Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2018 z dne 23. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2018 z dne 23. 3. 2018

Kazalo

Št. 35211-01/2018 Ob-1760/18, Stran 771
Občina Sveta Ana v skladu z določili Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14 in 76/15) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) ponovno objavlja
javno zbiranje ponudb 
za oddajo tržnih stanovanj v najem z možnostjo odkupa
Predmet najema z možnostjo odkupa
Predmet najema z možnostjo odkupa so tri tržna stanovanja v 4. etaži večstanovanjske stavbe Krivi vrh 4a, 2233 Sv. Ana, in sicer:
– stanovanje št. 9 v vrednosti 88.771,79 €
skupna površina 81,80 m2: hodnik v izmeri 8,7 m2, kopalnica v izmeri 6,0 m2, soba v izmeri 10,0 m2, soba v izmeri 12,6 m2, soba v izmeri 27,70 m2, odprt balkon v izmeri 5,1 m2, odprt balkon 7,9 m2, klet – shramba v izmeri 3,80 m2.
– stanovanje št. 10 v vrednosti 56.693,56 €
skupna površina 52,00 m2: hodnik v izmeri 6,10 m2, kopalnica v izmeri 4,50 m2, soba v izmeri 11,20 m2, soba v izmeri 17,20 m2, odprt balkon v izmeri 9,30 m2, klet – shramba v izmeri 3,70 m2.
– stanovanje št. 11 v vrednosti 56.636,07 €
skupna površina: 52,00 m2: hodnik v izmeri 6,10 m2, kopalnica v izmeri 4,50 m2, soba v izmeri 11,20 m2, soba v izmeri 17,10 m2, odprt balkon v izmeri 9,30 m2, klet – shramba v izmeri 3,80 m2.
Vsakemu stanovanju pripadata še dva pokrita zunanja parkirna prostora, katera se dajeta v najem skupaj s stanovanjem.
Tržno najemno stanovanje je po določbah 83. člena SZ-1 stanovanje, ki se prosto oddaja na trgu.
Stanovanja so nova, prazna in takoj vseljiva.
Mesečna najemnina in drugi stroški
Najemnina za tržno najemno stanovanje ne more biti nižja od izhodiščne najemnine, ki je za 10 % višja od izračunane neprofitne najemnine, kar pomeni za stanovanje št. 9 296,91 € mesečno, za stanovanje št. 10 192,08 € in stanovanje št. 11 192,00 € mesečno.
Poleg najemnine je najemnik dolžan plačevati še obratovalne stroške stanovanja, ki jih plačuje neposredno dobaviteljem glede na dejansko porabo (elektrika, voda, odvoz smeti), stroške rednega vzdrževanja, stroške upravljanja, stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in stroške premoženjskega zavarovanja glede na sorazmerni delež površine najetega stanovanja ter druge stroške, ki bi nastali pri uporabi najetega stanovanja.
Čas za katerega se stanovanje daje v najem
Stanovanje se oddaja v najem za določen čas treh let. Po preteku najmanj dveh let najema je možno stanovanje skupaj s parkirnima prostoroma odkupiti po vrednosti, določeni na podlagi cenitve sodno zapriseženega cenilca. Od vrednosti kupnine se odšteje plačana varščina ob najemu stanovanja in že plačana najemnina v tem obdobju. Preostanek kupnine je potrebno plačati v 30 dneh od sklenitve pogodbe o odkupu stanovanja.
Najemnik se lahko odloči za odkup stanovanja najkasneje v treh letih od dneva najema. V nasprotnem primeru se mu najemno razmerje prekine, stanovanje pa mora vrniti občini v stanju, kakršnega je prejel.
Višina ter način plačila varščine
Zainteresirani ponudniki morajo do roka za oddajo ponudb plačati varščino v višini trimesečne izhodiščne najemnine (stanovanje št. 9 = 890,73 €, stanovanje št. 10 = 576,24 € in stanovanje št. 11 = 576,00 €) na TRR Občine Sveta Ana št. 01100-0100018188, sklic SI 00 710302.
Ponudbe morajo vsebovati dokazilo o plačilu varščine, sicer bodo kot nepopolne izločene iz nadaljnega postopka.
Neizbranemu ponudniku bo varščina vrnjena v roku 15 dni po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika.
Če uspeli ponudnik ne sklene najemne pogodbe ali kasneje odstopi od najema, varščina zapade v korist najemodajalca.
Rok za sklenitev najemne pogodbe: z najugodnejšim ponudnikom se sklene pogodba v roku 15 dni po opravljeni izbiri.
Razpisni pogoji
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki, da so upravičeni do dodelitve tržnega stanovanja po tem razpisu, so:
– Državljani Republike Slovenije
– Kandidirajo lahko samo fizične osebe
– Plačilna sposobnost ponudnika in oseb, ki bodo z njim uporabljale stanovanje za poravnavo tržne najemnine in ostalih obveznosti iz naslova uporabe stanovanja, in sicer:
da znaša neto dohodek gospodinjstva prosilca nad spodnjo mejo dohodka, določenega za prosilce na razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem, ki so zavezanci za plačilo varščine in se uvrščajo na prednostno listo B, in sicer:
Velikost gospodinjstva
Meja neto dohodka v EUR/na mesec
1-člansko
nad 927,14 eur
2-člansko
nad 1.390,72 eur
3-člansko
nad 1.699,76 eur
4-člansko
nad 2.008,81 eur
5-člansko
nad 2.317,86 eur
6-člansko
nad 2.626,91 eur
– Ponudnik in osebe, ki bodo z njim uporabljale stanovanje, morajo imeti poravnane vse obveznosti do Občine Sveta Ana.
Prednost pri dodelitvi bodo imeli mladi in mlade družine. Za mlado družino se šteje starost staršev do 35 let v koledarskem letu razpisa in en otrok oziroma starost prosilca do 30 let, če je samski.
Potrdila in dokazila, ki jih morajo ponudniki priložiti ponudbi:
– Izpolnjen obrazec ponudbe
– Parafirano najemno pogodbo
– Podatke o najemniku in osebah, ki bodo z njim uporabljale stanovanje
– Potrdilo o plačilu varščine
– Dokazilo o plačilni sposobnosti – potrdilo o zaposlitvi in potrdilo o izplačanih neto plačah za obdobje zadnjih treh mesecev pred oddajo vloge oziroma dokazila o drugih dohodkih v zadnjih treh mesecih pred objavo razpisa za ponudnika in bodoče uporabnike
– Izjavo o premoženjskem stanju ponudnika in bodočih uporabnikov
Rok za oddajo ponudb
Ponudniki so dolžni predložiti ponudbe z vso zahtevano dokumentacijo in potrdilom o plačani varščini za resnost ponudbe v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za tržni najem stanovanja Krivi vrh 4a« na naslov Občina Sveta Ana, Sv. Ana 17, 2233 Sv. Ana, najpozneje do 24. 4. 2018. Na hrbtni strani kuverte je potrebno označiti naslov ponudnika.
Ponudbe lahko ponudniki oddajo po pošti ali osebno v tajništvu občine vsak delovni dan od 8. do 15. ure, v sredo do 17. ure in v petek do 13. ure.
Če je ponudba poslana priporočeno po pošti, dan oddaje na pošto velja za dan prejema ponudbe s strani občine, če je ponudba poslana z navadno pošto, se za dan oddaje šteje datum, ko občina pošto prejme.
Ponudbe, ki bodo prispele po poteku roka za oddajo ponudb, ne bodo upoštevane in bodo neodprte vrnjene ponudniku.
Veljavnost ponudbe: ponudba mora biti veljavna najmanj 60 dni
Odpiranje ponudb in izbira ponudnika
Odpiranje ponudb, prispelih v roku za oddajo ponudb, bo 25. 4. 2018 ob 13. uri, v prostorih občine in bo javno.
Nepopolne vloge bodo s sklepom zavržene.
Strokovna služba občine bo na podlagi proučitve utemeljenosti pravočasnih in popolnih vlog na predlog komisije, imenovane s strani župana, izbrala najugodnejšega ponudnika, ki bo izpolnjeval vse razpisane pogoje in bo ponudil najvišjo mesečno najemnino. Ponujena najemnina ne sme biti nižja o izklicne najemnine.
V primeru, da bo enakovrednih najugodnejših ponudnikov več, bo pri oddaji stanovanja poleg splošnih pogojev upoštevano še materialno stanje ponudnika in bodočih uporabnikov, pri čemer imajo prednost ponudniki, pri katerih predstavlja višina tržne najemnine manjši delež v družinskem dohodku.
Odločitev o oddaji tržnega stanovanja v najem sprejme direktor občinske uprave, ki izda sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika oziroma dodelitvi tržnega stanovanja v najem in o tem obvesti ponudnike.
Zoper odločitev je v roku osmih dni od vročitve sklepa dopustna pritožba pri županu, katerega odločitev je dokončna. Na podlagi dokončnega sklepa o dodelitvi tržnega stanovanja v najem sklene župan z izbranim ponudnikom najemno pogodbo.
Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe iz razlogov, ki so na njegovi strani, občina zadrži vplačano varščino.
Občina lahko postopek ustavi kadarkoli do sklenitve najemne pogodbe, pri čemer se ponudnikom ne povrnejo stroški, ki so jih imeli z oddajo ponudbe, razen vplačane varščine.
Izbrani ponudnik sklene najemno pogodbo v roku 15 dni po opravljeni izbiri.
Podrobnejše informacije
Zainteresirani najemniki lahko prejmejo podrobnejše informacije v zvezi s sklenitvijo najemnih pogodb na tel. 02/729-58-80.
Ogled stanovanj bo možen po predhodnem dogovoru.
Občina Sveta Ana 

AAA Zlata odličnost