Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2018 z dne 23. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2018 z dne 23. 3. 2018

Kazalo

Ob-1792/18, Stran 770
Na podlagi Sklepa št. 1 z dne 21. 3. 2018, Svet zavoda Srednje ekonomsko-poslovne šole Koper, Martinčev trg 3, Koper, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).
Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/-ice.
Delo na delovnem mestu ravnatelja/-ice se opravlja polni delovni čas.
Predvideni začetek dela bo 1. 9. 2018.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku, ki ne smeta biti starejši od 30 dni) pošljite s priporočeno pošiljko v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet Srednje ekonomsko-poslovne šole Koper, Martinčev trg 3, 6000 Koper, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja – ne odpiraj«.
K prijavi priložite kratek življenjepis (CV Europass) z opisom dosedanjih delovnih izkušenj in program vodenja zavoda za mandatno obdobje.
Nepopolnih prijav Svet zavoda ne bo obravnaval.
Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Srednje ekonomsko-poslovne šole Koper

AAA Zlata odličnost