Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2018 z dne 23. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2018 z dne 23. 3. 2018

Kazalo

831. Pravilnik o vsebini in obliki diplom na Visoki šoli Ravne na Koroškem, stran 2904.

  
Na podlagi 32.a člena Zakona o visokem šolstvu – uradno prečiščeno besedilo – ZVIS-UPB7 (Uradni list RS, št. 32/12 – s spremembami) in 27. ter 83. člena Statuta Visoke šole Ravne na Koroškem je Začasni senat Visoke šole Ravne na Koroškem na 29. korespondenčni seji dne 20. 3. 2018 sprejel
P R A V I L N I K 
o vsebini in obliki diplom na Visoki šoli Ravne na Koroškem 
1. člen 
Pravilnik o vsebini in obliki diplom na Visoki šoli Ravne na Koroškem (v nadaljevanju: pravilnik) določa obliko, vsebino in postopek za izdajo diplom na visokošolskem zavodu.
2. člen
Visoka šola Ravne na Koroškem (v nadaljevanju: VŠ Ravne) izdaja naslednje diplome in potrdila o izobraževanju:
– diplome,
– dvojnike diplom in
– potrdila o opravljenih izpitih.
Navedene listine so javne listine.
3. člen 
Diploma se izda po opravljenih obveznostih študijskega programa za pridobitev izobrazbe.
Sestavni del diplome je »priloga k diplomi«. Sestavine obrazca »Priloga k diplomi« določa Pravilnik o prilogi k diplomi (Uradni list RS, št. 56/07 – s spremembami).
4. člen
VŠ Ravne podeljuje diplome o zaključenih študijskih programih prve stopnje (visokošolski strokovni študijski program).
5. člen 
Diploma vsebuje:
– polno ime samostojnega visokošolskega zavoda Visoka šola Ravne na Koroškem,
– ime akreditiranega študijskega programa,
– stopnjo pridobljene izobrazbe,
– pridobljen strokovni naslov,
– ime in priimek kandidata ter datum in kraj njegovega rojstva.
Diploma ima zaporedno številko, datum diplomiranja, datum izdaje, pečat VŠ Ravne ter podpis dekana VŠ Ravne.
Dimenzije diplome so 210 mm x 297 mm.
6. člen 
Vse diplome in potrdila, ki jih izda VŠ Ravne, so sestavljena v slovenskem jeziku.
Priloga k diplomi, ki je sestavni del diplome, je sestavljena v slovenskem in angleškem jeziku. Vsebino priloge k diplomi določi minister, pristojen za visoko šolstvo.
7. člen 
O izdanih diplomah in potrdilih VŠ Ravne vodi evidenco v skladu z zakonom in posebnimi predpisi.
8. člen
Če se pojavi utemeljen sum, da imetnik diplome ali potrdila ni opravil s študijskim programom predpisanih obveznosti, uvede VŠ Ravne skladno z veljavnimi predpisi ustrezne postopke.
9. člen
VŠ Ravne izda dvojnik diplome diplomantu, ki je ustrezno preklical izgubljeno, uničeno ali odtujeno diplomo, če je iz evidence, ki jo vodi VŠ Ravne, razvidno, da mu je bil po končanih študijskih obveznostih izdan izvirnik diplome.
V gornjem desnem kotu na prvi strani je napisano, da gre za dvojnik.
Na prvi strani dvojnika diplome se navedejo podatki, ki jih mora po tem pravilniku vsebovati diploma, s tem, da se namesto lastnoročnega podpisa pri podpisniku zapiše »l.r.«.
Na hrbtni strani dvojnika diplome dekan VŠ Ravne podpiše klavzulo o skladnosti podatkov dvojnika diplome s podatki evidence, na temelju katere se dvojnik diplome izdaja. Na hrbtni strani dvojnika diplome se odtisne pečat VŠ Ravne.
V evidenco o izdanih diplomah se vpiše podatek o izdanem dvojniku diplome, skupaj s podatki o preklicu izvirnika.
10. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
v. d. dekanje 
dr. Tadeja Primožič Merkač l.r.

AAA Zlata odličnost