Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2018 z dne 23. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2018 z dne 23. 3. 2018

Kazalo

Št. 331-1/2018 Ob-1771/18, Stran 763
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju malih čistilnih naprav na območju Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 14/18) ter Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2018 (Uradni list RS, št. 74/17) Mestna občina Celje objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine Celje v letu 2018
I. Namen javnega razpisa: sredstva po tem razpisu se dodeljujejo z namenom spodbujanja varstva okolja z zmanjševanjem onesnaženja s komunalnimi odpadnimi vodami, pospeševanja izgradenj malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju: MKČN) s kapaciteto do 50 populacijskih ekvivalentov (v nadaljevanju: PE) v aglomeracijah, znotraj katerih se ne predvideva izgradnja javne kanalizacije na območju Mestne občine Celje ter urejanja odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.
II. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za nakup in MKČN za komunalne odpadne vode do 50 PE.
III. Višina razpisanih sredstev: sredstva so zagotovljena v proračunu Mestne občine Celje za leto 2018 v višini 10.000,00 EUR, proračunska postavka: 411998 (drugi transferji-male komunalne čistilne naprave). Predvideno je sofinanciranje do 50 % upravičenih stroškov, a ne več kot 3.000,00 EUR za posamezno MKČN. Davek na dodano vrednost ni predmet sofinanciranja.
IV. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu
Do sredstev po tem razpisu so upravičeni investitorji – fizične osebe, ki so lastniki objektov na območju Mestne občine Celje, kjer z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v Mestni občini Celje ni predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja.
V primeru izgradnje skupne MKČN za več stanovanjskih objektov, je nosilec investicije – vlagatelj tisti, ki ima v lasti zemljišče, na katerem bo čistilna naprava zgrajena.
Za dodelitev sredstev po tem razpisu morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji in tehnične zahteve:
– MKČN mora biti na delu območja Mestne občine Celje, kjer z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode Republike Slovenije za območje Mestne občine Celje ni predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja;
– MKČN je lahko postavljena tudi na območju predvidenih aglomeracij, ki so določene z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne vode v Mestni občini Celje, vendar mora biti na podlagi soglasja javnega podjetja Vodovod - kanalizacija d.o.o. razvidno, da objekt na kanalizacijo ne bo priklopljen;
– vlagatelj mora biti lastnik zemljišča, oziroma mora imeti pridobljeno pravico graditi;
– objekt, zgrajen po letu 1967 ima veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjske stavbe;
– za objekt, zgrajen pred letom 1967 je potrebno priložiti potrdilo, da ima objekt uporabno dovoljenje po predpisih o graditvi objektov;
– lokacija postavitve MKČN mora omogočati dostop in neovirano praznjenje;
– MKČN mora biti vgrajena in delujoča;
– ob zagonu MKČN mora biti ukinjena obstoječa greznica v skladu s pogoji javnega komunalnega podjetja Vodovod - kanalizacija d.o.o.;
– upravičenci, ki bodo za več objektov postavili skupno MKČN, morajo k vlogi priložiti podpisan medsebojni dogovor vseh uporabnikov MKČN, ki ni časovno omejen in določeno osebo, ki bo zadolžena za upravljanje MKČN, ter sklenjeno služnostno pogodbo med lastnikom zemljišča in investitorjem;
– lastnik lahko vgradi MKČN z zmogljivostjo do 50 PE, ki je gradbeni proizvod z Izjavo o skladnosti in je izdana v skladu s predpisom, ki ureja potrjevanje skladnosti in označevanje gradbenih proizvodov ali rastlinsko čistilno napravo;
– lastnik MKČN je dolžan pri izvedbi in obratovanju te naprave upoštevati določbe veljavnih predpisov, ki urejajo delovanje malih komunalnih čistilnih naprav.
Upravičenci lahko pridobijo sredstva za isto naložbo le enkrat. Če je upravičenec že prejel javna sredstva za isto naložbo, do sredstev po tem razpisu ni upravičen.
MKČN mora zadostiti naslednjim tehničnim zahtevam:
V primeru, da je MKČN gradbeni proizvod:
– mora biti izdelana v skladu z enim od standardov SIST EN 12566-1 do SIST EN 12566-5 iz Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz MKČN;
– mora imeti pozitivno opravljene prve meritve in izdelano pozitivno Poročilo o prvih meritvah za MKČN z zmogljivostjo manjšo od 50 PE, ki jo izdela izvajalec javne službe v občini. Iz poročila mora biti razvidno, da je obratovanje MKČN v skladu z določbami predpisov, ki urejajo emisije snovi pri odvajanju odpadne vode iz MKČN. Poročilo o prvih meritvah za MKČN je upravičenec dolžan dostaviti v roku 3–9 mesecev po vgradnji MKČN;
– mora imeti izjavo o skladnosti izdelka, da ustreza standardom iz prejšnje alineje in je izdelana v skladu s predpisom, ki ureja potrjevanje skladnosti in označevanja gradbenih proizvodov.
V primeru, da MKČN ni gradbeni proizvod (npr. rastlinske čistilne naprave):
– če MKČN ni skladna s standardi iz Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz MKČN in nima izjave o skladnosti, mora imeti pozitivno opravljene prve meritve in izdelano Poročilo o prvih meritvah za MKČN z zmogljivostjo manjšo od 50 PE, ki jo izdela izvajalec javne službe v občini. Poročilo o prvih meritvah je upravičenec dolžan dostaviti v roku 3–9 mesecev po vgradnji MKČN.
Na spletni strani Zbornice komunalnega gospodarstva (www.gzs.si) je objavljen informativni seznam nekaterih MKČN, ki izpolnjujejo kriterije.
V. Rok oddaje vlog in način prijave
Vloga mora prispeti ne glede na način pošiljanja v glavno pisarno Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, najkasneje do četrtka, 13. 9. 2018, do 14. ure. Vloge morajo biti predložene v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – Razpis male čistilne naprave 2018«.
Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije oziroma vsebinsko identičnih obrazcih in mora biti izpolnjena v slovenskem jeziku.
Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Le tako izdelana prijava se bo obravnavana kot popolna.
Na sprednjo stran pisemske ovojnice je potrebno prilepiti pravilno izpolnjen in označen obrazec št. 0 iz razpisne dokumentacije.
VI. Poraba sredstev
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena, ali so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov ali je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, bo občina na predlog pristojnega občinskega upravnega organa zahtevala vračilo dodeljenih sredstev s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.
VII. Reševanje vlog in izid razpisa
Odpiranje pravočasno prispelih in pravilno označenih vlog bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Strokovna komisija bo vloge odpirala po zaporedju prejema do konca razpisa enkrat mesečno.
Odpiranje vlog ne bo javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene pisemske ovojnice. Nepravilno označene vloge ne bodo obravnavane in bodo vrnjene pošiljatelju.
Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj obveščen s pozivom na dopolnitev. Vloge, ki bodo pravočasno dopolnjene, se štejejo za prispele z datumom prispetja dopolnitve. S tem datumom bodo tudi uvrščene v vrstni red prispelih vlog. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj ne bo dopolnil v določenem roku, bo komisija zavrgla. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo. Vloge, ki ne bodo prispele v predpisanem roku, se zaprte vrnejo vlagateljem in ne bodo obravnavane.
Sredstva po tem razpisu se dodeljujejo po vrstnem redu prispetja popolnih vlog do porabe sredstev, vendar najkasneje do 13. 9. 2018.
Prednost pri dodeljevanju sredstev imajo upravičenci že obstoječih MKČN. V kolikor sredstva do zaključka javnega razpisa ne bodo v celoti porabljena, se le-ta razdelijo med upravičence novogradenj MKČN v enakem deležu glede na višino investicije.
Vloge, prispele po datumu, ko bodo sredstva za sofinanciranje že porabljena, se zaprte vrnejo vlagatelju.
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni z odločbo v roku 15 dni od obravnave vlog na komisiji. Po izdani odločbi ter predloženih dokazilih o končani izvedbi (računi, potrdila o plačilu računov, Obrazec št. 3 in Obrazec št. 4) bo z vsakim upravičencem sklenjena pogodba o dodelitvi sredstev in ostalih medsebojnih obveznostih in pravicah. Nakazilo sredstev se izvrši na transakcijski račun upravičenca v roku 30 dni od podpisa pogodbe. Dokazila se bodo obravnavala enkrat mesečno do 10. v mesecu.
Dokazila o dokončani investiciji (računi in dokazila o plačilu računov) se morajo predložiti najkasneje do 15. 11. 2018, poročilo o opravljenih prvih meritvah pa v roku 3–9 mesecev po vgradnji MKČN.
Mestna občina Celje lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez kakršnih koli posledic razveljavi ali dodeli le določen del razpoložljivih sredstev.
VIII. Dodatne informacije: brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani pridobijo na spletni strani Mestne občine Celje, https://moc.celje.si/javna-narocila. Vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani vlagatelji zastavijo izključno po elektronski pošti na naslov: mestna.obcina.celje@celje.si do vključno 5. 9. 2018 do 15. ure. Mestna občina Celje bo odgovore objavila na svoji spletni strani poleg razpisne dokumentacije najkasneje do 10. 9. 2018 do 15. ure.
Mestna občina Celje 

AAA Zlata odličnost