 oceni vloge pristojni organ
– z merilom 5 oceni vlogo pristojna Komisija za podjetništvo.
Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje, je 35 ali več točk. V nobenem primeru vloga prijavitelja, ki je pridobila manj kot 35 točk, ne more pridobiti sofinanciranja.
Končna ocena
Najvišje možno število točk v skladu s postavljenimi merili je 70 točk.
Ocenjevanje vlog
Komisija za dodelitev sredstev pripravi predlog prejemnikov sredstev (upravičencev) za popolne in ustrezne vloge in ga poda pristojnemu organu Mestne občine Nova Gorica za sprejetje odločitve oziroma sklepa o odobritvi sofinanciranja odobrene vloge. Na podlagi sklepa o odobritvi sofinanciranja upravičenih stroškov odobrene vloge prejme podjetje državno pomoč, skladno z zaprošenimi sredstvi in s točko V. (Pogoji za dodelitev nepovratnih sredstev) ter točko VI. (upravičeni stroški) tega razpisa. V kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja odobrenih vlog, ki so dosegle prag števila točk presega razpoložljiva sredstva, si komisija za spodbujanje podjetništva pridružuje pravico, da sredstva dodeli glede na višino doseženih točk.
V primeru enakega števila točk imajo prednost podjetja, ki so pridobila več točk pri merilu povprečna višina predvidenega sofinanciranja prijavljenega projekta za partnerje iz MONG, nato pri merilu kompetence strateško razvojno inovativnega partnerstva za izvedbo projekta, nato pri merilu sodelovanje z akademsko in raziskovalno sfero, nato pri merilu strateško razvojno inovativno partnerstvo, ki prijavlja projekt na mednarodni ali državni vir financiranja in nato pri merilu vir financiranja prijavljenega projekta.
Skupna višina sofinanciranja upravičenih stroškov prijavljene vloge ne sme preseči 80 % prijavljenih upravičenih stroškov. Najvišji znesek sofinanciranja upravičenih stroškov posamezne prijave je glede na višino razpoložljivih proračunskih sredstev 10.000 EUR.
X. Obdobje za porabo sredstev in razpisni roki
Obdobje, za katerega so namenjena razpisana proračunska sredstva iz točke IV., je proračunsko leto 2018.
Javni razpis je odprt do vključno: 7. 5. 2018. Prijavitelji oddajo vloge v obdobju od objave razpisa do vključno 7. 5. 2018. Kot pravočasna se šteje vloga, ki bo 7. 5. 2018 najkasneje do 15. ure prispela po pošti, oziroma bo osebno oddana na naslov: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (soba 36, 1. nadstropje).
Prepozne vloge, vloge, ki niso oddane na obrazcih razpisne dokumentacije in vsebinsko nepopolne vloge, s sklepom zavrže pristojni organ.
Vloga na razpis mora biti oddana v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za prijave v strateško razvojno inovativna partnerstva povezanih podjetij na mednarodne ali državne javne razpise« in s polnim nazivom in naslovom pošiljatelja. Obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis je priložen razpisni dokumentaciji in ga prilepite na prvo stran ovojnice.
Vloga se izpolni na obrazcih razpisne dokumentacije. Dokazila se prilagajo v fotokopijah. Naročnik lahko od prijavitelja zahteva na vpogled originale dokazil. Naročnik lahko od prijavitelja zahteva tudi, da predloži listine, s katerimi dokazuje posamezna dejstva oziroma izjave iz vloge.
Odpiranje prispelih vlog bo 9. 5. 2018. Odpiranje vlog ni javno. Pristojni organ bo v roku 8 delovnih dni od odpiranja pisno pozval tiste prijavitelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Formalno nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v postavljenem roku ne dopolni, zavrže pristojni organ s sklepom. Po preteku roka iz tega odstavka dodatne dopolnitve vlog niso možne.
Vloga je formalno popolna, če vsebuje vse obrazce in zahtevane priloge, ki jih določa razpisna dokumentacija. Vloga je vsebinsko popolna, če je prijavljen projekt oziroma aktivnost skladen z ukrepom oziroma upravičenimi stroški.
Odločbe, s katerimi bo odločeno o dodelitvi sredstev, bodo izdane najkasneje v 60 dneh od zaključka razpisa.
XII. Razpisna dokumentacija
Brezplačna razpisna dokumentacija z navodili prijaviteljem za izdelavo vloge, je na voljo na Oddelku za gospodarstvo in gospodarske javne službe pri Mestni občini Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (III. nadstropje, soba št. 4). Razpisno dokumentacijo se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če prijavitelj na spodaj navedene elektronske naslove posreduje prošnjo za dvig razpisne dokumentacije. Dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani: http://www.nova-gorica.si.
Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan med 9. in 12. uro na Oddelku za gospodarstvo in gospodarske javne službe pri Mestni občini Nova Gorica na tel. 05/33-50-105 (Tatjana Gregorčič) ali 05/33-50-131 (Tadeja Marinič). Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktnim osebam tudi po elektronski pošti: Tanja.Gregorcic@nova-gorica.si ali tadeja.marinic@nova-gorica.si.
Mestna občina Nova Gorica 

AAA Zlata odličnost