Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2018 z dne 23. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2018 z dne 23. 3. 2018

Kazalo

825. Pravilnik o vodenju in vsebini podatkov o komunikacijskih omrežjih in pripadajoči infrastrukturi, omrežnih priključnih točkah in drugih elektronskih komunikacijskih omrežjih, stran 2897.

  
Na podlagi petega odstavka 14. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17) izdaja minister za javno upravo v soglasju z ministrom za infrastrukturo in ministrico za okolje in prostor
P R A V I L N I K 
o vodenju in vsebini podatkov o komunikacijskih omrežjih in pripadajoči infrastrukturi, omrežnih priključnih točkah in drugih elektronskih komunikacijskih omrežjih 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
Ta pravilnik določa vodenje in vsebino podatkov o komunikacijskih omrežjih in pripadajoči infrastrukturi, podatkov o omrežnih priključnih točkah na fiksni lokaciji in podatkov o drugih elektronskih komunikacijskih omrežjih, za katere je z zakonom, ki ureja elektronske komunikacije, določena obveznost infrastrukturnega operaterja, da sporoča podatke za vpis v evidenco infrastrukturnih omrežij in objektov.
2. člen 
(uporabljeni izrazi) 
(1) V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
1. Antena je naprava za sprejemanje ali oddajanje elektromagnetnih valov, ki omogočajo prenos signalov in je pritrjena na stavbo ali gradbeni inženirski objekt.
2. Antenski stolp je gradbeno inženirski objekt, na katerega je pritrjena ena ali več anten.
3. Cev je komunikacijski vod, v katerem se nahajajo kabli.
4. Evidenca infrastrukturnih omrežij in objektov je zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture.
5. Investitor ali upravljavec javnega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture je investitor ali upravljavec elektronskega komunikacijskega omrežja, ki se v celoti ali pretežno uporablja za zagotavljanje elektronskih komunikacijskih storitev dostopnih javnosti, ki omogočajo prenos informacij med omrežnimi priključnimi točkami.
6. Jašek je vertikalni gradbeni inženirski objekt, ki omogoča dostop do komunikacijskih vodov v kabelski kanalizaciji.
7. Javne telekomunikacijske terminalske naprave so javne telefonske govorilnice in druga telekomunikacijska terminalska oprema, nameščena na javnosti dostopnih površinah.
8. Kabel je komunikacijski vod, v katerem se nahajajo vodi.
9. Komunikacijska omrežja in pripadajoča infrastruktura so tista, katerih gradnja je skladno z zakonom, ki ureja elektronske komunikacije, v javno korist.
10. Komunikacijska razdelilna omarica je razvodišče priključnih komunikacijskih vodov in mesto za namestitev komunikacijskih naprav.
11. Komutacijski center je funkcijska enota, ki z uporabo stikalnih elementov in krmilne logike omogoča povezovanje med kličočim in klicanim pri vodovnem, sporočilnem ali paketnem sistemu komutacije.
12. Objekt bazne postaje je stavba, del stavbe, ali samostojen prostor v njej, ali gradbeno inženirski objekt (npr. zabojnik), v katerem je nameščena vsa pripadajoča oprema bazne postaje.
13. Območje komunikacijskih objektov je pripadajoče območje kateregakoli komunikacijskega objekta, ki je ograjeno in je s tem omejen dostop do tega območja.
14. Oddajnik je naprava, ki oddaja signal v radiokomunikacijski storitvi.
15. Radijska postaja je eden ali več oddajnikov ali sprejemnikov ali kombinacija oddajnikov in sprejemnikov istega lastnika, vključno s potrebno opremo, ki so potrebni na enem fiksnem mestu za izvajanje radiokomunikacijske storitve.
16. Sprejemnik je naprava, ki sprejema signal v radiokomunikacijski storitvi.
17. Trasa je linijski objekt v sklopu katerega potekajo komunikacijski vodi.
18. Vrsta komunikacijskega voda pomeni njegovo tehnološko izvedbo, ki je lahko optični, bakreni parični, bakreni koaksialni ali tehnološko drugače izveden podzemni ali nadzemni komunikacijski vod.
(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen, kot je določen v zakonu, ki ureja elektronske komunikacije, zakonu, ki ureja graditev objektov in zakonu, ki ureja prostorsko načrtovanje.
3. člen 
(vodenje podatkov o komunikacijskem omrežju ter pripadajoči infrastrukturi in omrežnih priključnih točkah) 
Podatki o komunikacijskem omrežju in pripadajoči infrastrukturi ter omrežnih priključnih točkah se v skladu z zakonom, ki ureja elektronske komunikacije, vodijo neposredno v sklopu evidence infrastrukturnih omrežij in objektov.
4. člen 
(naprave in objekti komunikacijskega omrežja ter pripadajoče infrastrukture) 
(1) Naprave in objekti komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture, ki se vedno evidentirajo, so:
– komunikacijski vod,
– trasa,
– cev,
– kabel,
– vod,
– kabelska kanalizacija,
– jašek,
– objekt bazne postaje,
– radijska postaja,
– antenski stolp,
– posamezna antena, če je pritrjena na stavbo ali antenski stolp ali drug inženirski objekt drugega investitorja ali upravljavca komunikacijskega omrežja,
– komunikacijska razdelilna omarica,
– območje komunikacijskih objektov.
(2) Naprave in objekti komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture, ki se evidentirajo samo, če so samostojni gradbeni inženirski objekti, so:
– javne telekomunikacijske terminalske naprave,
– drugi objekti za potrebe elektronskih komunikacij, kot so komutacijski centri, ojačevalna mesta komunikacijskih vodov, objekti za namestitev naprav in druge podobne naprave in oprema.
5. člen 
(nabor podatkov o napravah in objektih komunikacijskega omrežja ter pripadajoče infrastrukture) 
(1) Za naprave in objekte komunikacijskega omrežja ter pripadajoče infrastrukture iz prejšnjega člena se vodijo podatki, ki so določeni z zakonom, ki ureja elektronske komunikacije, in predpisom, ki ureja vpis v evidenco infrastrukturnih omrežij in objektov, ter tehnični podatki, ki so pomembni za opis teh naprav in objektov komunikacijskega omrežja ter pripadajoče infrastrukture.
(2) Nabor podatkov, vključno s tehničnimi podatki iz prejšnjega odstavka, obliko elaborata in obrazce, ki so potrebni za vpis, objavi organ, pristojen za geodetske zadeve, na svoji spletni strani v skladu s predpisom, ki ureja vpis v evidenco infrastrukturnih omrežij in objektov.
6. člen 
(podatki o drugih elektronskih komunikacijskih omrežjih) 
Določbe 3. do 5. člena tega pravilnika se uporabljajo tudi za vodenje in vsebino podatkov za druga elektronska komunikacijska omrežja, za katera je z zakonom, ki ureja elektronske komunikacije, določena obveznost infrastrukturnega operaterja, da sporoča podatke za vpis v evidenco infrastrukturnih omrežij in objektov.
7. člen 
(nabor podatkov o omrežnih priključnih točkah) 
Nabor podatkov o omrežnih priključnih točkah, ki se v skladu z zakonom, ki ureja elektronske komunikacije, vpisujejo v evidenco infrastrukturnih omrežij in objektov, je podrobneje določen v Prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika. Organ, pristojen za geodetske zadeve, objavi predpisano obliko elaborata in obrazce, ki so potrebni za vpis v evidenco infrastrukturnih omrežij in objektov, na svoji spletni strani v skladu s predpisom, ki ureja vpis v evidenco infrastrukturnih omrežij in objektov.
8. člen 
(prenehanje uporabe) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehata uporabljati:
1. Pravilnik o katastru komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture (Uradni list RS, št. 55/15, 40/17 – ZEKom-1C in 61/17 – ZUreP-2) in
2. Splošni akt o vpisovanju, zbiranju in dostopu do podatkov o omrežnih priključnih točkah iz evidence infrastrukturnih omrežij in objektov (Uradni list RS, št. 107/13 in 40/17 – ZEKom-1C).
9. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-639/2017-20
EVA 2017-3130-0039
Ljubljana, dne 6. marca 2018
Boris Koprivnikar l.r.
Minister 
za javno upravo 
Soglašam! 
dr. Peter Gašperšič l.r.
Minister 
za infrastrukturo 
 
Soglašam! 
Irena Majcen l.r.
Ministrica 
za okolje in prostor 

AAA Zlata odličnost