Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2018 z dne 23. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2018 z dne 23. 3. 2018

Kazalo

860. Pravilnik o plačah, plačilih, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Šmarješke Toplice, stran 2964.

  
Na podlagi 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07 in 33/10 s spremembami), 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 26/07 s spremembami), 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US s spremembami), Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv in 64/17 s spremembami) ter Odloka o plačah funkcionarjev (Uradni list RS, št. 14/06 in 57/07 – ZSPJS-G s spremembami) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 27. redni seji dne 27. 2. 2018 sprejel
P R A V I L N I K 
o plačah, plačilih, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Šmarješke Toplice 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(predmet pravilnika) 
S tem pravilnikom se v skladu z veljavnim Zakonom o lokalni samoupravi, Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju in Odlokom o plačah funkcionarjev, določa plača oziroma plačilo za opravljanje funkcije župana, podžupana ter člane Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice kakor tudi sejnine za predsednika in člane nadzornega odbora, sejnine za predsednika in člane delovnih teles občinskega sveta, predsednika in člane drugih organov občine ter delovnih in projektnih skupin, ki jih imenujeta Občinski svet Občine Šmarješke Toplice ali župan v skladu s statutom in drugi prejemki.
2. člen 
(opredelitev pojma funkcionar, pravica do plače in plačila) 
Občinski funkcionarji po tem pravilniku so župan, podžupan in člani občinskega sveta.
Občinski funkcionarji opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Župan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno.
Občinski funkcionarji imajo pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno in pravico do plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma seji delovnega telesa občinskega sveta.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, članom nadzornega odbora ter članom drugih organov občine pripada plačilo za opravljeno delo, ki ga določa ta pravilnik.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČ, PLAČIL IN SEJNIN FUNKCIONARJEM 
3. člen 
(plača župana) 
Župan občine, je v skladu z zakonom, ki ureja plače v javnem sektorju, uvrščen v 49. plačni razred (skupina »župan VI«), ki se uskladi ob vsakokratni spremembi zakonodaje.
Županu, ki opravlja svojo funkcijo poklicno, pripada k osnovni plači dodatek za delovno dobo, in sicer v višini 0,33% od osnovne plače za vsako zaključeno leto delovne dobe.
Če župan opravlja svojo funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo v višini 50% osnovne plače, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno; v tem primeru mu ne pripada dodatek za delovno dobo.
Sklep o opravljanju funkcije za čas mandata, o sklenitvi delovnega razmerja, o plači ter dopustu župana izda in podpiše Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Enako velja za nepoklicnega župana.
4. člen 
(plača podžupana) 
Podžupan je v skladu z zakonom, ki ureja plače v javnem sektorju, uvrščen v plačni razred v razponu od 34. do 41., kar se uskladi ob vsakokratni spremembi zakonodaje.
Plačni razred podžupana v tem okvirju določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil in ostalih zakonodajnih določil.
Plačni razred podžupana določi župan s sklepom, glede na pooblastila in obseg dela podžupana.
Podžupanu, ki opravlja svojo funkcijo poklicno, pripada k osnovni plači dodatek za delovno dobo, in sicer v višini 0,33 % od osnovne plače za vsako zaključeno leto delovne dobe.
Podžupanu, ki opravlja svojo funkcijo nepoklicno, pripada plačilo največ v višini 50% osnovne plače, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno; v tem primeru mu ne pripada dodatek za delovno dobo.
Plača podžupana oziroma plačilo za opravljanje funkcije podžupana vključuje tudi udeležbo na sejah občinskega sveta, sejah delovnih teles občinskega sveta, sejah drugih organov občine in plačilo za opravljanje drugih nalog po pooblastilu župana.
5. člen 
(predčasno prenehanje funkcije župana) 
V primeru predčasnega prenehanja funkcije župana, ko podžupan opravlja funkcijo župana, mu za ta čas pripada plača župana, določena v prvem odstavku 3. člena pravilnika, povečana za navedeni dodatek na delovno dobo, če funkcijo opravlja poklicno.
Če podžupan, v primeru predčasnega prenehanja funkcije župana, opravlja funkcijo župana nepoklicno, mu za ta čas pripada plačilo za opravljanje funkcije v višini 50% plače župana, določene v prvem odstavku 3. člena tega pravilnika.
6. člen 
(občinski svet – letni znesek plačil) 
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma seji delovnega telesa občinskega sveta.
Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 7,5% letne plače župana, določene v prvem odstavku 3. člena pravilnika. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo župana.
7. člen 
(plačila članom občinskega sveta) 
Plačilo v obliki sejnine se članom občinskega sveta določi v neto znesku, in sicer za:
– vodenje seje občinskega sveta: 100,00 €,
– udeležbo na redni seji občinskega sveta: 100,00 €,
– udeležbo na izredni seji občinskega sveta: 50,00 €,
– predsedovanje seji delovnega telesa: 50,00 €,
– udeležbo na seji delovnega telesa, katerega član je: 30,00 €.
Plačilo za opravljanje funkcije vključuje tudi stroške prihoda na sejo.
Plačilo za opravljanje funkcije pripada članu občinskega sveta, če je na seji prisoten najmanj polovico trajanja seje.
Plačilo sejnine za vodenje seje občinskega sveta ali za udeležbo na seji se izključujeta.
Za korespondenčno, slavnostno in žalno sejo članu občinskega sveta plačilo ne pripada.
Za udeležbo na kolegiju župana članu občinskega sveta plačilo ne pripada.
III. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČ, PLAČIL IN SEJNIN ČLANOM DELOVNIH TELES IN ČLANOM DRUGIH ORGANOV OBČINE 
8. člen 
(nadzorni odbor) 
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo na podlagi ugotovitvenega sklepa o imenovanju pravico do plačila v obliki sejnine in pravico do plačila za izvedbo nadzora po letnem programu dela nadzornega odbora.
Sejnina in plačilo se oblikujeta v skladu z naslednjimi merili, v neto znesku, in sicer:
– kot sejnina, ki se izplača za udeležbo na redni in izredni seji nadzornega odbora v višini 100,00 € za predsednika oziroma v višini 50,00 € za člana,
– kot plačilo za izvedbo nadzora po letnem programu dela nadzornega odbora v višini 100,00 € za predsednika in člana.
Sejnina in plačilo vključujeta tudi stroške prihoda na sejo, sodelovanje na sejah občinskega sveta in delovnih teles organov občine.
Sejnina predsedniku oziroma članu pripada, če je na redni in izredni seji odbora prisoten najmanj polovico trajanja seje.
Za korespondenčno sejo sejnina predsedniku in članu ne pripada.
Plačilo za izvedbo nadzora po letnem programu dela predsedniku in članu odbora pripada po obravnavi in potrditvi dokončnega poročila o opravljenem nadzoru.
Sejnine in plačila se predsedniku in članom nadzornega odbora izplačujejo na podlagi liste prisotnosti ter zapisnika o opravljenem delu.
Letni znesek sejnin, ki se izplača posameznemu članu nadzornega odbora, ne sme presegati 7,5% letne plače župana, določene v prvem odstavku 3. člena pravilnika. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo župana.
9. člen 
(plačila članom delovnih teles, ki niso člani občinskega sveta) 
Članom delovnih teles, ki niso člani občinskega sveta se za opravljanje dela v delovnem telesu določi plačilo v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji.
Člane delovnih teles, ki niso člani občinskega sveta, na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, imenujeta občinski svet ali župan, če ni z zakonom ali statutom določeno drugače.
Sejnina za posamezno sejo znaša za predsedujoče seji 50,00 € neto, za ostale člane delovnih teles pa 30,00 € neto.
Sejnina vključuje tudi stroške prihoda na sejo.
Sejnina predsedniku oziroma članu pripada, če je na seji prisoten najmanj polovico trajanja seje.
Za korespondenčno sejo sejnina predsedniku in članu ne pripada.
10. člen 
(člani drugih organov občine ter delovnih in projektnih skupin) 
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom drugih organov občine ter delovnih in projektnih skupin, ki jih imenujeta občinski svet ali župan.
Članom drugih organov občine ter delovnih in projektnih skupin, ki jih imenujeta občinski svet ali župan, se za opravljanje njihovega dela določi plačilo v obliki sejnine za vsako udeležbo na seji, ki ne sme presegati višino sejnine, ki jo prejme član občinskega sveta za udeležbo na redni seji občinskega sveta.
Uredniku, lektorju in članom uredniškega odbora se določi plačilo v obliki sejnine v neto znesku za vsako izdano številko občinskega glasila, ki znaša:
– za urednico: 100,00 €,
– za lektorja: 100,00 €,
– za člane uredniškega odbora: 30,00 €.
Sejnina vključuje tudi vse ostale stroške, ki so povezani z opravljanjem nalog v zvezi z izdajo občinskega glasila (prisotnost na seji uredniškega odbora, priprava člankov in drugo).
IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI 
11. člen 
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.
12. člen 
(povračila drugih stroškov) 
Funkcionar ima pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo. Stroški prevoza se povrnejo na podlagi predloženih dokazil v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.
Funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.
Funkcionar ima pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.
13. člen 
(nalog za službeno pot) 
Pravice iz 12. člena tega pravilnika uveljavlja občinski funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje, ki ga izda župan.
V kolikor gre za službeno potovanje župana, izda nalog podžupan ali direktor občinske uprave.
14. člen 
Določbe tega poglavja se smiselno uporabljajo tudi za člane delovnih teles, drugih organov občine ter delovnih in projektnih skupin, ki niso funkcionarji.
V. NAČIN IZPLAČEVANJA 
15. člen 
(zagotavljanje sredstev) 
Sredstva za izplačevanje plač, plačil, sejnin in povračil drugih stroškov, se zagotovijo iz sredstev proračuna občine.
16. člen 
(izplačila plač, plačil, sejnin) 
Plače, plačila in sejnine se izplačujejo v skladu z veljavnim Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije in na podlagi zakona izdanih podzakonskih predpisov.
Plače, plačila in sejnine se izplačujejo na podlagi imenovanja občinskega sveta ali župana, predloženega zapisnika in na podlagi evidence prisotnosti, ki jo vodi občinska uprava.
17. člen 
(izplačila drugih stroškov) 
Prejemki, določeni v 12. členu tega pravilnika, se izplačujejo po končanem službenem potovanju, v skladu z veljavnim Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije in na podlagi zakona izdanih podzakonskih predpisov.
18. člen 
Višina zneskov izhajajočih iz določb tega pravilnika se usklajuje skladno z zakonom.
19. člen 
Plače, plačila in sejnine za opravljanje funkcije posameznega funkcionarja, se izplačujejo na podlagi sklepa o imenovanju za mandatno obdobje, v skladu z evidenco opravljenega dela, ki jo vodi občinska uprava.
Plače, plačila in sejnine za opravljanje funkcije posameznega člana nadzornega odbora, posameznega člana delovnih teles občinskega sveta ter posameznega člana drugih organov občine ter delovnih in projektnih skupin, ki jih imenujeta občinski svet ali župan, se izplačujejo na podlagi sklepa o imenovanju za mandatno obdobje, v skladu z evidenco opravljenega dela, ki jo vodi občinska uprava.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
20. člen 
Po določbah tega pravilnika se izplačajo vsa izplačila od dneva uveljavitve tega pravilnika in velja ob vsakokratnem konstituiranju občinskega sveta oziroma imenovanja posameznega organa občine ali delovnega telesa.
21. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 40/07, 21/08, 81/15, 31/16).
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2018-2
Šmarješke Toplice, dne 28. februarja 2018
Županja 
Občine Šmarješke Toplice 
mag. Bernardka Krnc l.r.

AAA Zlata odličnost