Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2018 z dne 23. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2018 z dne 23. 3. 2018

Kazalo

Št. 100-12/2018/1 Ob-1732/18, Stran 766
Svet zavoda OŠ Koroška Bela Jesenice na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 58. člena ZOFVI, Zakona o uravnoteženju javnih financ in sklepa Sveta zavoda OŠ Koroška Bela Jesenice z dne 8. 3. 2018, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/kandidatka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-1-269/12-24, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Predviden začetek dela bo 1. 9. 2018.
Izbrani kandidat/kandidatka bo imenovan za dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, program vodenja zavoda, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo sodišča, da ni v kazenskem postopku) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda OŠ Koroška Bela Jesenice, Cesta talcev 2, 4270 Jesenice, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Sveta zavoda OŠ Koroška Bela Jesenice 

AAA Zlata odličnost