Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2018 z dne 23. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2018 z dne 23. 3. 2018

Kazalo

861. Pravilnik o priznanju organizacij proizvajalcev in združenj organizacij proizvajalcev v sektorjih sadje in zelenjava, oljčno olje in namizne oljke ter hmelj, stran 2967.

  
Na podlagi osmega in šestnajstega odstavka 107. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in 27/17) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N IK 
o priznanju organizacij proizvajalcev in združenj organizacij proizvajalcev v sektorjih sadje in zelenjava, oljčno olje in namizne oljke ter hmelj 
I. SPLOŠNI DOLOČBI 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa podrobnejše pogoje in podrobnejše postopke za priznanje organizacije proizvajalcev v sektorjih sadje in zelenjava, oljčno olje in namizne oljke ter hmelj (v nadaljnjem besedilu: organizacija proizvajalcev) in združenja organizacij proizvajalcev v sektorjih sadje in zelenjava, oljčno olje in namizne oljke ter hmelj (v nadaljnjem besedilu: združenje organizacij proizvajalcev) ter podrobnejše postopke za odvzem in začasni odvzem statusa organizacije proizvajalcev in združenja organizacij proizvajalcev za izvajanje:
1. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (UL L št. 157 z dne 15. 6. 2011, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/1185 z dne 20. aprila 2017 o določitvi pravil za uporabo uredb (EU) št. 1307/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pošiljanjem informacij in dokumentov Komisiji ter o spremembi in razveljavitvi več uredb Komisije (UL L št. 171 z dne 4. 7. 2017, str. 113), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 543/2011/EU);
2. Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/891 z dne 13. marca 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s sektorjema sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave, dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s kaznimi, ki se uporabijo v teh sektorjih, in spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 (UL L št. 138 z dne 25. 5. 2017, str. 4), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);
3. Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/1183 z dne 20. aprila 2017 o dopolnitvi uredb (EU) št. 1307/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede pošiljanja informacij in dokumentov Komisiji (UL L št. 171 z dne 4. 7. 2017, str. 100), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1308/2013/EU);
4. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/232 z dne 15. decembra 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede nekaterih vidikov sodelovanja proizvajalcev (UL L št. 44 z dne 19. 2. 2016, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2016/232/EU);
5. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/891 z dne 13. marca 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s sektorjema sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave, dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s kaznimi, ki se uporabijo v teh sektorjih, in spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 (UL L št. 138 z dne 25. 5. 2017, str. 4; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2017/891/EU) in
6. Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/892 z dne 13. marca 2017 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s sektorjema sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (UL L št. 138 z dne 25. 5. 2017, str. 57; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2017/892/EU).
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo naslednje:
1. proizvajalec je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki prideluje kmetijske pridelke iz sektorja iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika, za katerega je organizacija proizvajalcev priznana;
2. član proizvajalec je član organizacije proizvajalcev iz prve in druge alineje drugega odstavka 107. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in 27/17; v nadaljnjem besedilu: Zakon o kmetijstvu);
3. zelišča, ki so pridelek iz sektorja sadje in zelenjava (v nadaljnjem besedilu: zelišča), so žafran, sveži ali ohlajeni timijan, sveža ali ohlajena bazilika, melisa in meta ter sveži ali ohlajeni Origanum vulgare (origano ali divji majaron), rožmarin in žajbelj iz IX. dela priloge I Uredbe 1308/2013/EU;
4. neposredno trženje je oblika trženja, pri kateri se pridelki in proizvodi iz sektorjev iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika prodajajo končnemu kupcu, trgovini na drobno ali trgovini na debelo in ki vključuje neposredno prodajo, zbiranje podatkov o kupcih v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, in zakonom, ki ureja elektronske komunikacije, ter vzpostavljanje dvosmernega komuniciranja med organizacijo proizvajalcev ali združenjem organizacij proizvajalcev in kupcem;
5. statut organizacije proizvajalcev so pravila o delovanju pravne osebe, ki je priznana kot organizacija proizvajalcev ali katere del je priznan kot organizacija proizvajalcev, ki vsebujejo najmanj vsebine iz 153. člena Uredbe 1308/2013/EU in za sektor sadje in zelenjava najmanj določbe iz prvega odstavka 10. člena tega pravilnika. Statut organizacije proizvajalcev je za pravno osebo, ki je priznana kot organizacija proizvajalcev ali katere del je priznan kot organizacija proizvajalcev in člane organizacije proizvajalcev zavezujoč pravni akt. Če je organizacija proizvajalcev pravna oseba, ustanovljena na podlagi zakona, ki ureja zadruge, so njen statut zadružna pravila iz zakona, ki ureja zadruge;
6. začasni odvzem priznanja statusa organizacije proizvajalcev je začasni preklic priznanja organizacije proizvajalcev iz 59. člena Uredbe 2017/891/EU;
7. referenčno obdobje je koledarsko leto, ki ga za namen iz 28. člena tega pravilnika določi vlagatelj vloge za priznanje organizacije proizvajalcev, ki se začne najpozneje 1. januarja tri leta pred letom vložitve vloge za priznanje organizacije proizvajalcev za sektor sadje in zelenjava in konča najpozneje 31. decembra v letu pred letom vložitve vloge za priznanje organizacije proizvajalcev (v nadaljnjem besedilu: referenčno obdobje).
II. ORGANIZACIJA PROIZVAJALCEV 
3. člen 
(sektorji) 
(1) Organizacija proizvajalcev se prizna za naslednje sektorje iz drugega odstavka 1. člena Uredbe 1308/2013/EU:
– sektor sadje in zelenjava,
– sektor oljčno olje in namizne oljke ali
– sektor hmelj.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se v skladu s prvo alinejo točke a) 159. člena Uredbe 1308/2013/EU in 4. členom Uredbe 891/2017/EU v sektorju sadje in zelenjava organizacija proizvajalcev lahko prizna tudi za posamezne vrste ali skupine različnih vrst sadja, zelenjave oziroma zelišč oziroma za posamezne vrste ali skupine različnih vrst sadja, zelenjave oziroma zelišč, ki so namenjene izključno predelavi.
(3) Pravna oseba se lahko prizna kot organizacija proizvajalcev za vsak sektor iz drugega odstavka 1. člena Uredbe 1308/2013/EU, vendar ima lahko za posamezni sektor samo eno priznanje. Priznanje iz prejšnjega odstavka se šteje za priznanje za sektor sadje in zelenjava.
4. člen 
(cilji) 
(1) Proizvajalci v sektorju sadje in zelenjava ustanovijo organizacijo proizvajalcev na lastno pobudo s ciljem koncentracije ponudbe in dajanja na trg pridelkov, ki jih pridelajo njeni člani, vključno z neposrednim trženjem, iz druge alineje točke c) prvega odstavka 152. člena Uredbe 1308/2013/EU in doseganja vsaj enega od drugih ciljev iz točke c) prvega odstavka 152. člena Uredbe 1308/2013/EU.
(2) Proizvajalci v sektorju oljčno olje in namizne oljke ter sektorju hmelj ustanovijo organizacijo proizvajalcev na lastno pobudo in z namenom doseganja vsaj enega od ciljev iz točke c) prvega odstavka 152. člena Uredbe 1308/2013/EU.
5. člen 
(priznanje organizacije proizvajalcev) 
(1) Vlagatelj vloži vlogo za priznanje organizacije proizvajalcev na obrazcu iz priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: vloga za priznanje organizacije proizvajalcev), pri ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). Vlogi za priznanje organizacije proizvajalcev se priloži naslednje:
– podatke o članih organizacije proizvajalcev iz priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika;
– izjave člana proizvajalca in proizvajalca iz priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika, da je proizvajalec oziroma da združuje proizvajalce ter da se strinja z vključitvijo v organizacijo proizvajalcev, s statutom organizacije proizvajalcev in pravili organizacije proizvajalcev iz točke a) prvega odstavka 153. člena Uredbe 1308/2013/EU v zvezi s poročanjem o proizvodnji, s proizvodnjo, trženjem in varstvom okolja;
– obrazec iz priloge 4, ki je sestavni del tega pravilnika, iz katerega je razvidno, da je organizacija proizvajalcev ustanovljena z namenom doseganja ciljev iz prejšnjega člena in da izpolnjuje pogoje iz točke c) prvega odstavka 154. člena Uredbe 1308/2013/EU;
– statut organizacije proizvajalcev;
– pravila, ki jih je organizacija proizvajalcev sprejela v zvezi s poročanjem o proizvodnji, s proizvodnjo, trženjem in varstvom okolja.
(2) Podatke o površinah iz druge in tretje alineje prvega odstavka 9. člena tega pravilnika, na katerih člani proizvajalci iz prve alineje prejšnjega odstavka pridelujejo oljke ali hmelj, pridobi ministrstvo za posameznega člana proizvajalca iz zbirne vloge iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike (v nadaljnjem besedilu: zbirna vloga), ki jo je član proizvajalec ali proizvajalec, ki ga član proizvajalec združuje, vložil v koledarskem letu pred vložitvijo vloge za priznanje organizacije proizvajalcev.
(3) Izjavo člana proizvajalca in proizvajalca iz druge alineje prvega odstavka tega člena, da je proizvajalec sadja, oljk ali hmelja ministrstvo preverja z upravnim pregledom podatkov o kmetijskih rastlinah na grafični enoti rabe kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: GERK) iz zbirne vloge, ki jo je član proizvajalec ali proizvajalec vložil v koledarskem letu pred vložitvijo vloge za priznanje organizacije proizvajalcev.
(4) Izjavo člana proizvajalca in proizvajalca iz druge alineje prvega odstavka tega člena, da je proizvajalec zelenjave ali proizvajalec zelišč, ki jih je prijavil na obrazcu iz tretjega odstavka 6. člena tega pravilnika, ministrstvo preverja z upravnim pregledom podatkov o kmetijskih rastlinah na GERK iz zbirne vloge, ki jo je član proizvajalec ali proizvajalec vložil v koledarskem letu pred vložitvijo vloge za priznanje organizacije proizvajalcev.
(5) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se izjava člana proizvajalca in proizvajalca iz druge alineje prvega odstavka tega člena, da je proizvajalec zelišč, ki jih je prijavil v skladu s tretjim odstavkom 6. člena tega pravilnika, preveri tudi s pregledom na kraju samem iz 13. člena tega pravilnika. Če je pregled na kraju samem opravljen izven sezone pridelave zelišč, se kot dokazilo o pridelavi šteje račun o nabavi sadilnega materiala, pogodba oziroma dobavnica o dobavi zelišč ali drug uradni dokument, iz katerega izhaja, da je član proizvajalec ali proizvajalec v letu vložitve vloge za priznanje organizacije proizvajalcev ali v letu pred letom vložitve vloge za priznanje organizacije proizvajalcev prideloval zelišča.
(6) Za organizacije proizvajalcev iz sektorja sadje in zelenjava morajo biti iz podrobnega opisa strukture in dejavnosti vlagatelja iz tretje alineje prvega odstavka tega člena razvidni osebje, infrastruktura in oprema, s katero razpolaga organizacija proizvajalcev, način razpolaganja z infrastrukturo in opremo ter način izvajanja vsaj tistih dejavnosti organizacije proizvajalcev, ki jih določa 7. člen Uredbe 2017/891/EU.
(7) V skladu s 3. členom Uredbe 2017/891/EU se šteje, da je organizacija proizvajalcev jasno organizacijsko opredeljen del pravne osebe, če se:
– v aktu o ustanovitvi pravne osebe ali zadružnih pravilih razmejijo osebne in materialne prvine organizacije proizvajalcev od pravne osebe;
– pri računovodstvu zagotovi ustrezno ločeno računovodstvo (npr. ločeno stroškovno mesto ali drugo analitiko) za del pravne osebe, ki je priznan kot organizacija proizvajalcev;
– v aktu o ustanovitvi pravne osebe ali zadružnih pravilih v skladu s četrtim odstavkom 17. člena Uredbe 2017/891/EU izključi pristojnost pravne osebe za spremembo, odobritev ali zavrnitev odločitev organizacije proizvajalcev.
(8) O priznanju organizacije proizvajalcev odloči minister, pristojen za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: minister), v skladu s točko a) četrtega odstavka 154. člena Uredbe 1308/2013/EU, če je organizacija proizvajalcev ustanovljena z namenom doseganja ciljev iz prejšnjega člena in če vlagatelj izpolnjuje pogoje iz 9. člena tega pravilnika ter iz točk a) in b) prvega odstavka in drugega odstavka 152., prvega in drugega odstavka 153., prvega odstavka 154. člena in 155. člena Uredbe 1308/2013/EU.
(9) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka mora organizacija proizvajalcev za sektor sadje in zelenjava poleg pogojev iz prejšnjega odstavka izpolnjevati tudi pogoje iz 10. člena tega pravilnika, 160. člena Uredbe 1308/2013/EU ter 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. in 17. člena Uredbe 2017/891/EU, organizacija proizvajalcev za sektor oljčno olje in namizne oljke ter organizacija proizvajalcev za sektor hmelj pa poleg pogojev iz prejšnjega odstavka tudi pogoje iz drugega odstavka 3. člena Uredbe 2016/232/EU.
6. člen 
(dodatne zahteve in postopki za priznanje organizacije proizvajalcev za sadje in zelenjavo) 
(1) Za sektor sadje in zelenjava se vlogi za priznanje organizacije proizvajalcev poleg prilog iz prvega odstavka prejšnjega člena priloži tudi izjava vlagatelja iz priloge 5, ki je sestavni del tega pravilnika, da celotno tržno količino ali del količine sadja, zelenjave oziroma zelišč, namenjeno predelavi, dobavlja v predelavo na podlagi predhodno sklenjenih pisnih pogodb o dobavi sadja, zelenjave oziroma zelišč ter v skladu s 4. in 5. členom Uredbe 543/2011/EU.
(2) Če član proizvajalec oziroma proizvajalec iz priloge 2 tega pravilnika prideluje gobe in gomoljike oziroma prideluje jagode, zelenjavo oziroma zelišča na vrstah dejanske rabe GERK 1191 rastlinjaki, kjer pridelava ni v tleh, oziroma je povprečna vrednost tržne proizvodnje člana proizvajalca ali proizvajalca določena v skladu s sedmim odstavkom 17. člena tega pravilnika, se vlogi za priznanje organizacije proizvajalcev priloži tudi izjava vlagatelja iz priloge 5 tega pravilnika o povprečni vrednosti tržne proizvodnje članov proizvajalcev in proizvajalcev, ki jih član združuje. Izjavi se priloži tudi ustrezen izpis iz knjigovodskih evidenc člana proizvajalca ali proizvajalca.
(3) Če član proizvajalec ali proizvajalec iz priloge 2 tega pravilnika prideluje jagode, zelenjavo oziroma zelišča na vrstah dejanske rabe GERK 1180 trajne rastline na njivskih površinah in 1191 rastlinjaki, kjer pridelava ni v tleh, oziroma če prideluje zelišča na vrstah dejanske rabe GERK 1100 njiva, 1161 hmeljišče v premeni in 1190 rastlinjak, mora vlagatelj vloge za priznanje organizacije proizvajalcev v prilogi 2 tega pravilnika prijaviti tudi podatke o jagodah, zelenjavi in zeliščih, ki jih je član proizvajalec ali proizvajalec prideloval na posameznem GERK v letu pred letom vložitve vloge za priznanje organizacije proizvajalcev.
(4) Ne glede na določbe tretjega in četrtega odstavka prejšnjega člena se izjava člana proizvajalca in proizvajalca iz druge alineje prvega odstavka prejšnjega člena, ki prideluje jagode, zelenjavo oziroma zelišča na vrstah dejanske rabe GERK 1180 trajne rastline na njivskih površinah in 1191 rastlinjaki, kjer pridelava ni v tleh, preverja z upravnim pregledom podatkov o GERK v registru kmetijskih gospodarstev in pregledom na kraju samem iz 13. člena tega pravilnika. Če je pregled na kraju samem opravljen izven sezone pridelave jagod, zelenjave oziroma zelišč, se kot dokazilo o pridelavi šteje račun o nabavi sadilnega materiala, pogodba oziroma dobavnica o dobavi jagod, zelenjave ali zelišč ali drug uradni dokument, iz katerega izhaja, da je član proizvajalec ali proizvajalec v letu vložitve vloge za priznanje organizacije proizvajalcev ali v letu pred letom vložitve vloge za priznanje organizacije proizvajalcev prideloval jagode, zelenjavo oziroma zelišča.
(5) O vlogi za priznanje organizacije proizvajalcev za sektor sadje in zelenjava odloči minister v skladu s prvim odstavkom 24. člena Uredbe 2017/892/EU na podlagi upravnega pregleda in pregleda na kraju samem iz 13. člena tega pravilnika.
7. člen 
(sprememba priznanja organizacije proizvajalcev) 
Če se pri organizaciji proizvajalcev, priznani v skladu s 5. členom tega pravilnika in prejšnjim členom, spremeni delovanje tako, da se spremenijo vrste ali skupine različnih vrst sadja, zelenjave oziroma zelišč iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika oziroma cilji iz 4. člena tega pravilnika, organizacija proizvajalcev na ministrstvo najpozneje v 30 dneh po spremembi vloži vlogo za spremembo priznanja organizacije proizvajalcev iz priloge 1 tega pravilnika. Sprememba priznanja organizacije proizvajalcev se začne izvajati naslednje koledarsko leto po vložitvi vloge za spremembo priznanja organizacije proizvajalcev.
8. člen 
(zunanje izvajanje dejavnosti) 
(1) Organizacija proizvajalcev za sadje in zelenjavo lahko vse dejavnosti, s katerimi zasleduje cilje iz prvega odstavka 4. člena tega pravilnika, razen pridelave, odda v zunanje izvajanje v skladu s 155. členom Uredbe 1308/2013/EU in 13. členom Uredbe 2017/891/EU.
(2) Organizacija proizvajalcev za oljčno olje in namizne oljke ali organizacija proizvajalcev za hmelj lahko vse dejavnosti, s katerimi zasleduje cilje iz drugega odstavka 4. člena tega pravilnika, razen pridelave, odda v zunanje izvajanje, vključno odvisnim družbam, v skladu s 155. členom Uredbe 1308/2013/EU in drugim odstavkom 3. člena Uredbe 2016/232/EU.
9. člen 
(pogoji za priznanje) 
(1) Organizacija proizvajalcev se v posameznem sektorju prizna, če izpolnjuje naslednje pogoje:
– za sadje in zelenjavo: najmanjše število članov proizvajalcev je 10 in najmanjša vrednost tržne proizvodnje znaša 500.000 eurov;
– za oljčno olje in namizne oljke: najmanjše število članov proizvajalcev je 6 in najmanjša površina znaša 10 ha oljčnikov;
– za hmelj: najmanjše število članov proizvajalcev je 16 in najmanjša površina znaša 120 ha hmeljišč.
(2) Če iz vloge za priznanje organizacije proizvajalcev izhaja, da znaša povprečna vrednost tržne proizvodnje člana proizvajalca iz 17. člena tega pravilnika vsaj 500.000 eurov ali če je iz knjigovodskih listin organizacije proizvajalcev iz šestega odstavka 16. člena tega pravilnika razvidno, da je vrednost tržne proizvodnje člana proizvajalca vsaj 500.000 eurov, se pri priznanju organizacije proizvajalcev iz 5. in 6. člena tega pravilnika ter pri preverjanju izpolnjevanja pogojev za priznanje organizacije proizvajalcev iz 11. člena tega pravilnika članstvo takšnega člana proizvajalca upošteva trojno.
(3) Ne glede na prvo alinejo prvega odstavka tega člena se organizacija proizvajalcev za posamezne skupine pridelkov iz sektorja sadje in zelenjava lahko prizna, če izpolnjuje naslednje pogoje:
– za gobe in gomoljike ali zelišča: najmanjše število članov proizvajalcev je 6 in najmanjša vrednost tržne proizvodnje znaša 75.000 eurov;
– za koščičarje in kaki ali jagodičevje ali lupinarje: najmanjše število članov proizvajalcev je 8 in najmanjša vrednost tržne proizvodnje znaša 100.000 eurov;
– če jo sestavljajo izključno proizvajalci sadja v ekstenzivnih nasadih: najmanjše število članov proizvajalcev je 8 in najmanjša vrednost tržne proizvodnje znaša 75.000 eurov.
(4) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena in prejšnjega odstavka se najmanjše število članov proizvajalcev, najmanjša vrednost tržne proizvodnje in najmanjša površina za priznanje organizacije proizvajalcev prepolovijo, če so vsi člani proizvajalci vključeni v kontrolo ekološke pridelave ali preusmeritve v ekološko pridelavo v skladu s predpisi, ki urejajo ekološko pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov in živil (v nadaljnjem besedilu: kontrola ekološke pridelave ali preusmeritev v ekološko pridelavo).
(5) V skladu s točko c) drugega odstavka 153. člena Uredbe 1308/2013/EU in drugim odstavkom 17. člena Uredbe 2017/891/EU ima lahko posamezni član organizacije proizvajalcev največ 49 % vseh glasovalnih pravic in največ 49 % lastništva organizacije proizvajalcev.
10. člen 
(dodatni pogoji za priznanje za sektor sadje in zelenjava) 
(1) Statut organizacije proizvajalcev za sektor sadje in zelenjava mora vsebovati določbo glede obveznega trženja celotne proizvodnje članov in določbo glede pristojnosti organizacije proizvajalcev v skladu s 160. členom Uredbe 1308/2013/EU.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko organizacija proizvajalcev v skladu z drugim odstavkom 12. člena Uredbe 2017/891/EU s statutom določi delež sadja, zelenjave in zelišč, ki ga lahko člani proizvajalci prodajo zunaj organizacije proizvajalcev v skladu s točko a), točko b) oziroma točko c) prvega odstavka 12. člena Uredbe 2017/891/EU.
(3) Prodaja sadja, zelenjave in zelišč zunaj organizacije proizvajalcev je v skladu s točko a) prvega odstavka 12. člena Uredbe 2017/891/EU, če član organizacije proizvajalcev svoj pridelek sadja, zelenjave in zelišč proda sam z neposredno prodajo končnemu potrošniku na lokalnem trgu v skladu s četrtim odstavkom 61. člena Zakona o kmetijstvu.
(4) Prodaja sadja in zelenjave zunaj organizacije proizvajalcev je v skladu s točko b) prvega odstavka 12. člena Uredbe 2017/891/EU, če član organizacije proizvajalcev svoj pridelek sadja in zelenjave, z namenom uresničevanja načela kratkih verig, proda sam naročniku ob upoštevanju izjeme iz petega odstavka 73. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15). Član proizvajalec lahko na takšen način proda največ 10 % količine sadja, največ 10 % količine zelenjave in največ 10 % količine zelišč, ki jo je pridelal v posameznem koledarskem letu.
(5) Delež iz drugega odstavka tega člena za posamezno koledarsko leto ne sme presegati 25 % vrednosti tržne proizvodnje iz 16. člena tega pravilnika.
(6) Ne glede na prejšnji odstavek se delež lahko poveča na 40 %:
– za kmetijske pridelke, ki so vključeni v kontrolo ekološke pridelave ali preusmeritve v ekološko pridelavo, ali
– če člani proizvajalci svoje pridelke iz sektorja sadje in zelenjava tržijo prek druge organizacije proizvajalcev, ki jo določi njihova organizacija proizvajalcev.
(7) Koncentracijo ponudbe in dajanje pridelkov svojih članov, za katere je priznana, na trg mora organizacija proizvajalcev izvajati v skladu z 11. členom Uredbe 2017/891/EU.
(8) Če dajanje na trg izvaja združenje organizacij proizvajalcev, se vrednost tržne proizvodnje izračuna v skladu s sedmim odstavkom 22. člena Uredbe 2017/891/EU.
(9) Če dajanje na trg izvaja odvisna družba iz točke c) 2. člena Uredbe 2017/891/EU, v kateri imajo najmanj 90 % njenih delnic ali kapitala v lasti pravne ali fizične osebe iz točk a) in b) osmega odstavka 22. člena Uredbe 2017/891/EU, se šteje, da aktivnost opravlja organizacija proizvajalcev in se zanjo smiselno uporablja drugi odstavek 11. člena Uredbe 2017/891/EU. Vrednost tržne proizvodnje se izračuna v skladu z osmim odstavkom 22. člena Uredbe 2017/891/EU.
(10) Ne glede na določbe petega odstavka prejšnjega člena ima lahko član proizvajalec organizacije proizvajalcev za sadje in zelenjavo, ki je pravna oseba, v skladu z drugim odstavkom 17. člena Uredbe 2017/891/EU v organizaciji proizvajalcev več kot 49 % lastništva, pri čemer so njegove glasovalne pravice omejene na največ 49 % vseh glasovalnih pravic, če statut organizacije proizvajalcev vsebuje tudi določbe, s katerimi se prepreči, da bi takšen član zlorabil pristojnosti in pooblastila, ki izhajajo iz lastništva.
11. člen 
(preverjanje izpolnjevanja pogojev za priznanje organizacije proizvajalcev) 
(1) Ministrstvo izvaja upravni pregled izpolnjevanja pogojev za priznanje organizacije proizvajalcev najmanj enkrat letno na podlagi poročanja v evidenco organizacij proizvajalcev, združenj organizacij proizvajalcev, skupin proizvajalcev za skupno trženje in skupin proizvajalcev za izvajanje shem kakovosti iz 152. člena Zakona o kmetijstvu (v nadaljnjem besedilu: evidenca), podatkov, ki se na podlagi 152. člena Zakona o kmetijstvu vodijo ali prevzamejo v evidenco in podatkov iz zbirne vloge, ki so jo člani proizvajalci in proizvajalci, ki jih člani proizvajalci združujejo, vložili v koledarskem letu, za katerega se izvaja upravni pregled.
(2) Če ministrstvo pri upravnem pregledu ugotovi, da organizacija proizvajalcev za oljčno olje in namizne oljke ali organizacija proizvajalcev za hmelj ne izpolnjuje več pogojev za priznanje iz osmega in devetega odstavka 5. člena tega pravilnika ali ne poroča v skladu s 152. členom Zakona o kmetijstvu, organizaciji proizvajalcev s priporočeno pošto pošlje opozorilno pismo, v katerem navede ugotovljeno neizpolnjevanje oziroma neporočanje, potrebne popravne ukrepe in obdobje, v katerem je treba popravne ukrepe sprejeti. Če organizacija proizvajalcev ne sprejme popravnih ukrepov v obdobju, ki ga določi ministrstvo, ministrstvo o tem pisno obvesti inšpektorat, pristojen za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (v nadaljnjem besedilu: inšpektorat), ki opravi nadzor glede izpolnjevanja pogojev za priznanje organizacije proizvajalcev iz prvega odstavka 174. člena Zakona o kmetijstvu.
(3) Če ministrstvo pri upravnem pregledu ugotovi, da organizacija proizvajalcev za sadje in zelenjavo ne izpolnjuje več pogojev za priznanje iz osmega in devetega odstavka 5. člena tega pravilnika ali ne poroča v skladu s 152. členom Zakona o kmetijstvu, organizaciji proizvajalcev pošlje opozorilno pismo v skladu s prvim, četrtim oziroma osmim odstavkom 59. člena Uredbe 2017/891/EU. Če organizacija proizvajalcev ne sprejme popravnih ukrepov v obdobju, ki ga določi ministrstvo, ministrstvo o tem obvesti inšpektorat, ki opravi nadzor glede izpolnjevanja pogojev za priznanje organizacije proizvajalcev iz prvega odstavka 174. člena Zakona o kmetijstvu.
(4) Nadzor glede izpolnjevanja pogojev za priznanje organizacije proizvajalcev iz drugega in tretjega odstavka tega člena, ki ga v okviru svojih pristojnosti opravi inšpektorat, v skladu z drugim odstavkom 24. člena Uredbe 2017/892/EU vključuje tudi pregled na kraju samem. Zapisnik o nadzoru se šteje za poročilo v skladu z 28. členom Uredbe 2017/892/EU.
12. člen 
(odvzem in začasni odvzem priznanja statusa organizacije proizvajalcev) 
(1) Če inšpektorat pri nadzoru glede izpolnjevanja pogojev za priznanje organizacije proizvajalcev za oljčno olje in namizne oljke ali organizacije proizvajalcev za hmelj ugotovi, da organizacija proizvajalcev ne izpolnjuje več pogojev iz osmega in devetega odstavka 5. člena tega pravilnika oziroma ne poroča v skladu s 152. členom Zakona o kmetijstvu, predlaga ministrstvu odvzem statusa organizacije proizvajalcev.
(2) Če inšpektorat pri nadzoru glede izpolnjevanja pogojev za priznanje organizacije proizvajalcev za sadje in zelenjavo ugotovi, da organizacija proizvajalcev za sadje in zelenjavo ne izpolnjuje več pogojev iz osmega in devetega odstavka 5. člena tega pravilnika oziroma ne poroča v skladu s 152. členom Zakona o kmetijstvu, organizaciji proizvajalcev v skladu z drugim, petim oziroma osmim odstavkom 59. člena Uredbe 2017/891/EU izda odločbo, ki učinkuje kot začasni odvzem priznanja statusa organizacije proizvajalcev iz 175. člena Zakona o kmetijstvu.
(3) Če organizacija proizvajalcev za sadje in zelenjavo v roku, ki ga z odločbo iz prejšnjega odstavka določi inšpektorat, ne odpravi ugotovljenih neskladij, minister na predlog inšpektorata organizaciji proizvajalcev odvzame status organizacije proizvajalcev v skladu s tretjim, šestim oziroma osmim odstavkom 59. člena Uredbe 2017/891/EU.
(4) Če organizacija proizvajalcev, člani organizacije proizvajalcev oziroma proizvajalci, kadar je član organizacije proizvajalcev pravna oseba, ki združuje proizvajalce, preprečijo ali onemogočijo pregled na kraju samem, minister na predlog inšpektorata organizaciji proizvajalcev odvzame status organizacije proizvajalcev.
13. člen 
(upravni pregled in pregled na kraju samem pri priznanju organizacije proizvajalcev za sadje in zelenjavo) 
(1) Upravni pregled iz prvega odstavka 24. člena Uredbe 2017/892/EU opravi ministrstvo. Upravni pregled vključuje pregled vloge za priznanje organizacije proizvajalcev za sadje in zelenjavo, prilog iz 5. in 6. člena tega pravilnika glede popolnosti in izpolnjevanja pogojev iz osmega in devetega odstavka 5. člena tega pravilnika ter izračun vrednosti tržne proizvodnje organizacije proizvajalcev za namen priznanja iz 17. člena tega pravilnika.
(2) Če je vloga za priznanje organizacije proizvajalcev z dokazili iz prejšnjega odstavka popolna ali če vlagatelj v predpisanem roku odpravi vse pomanjkljivosti, ministrstvo o tem uradno obvesti inšpektorat, ki opravi pregled na kraju samem iz prvega odstavka 24. člena Uredbe 2017/892/EU glede izpolnjevanja pogojev iz osmega in devetega odstavka 5. člena tega pravilnika. Zapisnik o nadzoru se šteje za poročilo v skladu z 28. členom Uredbe 2017/892/EU.
14. člen 
(član proizvajalec) 
(1) Proizvajalec, ki prideluje kmetijske pridelke iz posameznega sektorja iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika, je lahko za ta sektor član le ene organizacije proizvajalcev.
(2) Članstvo člana proizvajalca v organizaciji proizvajalcev traja vsaj eno leto.
(3) Prenehanje članstva član proizvajalec organizaciji proizvajalcev sporoči pisno prek izvajalca poštnih storitev na sedež organizacije proizvajalcev ali elektronsko na elektronski naslov organizacije proizvajalcev (v nadaljnjem besedilu: izstopna izjava). Odpovedni rok je šest mesecev in začne teči z dnem oddaje izstopne izjave pri izvajalcu poštnih storitev ali z dnem poslane elektronske izstopne izjave. Izstop iz organizacije proizvajalcev začne veljati naslednji dan po poteku odpovednega roka.
15. člen 
(član neproizvajalec v sektorju sadje in zelenjava) 
(1) V skladu s tretjo alinejo drugega odstavka 107. člena Zakona o kmetijstvu in 16. členom Uredbe 2017/891/EU je lahko član organizacije proizvajalcev za sektor sadje in zelenjava tudi pravna ali fizična oseba, ki ne prideluje kmetijskih pridelkov iz tega sektorja (v nadaljnjem besedilu: član neproizvajalec), če njegovo članstvo soglasno potrdijo člani proizvajalci.
(2) Članstvo v organizaciji proizvajalcev za sektor sadje in zelenjava se članu neproizvajalcu odvzame, če za to glasuje vsaj 75 % vseh članov proizvajalcev.
(3) Če je v organizacijo proizvajalcev za sektor sadje in zelenjava vključen vsaj en član neproizvajalec, mora organizacija proizvajalcev v skladu s 16. členom Uredbe 2017/891/EU vlogi za priznanje organizacije proizvajalcev za vsakega člana neproizvajalca priložiti izjavo organizacije proizvajalcev o članstvu neproizvajalca iz priloge 2 tega pravilnika, iz katere izhaja, kako dejavnosti člana neproizvajalca prispevajo k uresničevanju ciljev organizacije proizvajalcev iz 4. člena tega pravilnika.
(4) Ne glede na četrto alinejo prvega odstavka 5. člena tega pravilnika mora statut organizacije proizvajalcev z vsaj enim članom neproizvajalcem v skladu s 16. členom Uredbe 2017/891/EU vsebovati tudi določbe:
– na podlagi katerih se zagotovi izpolnjevanje zahtev glede potrjevanja in odvzema članstva iz prvega in drugega odstavka tega člena ter zahteve glede prispevanja k uresničevanju ciljev iz 4. člena tega pravilnika;
– da člani neproizvajalci nimajo glasovalnih pravic v zvezi z operativnim skladom organizacije proizvajalcev iz 32. člena Uredbe 1308/2013/EU, operativnim programom organizacije proizvajalcev iz 33. člena Uredbe 1308/2013/EU in finančno pomočjo Evropske unije iz 34. člena Uredbe 1308/2013/EU.
(5) Člani neproizvajalci se v skladu s 16. členom Uredbe 2017/891/EU ne upoštevajo pri ugotavljanju pogojev za priznanje organizacije proizvajalcev v sektorju sadje in zelenjava iz 9. člena tega pravilnika in ne smejo biti neposredno vključeni v ukrepe, ki jih financira Evropska unija v okviru operativnega sklada iz 32. člena Uredbe 1308/2013/EU.
16. člen 
(vrednost tržne proizvodnje za sektor sadje in zelenjava) 
(1) Vrednost tržne proizvodnje za organizacijo proizvajalcev ali združenje organizacij proizvajalcev za sektor sadje in zelenjava se izračuna v skladu z 22. členom Uredbe 2017/891/EU na podlagi podatkov iz knjigovodskih evidenc pravne osebe, ki je priznana kot organizacija proizvajalcev ali združenje organizacij proizvajalcev.
(2) V izračun vrednosti tržne proizvodnje so vključeni samo sadje, zelenjava in zelišča iz IX. dela priloge I Uredbe 1308/2013/EU, ki ustrezajo vsaj II. razredu posebnega tržnega standarda ali splošnemu tržnemu standardu iz Uredbe 543/2011/EU, kadar posebni tržni standard ne obstaja, razen sadja, zelenjave in zelišč, za katere veljajo izjeme in izvzetja od uporabe tržnih standardov iz 4. člena Uredbe 543/2011/EU.
(3) V skladu s tretjim odstavkom 22. člena Uredbe 2017/891/EU lahko organizacije proizvajalcev v vrednost tržne proizvodnje vključijo tudi vrednost stranskih proizvodov iz točke (i) 2. člena Uredbe 2017/891/EU.
(4) Član proizvajalec, ki je podal izstopno izjavo v skladu s tretjim odstavkom 14. člena tega pravilnika, mora pridelek sadja, zelenjave in zelišč, ki ga je pridelal v koledarskem letu, ko je podal izstopno izjavo, in koledarskem letu, ko je izstop iz organizacije proizvajalcev v skladu s tretjim odstavkom 14. člena tega pravilnika začel veljati, tržiti prek organizacije proizvajalcev, iz katere je izstopil, razen če je v statutu te organizacije proizvajalcev drugače določeno.
(5) Če član proizvajalec iz prejšnjega odstavka v letu oddaje izstopne izjave pristopi k novi organizaciji proizvajalcev, se pridelek sadja, zelenjave in zelišč pripiše tej organizaciji proizvajalcev šele v letu, ki sledi letu, ko je izstop začel veljati. Pridelek sadja, zelenjave in zelišč lahko član proizvajalec trži prek nove organizacije proizvajalcev šele v letu, ki sledi letu, ko je izstop začel veljati, razen če je v statutu organizacije proizvajalcev, iz katere je izstopil, glede trženja v letu, ko izstop začne veljati, drugače določeno.
(6) Vrednost tržne proizvodnje organizacije proizvajalcev mora biti razvidna iz knjigovodskih evidenc pravne osebe, ki je priznana kot organizacija proizvajalcev. Iz knjigovodskih ali pomožnih knjigovodskih evidenc pravne osebe, ki je priznana kot organizacija proizvajalcev, mora biti razviden podatek o količini in vrednosti tržne proizvodnje posameznega člana proizvajalca za posamezno vrsto sadja, zelenjave oziroma zelišča. Če je član proizvajalec pravna oseba, ki združuje proizvajalce, mora biti iz knjigovodskih ali pomožnih knjigovodskih evidenc takšnega člana proizvajalca razviden podatek o količini in vrednosti tržne proizvodnje posameznega proizvajalca, ki ga združuje, po posamezni vrsti sadja, zelenjave oziroma zelišča.
(7) Podatek o deležu sadja, zelenjave in zelišč, ki ga člani proizvajalci prodajo zunaj organizacije proizvajalcev iz drugega odstavka 10. člena tega pravilnika, mora biti razviden iz izračunov na podlagi knjigovodskih evidenc, ki jih član proizvajalec in organizacija proizvajalcev vodita v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi (v nadaljnjem besedilu: SRS). Če fizična oseba ne vodi knjigovodstva v skladu s SRS, mora biti ta podatek razviden iz izračunov na podlagi standardnih rezultatov metodologije knjigovodstva na kmetijah v skladu s predpisom, ki ureja delovanje mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev, ki vodijo kmetijsko knjigovodstvo po metodologiji FADN.
(8) Član proizvajalec ali proizvajalec, če je član proizvajalec pravna oseba, ki združuje proizvajalce, mora višjo silo ali izjemne okoliščine, ki vplivajo na obseg pridelave posameznih vrst sadja, zelenjave oziroma zelišč, sporočiti Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja v skladu z Uredbo 1306/2013/EU in predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike.
(9) Če se vrednost tržne proizvodnje organizacije proizvajalcev določi v skladu s četrtim odstavkom 23. člena Uredbe 2017/891/EU, so vzroki, ki niso pod vplivom in nadzorom organizacije proizvajalcev, višja sila in izjemne okoliščine iz drugega odstavka 2. člena Uredbe 1306/2013/EU. Tako določena vrednost tržne proizvodnje se preveri na podlagi podatkov o višji sili ali izjemnih okoliščinah po posameznih članih proizvajalcih ali proizvajalcih iz prejšnjega odstavka.
17. člen 
(vrednost tržne proizvodnje za sektor sadje in zelenjava za namen priznanja) 
(1) Ne glede na določbe prejšnjega člena vrednost tržne proizvodnje za namen priznanja organizacije proizvajalcev za sektor sadje in zelenjava iz 5. člena tega pravilnika izračuna ministrstvo kot vsoto povprečnih vrednosti tržne proizvodnje članov proizvajalcev iz prve alineje prvega odstavka 5. člena tega pravilnika v letu pred letom vložitve vloge za priznanje organizacije proizvajalcev. Če je član proizvajalec pravna oseba, ki združuje proizvajalce, ministrstvo povprečno vrednost tržne proizvodnje tega člana proizvajalca izračuna kot vsoto povprečnih vrednosti tržne proizvodnje proizvajalcev, ki jih član proizvajalec združuje, v letu pred letom vložitve vloge za priznanje organizacije proizvajalcev.
(2) Ministrstvo izračuna povprečno vrednost tržne proizvodnje člana proizvajalca ali proizvajalca iz prejšnjega odstavka kot vsoto povprečnih vrednosti tržne proizvodnje posameznih vrst sadja, zelenjave in zelišč, ki jih je organizacija proizvajalcev navedla v II. ali III. točki vloge za priznanje organizacije proizvajalcev in jih je član proizvajalec ali proizvajalec v letu pred vložitvijo vloge za priznanje organizacije proizvajalcev prideloval na površini, ki jo ministrstvo pridobi iz zbirne vloge, ki jo je član proizvajalec ali proizvajalec vložil v letu pred letom vložitve vloge za priznanje organizacije proizvajalcev.
(3) Povprečno vrednost tržne proizvodnje posamezne vrste sadja, zelenjave in zelišča pri članu proizvajalcu ali proizvajalcu ministrstvo izračuna v skladu z metodologijo iz 18. člena tega pravilnika.
(4) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena se kot površina, na kateri je član proizvajalec ali proizvajalec prideloval posamezne vrste zelenjave in zelišč, upoštevata:
– površina, ugotovljena v skladu s tretjim in četrtim odstavkom 6. člena tega pravilnika, če je član proizvajalec ali proizvajalec v letu pred letom vložitve vloge za priznanje organizacije proizvajalcev zelenjavo ali zelišča prideloval na vrsti dejanske rabe GERK 1180 trajne rastline na njivskih površinah, in
– površina, ugotovljena v skladu s tretjim in četrtim odstavkom 5. člena tega pravilnika, če je član proizvajalec ali proizvajalec v letu pred letom vložitve vloge za priznanje organizacije proizvajalcev zelišča prideloval na vrstah dejanske rabe GERK 1100 njiva, 1161 hmeljišče v premeni in 1190 rastlinjak.
(5) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena se kot povprečna vrednost tržne proizvodnje člana proizvajalca ali proizvajalca gob in gomoljik šteje prihodek od prodaje gob in gomoljik, ki jih je pridelal član proizvajalec ali proizvajalec in jih prodal v letu pred letom vložitve vloge za priznanje organizacije proizvajalcev. Prihodek od pridelave in prodaje gob in gomoljik je razviden iz knjigovodskih evidenc člana proizvajalca ali proizvajalca.
(6) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena se kot povprečna vrednost tržne proizvodnje člana proizvajalca ali proizvajalca jagod, zelenjave in zelišč šteje prihodek od prodaje jagod, zelenjave in zelišč, če jih je član proizvajalec ali proizvajalec pridelal na vrsti dejanske rabe GERK 1191 rastlinjaki, kjer pridelava ni v tleh, in prodal v letu pred letom vložitve vloge za priznanje organizacije proizvajalcev. Prihodek od pridelave in prodaje jagod, zelenjave in zelišč je razviden iz knjigovodskih evidenc člana proizvajalca ali proizvajalca.
(7) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena se lahko kot povprečna vrednost tržne proizvodnje člana proizvajalca ali proizvajalca šteje prihodek od prodaje kmetijskih pridelkov, ki jih je organizacija proizvajalcev navedla v II. ali III. točki vloge za priznanje organizacije proizvajalcev, če jih je pridelal član proizvajalec ali proizvajalec, jih prodal v letu pred letom vložitve vloge za priznanje organizacije proizvajalcev in je prihodek od pridelave in prodaje teh kmetijskih pridelkov razviden iz knjigovodskih evidenc člana proizvajalca ali proizvajalca. Vlagatelj v vlogi za priznanje organizacije proizvajalcev višino prihodka člana proizvajalca in proizvajalcev, ki jih član proizvajalec združuje, izkaže z izpisom iz knjigovodskih evidenc člana proizvajalca in proizvajalcev.
18. člen 
(metodologija za izračun povprečne vrednosti tržne proizvodnje posamezne vrste sadja, zelenjave in zelišča) 
(1) Povprečna vrednost tržne proizvodnje posamezne vrste sadja, zelenjave in zelišč pri članu proizvajalcu ali proizvajalcu se izračuna na podlagi naslednje enačbe:
A = B x C x D, 
kjer oznake pomenijo:
– A je povprečna vrednost tržne proizvodnje posamezne vrste sadja, zelenjave ali zelišč (v eurih);
– B je skupna površina posamezne vrste sadja, zelenjave ali zelišča (v hektarih, na dve decimalni mesti natančno);
– C je povprečen hektarski pridelek posamezne vrste sadja, zelenjave ali zelišča (v kilogramih na hektar);
– D je povprečna odkupna cena posamezne vrste sadja in zelenjave ali zelišča (v eurih na kilogram).
(2) Skupna površina posamezne vrste sadja in zelenjave je razvidna iz zbirne vloge, ki jo je član proizvajalec ali proizvajalec vložil v letu pred letom vložitve vloge za priznanje organizacije proizvajalcev.
(3) Povprečen hektarski pridelek posamezne vrste sadja in zelenjave, ki so določene v prilogi 6, ki je sestavni del tega pravilnika, ministrstvo za posamezno koledarsko leto objavi na svojih spletnih straneh iz zbirke podatkov o pridelkih in površinah iz rastlinske pridelave, ki jo objavlja Statistični urad Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: SURS).
(4) Povprečno odkupno ceno posamezne vrste sadja in zelenjave iz priloge 6 tega pravilnika ministrstvo za posamezno koledarsko leto objavi na svojih spletnih straneh iz zbirke podatkov o odkupu kmetijskih pridelkov, ki jo objavlja SURS.
(5) Če je član proizvajalec ali proizvajalec v letu pred letom vložitve vloge za priznanje organizacije proizvajalcev zelenjavo in zelišča prideloval na vrsti dejanske rabe GERK 1180 trajne rastline na njivskih površinah ter zelišča na vrstah dejanske rabe GERK 1100 njiva, 1161 hmeljišče v premeni in 1190 rastlinjak, se za izračun skupne površine posameznih vrst zelenjave in zelišč upošteva površina, ugotovljena v skladu s četrtim odstavkom prejšnjega člena.
(6) Če posamezna vrsta sadja iz priloge 6 tega pravilnika ni razvidna iz zbirne vloge iz drugega odstavka tega člena ali če član proizvajalec ali proizvajalec prideluje vrsto sadja, ki ni določena v prilogi 6 tega pravilnika, se za izračun iz prvega odstavka tega člena namesto povprečnega hektarskega pridelka posamezne vrste sadja in povprečne odkupne cene posamezne vrste sadja upoštevata povprečen hektarski pridelek za sadje in povprečna odkupna cena za sadje.
(7) Če posamezna vrsta zelenjave iz priloge 6 tega pravilnika ni razvidna iz zbirne vloge iz drugega odstavka tega člena ali če član proizvajalec ali proizvajalec prideluje vrsto zelenjave, ki ni določena v prilogi 6 tega pravilnika, se za izračun iz prvega odstavka tega člena namesto povprečnega hektarskega pridelka posamezne vrste zelenjave in povprečne odkupne cene posamezne vrste zelenjave upoštevata povprečen hektarski pridelek za zelenjavo in povprečna odkupna cena za zelenjavo.
(8) Za posamezne vrste zelišč se za izračun iz prvega odstavka tega člena namesto povprečnega hektarskega pridelka posamezne vrste zelišča in povprečne odkupne cene posamezne vrste zelišča upoštevata povprečen hektarski pridelek za zelenjavo in povprečna odkupna cena za zelenjavo.
(9) Za sadje, pridelano v ekstenzivnih nasadih na vrsti dejanske rabe GERK 1222 ekstenzivni sadovnjak, se za izračun iz prvega odstavka tega člena namesto povprečnega hektarskega pridelka posamezne vrste sadja in povprečne odkupne cene posamezne vrste sadja upoštevata povprečen hektarski pridelek za ekstenzivne sadovnjake in povprečna odkupna cena za sadje.
19. člen 
(združitev organizacij proizvajalcev) 
(1) Organizacije proizvajalcev iz sektorjev iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika se lahko združijo v skladu s prvim odstavkom 15. člena Uredbe 2017/891/EU.
(2) Za združitev organizacij proizvajalcev se v zvezi s postopkom za priznanje smiselno uporabljajo določbe 5. in 6. člena tega pravilnika.
III. ZDRUŽENJE ORGANIZACIJ PROIZVAJALCEV 
20. člen 
(sektorji) 
(1) Združenje organizacij proizvajalcev se v skladu s 156. členom Uredbe 1308/2013/EU prizna za posamezni sektor iz 3. člena tega pravilnika.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se v sektorju sadje in zelenjava združenje organizacij proizvajalcev prizna v skladu z 19. členom Uredbe 2017/891/EU.
21. člen 
(cilji) 
Organizacije proizvajalcev ustanovijo združenje organizacij proizvajalcev na lastno pobudo in z namenom doseganja vsaj enega od ciljev iz točke c) prvega odstavka 152. člena Uredbe 1308/2013/EU.
22. člen 
(priznanje združenj organizacij proizvajalcev) 
Za priznanje združenja organizacij proizvajalcev se smiselno uporabljajo določbe 5., 6. in 13. člena tega pravilnika.
23. člen 
(pogoji za priznanje) 
(1) Združenje organizacij proizvajalcev se v posameznem sektorju prizna, če se združijo vsaj tri priznane organizacije proizvajalcev in združenje organizacij proizvajalcev izpolnjuje naslednje pogoje:
– za sadje in zelenjavo: najmanjša vrednost tržne proizvodnje znaša 2.000.000 eurov;
– za oljčno olje in namizne oljke: najmanjša površina znaša 30 ha oljčnikov;
– za hmelj: najmanjša površina znaša 500 ha hmeljišč.
(2) Če so vsi člani organizacij proizvajalcev iz prejšnjega odstavka vključeni v kontrolo ekološke pridelave ali preusmeritev v ekološko pridelavo, se najmanjša vrednost tržne proizvodnje ali najmanjša površina za priznanje združenja organizacij proizvajalcev iz prejšnjega odstavka prepolovi.
(3) Organizacija proizvajalcev, priznana za posamezni sektor iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika, je lahko za ta sektor članica le enega združenja organizacij proizvajalcev.
(4) Posamezni član združenja organizacij proizvajalcev ima lahko največ 49 % vseh glasovalnih pravic in največ 49 % lastništva organizacije proizvajalcev.
24. člen 
(dodatni pogoji za združenje organizacij proizvajalcev za sektor sadje in zelenjava) 
Poleg pogojev iz prejšnjega člena se glede dodatnih pogojev za združenje organizacij proizvajalcev za sektor sadje in zelenjava smiselno uporabljajo določbe 10. člena tega pravilnika.
25. člen 
(članstvo) 
Glede članstva se za združenje organizacij proizvajalcev smiselno uporabljajo določbe 14. in 15. člena tega pravilnika.
26. člen 
(preverjanje izpolnjevanja pogojev za priznanje združenja organizacij proizvajalcev) 
Glede preverjanja izpolnjevanja pogojev za priznanje združenja organizacij proizvajalcev se smiselno uporabljajo določbe 11. člena tega pravilnika.
27. člen 
(odvzem in začasni odvzem priznanja statusa združenja organizacij proizvajalcev) 
Glede odvzema in začasnega odvzema priznanja statusa združenja organizacij proizvajalcev se smiselno uporabljajo določbe 12. člena tega pravilnika.
IV. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
28. člen 
(prehodna določba) 
(1) Ne glede na določbe tretjega in četrtega odstavka 18. člena tega pravilnika ministrstvo pri izračunu vrednosti tržne proizvodnje za namen priznanja pri vlogah za priznanje organizacije proizvajalcev, vloženih v letu 2018, kot povprečen hektarski pridelek in povprečno odkupno ceno posamezne vrste sadja in zelenjave upošteva najvišjo vrednost hektarskega pridelka in povprečne odkupne cene te vrste sadja in zelenjave v triletnem obdobju od 2015 do 2017, ki ju ministrstvo objavi na svojih spletnih straneh iz zbirk podatkov iz tretjega in četrtega odstavka 18. člena tega pravilnika.
(2) Ne glede na določbo sedmega odstavka 17. člena tega pravilnika se pri vlogah za priznanje organizacije proizvajalcev, vloženih v letu 2018, kot povprečna vrednost tržne proizvodnje člana proizvajalca ali proizvajalca lahko šteje prihodek od prodaje kmetijskih pridelkov, ki jih je organizacija proizvajalcev navedla v II. ali III. točki vloge za priznanje organizacije proizvajalcev, če jih je pridelal član proizvajalec ali proizvajalec, jih prodal v referenčnem obdobju in če je prihodek od pridelave in prodaje teh kmetijskih pridelkov v referenčnem obdobju razviden iz knjigovodskih evidenc člana proizvajalca ali proizvajalca. Višina prihodka člana proizvajalca in proizvajalcev, ki jih član proizvajalec združuje, se izkaže na način iz šestega odstavka 17. člena tega pravilnika.
29. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o priznanju organizacij proizvajalcev v sektorju sadja in zelenjave, oljčnega olja in namiznih oljk ter hmelja (Uradni list RS, št. 89/14).
30. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-113/2017
Ljubljana, dne 20. marca 2018
EVA 2016-2330-0106
Mag. Dejan Židan l.r.
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost