Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2018 z dne 23. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2018 z dne 23. 3. 2018

Kazalo

Št. 302-3/2018-1 Ob-1735/18, Stran 732
Na podlagi Odloka o rebalansu proračuna za leto 2018 (Uradni list RS, št. 8/18) in na podlagi 37. člena Odloka o spremembi in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica v obdobju finančne perspektive 2014–2020 (Uradni list RS, št. 15/17 v nadaljevanju: odlok) objavlja Mestna občina Nova Gorica
javni razpis 
za spodbujanje projektov inovacij v letu 2018
I. Sofinancer: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (v nadaljevanju: sofinancer).
II. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje projektov inovacij. Sofinanciranje je namenjeno inovativnim podjetjem. Inovativno podjetje je podjetje, ki razvija nove proizvode, uvaja nove procese in storitve in se na inovativen način odziva na zahteve trgov.
Definicija inovacije:
Inovacija ali novost, nov pojav, je lahko nova zamisel, nov proizvodni ali tehnološki postopek, nov izdelek ali predmet z novimi funkcijami. Inovacija se od invencije (izuma) razlikuje v komercializaciji. Inovacija prinaša novo, večjo uporabnost v obliki dviga kakovosti, nižanja stroškov, dviganja ugleda podjetja, omejevanja konkurence ipd.
III. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih idej, projektov v tržno uspešne produkte in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.
IV. Višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina razpoložljivih proračunskih sredstev; za izvedbo razpisa za spodbujanje projektov inovacij je namenjenih 28.000,00 EUR.
Proračunska sredstva se dodeljujejo kot nepovratna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih pomoči »de minimis«.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 1402/09.072 – Finančne spodbude podjetnikom – spodbujanje projektov inovacij.
V. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
5.1. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo:
– podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki ter imajo na dan objave razpisa najmanj 1 zaposlenega ter največ 20 zaposlenih ter letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijona EUR.
– skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 se upošteva definicija enotnega podjetja. Enotno podjetje je definirano kot vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja, 
– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja, 
– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,
– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja edino nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja,
– podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz prve do četrte alineje te točke preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja:
– ki bi skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 pridobljena sredstva namenila za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in sicer pomoč, neposredno povezano z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo,
– ki skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 opravljajo dejavnost na naslednjih področjih:
– ribištva in akvakulture kot ju zajema Uredba Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. 12. 1999,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov, 
 predelava in trženje kmetijskih proizvodov, v primerih, kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg ali če je pomoč pogojena s tem, da se v celoti ali delno prenese na primarne proizvajalce,
– ki so v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti o državnih pomočeh za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (Uradni list C 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2) in z Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-UPB2) (Uradni list RS, št. 44/07). Podjetja, ki delujejo manj kot tri leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij. Podjetje je v težavah:
– v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine osnovnega kapitala,
– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih,
– če je v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
– ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči.
V kolikor podjetje opravlja poleg navedenih še druge dejavnosti in na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi njihovo izključenost, lahko za druge dejavnosti kandidira na razpisu.
Ostali pogoji dodeljevanja »de minimis« pomoči v skladu z Uredbo EU Komisije (EU) št. 1407/2013
Pri odobritvi pomoči po načelu »de minimis« bo Mestna občina Nova Gorica upoštevala, da:
1) pomoči ne bodo pogojene s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega blaga,
2) skupni znesek pomoči, dodeljen podjetju, ne bo presegel 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 EUR),
3) pomoč ne bo namenjena za nabavo vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz,
4) pomoč »de minimis« ne bo kumulirala z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi s takšno kumulacijo presegla intenzivnost pomoči ali znesek pomoči,
5) pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, lahko kumulira s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v Uredbi 360/2012,
6) pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, lahko kumulira s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami »de minimis« do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 100.000 EUR),
7) bo od prejemnika pomoči pred dodelitvijo sredstev pridobila pisno izjavo o:
– vseh drugih pomočeh »de minimis«, ki jih je podjetje prejelo na podlagi te ali drugih uredb »de minimis« v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu,
– drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške,
8) zagotovila, da z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis«, ne bo presežena zgornja meja »de minimis« pomoči ter intenzivnost pomoči po drugih predpisih,
9) bo pisno obvestila prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis« v skladu z Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108 pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013),
– o znesku »de minimis« pomoči,
10) bo hranila evidence o individualni pomoči »de minimis« 10 let od datuma dodelitve pomoči.
5.2. Posebni pogoji za dodelitev sredstev
– podjetje, ki se prijavlja na razpis, mora imeti na dan objave razpisa sedež dejavnosti na območju Mestne občine Nova Gorica ali v Primorskem tehnološkem parku. V kolikor se na razpis prijavlja podjetje, ki ima na območju Mestne občine Nova Gorica oziroma v Primorskem tehnološkem parku poslovno enoto, sedež dejavnosti podjetja pa je izven območja, upravičenega do sredstev iz razpisa, mora podjetje izkazati, da dejansko posluje v registrirani poslovni enoti (najeti ali lastni prostori za poslovanje). Poslovna enota mora biti registrirana najmanj dve leti pred dnevom objave razpisa,
– na podlagi tega javnega razpisa bo posameznemu upravičencu sofinanciran le en projekt inovacij, ki predstavlja smiselno zaključeno celoto,
– najvišji dodeljeni znesek sofinanciranja s strani sofinancerja znaša 10.000 EUR ne glede na vrednost prijavljene inovacije,
– upravičenec za izplačane upravičene stroške odobrene vloge ne sme pridobiti nikakršnih drugih javnih sredstev. V primeru ugotovitve dvojnega financiranja odobrene vloge iz različnih javnih virov, lahko naročnik odstopi od pogodbe ter zahteva vrnitev vseh že izplačanih sredstev v realni vrednosti. Takšnemu podjetju in odgovornim v podjetju se tudi lahko onemogoči sodelovanje na javnih razpisih Mestne občine Nova Gorica,
– razvoj inovacije mora potekati v podjetju; izjemoma je mogoče za področje, ki ga v podjetju ne zmorejo/znajo razvijati, dovoljeno uporabiti tudi znanje zunanjih strokovnjakov, institucij,
– prijavljeni projekt inovacije ne bo upravičen do sofinanciranja, v kolikor prijavitelj ne bo dokazal, da so prijavljeni projekti inovacij, ki so bili odobreni in sofinancirani s strani sofinancerja v obdobju od 2011 do 2017 tudi realizirani v skladu s prijavo na javnem razpisu za projekte inovacij Mestne občine Nova Gorica za posamezno leto v zgoraj navedenem obdobju,
– inovator mora biti dejanski lastnik prijavljenega projekta inovacije (podjetje oziroma samostojni podjetnik posameznik, ki se prijavlja na razpis),
– oseba/e, ki projekt razvija/jo in za katero/e se uveljavlja/jo stroški plače, mora/jo biti dejansko prisotna/ne na lokaciji, kjer se projekt razvija,
– inovacija mora biti fizično predstavljiva oziroma oprijemljiva,
– podjetje, ki kandidira na razpisu za projekte inovacij, ne more istočasno kandidirati na razpisu za zagon novih inovativnih podjetij,
– podjetje, ki se prijavlja na javni razpis, mora imeti pravočasno in v celoti izpolnjene vse obveznosti do Mestne občine Nova Gorica ter do drugih pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Nova Gorica,
– podjetje, ki se prijavlja na javni razpis, mora imeti poravnane vse davke in prispevke,
– prijavitelj mora imeti zagotovljena sredstva in/ali soudeležbo drugih financerjev najmanj v višini 50 % vrednosti prijavljenega projekta inovacij,
– projekt inovacije se mora ohraniti na območju občine oziroma v Primorskem tehnološkem parku vsaj tri leta po dodelitvi sredstev.
VI. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški projektov inovacij so stroški:
– plač zaposlenih v podjetju BRUTO 1, ki delajo na prijavljenem raziskovalnem projektu; maksimalen upravičen strošek mesečne plače je BRUTO 1 1.600 EUR na zaposlenega, ki dela na prijavljenem raziskovalno razvojnemu projektu. Podjetja upravičen strošek dokazujejo s plačilno listo in pogodbo oziroma aneksu k pogodbi o zaposlitvi delavca na prijavljenem projektu inovacije. Če zaposleni dela celotni delovni čas na projektu inovacije, ki je predmet prijave, je upravičena celotna njegova plača (vključno s prazniki, dopusti in bolniškimi odsotnostmi, v kolikor delodajalcu niso povrnjeni). Če zaposleni dela za projekt inovacije, ki je predmet prijave, le del svojega delovnega časa, pa osnovo za določanje upravičenih stroškov osebja predstavlja mesečno število opravljenih ur za potrebe projekta inovacije in urna postavka. Za izračun urne postavke se pripravi časovnica na podlagi mesečnega BRUTO 1 (bruto plača). Tudi v primeru, ko zaposleni dela na projektu le del svojega delovnega časa in osnovo za določanje upravičenih stroškov predstavljata mesečno število opravljenih ur za potrebe projekta inovacije in urna postavka, bo sofinancer upošteval, da je maksimalen upravičeni strošek mesečne plače lahko največ 1.600 EUR BRUTO 1 na zaposlenega,
– izdatek za delo ni upravičen, če se delo nanaša na izvajanje vsakodnevnih rednih dejavnosti znotraj same organizacije nosilca projekta. Med upravičene stroške se poleg plače prištevajo tudi povračilo stroškov za malico in prevoz, vendar le v primeru, če zaposleni dela celotni delovni čas na projektu. Sofinancer ne upošteva druge oblike izplačil (avtorske pogodbe, honorarje, druge dohodke iz delovnega razmerja idr.). Samostojni podjetniki kot nosilci dejavnosti niso upravičeni do povračila stroškov plač in drugih prispevkov, ker si ne izplačujejo plače,
– stroški najema opreme za realizacijo prijavljenega projekta inovacije,
– stroški testiranja prijavljenega projekta inovacije,
– materialni stroški, ki pomenijo stroške nakupa strojev in opreme ter instrumentov v povezavi s prijavljenim projektom inovacije (izdelava prototipov idr.),
– nematerialni stroški v povezavi z razvojem prijavljene inovacije (nematerialni stroški zajemajo pridobitev posebnih certifikatov in standardov za zaščito lastnega znanja – patent, stroški nakupa znanja od institucij znanja – univerz in javnih raziskovalnih zavodov ter inštitutov).
Stroški zunanjih storitev (vključno s stroški zunanjih sodelavcev in s stroški nakupa znanja) lahko znašajo največ do 25 % vrednosti vseh upravičenih stroškov.
Vsi navedeni stroški morajo biti nedvoumno povezani s prijavljenim projektom inovacije.
Nabava opreme in/ali storitev, ki sodijo med upravičene stroške (razen plač), je dovoljena le od tretjih oseb, po tržnih pogojih. Pri tem velja, da tretja oseba ne sme biti več kot 25 % povezana (lastniški delež) s podjetjem – upravičencem. Pravne osebe, ki nabavijo opremo in/ali opravijo storitev za upravičenca, morajo izpolnjevati vse pogoje, ki jih določa veljavna zakonodaja za opravljanje dejavnosti oziroma storitve za upravičenca.
Nakup opreme in/ali storitev ni upravičen strošek, kjer gre za nakup oziroma opravljanje storitev:
– med krvnimi sorodniki v ravni ali stranski vrsti do četrtega kolena, v svaštvu do drugega kolena, med zakoncema ali osebama ki živijo v zunajzakonski skupnosti ter med skrbnikom, oskrbovancem, posvojiteljem, posvojencem, rejnikom ali rejencem;
– med samostojnim podjetnikom in gospodarsko družbo – če je fizična oseba, ki je ustanovitelj s.p., tudi lastnica gospodarske družbe;
– med fizično osebo, ki je lastnik gospodarske družbe in to gospodarsko družbo;
– med družbami, ki se skladno z določili veljavnega Zakona o gospodarskih družbah, štejejo za povezane.
Sofinancer si pridružuje pravico, da pozove prijavitelja na dodatno obrazložitev in dokazila o posameznem strošku. Če se izkaže, da strošek ni realen oziroma nujno potreben za razvoj projekta, ga lahko tudi izloči.
Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek, razen v primerih, ko upravičenec ni zavezanec za DDV. Prav tako med upravičene stroške ne spadajo cestno prevozna sredstva, ki so namenjena komercialnemu prevozu tovora in oseb.
VII. Višina odobrenih sredstev
Skupna višina odobrenih sredstev ne sme presegati 50 % vrednosti upravičenih stroškov prijavljenega projekta inovacij. Pri odobritvi sredstev se upoštevajo neto stroški (brez DDV). Maksimalna višina zneska odobrenih sredstev za sofinanciranje projekta inovacij znaša 10.000 EUR.
V primeru, da upravičenec v roku iz X. točke tega razpisa odobrene vloge ne realizira v obsegu, kot jo je prijavil v vlogi na razpis, se znesek odobrenih sredstev s strani sofinancerja sorazmerno zmanjša, v skladu z odobrenim odstotkom sofinanciranja.
Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upravičencu, se določi na podlagi določb iz odloka in tega razpisa, rezultatov ocenjevanja vseh vlog, višine zaprošenih sredstev s strani upravičenca ter višine razpoložljivih sredstev.
VIII. Izguba pravice do dodelitve sredstev, nerazdeljena sredstva
Upravičenec izgubi pravico do sorazmernega dela odobrenih sredstev, v kolikor v roku iz X. točke tega razpisa ne realizira v celoti projekta inovacije, za katerega so mu bila z odločbo sredstva odobrena.
Razpisana sredstva, ki ostanejo iz razlogov iz prejšnjega odstavka tega člena nerazdeljena, se lahko dodelijo prejemnikom sredstev, ki so v roku iz X. točke tega razpisa v celoti realizirali projekt inovacije.
V kolikor sredstva na razpisu ne bodo porabljena, se s sklepom komisije lahko prerazporedijo na ostale posamezne javne razpise, ki jih sofinancer objavi v skladu s sprejetim odlokom.
IX. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje
Zap. št.
Naziv merila
Maksimalno število točk
1.
Inovativnost
10
2.
Investicija na demografsko ogroženih območjih*
5
3.
Faza oziroma stopnja izdelkov/storitev v podjetju
10
4.
Sodelovanje z akademsko in raziskovalno sfero
5
5.
Ni prejemnik sredstev MONG iz razpisa v letu 2016
10
SKUPAJ
40
*vloga prijavitelja, ki pri merilu pod zaporedno številko 1.1. pridobi 0 točk, ne more pridobiti sofinanciranja.
Vloge se ocenijo na naslednji način:
– z merili št. 1, 3 in 4 oceni vloge Komisija za spodbujanje podjetništva,
– z merili št. 2 in 5 oceni vloge organ Mestne občine Nova Gorica, pristojen za gospodarstvo (pristojni organ).
*za potrebe tega razpisa se šteje za demografsko ogroženo območje, območje Trnovsko-Banjške planote (naselja Banjšice, Bate, Čepovan, Grgar, Grgarske Ravne, Lazna, Lokovec, Lokve, Nemci, Ravnica, Trnovo, Voglarji, Podgozd).
Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije.
Prag števila točk, nad katerim bo vloga nadalje obravnavana, je 20 ali več točk. V nobenem primeru vloga prijavitelja, ki je pridobila manj kot 20 točk, ne more pridobiti sofinanciranja.
Končna ocena
Najvišje možno število točk v skladu s postavljenimi merili je 40 točk.
Ocenjevanje vlog
Komisija za dodelitev sredstev pripravi predlog prejemnikov sredstev (upravičencev) za popolne in ustrezne vloge in ga poda pristojnemu organu Mestne občine Nova Gorica za sprejetje odločitve oziroma sklepa o odobritvi sofinanciranja odobrene vloge. Na podlagi sklepa o odobritvi sofinanciranja upravičenih stroškov odobrene vloge prejme podjetje državno pomoč, skladno z zaprošenimi sredstvi in s točko V. (Pogoji za dodelitev nepovratnih sredstev) ter točko VI. (upravičeni stroški) tega razpisa. V kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja odobrenih vlog, ki so na podlagi ocenjevanja po predpisanih merilih upravičene do sofinanciranja, presega razpoložljiva sredstva, si komisija za spodbujanje podjetništva pridružuje pravico, da sredstva dodeli glede na višino doseženih točk.
V primeru enakega števila točk imajo prednost projekti, ki so pridobili več točk pri merilu inovativnost, nato pri merilu faza oziroma stopnja izdelkov/storitev v podjetju, nato pri merilu investicija na demografsko ogroženih območjih, nato pri merilu sodelovanje z akademsko in raziskovalno sfero, nato pri merilu prejemnik sredstev MONG v letu 2017.
X. Obdobje za porabo sredstev: obdobje, za katerega so namenjena razpisana proračunska sredstva iz točke IV., je proračunsko leto 2018. Sredstva bodo dodeljena tistim projektom inovacij, ki bodo realizirani od 17. 9. 2017 do 17. 9. 2018 in bodo priložili dokazila o nastanku in realizaciji upravičenih stroškov za obdobje od 17. 9. 2017 do vključno 17. 9. 2018.
XI. Vloge, razpisna dokumentacija, način prijave in razpisni roki
Javni razpis je odprt do vključno: 7. 5. 2018. Prijavitelji oddajo vloge v obdobju od objave razpisa do vključno 7. 5. 2018. Kot pravočasna se šteje vloga, ki bo najkasneje do 7. 5. 2018 do 15. ure prispela po pošti oziroma bo osebno oddana na naslov: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (soba 36, 1. nadstropje).
Prepozne vloge, vloge, ki niso oddane na obrazcih razpisne dokumentacije in vsebinsko nepopolne vloge, s sklepom zavrže pristojni organ.
Vloga na razpis mora biti oddana v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za spodbujanje projektov inovacij« in s polnim nazivom in naslovom pošiljatelja. Obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis je priložen razpisni dokumentaciji in ga prilepite na prvo stran ovojnice.
Vloga se izpolni na obrazcih razpisne dokumentacije. Dokazila se prilagajo v fotokopijah. Naročnik lahko od prijavitelja zahteva na vpogled originale dokazil. Naročnik lahko od prijavitelja zahteva tudi, da predloži listine, s katerimi dokazuje posamezna dejstva oziroma izjave iz vloge.
Odpiranje prispelih vlog bo 9. 5. 2018. Odpiranje vlog ni javno. Pristojni organ bo v roku 8 delovnih dni od odpiranja pisno pozval tiste prijavitelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Formalno nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v postavljenem roku ne dopolni, zavrže pristojni organ s sklepom. Po preteku roka iz tega odstavka dodatne dopolnitve vlog niso možne.
Vloga je formalno popolna, če vsebuje vse obrazce in zahtevane priloge, ki jih določa razpisna dokumentacija. Vloga je vsebinsko popolna, če je prijavljen projekt oziroma aktivnost skladen z ukrepom oziroma upravičenimi stroški.
Odločbe, s katerimi bo odločeno o dodelitvi sredstev, bodo izdane najkasneje v 60 dneh od zaključka razpisa.
XII. Razpisna dokumentacija
Brezplačna razpisna dokumentacija z navodili prijaviteljem za izdelavo vloge, je na voljo na Oddelku za gospodarstvo in gospodarske javne službe pri Mestni občini Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (III. nadstropje, soba št. 4) vsak delovni dan med 9. in 12. uro. Razpisno dokumentacijo se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če prijavitelj na spodaj navedene elektronske naslove posreduje prošnjo za dvig razpisne dokumentacije. Dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani: http://www.nova-gorica.si.
Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan med 9. in 12. uro na Oddelku za gospodarstvo in gospodarske javne službe pri Mestni občini Nova Gorica na tel. 05/33-50-105 (Tatjana Gregorčič) ali 05/33-50-131 (Tadeja Marinič). Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktnim osebam tudi po elektronski pošti: tanja.gregorcic@nova-gorica.si in tadeja marinic@nova-gorica.si.
Mestna občina Nova Gorica 

AAA Zlata odličnost