Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2018 z dne 23. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2018 z dne 23. 3. 2018

Kazalo

Št. 430-86/2018/6(15131-16) Ob-1750/18, Stran 707
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 popr., 101/13, 96/15) – ZJF1617 in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09, 3/13 in 81/16), objavlja Ministrstvo za notranje zadeve
javni razpis 
za organiziranje središč medkulturnega dialoga, št. 430-86/2018
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je organiziranje posebnih središč medkulturnega dialoga z namenom izvajanja aktivnosti, namenjenih pomoči pri vključevanju tujcev – prosilcev za mednarodno zaščito, oseb, ki so to že pridobile in državljanov tretjih držav v lokalno okolje, aktiviranju in povezovanju lokalnega prebivalstva, ki je pripravljeno sodelovati pri ustvarjanju okolja odprtega za vključevanju tujcev ter osveščanju lokalnega prebivalstva o vključevanju kot dvosmernem procesu.
Javni razpis obsega naslednje sklope:
Sklop 1: Organiziranje središč medkulturnega dialoga v Mariboru
Sklop 2: Organiziranje središč medkulturnega dialoga v Logatcu
Sklop 3: Organiziranje središč medkulturnega dialoga v Velenju
Prijavitelji lahko ponudijo predmet javnega razpisa v celoti (sklopi od 1 do 3) ali posamezne sklope v celoti (izvajanje celotnega projekta v posameznem sklopu). Prijavitelji se ne morejo prijaviti za izvajanje posameznega dela projekta iz posameznega sklopa javnega razpisa.
Projekti iz sklopov 1, 2 in 3 se bodo izvajali v obdobju od podpisa pogodbe do 30. 6. 2020.
Podroben opis predmeta javnega razpisa je podan v razpisni dokumentaciji.
3. Pogoji za prijavo na javni razpis
– Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki:
– so registrirane v skladu z Zakonom o društvih, Zakonom o ustanovah ali Zakonom o zavodih za opravljanje dejavnosti, pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu v RS
ali 
imajo status mednarodne organizacije in si prizadevajo uresničiti iste cilje kot so zapisani v Nacionalnem projektu Republike Slovenije za črpanje iz Sklada za azil, migracije in vključevanje,
– nimajo v zadnjih šestih mesecih od datuma izdaje potrdila s strani poslovne banke blokiranega nobenega transakcijskega računa,
– izpolnjujejo pogoj, da prijavitelj niti njegov zakoniti zastopnik, ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku: goljufija, protipravno omejevanje konkurence, povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, goljufija na škodo Evropske unije, ponareditev ali uničenje poslovnih listin, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, davčna zatajitev, jemanje podkupnine, dajanje podkupnin in
– nimajo neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili davkov in prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri imajo sedež.
– Projekt mora imeti realne in jasno postavljene cilje, ki so v skladu s predmetom razpisa in izhajajo iz potreb uporabnikov in naročnika.
– Interesi prijavitelja ne smejo biti v nasprotju z interesi in cilji projekta.
– Vsebina projekta mora biti skladna s predmetom javnega razpisa in ustreza ciljnim skupinam.
– Projekt se ne sme izvajati kot del drugih, s strani naročnika ali finančnih skladov EU že sofinanciranih projektov.
– Projekt mora upoštevati aktivnosti ter časovni in finančni okvir, določen s predmetno razpisno dokumentacijo.
– Projekt se ne sme izvajati kot del drugih, s strani naročnika ali finančnih skladov EU že sofinanciranih projektov.
– Projekt se mora izvajati v Republiki Sloveniji, na nacionalni ravni.
– Prijavitelji – izvajalci morajo zagotoviti izvajanje projekta po načelu nepridobitnosti.
– Prijavitelji – izvajalci morajo imeti središče delovanja v upravni enoti, v kateri se nahaja lokacija izvedbe projekta,
– Prijavitelji – izvajalci, ki nastopajo v skupni vlogi, morajo imeti sedež v statistični regiji v skladu s klasifikacijo NUTS3, dostopni na spletni strani:
https://sl.wikipedia.org/wiki/Statisti%C4%8Dne_regije_Slovenije, v kateri se nahaja lokacija izvedbe projekta.
V primeru, da prijavitelj oziroma njegova vloga ne izpolnjuje katerega od zgoraj navedenih pogojev, se vloga izloči.
4. Merila za izbor projekta
Naročnik bo vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje javnega razpisa, ocenil po spodaj navedenih merilih, in sicer za vsak posamezni sklop od 1 do 3 javnega razpisa. Vloge lahko pri sklopih 1, 2 in 3 dosežejo maksimalno 115 točk. V primeru, da vsebina projekta v posamezni vlogi ni skladna s predmetom javnega razpisa, se vloga izloči.
Merilo
Število možnih točk
1. Formalna ustreznost projektne prijave
(se ocenjuje ob prvem pregledu projektne prijave)
6
a) Ali je obrazec načrtovani projektni proračun (Priloga IV/6) formalno ustrezno izpolnjen?
3
– Ali je računsko pravilen?
Ne (0 točk),
Da (1 točka)
– Ali so stroški pravilno umeščeni v ustrezne kategorije stroškov?
Ne (0 točk),
Da (1 točka)
– Ali so jasno podani opisi proračunskih vrstic?
Ne (0 točk),
Da (1 točka)
b) Ali je obrazec projektna prijava (Priloga IV/5) formalno ustrezno izpolnjen?
3
– Ali je skladen projektni proračun s proračunom v Prilogi IV/6?
Ne (0 točk),
Da (1 točka)
– Ali sta pri kazalnikih izpolnjeni ciljna in izhodiščna vrednost?
Ne (0 točk),
Da (1 točka)
– Ali so navedeni cilji projekta?
Ne (0 točk),
Da (1 točka)
2. Ustreznost projekta
20
a) Namen projekta je jasno opredeljen in podkrepljen z relevantnimi podatki. Opisani so načini za reševanje problema z metodologijo, ki je ustrezna glede na podano analizo stanja.
10
Izpolnjuje v celoti
8–10
Izpolnjuje v večji meri
5–7
Izpolnjuje v manjši meri
1–4
Ne izpolnjuje
0
b) Projekt je relevanten glede na specifične cilje sklopa ter splošni cilj projekta 
10
Izpolnjuje v celoti
8–10
Izpolnjuje v večji meri
5–7
Izpolnjuje v manjši meri
1–4
Ne izpolnjuje
0
3. Izvedba projekta
50
a) Predstavljena SWOT analiza vključuje prednosti in slabosti, ki se nanašajo na prijavitelja/partnerje ter priložnosti in nevarnosti, ki se nanašajo na okolje delovanja
5
Izpolnjuje v celoti
5
Izpolnjuje v večji meri
3–4
Izpolnjuje v manjši meri
1–2
Ne izpolnjuje
0
b) Predstavljena SWOT analiza upošteva namene in cilje projekta ter je povezana s predvidenimi aktivnostmi in metodami dela
5
Izpolnjuje v celoti
5
Izpolnjuje v večji meri
3–4
Izpolnjuje v manjši meri
1–2
Ne izpolnjuje
0
c) Navedeni ukrepi (priloga: Opis projekta, točka 1.2 in 1.3) temeljijo na izdelani SWOT analizi in so skladno in smiselno vključeni v izvedbo projekta
5
Izpolnjuje v celoti
5
Izpolnjuje v večji meri
3–4
Izpolnjuje v manjši meri
1–2
Ne izpolnjuje
0
d) Projektni cilji so načrtovani na podlagi SWOT analize, opredeljeni in relevantni. Pričakovani rezultati so relevantni glede na zastavljene specifične in splošne cilje, dosegljivi in merljivi
15
Izpolnjuje v celoti
11–15
Izpolnjuje v večji meri
6–10
Izpolnjuje v manjši meri
1–5
Ne izpolnjuje
0
e) Opredeljene aktivnosti in metode dela so opisane tako, da so jasno povezane z opredeljenimi nameni in cilji projekta. Aktivnosti in metode dela so uresničljive in jasno prispevajo k doseganju namena in ciljev projekta.
20
Izpolnjuje v celoti
15–20
Izpolnjuje v večji meri
7–15
Izpolnjuje v manjši meri
1–6
Ne izpolnjuje
0
4. Ocena izvedba projekta
15
a) Predvideni kazalniki so konkretno opisani in relevantni za spremljanje izvajanja aktivnosti in doseganje ciljev. Metodologija zajema podatkov ter predvidene vrednosti so primerne.
10
Izpolnjuje v celoti
8–10
Izpolnjuje v večji meri
5–7
Izpolnjuje v manjši meri
1–4
Ne izpolnjuje
0
b) Navedenih je vsaj 5 osnovnih demografskih podatkov, ki jih bo prijavitelj zajema tekom celotne izvedbe projekta
5
Izpolnjuje v celoti
5
Ne izpolnjuje
0
5. Pretekli izvedeni projekti prijavitelja (poslovodečega prijavitelja)
10
– Ali je prijavitelj v zadnjih treh letih pred datumom objave javnega razpisa v Uradnem listu RS izvedel podobne projekte? Podobni projekti so projekti negospodarskih/družbenih dejavnosti (z izjemo področij predšolske vzgoje, šolstva in zdravstvenega varstva) izvedeni na področju občine, v kateri se nahaja kraj izvedbe projekta.
Prijavitelj ima več kot 5 različnih referenc z izvajanjem podobnih projektov
10
Prijavitelj ima od 4 do 5 različnih referenc z izvajanjem podobnih projektov
5
Prijavitelj ima od 2 do 3 različne reference z izvajanjem podobnih projektov
3
Prijavitelj ima 1 referenco z izvajanjem podobnih projektov
1
Prijavitelj nima referenc z izvajanjem podobnih projektov
0
6. Stroškovna učinkovitost
10
Ali so načrtovani stroški ustrezno ocenjeni in potrebni za doseganje načrtovanih aktivnosti?
– Ali iz projektne prijave lahko sklepamo, na kakšen način so posamezni stroški ocenjeni?
– Ali so stroški realno ocenjeni?
– Ali so skladni s cenami na trgu?
– Ali so vsi stroški navedeni v finančnem načrtu nujni za izvedbo projekta?
Načrtovani stroški so odlično ocenjeni
10
Načrtovani stroški so pomanjkljivo ocenjeni 
5
Načrtovani stroški so neustrezno ocenjeni, ne gre za realno oceno, skladnost s cenami na trgu, ni podlage za njihovo oceno ali so nepotrebni za doseganje načrtovanih aktivnosti
0
7. Ali prijavitelj spodbuja redno zaposlovanje izvajalcev projektnih aktivnosti?
4
Gre za ocenjevanje deleža redno zaposlenih oseb glede na skupno število vseh vključenih oseb na projektu (podjemna pogodba, avtorska pogodba, študentsko delo, s.p., prostovoljno delo itd.)
Nad 90 %
4
Med 80 % in 89,99 %
3
Med 70 % in 79,99 %
2
Med 60 % in 69,99 %
1
Manj kot 60 %
0
Pri vsakem merilu vloga prejme od 0 do 50 točk, kot je razvidno iz zgoraj podane ocenjevalne lestvice. Vloge morajo pri vsakem merilu, razen pri merilu št. 1 in 5, doseči vsaj 1 oziroma 5 točk, v nasprotnem primeru se vloga, ki pri posameznem merilu (razen pri merilu št. 1 in 5) doseže 0 točk, izloči.
V okviru vsakega sklopa bo izbran en prijavitelj, in sicer tisti, ki bo dosegel največje število točk, pri čemer mora vloga za projekt prejeti najmanj 64 točk.
V primeru, da bosta dva ali bo več prijaviteljev po zgoraj navedenih merilih doseglo enako število točk, bo izbran tisti prijavitelj, ki je pri merilu št. 5 izvedel večje število projektov.
Projekti bodo ocenjeni skladno z navedenimi kriteriji ob primerjavi istovrstnih projektov in ob upoštevanju specifičnosti posameznih projektov.
Podroben opis meril je podan v razpisani dokumentaciji.
5. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis znaša 172.500,00 EUR, in sicer:
– za sklop 1: 57.500,00 EUR za izvajanje v obdobju od podpisa pogodbe do 30. 6. 2020;
– za sklop 2: 57.500,00 EUR za izvajanje v obdobju od podpisa pogodbe do 30. 6. 2020;
– za sklop 3: 57.500,00 EUR za izvajanje v obdobju od podpisa pogodbe do 30. 6. 2020.
Zgoraj navedeni zneski po posameznih sklopih predstavljajo višino sredstev, ki jih namenja naročnik za izvedbo aktivnosti projekta za izpolnitev ciljev projekta. Sredstva za izvajanje predmetnega javnega razpisa so za sklope od 1 do 3 zagotovljena s strani Sklada za azil, migracije in vključevanje v višini 75 % upravičenih stroškov (kar znaša 129.375,00 EUR) in sredstev proračuna Republike Slovenije – slovenske udeležbe v višini 25 % upravičenih stroškov (kar znaša 43.125,00 EUR).
6. Predložitev vloge
Vloga se šteje za pravočasno, če jo naročnik prejme do dne 9. 5. 2018, najkasneje do 15. ure.
Prijavitelji oddajo vloge s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: MNZ RS, Glavna pisarna, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.
7. Odpiranje vlog: odpiranje vlog ni javno. Potekalo bo predvidoma 10. 5. 2018.
8. Rok, v katerem bodo prijavitelji projekta obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izboru projekta oziroma izidu javnega razpisa obveščeni v roku 15 dni od dneva sprejetja odločitve o dodelitvi sredstev. Slednja bo sprejeta predvidoma v 60 dneh od roka za predložitev vlog.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dostopna na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni »O ministrstvu«, levi meni »Javni razpisi«.
Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni »O ministrstvu«, levi meni »Javni razpisi« ter preko Uradnega lista RS.
Opozorilo: Prijaviteljem se priporoča, da vse do izteka roka za oddajo vloge, na navedenem internetnem naslovu naročnika spremljajo objave morebitnih dodatnih pojasnil, sprememb razpisne dokumentacije ipd., v nasprotnem primeru tvegajo oddajo nepopolne vloge zaradi neupoštevanja morebitne spremembe ali npr. dopolnitve razpisne dokumentacije.
10. Dodatna pojasnila
Prijavitelji lahko v pisni obliki zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge. Vprašanja lahko prijavitelji pošljejo po elektronski pošti na naslov: gp.mnz@gov.si ali po faksu na številko: 01/428-47-33, s pripisom: »Dodatne informacije – javni razpis za organiziranje središč medkulturnega dialoga, št. 430-86/2018«.
Naročnik bo odgovore objavil na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni »O ministrstvu«, levi meni »Javni razpisi«, in sicer najkasneje 4 dni pred iztekom roka za oddajo vlog, pod pogojem, da bo naročnik prejel zahtevo za dodatna pojasnila najkasneje do dne 25. 4. 2018.
Ministrstvo za notranje zadeve 

AAA Zlata odličnost