Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2018 z dne 23. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2018 z dne 23. 3. 2018

Kazalo

Ob-1794/18, Stran 712
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Ministrstvo), na podlagi prvega odstavka 3. člena Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2017–2019 (Uradni list RS, št. 73/16; v nadaljnjem besedilu: Uredba), objavlja
javni razpis 
za ukrep Subvencioniranje vzreje čebeljih matic v letu 2018
1. Predmet javnega razpisa
1.1 Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev v okviru ukrepa Subvencioniranje vzreje čebeljih matic za leto 2018.
1.2 Skupna višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje ukrepa Subvencioniranje vzreje čebeljih matic za leto 2018, znaša do 29.800 EUR.
1.3 Sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva:
– PP 140032 – Program ukrepov v čebelarstvu EU, v višini do 14.900 eurov,
– PP 140033 – Program ukrepov v čebelarstvu SLO, v višini do 14.900 eurov.
1.4 Delež prispevka Evropske unije v celotnih javnih izdatkih znaša 50 % nepovratnih sredstev.
2. Vlagatelji
2.1 Vlagatelji za ukrep Subvencioniranje vzreje čebeljih matic za leto 2018 so vzrejevalci, ki so v obdobju od 1. maja 2016 do 31. avgusta 2017 vsaj za 0,1 odstotek povečali vzrejo kakovostnih plemenskih (rodovniških in gospodarskih) čebeljih matic v skladu s predpisom, ki ureja zootehniške standarde za plemensko kranjsko čebelo, in vzrejevalci, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev sredstev, opredeljene v 4. poglavju tega javnega razpisa.
2.2 Vlagatelj je lahko tudi vzrejevalec čebeljih matic, ki vzdržuje trotovske linije na plemenilni postaji.
3. Predmet podpore
3.1 Predmet podpore je dodelitev nepovratnih sredstev vzrejevalcem čebeljih matic, če so vsaj za 0,1 odstotek povečali vzrejo kakovostnih plemenskih (rodovniških in gospodarskih) čebeljih matic v letu 2018.
3.2 Predmet podpore je tudi dodelitev nepovratnih sredstev vzrejevalcem čebeljih matic za vzdrževanje trotovskih linij na plemenilni postaji.
4. Pogoji za dodelitev nepovratnih sredstev
4.1 Pogoji za dodelitev nepovratnih sredstev morajo biti izpolnjeni že ob vložitvi vloge. Vlagatelj lahko pridobi nepovratna sredstva za vzrejo čebeljih matic v okviru ukrepa Subvencioniranje vzreje čebeljih matic za leto 2018 samo na podlagi ene odobrene vloge.
4.2 Pogoji za dodelitev nepovratnih sredstev v okviru ukrepa Subvencioniranje vzreje čebeljih matic za leto 2018 so:
– vlagatelj mora izpolniti pogoj iz 2. poglavja tega javnega razpisa;
– vlagatelj, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije;
– vlagatelj, ki je fizična oseba, ne sme biti v osebnem stečaju;
– vlagatelj mora biti vpisan v register čebelnjakov;
– vlagatelj mora poročati o številu čebeljih družin v skladu s pravilnikom, ki ureja vpis v register čebelnjakov;
– vlagatelj mora imeti urejen vpis v register kmetijskih gospodarstev v skladu z Zakonom o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in 27/17; v nadaljnjem besedilu: ZKme-1) in pravilnikom, ki ureja vpis v register kmetijskih gospodarstev;
– vlagatelju mora biti izdana odločba Ministrstva o odobritvi vzrejališča čebeljih matic za leto 2018 in potrdilo o vzreji za posamezno vzrejno sezono, za katero vlaga vlogo;
– vlagatelj mora čebelje matice vpisati v izvorno rodovniško knjigo v skladu s predpisom, ki ureja zootehniške standarde za plemensko kranjsko čebelo;
– vlagatelj mora v letu 2017 izvajati direktni test v selekcijskem čebelnjaku, kar potrdi druga priznana rejska organizacija;
– vlagatelju od 1. avgusta 2016 do objave tega javnega razpisa na podlagi predpisov, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini, ni bila izdana pravnomočna odločba Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: UVHVVR) glede nepravilne uporabe zdravil;
– vlagatelj za ista nepovratna sredstva, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu, ni prejel sredstev Evropske unije ali javnih sredstev Republike Slovenije, pri čemer za javna sredstva Republike Slovenije štejejo tudi javna sredstva iz naslova lokalne samouprave.
5. Obveznosti prejemnika sredstev
5.1 Prejemnik sredstev mora hraniti dokumentacijo, ki je bila podlaga za dodelitev sredstev, še najmanj tri leta od dneva zadnjega izplačila sredstev po tem ukrepu.
5.2 Prejemnik sredstev mora Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: Agenciji), Ministrstvu, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom omogoči kontrolo na kraju samem in dostop do dokumentacije, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev.
5.3 Prejemniku sredstev še najmanj tri leta po izplačilu sredstev ne sme biti izdana pravnomočna odločba UVHVVR glede nepravilne uporabe zdravil v skladu s predpisi, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini.
5.4 Prejemnik sredstev mora poročati o številu čebeljih družin v skladu s pravilnikom, ki ureja vpis v register čebelnjakov, še najmanj tri leta po izplačilu sredstev.
6. Sankcije
6.1 Neizpolnitev ali kršitev obveznosti se sankcionira v skladu s prvim odstavkom 46. člena Uredbe.
6.2 Prejemnik sredstev, ki ne hrani dokumentacije, kot to določa točka 5.1 tega javnega razpisa, mora v proračun Republike Slovenije vrniti deset odstotkov izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
6.3 Prejemnik sredstev, ki ne omogoči kontrole na kraju samem, kot to določa točka 5.2 tega javnega razpisa, mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Poleg tega se prejemnik sredstev izključi iz prejemanja podpore v okviru istega ukrepa za programsko leto ugotovitve kršitve in naslednje programsko leto.
6.5 Če je prejemniku sredstev v treh letih po izplačilu sredstev izdana pravnomočna odločba UVHVVR glede nepravilne uporabe zdravil v skladu s predpisi, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini, kot to določa točka 5.3 tega javnega razpisa, mora vsa izplačana sredstva vrniti v proračun Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Prejemnik sredstev se izključi iz zadevnega ukrepa za programsko leto ugotovitve kršitve in naslednje programsko leto.
6.6 Prejemnika sredstev, ki ne sporoča podatkov o številu čebeljih družin v skladu s pravilnikom, ki ureja vpis v register čebelnjakov, še najmanj tri leta po izplačilu sredstev, kot to določa točka 5.4 tega javnega razpisa, se izključi iz zadevnega ukrepa za programsko leto ugotovitve kršitve in naslednje programsko leto.
7. Višina sredstev
7.1 Najprej se vzrejevalcem rodovniških čebeljih matic za vzdrževanje trotovskih linij na plemenilni postaji dodelijo sredstva v višini 1.500 EUR.
7.2 Preostala sredstva se v skladu z merili za ocenjevanje vlog iz 8. poglavja tega javnega razpisa razdelijo med vzrejevalce čebeljih matic, ki so povečali vzrejo kakovostnih plemenskih (rodovniških in gospodarskih) čebeljih matic. Višina sofinanciranja se določi glede na število točk in število čebeljih matic, pri čemer se šteje ena rodovniška matica kakor pet gospodarskih matic. Sredstva se razdelijo tako, da se upošteva število upravičenih čebeljih matic in odstotek povečanja vzreje čebeljih matic v obdobju od 1. maja 2016 do 31. avgusta 2017.
7.3 Na podlagi Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16 in 69/17) Agencija pri izdaji odločb za ukrep Subvencioniranje vzreje čebeljih matic za leto 2018 upošteva obveznost obračuna akontacije dohodnine izplačanih sredstev.
8. Merila za ocenjevanje vlog
Vloge bodo točkovane glede na odstotek povečanja vzreje čebeljih matic v obdobju od 1. 5. 2016 do 31. 8. 2017, in sicer:
– 10 točk – od 0,1 % do vključno 1 % povečanje vzreje čebeljih matic;
– 25 točk – nad 1 % do vključno 3 % povečanje vzreje čebeljih matic;
– 50 točk – nad 3 % povečanje vzreje čebeljih matic.
9. Vloga
9.1 Vloga mora biti izpolnjena na obrazcu iz razpisne dokumentacije in oddana z izpolnjenimi podatki o vlagatelju, vključno s podpisano oziroma, v primeru, če subjekt v pravnem prometu posluje z žigom, žigosano izjavo vlagatelja iz Priloge 2 razpisne dokumentacije ter z vsemi prilogami in dokazili v skladu z razpisno dokumentacijo tega javnega razpisa.
9.2 Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Ministrstva – http://www.mkgp.gov.si/ in Agencije – http://www.arsktrp.gov.si/.
10. Rok in način prijave
10.1 Vlogo je treba poslati s priporočeno pošto na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (velja poštni žig), ali vložiti v vložišču Agencije, in sicer od objave javnega razpisa v Uradnem listu RS do vključno 18. 4. 2018.
10.2 Vloge, ki niso poslane s priporočeno pošto, se zavržejo.
10.3 Na ovojnici vloge morata biti razvidna datum in čas (ura, minuta) oddaje priporočene vloge na pošti, označena s strani pošte oziroma vložišča Agencije, osebno ime in naslov vlagatelja oziroma firma in sedež vlagatelja, KMG-MID številka ter oznaka javnega razpisa, na katerega se vloga nanaša, na način: »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis: Subvencioniranje vzreje čebeljih matic za leto 2018«.
11. Obravnava vlog in postopek odobritve (v skladu s III. poglavjem Uredbe in IV. poglavjem ZKme-1)
11.1 Agencija odpira in obravnava vloge na zaprt javni razpis hkrati po zaprtju javnega razpisa.
11.2 Odpiranje vlog ni javno.
11.3 Dodelitev sredstev se odobri za tiste popolne vloge na javni razpis, ki izpolnjujejo pogoje iz 4. poglavja tega javnega razpisa, in sicer v višini iz 7. poglavja tega javnega razpisa.
11.4 Sredstva se vlagatelju odobrijo z odločbo, ki jo izda predstojnik Agencije.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina