Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2018 z dne 23. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2018 z dne 23. 3. 2018

Kazalo

Ob-1742/18, Stran 751
Na podlagi 9. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 96/02), 4. člena Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Črenšovci (Uradni list RS, št. 92/05, 106/08 in 30/10) ter Odloka o proračunu Občine Črenšovci za leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/18) Občina Črenšovci objavlja
javni razpis 
za zbiranje ponudb programov s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti za leto 2018
1. Pravico za pridobitev sredstev za letne programe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti imajo upravičeni nosilci in izvajalci ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Črenšovci,
– da so registrirani za opravljanje programov na področju kulture,
– da aktivno delujejo najmanj eno leto,
– da dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu ter evidenco o plačani članarini,
– da je predloženi program namenjen čim večjemu številu uporabnikov,
– da izpolnjujejo ostale pogoje v skladu s kriteriji za sofinanciranje programov.
2. Praviloma se sofinancira naslednja vsebina:
– izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena,
– organiziranje in sodelovanje pri organizaciji prireditev lokalnega in širšega pomena,
– spodbujanje društev za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja ljubiteljske kulture.
3. Predmet financiranja niso sredstva za vzdrževanje in investicije v prostor in opremo za kulturno dejavnost in spomeniško varstvene akcije.
4. Višina razpoložljivih sredstvih, namenjenih za sofinanciranje programov s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki je določena v proračunu Občine Črenšovci, znaša 7.185,00 EUR.
5. Ponudniki programov oddajo svoje ponudbe na predpisanih obrazcih, ki jih prejmejo na sedežu občinske uprave ali spletni strani www.obcina-crensovci.si.
6. Prejete vloge bo ocenil Odbor za družbene dejavnosti na podlagi meril za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini, določenih v Pravilniku o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Črenšovci.
7. Predlagatelji pošljejo svoje predloge ali oddajo osebno na naslov: Občina Črenšovci, Prekmurske čete 20, 9232 Črenšovci, z oznako »Kultura – razpis 2018«.
8. Rok za oddajo ponudb je 16. 4. 2018. Prepozno prispele vloge ne bodo obravnavane. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo ponudb oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali tega dne do 12. ure oddana na sedež občinske uprave Občine Črenšovci.
9. Izvajalci bodo o izbiri programov pisno obveščeni v 30 dneh po izteku roka za prijavo na javni razpis.
Občina Črenšovci 

AAA Zlata odličnost