Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2018 z dne 23. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2018 z dne 23. 3. 2018

Kazalo

846. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članice Občinskega sveta Mestne občine Koper in prehodu mandata na naslednjega kandidata, stran 2954.

  
Na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) ter obvestila župana Mestne občine Koper, št. 032-7/2014 z dne 27/11-2017, o odstopu s funkcije članice občinskega sveta, je Občinska volilna komisija Mestne občine Koper na 2. redni seji dne 26. februarja 2018 sprejela naslednji
U G O T O V I T V E N I   S K L E P 
1. 
Občinska volilna komisija Mestne občine Koper ugotavlja:
– da je Polki Bošković na podlagi 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) prenehal mandat članice Občinskega sveta Mestne občine Koper s tem, ko je županu Mestne občine Koper dne 24. novembra 2017 podala odstopno izjavo;
– da je glede na izid volitev, ki so bile 5. oktobra 2014, mandat članice Občinskega sveta Mestne občine Koper prešel na naslednjega kandidata pod zap. št. 2 z liste »Polka Bošković na tvoji strani«. To je Malin Titorič, ki je dne 11. januarja 2018 podal izjavo, da ne sprejema mandata člana Občinskega sveta Mestne občine Koper;
– da je zato mandat članice Občinskega sveta Mestne občine Koper prešel na naslednjo kandidatko pod zap. št. 3 z liste »Polka Bošković na tvoji strani«. To je Ljubica Kosmovski Fojkar, ki v predpisanem roku ni sporočila, da sprejema mandat članice Občinskega sveta Mestne občine Koper ter
– da je nato mandat člana Občinskega sveta Mestne občine Koper prešel na naslednjega kandidata pod zap. št. 4 z liste »Polka Bošković na tvoji strani«. To je Marijan Stermšek, ki je dne 15. februarja 2018 podal izjavo, da sprejema mandat člana Občinskega sveta Mestne občine Koper.
2. 
Ta sklep velja takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-7/2014
Koper, dne 26. februarja 2018
Predsednik Občinske volilne komisije 
dr. Miloš Senčur l.r.
In virtù dell'articolo 41 della Legge sulle elezioni amministrative (Gazzetta ufficiale della RS, n. 94/07 – testo unico ufficiale, 45/08, 83/12 e 68/17) e per effetto dell'avviso del Sindaco del Comune città di Capodistria, n. 032-7/2014 del 27 novembre 2017, relativo alle dimissioni dalla funzione di consigliere del Consiglio comunale, la Commissione elettorale comunale del Comune città di Capodistria, nella II seduta ordinaria del 26 febbraio 2018 ha accolto la seguente
D E L I B E R A   R I C O G N I T I V A 
La commissione elettorale comunale del Comune città di Capodistria rileva:
– che ai sensi dell'articolo 37.a della Legge sull'autonomia locale (Gazzetta ufficiale della RS, n. 94/07 – testo unico ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO e 76/16 – Sentenza della CC) cessa il mandato di consigliere comunale del Comune città di Capodistria a Polka Bošković, dal momento che la stessa ha presentato le sue dimissioni al Sindaco del Comune città di Capodistria, in data 24 novembre 2017;
– che, in base ai risultati delle elezioni del 5 ottobre 2014, il mandato di consigliere comunale del Comune città di Capodistria passa al candidato successivo riportato al numero 2 della lista »Polka Bošković dalla tua parte« ossia a Malin Titorič, il quale in data 11 gennaio 2018 ha dichiarato di non accettare il mandato di consigliere comunale del Comune città di Capodistria;
– che il mandato di consigliere comunale del Comune città di Capodistria passa al candidato successivo riportato al numero 3 della lista »Polka Bošković dalla tua parte« ossia a Ljubica Kosmovski Fojkar, la quale entro il limite di tempo previsto non ha comunicato la sua intenzione di accettare il mandato di consigliere comunale del Comune città di Capodistria; nonché
– che il mandato di consigliere comunale del Comune città di Capodistria passa al candidato successivo riportato al numero 4 della lista »Polka Bošković dalla tua parte« ossia a Marijan Stermšek, il quale in data 15 febbraio 2018 ha dichiarato di accettare il mandato di consigliere comunale del Comune città di Capodistria.
II 
La presente delibera diventa immediatamente efficace ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 032-7/2014
Capodistria, 26 febbraio 2018
Il presidente della commissione elettorale 
dott. ric. Miloš Senčur m.p.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina