Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2018 z dne 23. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2018 z dne 23. 3. 2018

Kazalo

Št. 302-4/2018-1 Ob-1734/18, Stran 730
Na podlagi Odloka o rebalansu proračuna za leto 2018 (Uradni list RS, št. 8/18) in na podlagi 37. člena Odloka o spremembi in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v obdobju finančne perspektive 2014–2020 (Uradni list RS, št. 15/17, v nadaljevanju: odlok) objavlja Mestna občina Nova Gorica
javni razpis 
za subvencioniranje novih delovnih mest 
I. Sofinancer: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica.
II. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje zaposlitve osebe, ki je bila prijavljena na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje – Območna služba Nova Gorica (v nadaljevanju: zavod) najmanj en mesec pred dnevom oddajo vloge in ima stalno bivališče na območju Mestne občine Nova Gorica.
III. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je spodbujanje zaposlovanja brezposelnih oseb na območju Mestne občine Nova Gorica.
IV. Višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina proračunskih sredstev, ki je na razpolago za izvedbo razpisa, je 50.000 EUR.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 1402/09075 – Nova delovna mesta in samozaposlitve.
Proračunska sredstva se dodeljujejo kot nepovratna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih pomoči »de minimis«.
V kolikor sredstva na razpisu ne bodo porabljena, se lahko s sklepom komisije prerazporedijo na ostale posamezne javne razpise, ki jih sofinancer objavi v skladu s sprejetim odlokom ali pa se znesek pomoči poviša.
V. Upravičeni stroški in višina pomoči
Upravičeni stroški sofinanciranja so stroški dela plače osebe, ki spada v skupino iskalcev zaposlitve na podlagi pisnega potrdila, izdanega s strani zavoda ter ima stalno prebivališče na območju Mestne občine Nova Gorica.
Znesek pomoči znaša 5.000 EUR in se izplača v enkratnem znesku.
VI. Osnovni pogoji sodelovanja
Upravičenec do sredstev je podjetje, ki mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– podjetje posluje na območju Mestne občine Nova Gorica,
– podjetje mora imeti vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas na dan oddaje vloge na javni razpis. Za potrebe tega razpisa se upošteva kot zaposlena oseba tudi s.p., če je to njegova edina podlaga za zavarovanje in direktor enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo s pogodbo o poslovodenju, v kolikor je ta direktor hkrati tudi lastnik podjetja,
– skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 se upošteva definicija enotnega podjetja. Enotno podjetje je definirano kot vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja, 
– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja, 
– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,
– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja edino nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja,
– podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz prve do četrte alineje te točke preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
Na razpis se ne more prijaviti podjetje:
– ki bi skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 pridobljena sredstva namenilo za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in sicer pomoč, neposredno povezano z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo,
– ki skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 opravlja dejavnost na naslednjih področjih:
– ribištva in akvakulture kot ju zajema Uredba Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. 12. 1999,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov, 
 predelava in trženje kmetijskih proizvodov, v primerih, kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg ali če je pomoč pogojena s tem, da se v celoti ali delno prenese na primarne proizvajalce,
– ki je v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti o državnih pomočeh za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (Uradni list C 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2) in z Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-UPB2) (Uradni list RS, št. 44/07). Podjetja, ki delujejo manj kot tri leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjuje merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij. Podjetje je v težavah:
– v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine osnovnega kapitala,
– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih,
– če je v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
– ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči.
V kolikor podjetje opravlja poleg navedenih še druge dejavnosti in na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi njihovo izključenost, lahko za druge dejavnosti kandidira na razpisu.
Ostali pogoji dodeljevanja »de minimis« pomoči v skladu z Uredbo EU Komisije (EU) št. 1407/2013
Pri odobritvi pomoči po načelu »de minimis« bo Mestna občina Nova Gorica upoštevala, da:
1) pomoči ne bodo pogojene s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega blaga,
2) skupni znesek pomoči, dodeljen podjetju, ne bo presegel 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 EUR),
3) pomoč ne bo namenjena za nabavo vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz,
4) pomoč »de minimis« ne bo kumulirala z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi s takšno kumulacijo presegla intenzivnost pomoči ali znesek pomoči,
5) pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, lahko kumulira s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi 360/2012,
6) pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, lahko kumulira s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami »de minimis« do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 100.000 EUR),
7) da bo od prejemnika pomoči pred dodelitvijo sredstev pridobila pisno izjavo o:
– vseh drugih pomočeh »de minimis«, ki jih je podjetje prejelo na podlagi te ali drugih uredb »de minimis« v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu,
– drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške,
8) zagotovila, da z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis«, ne bo presežena zgornja meja »de minimis« pomoči ter intenzivnost pomoči po drugih predpisih,
9) da bo pisno obvestila prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis« v skladu z Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108 pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013),
– o znesku »de minimis« pomoči,
10) bo hranila evidence o individualni pomoči »de minimis« 10 let od datuma dodelitve pomoči.
VII. Drugi pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
– Zaposlitev mora biti zagotovljena za najmanj eno leto od sklenitve delovnega razmerja.
– Prijavitelj v zadnjih 12 mesecih pred oddajo vloge na javni razpis ni zmanjševal števila zaposlenih, razen iz razlogov, navedenih v razpisni dokumentaciji (razpisni obrazec št. 6/1) oziroma je zaposlene osebe, ki jim je prenehalo razmerje iz drugih razlogov, nadomestil z novimi zaposlitvami, ki pa niso predmet subvencioniranja po tem javnem razpisu.
– Prijavijo se lahko delodajalci, ki zaposlijo brezposelne osebe, ki so državljani Republike Slovenije, imajo stalno prebivališče na območju Mestne občine Nova Gorica, so prijavljeni na zavodu in spadajo v skupino iskalcev zaposlitve.
– Prijavitelj dokazuje izpolnjevanje pogojev zaposlitve brezposelne osebe s potrdilom, ki ga izda zavod.
– Delodajalec, ki zaposli brezposelno osebo skladno z zgoraj navedenimi pogoji, mora imeti sedež dejavnosti oziroma poslovno enoto na območju Mestne občine Nova Gorica.
– V kolikor ima delodajalec sedež dejavnosti izven območja, upravičenega do sredstev iz naslova razpisa, poslovno enoto pa na območju, upravičenem do sredstev javnega razpisa, mora osebo zaposliti v poslovni enoti in izkazati, da dejansko posluje tudi v poslovni enoti (dokazila o lastnih oziroma najetih poslovnih prostorih). Poslovna enota mora biti registrirana najmanj dve leti pred dnevom objave razpisa.
Sofinancer bo sofinanciral maksimalno dve novi zaposlitvi pri delodajalcu, ki se prijavlja na razpis.
Upravičenec za izplačane upravičene stroške odobrene vloge ne sme pridobiti nikakršnih drugih javnih sredstev. V primeru ugotovitve dvojnega financiranja odobrene vloge iz različnih javnih virov, lahko sofinancer odstopi od pogodbe ter zahteva vrnitev vseh že izplačanih sredstev v realni vrednosti. Takšnemu podjetju in odgovornim v podjetju se tudi lahko onemogoči sodelovanje na javnih razpisih Mestne občine Nova Gorica.
VIII. Izguba pravice do dodelitve sredstev, nerazdeljena sredstva
V primeru, da prijavitelj v roku iz X. točke tega razpisa prijavljene zaposlitve ne realizira, izgubi pravico do dodelitve sredstev.
Razpisana sredstva, ki ostanejo iz razloga iz prejšnjega odstavka tega člena, nerazdeljena, se lahko dodelijo prejemnikom sredstev, ki so v roku iz X. točke tega razpisa v celoti realizirali zaposlitev.
V kolikor sredstva na razpisu ne bodo porabljena, se lahko s sklepom komisije prerazporedijo na ostale posamezne javne razpise, ki jih sofinancer objavi v skladu s sprejetim odlokom.
IX. Merila za ocenitev vlog
Vloge se ocenijo na naslednji način:
– z merili št. 1, 2, 3, 4, 5 in 6 oceni vloge organ Mestne občine Nova Gorica, pristojen za gospodarstvo (pristojni organ):
Merilo
Točke
Osebe brez izobrazbe
1
Srednješolska izobrazba
3
višje strokovno
5
visokošolsko strokovno (1. bolonjska stopnja)
8
magistrsko (2. bolonjska stopnja)
10
doktorsko (3. bolonjska stopnja)
15
Vloge se ocenijo in glede na zbrano število točk razvrstijo od vloge z najvišjim številom točk do vloge z najnižjim številom točk.
Prednost pri izboru in dodelitvi sredstev imajo upravičenci, ki dobijo najvišjo oceno na osnovi meril.
X. Obdobje za porabo sredstev
Obdobje, za katerega so namenjena razpisana proračunska sredstva iz točke IV., je proračunsko leto 2018.
Sredstva bodo dodeljena tistim prijaviteljem, ki bodo realizirali oziroma so realizirali zaposlitev v času od 18. 9. 2017 do najkasneje 17. 9. 2018 in bodo priložili dokazila o realizaciji zaposlitve za obdobje od 18. 9. 2017 do vključno 17. 9. 2018.
XI. Način prijave in razpisni roki
Javni razpis bo odprt do vključno 7. 5. 2018. Vloge lahko prijavitelji oddajo kadarkoli v obdobju od objave razpisa do vključno 7. 5. 2018. Popolna vloga mora biti dostavljena na naslov: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, do dne 7. 5. 2018 do 15. ure. Vlogo je potrebno oddati Mestni občini Nova Gorica v zaprti ovojnici z navedbo »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za subvencioniranje novih delovnih mest« in s polnim naslovom in nazivom pošiljatelja.
Obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis je priložen razpisni dokumentaciji in ga prilepite na prvo stran ovojnice.
Vloga se izpolni na obrazcih razpisne dokumentacije. Dokazila se prilagajo v fotokopijah. Sofinancer lahko od prijavitelja zahteva na vpogled originale dokazil. Sofinancer lahko od prijavitelja zahteva tudi, da predloži listine, s katerimi dokazuje posamezna dejstva oziroma izjave iz vloge.
Odpiranje prispelih vlog bo 9. 5. 2018. Pristojni organ bo v roku 8 delovnih dni od odpiranja pisno pozval tiste prijavitelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Formalno nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v postavljenem roku ne dopolni, zavrže pristojni organ s sklepom. Po preteku roka iz tega odstavka dodatne dopolnitve vlog niso možne.
Odločbe, s katerimi bo odločeno o dodelitvi sredstev, bodo izdane najkasneje v 60 dneh od zaključka razpisa.
XII. Razpisna dokumentacija
Brezplačna razpisna dokumentacija z navodili prijaviteljem za izdelavo vloge, je na voljo na Oddelku za gospodarstvo in gospodarske javne službe pri Mestni občini Nova Gorica Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (III. nadstropje, soba št. 4), vsak delovni dan med 9. in 12. uro. Razpisno dokumentacijo se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če prijavitelj na spodaj navedene elektronske naslove posreduje prošnjo za dvig razpisne dokumentacije. Dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani: http://www.nova-gorica.si.
Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan med 9. in 12. uro na Oddelku za gospodarstvo in gospodarske javne službe pri Mestni občini Nova Gorica na tel. 05/33-50-105 (Tatjana Gregorčič) ali 05/33-50-131 (Tadeja Marinič). Vprašanja je mogoče posredovati kontaktni osebi po elektronski pošti: Tanja.Gregorcic@Nova-Gorica.si ali tadeja.marinic@nova-gorica.si.
Mestna občina Nova Gorica 

AAA Zlata odličnost