Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2016 z dne 10. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2016 z dne 10. 6. 2016, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

1802. Odlok o razglasitvi Kenotafa žrtvam vojne za Slovenijo na Žalah v Ljubljani za kulturni spomenik državnega pomena

MINISTRSTVA

1803. Pravilnik o protieksplozijski zaščiti
1804. Pravilnik o metodologiji za izdelavo in vsebini energetskega pregleda
1805. Pravilnik o oddaji vlog v sistem e-VEM
1806. Akt o ustanovitvi ustanove "Osamosvajanja, ustanova za krepitev vitalnosti in zdrave pameti"
1807. Odločba o podelitvi javnega pooblastila

USTAVNO SODIŠČE

1808. Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Ljubljani in sklepov Okrajnega sodišča v Ljubljani

BANKA SLOVENIJE

1809. Sklep o dajanju zbirateljskih kovancev ob 150. obletnici Rdečega križa na Slovenskem v prodajo in obtok

OBČINE

Ankaran

1810. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ankaran za leto 2016
1811. Odlok o ustanovitvi režijskega obrata Občine Ankaran
1812. Odlok o enkratnem denarnem prispevku Občine Ankaran ob rojstvu otroka

Bistrica ob Sotli

1813. Zaključni račun proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2015
1814. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Brežice

1838. Razpis nadomestnih volitev članov sveta Krajevne skupnosti Bizeljsko

Koper

1815. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Območja lokacij za postavitev objektov za oglaševanje«

Križevci

1816. Sklep o določitvi ekonomske cene Vrtca Križevci

Ljubljana

1817. Odlok o prioritetni uporabi energentov za ogrevanje na območju Mestne občine Ljubljana
1818. Odlok o spremembah Odloka o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib
1819. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – strateški del
1820. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del

Mirna Peč

1821. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Mirna Peč

Murska Sobota

1822. Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno cono Murska Sobota – sever (trgovski objekt)

Semič

1823. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Slovenske Konjice

1824. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
1825. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Industrijska cona Slovenske Konjice Baumuller, Banex

Straža

1826. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Straža

Škofja Loka

1827. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja ŠK-42/01 v Škofji Loki – 1. faza

Šmarje pri Jelšah

1828. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah
1829. Odlok o občinskih taksah v Občini Šmarje pri Jelšah
1830. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o plakatiranju in oglaševanju v Občini Šmarje pri Jelšah
1831. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

Šmartno pri Litiji

1832. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o izvedbenemu delu občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji

Trebnje

1833. Sklep o izdaji soglasja k cenam socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu

Tržič

1834. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Tržič

Železniki

1835. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2016
1836. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Železniki

Žužemberk

1837. Zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2015

POPRAVKI

1839. Popravek Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Gospodarska cona Jug
1840. Popravek pisnih pomot v Poročilu o izidu volitev v svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in svete območnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije v letu 2016

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

21. Zakon o ratifikaciji Poroštvene pogodbe med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko (avtoceste IX) (MPEIBAC)
22. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Azerbajdžanske republike o mednarodnem cestnem prevozu (BAZMCP)
23. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Gruzije o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga (BGEMCP)
24. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o zračnih prevozih med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih arabskih emiratov (BAEZP)
25. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Tunizije (BTNZTS)

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti