Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2018 z dne 23. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2018 z dne 23. 3. 2018

Kazalo

Ob-1758/18, Stran 767
Svet zavoda Glasbene šole Gornja Radgona, Partizanska c. 25, 9250 Gornja Radgona, v skladu s sprejetim sklepom na seji Sveta zavoda Glasbene šole Gornja Radgona z dne 5. 3. 2018, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15 – ZOFVI-J in 46/16 – ZOFVI-L).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 8. 2018.
Izbrani kandidat(ka) bo imenovan(a) za mandatno dobo 5 let.
Kandidati naj vloge z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, programom vodenja zavoda za mandatno obdobje, življenjepis, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča o tem da zoper njih ne teče kazenski postopek) pošljejo v roku 8 dni po objavi tega razpisa v zaprti ovojnici na naslov: Svet Glasbene šole Gornja Radgona, Partizanska c. 25, 9250 Gornja Radgona, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja(ico)«.
Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonitem roku.
Svet zavoda Glasbene šole Gornja Radgona 

AAA Zlata odličnost