Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2018 z dne 23. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2018 z dne 23. 3. 2018

Kazalo

Št. 1220-0001/2018-202 Ob-1730/18, Stran 727
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin št. 16/2016) in Letnega programa zdravstvenega in socialnega varstva v Občini Ravne na Koroškem 2018
javni razpis 
za zbiranje ponudb za sofinanciranje programov na področju humanitarnih dejavnosti za izvajanje programov razdeljevanja viškov hrane socialno ogroženim občanom v Občini Ravne na Koroškem v letu 2018
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Ravne na Koroškem, Urad za operativne in splošne zadeve, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem.
2. Javni razpis se izvaja na podlagi pravnih predpisov, navedenih v uvodu.
3. Predmet javnega razpisa: zbiranje ponudb za sofinanciranje programov na področju humanitarnih dejavnosti za izvajanje programov razdeljevanja viškov hrane socialno ogroženim občanom v Občini Ravne na Koroškem v letu 2018.
4. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci programov:
– da imajo sedež ali organizacijsko enoto v Občini Ravne na Koroškem in da program aktivno vključuje socialno ogrožene občane Občine Ravne na Koroškem;
– da so vpisani v register in imajo dejavnost socialnega varstva ali humanitarno dejavnost opredeljeno v ustanovitvenih aktih;
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih dejavnosti.
Pravico do sofinanciranja programov imajo:
– humanitarne organizacije, organizacije za izvajanje dejavnosti iz področja socialnega varstva, organizacije za samopomoč in dobrodelne organizacije, ustanovljene zato, da prispevajo k reševanju socialnih stisk in težav vsem socialno ogroženim občanom v občini.
4.1. Merila in kriteriji za izbor:
Izbrani programi bodo sofinancirani, glede na spodaj navedene kriterije:
– da so prostori izvajalca za izvajanje programa v Občini Ravne na Koroškem – 30 točk
– da so vsi programi izvajalca namenjeni izključno zmanjševanju in lajšanju socialnih stisk vseh socialno ogroženih občanov v Občini Ravne na Koroškem in ne le članov ter podpornih članov izvajalca – 30 točk
– dejavnost se kontinuirano izvaja do vključno 1 leta – 5 točk
od 1 do vključno 5 let – 10 točk
nad 5 let – 15 točk
– programi vključujejo pomoč občanom Občine Ravne na Koroškem v naslednjih oblikah pomoči:
– razdeljevanje viškov hrane socialno ogroženim občanom – 30 točk
– mreženje in povezovanje s trgovskimi centri in drugimi organizacijami v občini za izvajanje programa
– v program je vključena do 1 organizacija – 5 točk
– v program so vključene do 3 organizacije – 10 točk
– v program je vključenih nad 5 organizacij – 20 točk
– vključenost socialno ogroženih občanov
– program vključuje do 10 občanov – 5 točk
– program vključuje od 10 do 50 občanov – 10 točk
– program vključuje od 50 do 100 občanov – 20 točk
– program vključuje nad 100 občanov – 30 točk.
5. Okvirna višina sredstev za izvajanje programov je 10.600 EUR.
6. Sredstva bodo s strani naročnika dodeljena na podlagi sklenjenih pogodb s prejemniki sredstev in nakazana v na podlagi mesečnih zahtevkov. Prejemniki sredstev morajo sredstva porabiti do 31. 12. 2018.
7. Vloge za dodelitev sredstev morajo biti predložene do vključno torka, 3. 4. 2018, v zaprti kuverti v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem pri Andreji Jezernik ali poslane po pošti na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Urad za operativne in splošne zadeve, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, s pripisom »Ponudba – Ne odpiraj« in z oznako »Javni razpis – programi na področju humanitarnih dejavnosti – razdeljevanje viškov hrane 2018«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem.
Na hrbtni strani mora biti napisan točen naslov prijavitelja.
8. Odpiranje ponudb bo v sredo, 4. 4. 2018, v pisarni Urada za operativne in splošne zadeve, Občine Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.
9. O izidu javnega razpisa bodo potencialni prejemniki sredstev obveščeni predvidoma v roku 60 dni od oddaje popolne ponudbe.
10. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignete vsak delovni dan od 8. do 14. ure, v sprejemni pisarni, pri Andreji Jezernik ali na spletni strani www.ravne.si od petka, 23. 3. 2018.
11. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju programov.
12. Nepopolno opremljenih vlog in vlog, ki ne bodo prispele pravočasno, ne bomo obravnavali.
Podrobne informacije lahko dobite na Uradu za operativne in splošne zadeve Občine Ravne na Koroškem pri Darji Čepin, višji svetovalki III, tel. 02/82-16-022 ali GSM 031/384-137.
Občina Ravne na Koroškem 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti