Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2018 z dne 23. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2018 z dne 23. 3. 2018

Kazalo

845. Pravilnik o sofinanciranju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ig, stran 2951.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12, 14/15, 11/18), člena Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17), Zakona o javnem skladu RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10) in na podlagi 6. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) je občinski svet na 26. redni seji z dne 7. 3. 2018 sprejel
P R A V I L N I K 
o sofinanciranju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ig 
1. člen 
S tem pravilnikom Občinski svet Občine Ig določa upravičence, pogoje in merila za izvajanje, vrednotenje in razdelitev sredstev ljubiteljskim kulturnim društvom na območju Občine Ig v skladu s sprejetim proračunom Občine Ig.
2. člen 
Pravico do sofinanciranja letnih programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti imajo nosilci in izvajalci kulturnih programov, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Ig;
– so registrirani kot društvo najmanj eno leto;
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačano članarino in ostalo dokumentacijo, kot določa Zakon o društvih;
– redno dostavljajo načrte in poročila o izvajanju kulturnih programov;
– da je njihova dejavnost neprofitna;
– poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in statutom;
– da je predloženi program namenjen čim večjemu številu uporabnikov.
Do sorazmernega dela sredstev za delovanje je upravičen Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD), Območna izpostava Ljubljana okolica. Višina sredstev zanj je opredeljena v Letnem programu kulture. JSKD pošlje program dela in ne oddaja prijave na obrazcu. Z JSKD je podpisana pogodba za znesek, ki je opredeljen v Letnem programu kulture.
3. člen 
Sredstva za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti se zagotovijo v proračunu Občine Ig v višini, ki je določena z odlokom o proračunu za posamezno leto.
Z Letnim programom kulture se opredeli pomen posameznih kulturnih dejavnosti in vizija Občine Ig na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti.
4. člen 
Sredstva za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti se dodelijo na podlagi sprejetega letnega programa kulture in javnega razpisa, ki se objavi v občinskem glasilu Občine Ig ali na spletni strani Občine Ig po sprejetem Letnem programu kulture.
Razpis mora vsebovati:
– ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika, ki dodeljuje sredstva;
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa;
– predmet javnega razpisa;
– navedba osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev;
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet razpisa;
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva oziroma roki, če je predvideno zaporedno dodeljevanje sredstev;
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev;
– datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev;
– rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa;
– kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo.
5. člen 
Na razpis prispele vloge na osnovi Pravilnika in Točkovnika ovrednoti strokovna komisija, ki jo imenuje župan in jo sestavlja 5 članov, od katerih je vsaj en delavec občinske uprave.
Komisija odpre vloge, zapisnik o odpiranju pa vsebuje: naslov, prostor, čas odpiranja, predmet javnega razpisa, imena navzočih predstavnikov komisije, imena oziroma naziv vlagateljev vlog po vrstnem redu odpiranja, ugotovitve o popolnosti vlog, navedbo vlagateljev, ki niso dostavili popolne vloge.
Komisija v nadaljevanju pripravi izbor programov, dodeli točke in določi vrednost točke po posameznih programih v skladu z višino razpoložljivih sredstev.
Izvajalce se s sklepom obvesti o višini doseženih točk in vrednosti točk.
Pritožba na sklep se poda v roku 8 dni od prejema sklepa. Z izbranimi izvajalci Občina Ig sklene pogodbo.
6. člen 
Z izvajalci kulturnih programov se sklene pogodbo, ki vsebuje:
– naziv in naslov izvajalca;
– vsebino in obseg programa;
– višino sredstev in način financiranja;
– nadzor nad porabo sredstev;
– druge medsebojne pravice in obveznosti;
– protikorupcijsko klavzulo.
7. člen 
Izvajalci so dolžni do 31. 1. oddati končno poročilo za preteklo leto na vnaprej pripravljenem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. V primeru, da Komisija ugotovi, da izvajalec ni izvajal aktivnosti v skladu z načrtom in sklenjeno pogodbo o sofinanciranju, se pogodbo lahko prekine oziroma zadrži sredstva do izpolnitve pogodbenih obveznosti oziroma odšteje sredstva v višini nerealiziranega programa za preteklo leto od pogodbe za tekoče leto.
V primeru, da Komisija ugotovi, da izvajalec ni upravičen do števila točk, ki mu jih je na podlagi točkovnika odmerila Komisija, se mu število točk zniža sorazmerno z doseženim obsegom dejavnosti.
Če izvajalec sredstev ne porabi namensko, občina prekine pogodbo in zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev.
8. člen 
Honorarji za pevovodje, režiserje in vodje plesnih skupin se opredelijo izven točkovnika programov ljubiteljske kulturne dejavnosti.
Za dodelitev sredstev posameznemu strokovnemu vodji se upošteva število ur vaj, nastopov, pomen skupine, letni pregled dela (koncert, premiera, letni nastop), izobraževanje.
Prijavitelji v razpisu na posebnem obrazcu opredelijo okvirno letno število ur vaj oziroma nastopov in število članov skupine. Obvezna priloga je kratek program dela strokovnega vodje in pogodba društva s strokovnim vodjem. Posamezno društvo, ki kandidira na razpisu za strokovne vodje, odda poročilo na obrazcu do 30. 6. za prvo polletje in najkasneje do 30. 11. za drugo polletje. Na podlagi polletnega poročila se prijaviteljem za strokovne vodje nakaže akontacija za prvo polletje v višini polovice zneska iz preteklega leta. Na koncu leta Komisija na podlagi obeh poročil pripravi točkovnik in razdelilnik za honorarje strokovne vodje in izda sklep ter aneks k pogodbi o sofinanciranju ljubiteljske kulturne dejavnosti.
Za pevsko dejavnost se prizna:
– največ 90 ur vaj letno (vsaka ura se točkuje z eno točko);
– največ 15 ur letno nastopov (vsaka ura se točkuje z dvema točkama);
– pomen skupine (opredeli Komisija s točkami od 1 do 70);
– izveden letni koncert (50 točk);
– izobraževanje strokovnega vodje; potrdilo o izobraževanju v tekočem letu (20 točk na posamezno izobraževanje).
Za gledališko, lutkovno dejavnost se prizna:
– 120 ur vaj letno (vsaka ura se točkuje z eno točko);
– največ 40 ur letno nastopov (vsaka ura se točkuje z 2,5 točke);
– pomen skupine (opredeli Komisija s točkami od 1 do 70);
– izvedena premiera (za vsako premiero 70 točk);
– izobraževanje strokovnega vodje; potrdilo o izobraževanju v tekočem letu (20 točk na posamezno izobraževanje).
Za plesno dejavnost:
– največ 90 ur vaj letno (vsaka ura se točkuje z eno točko);
– največ 15 ur letno nastopov (vsaka ura se točkuje z dvema točkama);
– pomen skupine (opredeli Komisija s točkami od 1 do 70);
– izveden celovečerni nastop kot letni pregled dela (50 točk);
– izobraževanje strokovnega vodje; potrdilo o izobraževanju v tekočem letu (20 točk na posamezno izobraževanje).
Za likovno dejavnost:
– največ 90 ur ustvarjanja letno (vsaka ura se točkuje z eno točko);
– največ 15 razstav letno (vsaka razstava se točkuje z dvema točkama);
– pomen skupine (opredeli Komisija s točkami od 1 do 70);
– izvedena likovna kolonija (za vsako izvedeno 50 točk);
– izobraževanje strokovnega vodje; potrdilo o izobraževanju v tekočem letu (20 točk na posamezno izobraževanje).
9. člen 
Kulturna društva lahko kandidirajo za sredstva za uporabo prostora v katerem vadijo in sicer za tiste prostore za katere morajo plačevati najemnino oziroma prispevati za ogrevanje, elektriko. V Letnem programu kulture se opredeli sredstva na letni ravni za sofinanciranje najemnin oziroma za ogrevanje in elektriko. Posamezno društvo, ki kandidira na razpisu za to postavko odda poročilo na obrazcu najkasneje do 30. 11. Poročilu priloži pogodbo iz katere je razvidno, da je dolžno plačevati najemnino ali račun za nejemnino, ogrevanje in kurjavo.
Komisija ovrednoti poročilo. Pri tem upošteva število ur vaj, število udeležencev in stroške najema oziroma prispevek za ogrevanje in elektriko. Prijaviteljem se za najemnino oziroma stroške za ogrevanje in elektriko izda sklep in aneks k pogodbi o sofinanciranju ljubiteljske kulturne dejavnosti.
Izračun točk:
– vsaka ura vaj (prizna se največ 90 ur): 1 točka
– število udeležencev; do 5 udeležencev: 2 točki
do 10 udeležencev: 4 točki 
do 20 udeležencev: 8 točke 
nad 20 udeležencev: 12 točk 
– stroški najema, prispevek za ogrevanje in elektriko: na vsak evro najema (znesek brez DDV), 1 točka.
10. člen 
Za društva oziroma posamezne skupine se lahko dodelijo sredstva za obleke, za nastope, in sicer na vsakih 6 let.
Društvo v predhodnem letu najavi nakup oblek za naslednje leto in okvirni znesek za obleke, da se sredstva predvidijo za Letni program kulture.
11. člen 
Porabniki proračunskih sredstev so dolžni izvajati dogovorjene programe v skladu s tem Pravilnikom.
Občinska uprava je dolžna spremljati izvajanje programov kulturnih društev, s katerimi je za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti podpisana pogodba.
12. člen 
Ta Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v občinskem glasilu Mostiščar ali Uradnem listu Republike Slovenije.
Z objavo tega Pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju ljubiteljske kulturne dejavnosti z dne, 7. 3. 2012, ki je bil objavljen v občinskem glasilu Mostiščar (UO, št. 3/2012, april 2012).
TOČKOVNIK PROGRAMOV LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI 
Dejavnost/program
Podrobnejša opredelitev
Število točk
Pevska dejavnost 
Večji projekti
Zgoščenka, državna ali mednarodna tekmovanja
70
Celovečerni koncert
Od 10 do 20 pesmi
50
Gostovanje v tujini
Od 7 do 20 pesmi
30
Ponovitev koncerta z gosti, gostovanje v Sloveniji
Od 7 do 20 pesmi
15
Sodelovanje na občinskih prireditvah in prireditvah izven občine
Do 7 pesmi
5
Manjši nastopi
Do 3 pesmi
2
Za vsako leto delovanja
1
Strokovna ocena
Selektorska ocena na reviji
1–100
Število članov
Do 10 članov 
Od 10–15 
Od 15–20 
Nad 20
4
Prireditev z vstopnino
20
Izobraževanje članov društva oziroma posamezne skupine
Na posameznika oziroma skupino, 
ki se izobražuje
10
Gledališka dejavnost
večji projekti
Državna ali mednarodna tekmovanja
70
Premierna uprizoritev
50
Gostovanje v tujini
30
Ponovitev ali gostovanje v Sloveniji
15
Sodelovanje na občinskih prireditvah in prireditvah izven občine
5
Za vsako leto delovanja
1
Strokovna ocena 
1–100
Število članov
Do 10 članov 
Od 10–15 
Od 15–20 
Nad 20
4
Izobraževanje članov društva oziroma posamezne skupine
Na posameznika oziroma skupino, 
ki se izobražuje
10
Prireditev z vstopnino
20
Likovna skupina
Slikarska kolonija
50
Razstava
15
Ponovitev razstave ali gostovanje v Sloveniji
15
Sodelovanje na občinskih prireditvah ali prireditvah izven občine
5
Za vsako leto delovanja
1
Strokovna ocena
1–100
Število članov
Do 10 članov 
Od 10–15 
Od 15–20 
Nad 20
4
Izobraževanje članov društva oziroma posamezne skupine
Na posameznika oziroma skupino, 
ki se izobražuje
10
Prireditev z vstopnino
20
Plesna skupina
Večji projekti
Državna, mednarodna tekmovanja
70
Celovečerni nastop
50
Gostovanje v tujini
30
Ponovitev ali gostovanje v Sloveniji
15
Sodelovanje na občinskih prireditvah in prireditvah izven občine
5
Manjši nastopi
1 ali 2 plesa
2
Za vsako leto delovanja
1
Strokovna ocena
1–100
Število članov
Do 10 
Od 10 do 15 
Od 15 do 20 
Nad 20
4
Izobraževanje članov društva oziroma posamezne skupine
10
Prireditev z vstopnino
20
Literarno-glasbena skupina
Večji projekti
Zgoščenka, državna, mednarodna tekmovanja, pesniška zbirka
70
Celovečerna predstava, recital
50
Gostovanje v tujini
30
Ponovitev ali gostovanje v Sloveniji
15
Predstava z gostom
15
Sodelovanje na občinskih prireditvah in prireditvah izven občine
5
Manjši nastopi
2
Za vsako leto delovanja
1
Strokovna ocena
1–100
Število članov
Do 10 
Od 10 do 15 
Od 15 do 20 
Nad 20
4
Št. 6110-0001/2018
Ig, dne 7. marca 2018
Župan 
Občine Ig 
Janez Cimperman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti