Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2018 z dne 23. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2018 z dne 23. 3. 2018

Kazalo

859. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje EUP DR 05 in DR 01/1 – del (kamp Drskovče), stran 2962.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO, 61/17 – ZUreP-2) – v nadalj.: ZPNačrt, ter 30. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13) je župan Občine Pivka dne 14. 3. 2018 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje EUP DR 05 in DR 01/1 – del (kamp Drskovče) 
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje EUP DR 05 in DR 01/1 – del (kamp Drskovče)
Občinski podrobni prostorski načrt za območje EUP DR 05 in DR 01/1 – del (kamp Drskovče) (v nadalj.: OPPN DR 05) se pripravlja na pobudo lastnika pretežnega dela območja OPPN DR 05 – Damijana Faturja, Vilharjeva ulica 47, 6257 Pivka.
Z načrtovanim OPPN DR 05 se določi lokacijske pogoje za ureditev kampa skladno z:
a. usmeritvami iz Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Pivka (Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Pivka (Uradni list RS, št. 79/10, 79/11 – obvezna razlaga, 62/13 – obvezna razlaga, 17/14 – Uredba o državnem prostorskem načrtu za Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna, 60/15 – obvezna razlaga) – v nadalj.: OPN,
b. 56.a členom ZPNačrt, ki opredeljuje, da:
– je sprememba podrobnejše namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev z občinskim podrobnim prostorskim načrtom dopustna brez poprejšnje spremembe občinskega prostorskega načrta, če je sprememba potrebna za izvedbo občinskega razvojnega programa oziroma drugega razvojnega projekta v skladu z regionalnim razvojnim programom in je sprememba skladna s strateškim delom občinskega prostorskega načrta oziroma občinskim strateškim prostorskim načrtom, če je ta sprejet kot samostojni akt;
– je brez poprejšnje spremembe občinskega prostorskega načrta z občinskim podrobnim prostorskim načrtom dopustna sprememba podrobnejše namenske rabe iz območij stanovanj v območja centralnih dejavnosti, posebna območja, območja zelenih površin;
c. Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) – ZureP-2, ki se začne uporabljati 1. 6. 2108, ki s 117. členom določa, da občina lahko z OPPN spremeni na delu ali celotnem območju urejanja tudi namensko rabo prostora in prostorske izvedbene pogoje brez poprejšnje spremembe OPN, če je taka sprememba:
– potrebna za izvedbo občinskega razvojnega programa ali drugega razvojnega projekta v skladu z regionalnim razvojnim programom;
– skladna s cilji prostorskega razvoja občine;
– skladna s pravnimi režimi in
– gre za spremembo iz bolj v manj intenzivne namenske rabe prostora.
2. Pravna podlaga za pripravo OPPN DR 05
Pravna podlaga za pripravo OPPN DR 05 je 55. člen ZPNačrt, Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07) in OPN, ki za območje enote urejanja prostora z oznako DR 05 predvideva izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta ter 56.a člen ZPNačrt, ki določa dopustnost za spremembo podrobnejše namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev z občinskim podrobnim prostorskim načrtom brez poprejšnje spremembe občinskega prostorskega načrta.
3. Območje in vsebina OPPN DR 05
Območje predvidenega OPPN DR 05 obsega približno 2,4 ha.
Območje predvidenega OPPN DR 05 glede na OPN obsega:
– območje EUP DR 05/1 in DR 05/2: zemljišča s parc. št. 1651/1, 1651/2, 1653, 1654/2 – del, 1658, 1659, 1750, 1751, 1765, 1748, vse k.o. Parje in
– območje EUP DR 01/1 – del: zemljišča s parc. št. 1661/1, 1661/4, 1662, vse k.o. Parje.
Območje je glede na OPN opredeljeno s podrobnejšo namensko rabo prostora (PNRP):
– SK: območje podeželskega naselja za EUP DR 01/1,
– ZD: druge urejene zelene površine za EUP DR 05/1,
– SK-e(n): enodružinska stanovanjska gradnja z dejavnostmi: območje novogradenj za EUP DR 05/2.
Območje OPPN DR 05 se v fazi izdelave načrta zaradi priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo ali varstvenih zahtev lahko spremeni.
Z OPPN DR 05 se določi lokacijske pogoje za ureditev kampa (ureditev osnovne infrastrukture kampa npr. ureditev recepcije in sanitarnega objekta, prostorov za glamping hišice in šotorišč ter ureditev površin za mirujoči promet in prometnih površin).
Določi se tudi potek osnovne prometne infrastrukture in druga komunalna infrastruktura ter varstvene pogoje za načrtovane ureditve.
4. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve se pridobivajo v skladu z določili ZPNačrt in spremljajočimi predpisi.
Podlaga za izdelavo strokovnih rešitev so naslednji akti in dokumenti:
– izdelan geodetski načrt območja,
– prikaz stanja prostora,
– idejna zasnova ureditve območja.
V kolikor se bo v postopku priprave OPPN DR 05 izkazala potreba po izdelavi dodatnih strokovnih podlag, se bodo te pripravile tekom postopka. Strokovne podlage na podlagi svojih področnih predpisov posredujejo tudi nosilci urejanja prostora za področje svoje pristojnosti.
5. Roki za pripravo OPPN DR 05
Terminski plan je predviden na naslednji način in predstavlja okvirno izhodišče za končno pripravo OPPN DR 05:
Vrsta načrta/aktivnost
Okvirni termin
izdelava geodetskega načrta in idejne zasnove območja
marec/april 2018
izdelava osnutka OPPN za pridobitev smernic skupaj s prikazom stanja
marec/april 2018
pridobitev smernic 
april/maj 2018
izdelava dopolnjenega osnutka OPPN za JR
maj 2018
izvedba javne razgrnitve z javno obravnavo 
junij 2018
priprava stališč do pripomb z JR in priprava gradiva za sprejem na OS Občine Pivka
julij 2018
sprejem OPPN v 1. branju na OS Občine Pivka 
julij 2018
izdelava predloga OPPN za mnenja
julij/avgust 2018
pridobitev mnenj s strani pristojnih nosilcev urejanja prostora 
september 2018
izdelava usklajenega predloga OPPN za obravnavo in sprejem na OS
oktober 2018
sprejem OPPN na občinskem svetu Občine Pivka, objava in uveljavitev OPPN
oktober 2018
izdelava končnega dokumenta OPPN
oktober 2018
V kolikor bo potrebno izvesti postopek CPVO, se roki ustrezno spremenijo (od faze pridobivanja smernic naprej).
6. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OPPN DR 05
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi OPPN DR 05, so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,
– Zavod RS za ohranjanje narave, OE Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja jadranskih rek z morjem, Pristaniška 12, 6000 Koper,
– Javno podjetje Kovod d.o.o., Jeršice 3, 6230 Postojna,
– Elektro Primorska, PE Sežana, Partizanska 47, Sežana,
– Telekom Slovenije, Center za kabelska omrežja in zagotavljanje storitev Koper, Kolodvorska 9, 6000 Koper,
– Občina Pivka kot upravljavec javnih občinskih cest, Kolodvorska 5, 6257 Pivka,
– Javni zavod za upravljanje dediščine in turizem Pivka, Organizacijska enota Krajinski park Pivška presihajoča jezera, Kolodvorska 5, 6257 Pivka,
– druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, v kolikor bi se v postopku priprave lokacijskega načrta izkazalo, da so njihove smernice in mnenja potrebni, oziroma da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje. Če kdo od navedenih organov oziroma organizacij v 30 dneh ne bi podal smernic, se bo štelo, da nima smernic, pri čemer pa mora izdelovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi in drugi pravni akti.
7. Obveznosti v zvezi s financiranjem pripraveOPPN DR 05
Sredstva za izdelavo OPPN DR 05 in strokovnih podlag zagotovi pobudnik, Damijan Fatur, Vilharjeva ulica 47, 6257 Pivka. Občina Pivka kot pripravljavec zagotovi strokovne kadre in sredstva za vodenje postopka priprave OPPN DR 05.
8. Veljavnost sklepa o pričetku
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Sklep se objavi tudi na spletni strani Občine Pivka.
Št. 032-1/2018-19
Pivka, dne 14. marca 2018
 
Župan 
Občine Pivka 
Robert Smrdelj l.r.

AAA Zlata odličnost