Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2018 z dne 23. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2018 z dne 23. 3. 2018

Kazalo

Ob-1747/18, Stran 758
Na podlagi 10. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 in 79/16), na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09, 3/13, 81/16) in določil Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2018 (Uradni list RS, št. 1/17, 40/17) Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško, objavlja
javni razpis 
Sofinanciranje individualnih hišnih kanalizacijskih priključkov in malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode v občini Krško v letu 2018
I. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje individualnih hišnih kanalizacijskih priključkov in malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode do 50 PE (populacijskih enot) v občini Krško.
II. Splošni pogoji za pridobitev sredstev
Splošni pogoji kandidiranja:
1. Upravičenci po tem razpisu so:
– fizične osebe (gospodinjstva), lastniki individualnih stanovanjskih hiš s stalnim prebivališčem v občini Krško,
– društva s sedežem v občini Krško, ki predložijo Odločbo o statusu društva, ki deluje v javnem interesu.
2. Pogoji pri izgradnji individualnega hišnega priključka:
3. veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt zgrajen po letu 1967 ali potrdilo (vloga za izdajo potrdila oddana na UE Krško do 31. 5. 2018) oziroma odločbo (vloga za izdajo odločbe oddana na UE Krško po 1. 6. 2018), za stanovanjski objekt zgrajen pred letom 1967, da ima objekt na podlagi določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno dovoljenje,
– pogoji za individualni hišni priključek morajo biti skladni z razpisno dokumentacijo Tehnični pogoji za izvedbo priključitve, ki so navedeni v Priloga 1,
– pri izgradnji in izračunu je potrebno upoštevati najkrajšo pot izvedbe priključitve na kanalizacijsko omrežje,
– na območju, kjer se zgradi javna kanalizacija, imajo lastniki stanovanjskih hiš s tem javnim razpisom skrajni rok za pridobitev sredstev 3 leta po tem, ko je izvajalec gospodarske javne službe v občini obvestil potencialne uporabnike o možnosti priključitve na javno kanalizacijo.
4. Pogoji pri izgradnji male čistilne naprave:
– veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt zgrajen po letu 1967 ali potrdilo (vloga za izdajo potrdila oddana na UE Krško do 31. 5. 2018) oziroma odločbo (vloga za izdajo odločbe oddana na UE Krško po 1. 6. 2018), za stanovanjski objekt zgrajen pred letom 1967, da ima objekt na podlagi določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno dovoljenje,
– mala čistilna naprava mora imeti certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka z zahtevami, glede mejnih vrednosti parametrov odpadnih vod kot jih predpisuje 8. člen Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 in 76/17),
– čiščenje komunalne odpadne vode v mali komunalni čistilni napravi mora biti v skladu z določili 10. člena o ustreznosti čiščenja komunalne odpadne vode, ki jih predpisuje Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 in 76/17),
– čistilna naprava mora biti izven agromelioracij znotraj katerih se predvideva izgradnja kanalizacije, razen v primeru, da bi bila tehnična priključitev na kanalizacijsko omrežje nesorazmerno drago – informacije si vlagatelj pridobi sam v gospodarski družbi KOSTAK d.d., Leskovška cesta 2a, Krško. V primeru kasnejše izgradnje kanalizacije se prijavitelj v skladu z obstoječim občinskim Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Krško (Uradni list RS, št. 73/12, 84/13) obvezuje priključiti na javno kanalizacijo,
– v skladu z Zakonom o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15) se malih čistilnih naprav ne sme vgrajevati na vodovarstvenih območjih – informacije o lokacijah vodovarstvenih območij si vlagatelj pridobi sam v gospodarski družbi KOSTAK d.d., Leskovška cesta 2a, Krško ali na Občini Krško, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo.
5. Deleži sofinanciranja
Na osnovi Uredbe o območjih omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta in o pogojih gradnje objektov na teh območjih (Uradni list RS, št. 36/04, 103/06, 92/14 in 76/17 – ZVISJV-1) so določena naslednja merila:
– v pasu do 1.500 m (naselja: Spodnji Stari Grad, Spodnja Libna, Stara vas, Žadovinek) do 95 % upravičenih stroškov investicije;
– v pasu do 2.500 m (krajevne skupnosti: KS Leskovec, KS Krško polje, KS Dolenja vas) do 82 % upravičenih stroškov investicije;
– ostali v območju občine Krško do 70 % upravičenih stroškov investicije.
III. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Krško za leto 2018, pod proračunsko postavko 4055 – ravnanje z odpadno vodo, konto 4119 in 4120 v višini 71.000,00 EUR.
Finančna sredstva zagotovljena v proračunu so namenjena za:
– sofinanciranje individualnih hišnih priključkov v okvirni višini 35.000,00 EUR in
– sofinanciranje malih čistilnih naprav v okvirni višini 36.000,00 EUR.
Skupna višina sredstev iz prvega odstavka te točke se lahko poveča z zagotovitvijo dodatnih sredstev v proračunu.
IV. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so stroški, ki so nastali od 1. 1. 2015 do oddaje vlog in se jih izkazuje s kopijami računov.
Sofinancirajo se upravičeni stroški za stanovanjski objekt z veljavnim gradbenim dovoljenjem ali s potrdilom oziroma odločbo, da ima objekt, zgrajen pred letom 1967, na podlagi določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1 oziroma 118. člena Gradbenega zakona, uporabno dovoljenje. Maksimalna višina upravičenih stroškov za posamezen stanovanjski objekt znaša 2.400,00 EUR z DDV.
Upravičeni stroški za individualne hišne priključke za obstoječe stanovanjske objekte z veljavnim gradbenim dovoljenjem ali s potrdilom oziroma odločbo, da ima objekt, zgrajen pred letom 1967, na podlagi določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1 oziroma 118. člena Gradbenega zakona uporabno dovoljenje, so:
– stroški materiala (cevi, jaški, spojke …) – maksimalna višina upravičenih materialnih stroškov je navedena v Prilogi 2 – Maksimalna višina upravičenih materialnih stroškov,
– stroški storitev (priključitev na javni kanalizacijski kanal – gospodarska javna služba, strojna, montažna dela, zemeljska dela – max. 12,00 EUR z DDV na tekoči meter).
Upravičen strošek malih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte z veljavnim gradbenim dovoljenjem je:
– nakup in montaža male čistilne naprave.
V primeru, da je skupni znesek računov za dobavljeno opremo in opravljeno delo nižji od zneskov, ki so navedeni v Prilogi 2 – Maksimalna višina upravičenih materialnih stroškov, se upošteva znesek po računu.
Naložba mora biti zaključena pred vložitvijo vloge.
V. Vsebina vloge: upravičenec mora vložiti popolno vlogo z vsemi zahtevanimi obrazci in prilogami. Razpisna dokumentacija bo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS na razpolago na sedežu Centra za podjetništvo in turizem Krško (CPT Krško), Cesta krških žrtev 46, Krško, na spletnih straneh CPT Krško (www.cptkrsko.si) pod rubriko aktualni javni razpisi ter na spletni strani Občine Krško (www.krsko.si) pod rubriko Javni razpisi.
VI. Rok in način prijave
Kandidat vloži vlogo z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov: Center za podjetništvo in turizem Krško, Cesta krških žrtev 46, 8270 Krško.
Kandidati lahko vloge oddajo do vsakega prvega delovnega ponedeljka v mesecu, razen v mesecu avgustu, ko odpiranje vlog ne bo potekalo. Odpiranje vlog se bo izvajalo vsako prvo delovno sredo v mesecu po roku za oddajo vlog. Za prvo odpiranje lahko kandidati oddajo vloge prvi delovni dan v mesecu aprilu in do prvega delovnega ponedeljka v mesecu maju. Vloge se bodo sprejemale do prvega delovnega ponedeljka v mesecu novembru oziroma do porabe sredstev.
Prijavni obrazec z zahtevano dokumentacijo mora biti oddan v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – Razpis sofinanciranje individualnih hišnih priključkov in malih čistilnih naprav«. Upoštevale se bodo vloge, ki bodo pravočasno oddane, s pravilno izpolnjenimi obrazci in vsemi zahtevanimi prilogami.
VII. Postopek obravnave vlog
Odpiranje vlog ne bo potekalo javno. Strokovna komisija bo vloge odpirala in obravnavala enkrat mesečno, in sicer vsako prvo delovno sredo v mesecu po roku za oddajo vlog, razen v mesecu avgustu in decembru. Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj pozvan, da v roku osem dni od prejema poziva za dopolnitev vloge le-to dopolni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo zavržene. Popolne vloge bodo ocenjene na podlagi izpolnjevanja pogojev, ki so navedeni v točki II. Splošni pogoji za pridobitev sredstev.
Vse prejete vloge se bodo obravnavale po časovnem zaporedju prispetja vloge. V primeru, da bo prispelih popolnih vlog več kot je na voljo razpoložljivih sredstev, bodo imele prednost vloge s potrdilom o plačanem računu opravljene storitve starejšega datuma. V primeru, da bo več vlog z istim datumom potrdila o plačanem računu, se bodo te vloge obravnavale glede na datum izdane izjave o ustreznosti oziroma pravilni priključitvi. V primeru, da bo več vlog z istim datumom izjave o ustreznosti oziroma pravilni priključitvi, se bodo te vloge obravnavale po časovnem zaporedju prispetja vloge.
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni s sklepom v roku 15 dni od dne, ko bo komisija pripravila predlog prejemnikov sredstev. Po izdanem sklepu in predloženih dokazilih o končani izvedbi bo z vsakim upravičencem sklenjena pogodba o dodelitvi sredstev in ostalih medsebojnih obveznostih in pravicah. Nakazilo sredstev se izvrši na transakcijski račun upravičenca v roku 30 dni od prejetja zahtevka.
Prijavitelji lahko pridobijo sredstva za isto naložbo le enkrat. V kolikor je prijavitelj že prejel javna sredstva za isti namen, do sredstev po tem razpisu ni upravičen.
VIII. Nadzor in sankcije
Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe sredstev izvaja predstavnik Občine Krško, ki opravlja nadzor nad porabo sredstev, ki so predmet tega razpisa. Kontrolo pri graditvi kanalizacijskih priključkov, nad kanalskim priključkom in revizijskim jaškom pa izvaja predstavnik bodočega upravljavca Kostak d.d.
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali pa so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov oziroma je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je občina upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev v enkratnem znesku. Prejemnik bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.
Občina Krško 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti