Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2016 z dne 10. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2016 z dne 10. 6. 2016

Kazalo

Ob-2388/16, Stran 1397
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova 60, 1000 Ljubljana (SPIRIT Slovenija) objavlja
javni razpis 
za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev v okviru vstopnih točk VEM v letu 2016 in 2017 »VEM 2016 in 2017«
1. Izvajalec javnega razpisa: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova 60, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija) kot posredni proračunski uporabnik in izvajalski organ.
2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa:
– Proračun Republike Slovenije za leto 2016 (DP2016) (Uradni list RS, št. 96/15),
– Proračun Republike Slovenije za leto 2017 (DP2017) (Uradni list RS, št. 96/15),
– Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15, v nadaljevanju: ZIPRS1617),
– Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13),
– Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617),
– Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13 in 17/15),
– Pravilnik o točkah VEM (Uradni list RS, št. 17/09),
– Sklep o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (Uradni list RS, št. 93/15),
– Program dela s finančnim načrtom Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije za leti 2016 in 2017 (v nadaljevanju Program SPIRIT Slovenija), ki ga je sprejel Svet agencije na svoji 20. redni seji dne 9. 2. 2016 in h kateremu je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo izdalo soglasje dne 23. 2. 2016, št. 302-2/2016/29,
– Pogodba št.: SPIRIT-2016,2017/VEM-JB o izvajanju in financiranju javnega razpisa za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev v okviru vstopnih točk VEM v letu 2016, sklenjena med agencijo in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo dne 23. 5. 2016,
– Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15 in 36/16),
– Odločitev o podpori Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (v nadaljevanju SVRK) v vlogi Organa upravljanja za strukturne sklade in kohezijski sklad št. 3032-29/2016/9 z dne 6. 6. 2016,
– Finančna uredba (EU) št. 966/2012, ki se uporablja za evropski proračun in njena izvedbena uredba,
– Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006,
– Uredba (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja »naložbe za rast in delovna mesta« ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006,
– Izvedbena Uredba Komisije (EU) št. 1011/2014 z dne 22. septembra 2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za predložitev nekaterih informacij Komisiji ter o podrobnih pravilih za izmenjavo informacij med upravičenci in organi upravljanja, organi za potrjevanje, revizijskimi organi in posredniškimi organi,
– Izvedbena Uredba Komisije (EU) št. 215/2014 z dne 7. marca 2014 o določitvi pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z metodologijami za določitev podpore ciljem na področju podnebnih sprememb, določitvijo mejnikov in ciljnih vrednosti v okviru uspešnosti ter nomenklaturo kategorij ukrepov za strukturne in investicijske sklade,
– Izvedbena Uredba Komisije (EU) št. 821/2014 z dne 28. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede podrobne ureditve prenosa in upravljanja prispevkov iz programov, poročanja o finančnih instrumentih, tehničnih značilnosti ukrepov obveščanja in komuniciranja za operacije ter sistema za beleženje in shranjevanje podatkov,
– Izvedbena Uredba Komisije (EU) št. 964/2014 z dne 11. septembra 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s standardnimi pogoji za finančne instrumente,
– Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2015/207 z dne 20. januarja 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za poročilo o napredku, predložitev informacij o velikem projektu, skupni akcijski načrt, poročila o izvajanju za cilj „naložbe za rast in delovna mesta“, izjavo o upravljanju, revizijsko strategijo, revizijsko mnenje in letno poročilo o nadzoru ter metodologijo, ki se uporabi pri izvajanju analize stroškov in koristi, in v skladu z Uredbo (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorcem za poročila o izvajanju za cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“,
– Delegirana Uredba Komisije (EU) št. 480/2014 z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo,
– Delegirana Uredba Komisije (EU) št. 522/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podrobnimi pravili o načelih za izbor in upravljanje inovativnih ukrepov na področju trajnostnega urbanega razvoja, ki jih podpira Evropski sklad za regionalni razvoj,
– drugi delegirani in izvedbeni akti, ki jih Komisija sprejme v skladu s 149. in 150. členom EU Uredbe o skupnih določbah,
– Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. 10. 2014,
– Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike cilja Naložbe za rast in delovna mesta za programsko obdobje 2014-2010, (št. CCI 2014SI16MAOP001, z dne 11. 12. 2014,
– Navodila organa upravljanja za finančno upravljanje evropske kohezijske politike cilja Naložbe za rast in delovna mesta v programskem obdobju 2014–2020, številka 007-69/2015/1, verzija 1.00, z dne 17. 7. 2015, z vsemi nadaljnjimi spremembami,
– Navodila organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, številka 007-71/2015-7, verzija 1.02, z dne 28. 4. 2016, z vsemi nadaljnjimi spremembami,
– Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014-2020, številka 007-66/2015-4, verzija 1.02, z dne 28. 4. 2016, z vsemi nadaljnjimi spremembami,
– Navodila organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013, številka 0070-1/2013-SVLR/3, verzija 1.0, z dne 28. 7. 2015, z vsemi nadaljnjimi spremembami,
– Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, avgust 2015, z vsemi nadaljnjimi spremembami,
– Navodila organa upravljanja za poročanje in spremljanje nepravilnosti s sredstvi evropske kohezijske politike Cilja naložbe za rast in delovna mesta za programsko obdobje 2014–2020, februar 2016, z vsemi nadaljnjimi spremembami,
– Strategija organa upravljanja za bolj proti goljufijam Cilja Naložbe za rast in delovna mesta za programsko obdobje 2014–2020, februar 2016,
– Smernice organa upravljanja za integracijo načel enakosti spolov, enakih možnosti, nediskriminacije in dostopnosti za invalide pri izvajanju, spremljanju, poročanji in vrednotenju evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, februar 2016,
– Odlok o spremembah Odloka o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 50/15, 58/15, 76/15, 1/16 in 35/16), z dne 13. 5. 2016,
– Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo).
3. Razlaga uporabljenih ključnih izrazov
Prijavitelj: Prijavitelj je pravna ali fizična oseba javnega ali zasebnega prava, ki se z vlogo prijavlja na javni razpis in lahko posreduje samostojno vlogo ali je nosilec skupne vloge konzorcija. Nosilec skupne vloge konzorcija mora biti pooblaščen s strani partnerjev v skupni vlogi s pravnim aktom o skupni izvedbi storitev v okviru vstopnih točk VEM, kot je to obrazloženo v točki 6 javnega razpisa. V primeru izbora je prijavitelj tisti, s katerim bo agencija sklenila pogodbo o financiranju in je odgovoren za realizacijo pogodbenih obveznosti za celotno statistično regijo. Vsak prijavitelj in partner v skupni vlogi mora izpolnjevati vse pogoje iz 8. točke javnega razpisa.
Partner prijavitelja: Partner prijavitelja se z nosilcem skupne vloge konzorcija (prijaviteljem) prijavlja na razpis in mora izpolnjevati vse pogoje iz 8. točke javnega razpisa.
Konzorcij: Skupno nastopanje prijavitelja in partnerjev, ki bodo za potrebe tega razpisa oddali skupno vlogo. Za nastopanje v skupni vlogi je konzorcij obvezan predložiti pravni akt o skupni izvedbi storitev v okviru vstopnih točk VEM, ki je natančneje opredeljen v točki 6. Vloga in skupna vloga tega razpisa.
Upravičenec: Upravičenec je oseba javnega ali zasebnega prava, ki izpolnjuje vse pogoje javnega razpisa, opredeljene v 8. poglavju, in katerega vloga na razpis je odobrena s strani agencije ter s katerim bo agencija sklenila Pogodbo o financiranju za izvajanje celovitih podpornih storitev v okviru vstopnih točk VEM za leti 2016 in 2017.
Operacija: Operacija je aktivnost za izvedbo svežnja storitev, ki jo izvaja vsaka lokalna pisarna.
Sveženj storitev: Sveženj storitev zajema minimalni obseg storitev (po tem javnem razpisu) vstopne točke VEM za posamezno lokalno pisarno.
Vstopna točka VEM je točka, ki zagotavlja kakovostne, brezplačne in celovite podporne storitve za spodbujanje podjetništva ciljni skupini za območje Republike Slovenije. Storitve zajemajo: storitve informiranja in osnovnega svetovanja, povezanega z nastajanjem, zagonom, rastjo in razvojem podjetja, izvajanje informativno-promocijskih in tematskih delavnic ter izvajanje postopkov registracije, statusnih sprememb ali izbrisa podjetij ter ostalih postopkov v skladu s predpisi, ki urejajo sodni register. Storitve mora izvajati do 31. 7. 2017.
Vsaka statistična regija ima število vstopnih točk VEM določeno na podlagi naslednjih kriterijev: površina statistične regije, število prebivalstva, število podjetij v statistični regiji, koeficient ogroženosti statistične regije in število podjetij na prebivalca v regiji.
Vstopna točka VEM lahko pokriva vse ali le določene občine ene statistične regije glede na zgoraj navedene kriterije.
Lokalna pisarna: lokacija izvajanja storitev vstopne točke VEM, ki mora biti v tisti statistični regiji, za katero se prijavlja vstopna točka VEM. Lahko se nahaja na sedežu vstopne točke VEM, ali pa je ena njenih enot.
Osnovno svetovanje: Je svetovanje za:
– vse potencialne podjetnike in že delujoča podjetja, povezano z zagonom, razvojem poslovnih idej, poslovanjem, rastjo in razvojem podjetja, internacionalizacijo, varstvom intelektualne lastnine ter obstoječimi ukrepi države in lokalnega okolja za spodbujanje podjetništva;
– tuje pravne in fizične osebe, povezano z informiranjem o slovenskem poslovnem okolju.
Mobilno osnovno svetovanje: Mobilno osnovno svetovanje je osnovno svetovanje na terenu za vse (potencialne) podjetnike in že delujoča podjetja z namenom zagotovitve večje dostopnosti do brezplačnih svetovalnih podjetniških storitev.
Informativno – promocijske in tematske delavnice: Informativno – promocijske in tematske delavnice so delavnice na temo predstavitev razpisov, državnih spodbud, spremembe zakonodaje in drugih podpornih ukrepov za razvoj vseh oblik podjetništva, pa tudi delavnice, ki so namenjene informiranju podjetnikov-začetnikov o aktualnih predpisih in novostih v zakonodaji ter poslovni praksi.
MSP: mala in srednjevelika podjetja. V skladu s priporočili kategorijo mikro, malih in srednje velikih podjetij sestavljajo podjetja, ki zaposlujejo manj kot 250 oseb in imajo bodisi letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR, bodisi letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR.
Več o načinu določitve velikosti podjetja:
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15582/attachments/1/translations/sl/renditions/pdf
4. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega organa: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
5. Namen in cilj javnega razpisa
Javni razpis za izbor operacij financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru 3. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020 »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«, prednostne naložbe 3.1. »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«, specifični cilj 3.1.1: »Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem zagonskih start-up podjetij«.
Namen javnega razpisa je zagotoviti kakovostne, brezplačne celovite podporne storitve VEM za spodbujanje podjetništva (v nadaljevanju storitve) za celotno območje Republike Slovenije. Storitve VEM tako zajemajo storitve informiranja in osnovnega svetovanja, povezanega z nastajanjem, zagonom, rastjo in razvojem podjetja, izvajanje informativno-promocijskih in tematskih delavnic ter izvajanje postopkov registracije, statusnih sprememb ali izbrisa podjetij ter ostalih postopkov v skladu s predpisi, ki urejajo sodni register.
Ciljna skupina, kateri so namenjene storitve vstopnih točk VEM, ki so predmet financiranja po tem javnem razpisu, so potencialni podjetniki in MSP.
Cilj javnega razpisa je povečanje informiranosti in znanja za premagovanje ovir na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa, pa tudi povečanje zgodnje podjetniške aktivnosti, merljive po TEA indeksu, kar bo prispevalo k večjemu nastajanju in izboljšanem delovanju podjetij.
Neposredni rezultati javnega razpisa bodo:
– izvedena osnovna svetovanja ciljni skupini razpisa,
– izvedene informativno-promocijske in tematske delavnice na temo podjetništva,
– izvedeni postopki e-VEM za podjetja v skladu z 1.b členom veljavnega Zakona o sodnem registru.
6. Vloga in skupna vloga
Na javnem razpisu lahko kandidira samostojni prijavitelj ali konzorcij prijaviteljev, sestavljen iz nosilca vloge – prijavitelja in partnerjev prijavitelja, ki predloži ustrezni pravni akt o skupni izvedbi storitev v okviru vstopnih točk VEM (npr. pogodbo o sodelovanju). Samostojni prijavitelj lahko opravlja aktivnosti na svojem sedežu ali v lokalnih pisarnah znotraj statistične regije. S samostojno vlogo lahko prijavitelji kandidirajo le v statističnih regijah, kjer je potrebna izvedba le enega ali dveh svežnjev storitev. V primeru skupne vloge konzorcija si prijavitelj in partnerji aktivnosti razdelijo tako, da vsak od partnerjev opravlja aktivnosti na svojem sedežu ali v lokalnih pisarnah znotraj statistične regije na način, da zagotovijo pokritost celotne statistične regije, vsak prijavitelj ali partner pa lahko izvede največ dva svežnja storitev. Prijavitelju in vsakemu partnerju v izbrani skupni vlogi konzorcija bo podeljen naziv vstopne točke VEM.
Skupna vloga konzorcija je vloga, v kateri enakopravno nastopa prijavitelj in partner prijavitelja, ki mora ob prijavi predložiti pravni akt o skupni izvedbi storitev v okviru vstopnih točk VEM, iz katerega bo nedvoumno razvidno (i) imenovanje nosilca skupne vloge konzorcija, (ii) pooblastilo nosilcu skupne vloge konzorcija in odgovorni osebi za podpis vloge in komunikacijo z agencijo v njihovem imenu, (iii) število lokalnih pisarn in njihov naslov, na katerem bo posamezen prijavitelj oziroma partner izvajal storitve, (iv) izjava, da so vsi sodelujoči v skupni vlogi konzorcija seznanjeni z navodili in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev sredstev in da z njimi v celoti soglašajo (v) pooblastilo nosilcu skupne vloge konzorcija za podpis pogodbe z agencijo ter (vi) izjavo, da vsi člani konzorcija agenciji odgovarjajo neomejeno solidarno.
Prijavitelj in vsak partner v skupni vlogi konzorcija mora izpolnjevati vse pogoje iz 8. točke javnega razpisa, agencija pa bo sklenila pogodbo o financiranju zgolj s prijaviteljem.
7. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je financiranje izvajanja brezplačnih storitev vstopnih točk VEM v vseh statističnih regijah na območju Republike Slovenije za ciljno skupino v letu 2016 in 2017 na način, da bodo storitve kar najbolj dostopne vsem potencialnim uporabnikom.
Prijavitelj ali prijavitelj s partnerji mora izvesti sveženj storitev z minimalno pričakovanimi rezultati. Obrazložitve določenih storitev so opisane v splošnih navodilih prijaviteljem za pripravo vloge na javni razpis.
Sveženj storitev:
Storitev
Rezultat
INFORMIRANJE
Posredovanje informacijskih paketov in informiranje ciljne skupine.
– Tedensko posredovanje informacijskih paketov (spletni priročnik, ki ga pripravi agencija) z vključevanjem informacij lokalnega značaja,
– Pridobivanje informacij, pomembnih za delo svetovalcev vstopne točke VEM.
OSNOVNA IN INFORMATIVNA SVETOVANJA TER E-VEM POSTOPKI
Izvajanje osnovnega svetovanja za nastanek podjetja oziroma podjetnika, za rast in razvoj podjetnikov in podjetij ter internacionalizacijo poslovanja in celoletno izvajanje postopkov VEM točk skladno z 1.b členom Zakona o sodnem registru (v nadaljevanju: e-VEM).
– Letno izvedenih vsaj 250 osnovnih svetovanj, ki vključujejo tudi vsaj 10 mobilnih osnovnih svetovanj;
– Celoletno izvajanje e-VEM postopkov za podjetnike in potencialne podjetnike.
IZVEDBA DELAVNIC
Izvajanje informativno-promocijskih in tematskih delavnic ter predstavljanje aktivnosti vstopne točke VEM na prireditvah drugih lokalnih deležnikov
– Izvedenih vsaj 10 lastnih delavnic za potencialne podjetnike in MSP letno, od tega vsaj 2 delavnici za osnovnošolce oziroma srednješolce
– Promocija aktivnosti vstopne točke VEM v sodelovanju z drugimi deležniki na prireditvah v regionalnem oziroma lokalnem okolju.
PODPORNE AKTIVNOSTI VSTOPNIH TOČK VEM
– Priprava evidence nosilcev podpornega okolja (enkratna aktivnost); 
– Evidentiranje administrativnih ovir pri poslovanju podjetij, predlaganje ukrepov za odpravo in posredovanje predlogov na agencijo;
– Sodelovanje na nacionalnih prireditvah na vabilo ministrstva ali agencije; 
– Udeležba na izobraževanjih in usposabljanjih za svetovalce vstopnih točk VEM, ki so izvedena s strani agencije
Prijavitelj ali konzorcij se na razpis lahko prijavi samo v eni vlogi. Najmanjše število izvedenih svežnjev storitev je zapisanih v tabeli v poglavju 11. Ocenjevanje vlog in način dodeljevanja sredstev. Z lokalnimi pisarnami je potrebno zagotoviti pokritost s storitvami iz svežnja storitev v vseh občinah in vseh statističnih regijah za ciljno skupino javnega razpisa v obdobju upravičenosti, in sicer od 1. 7. 2016 do 31. 7. 2017.
Posebna pozornost mora biti namenjena temu, da bodo posamezne lokalne pisarne vstopnih točk VEM smiselno locirane oziroma razporejene v statistični regiji, in sicer tako, da bo omogočena čim lažja dostopnost vsem prebivalcem statistične regije.
Če se bo pri ocenjevanju izkazalo, da v posamezni statistični regiji ni mogoče izvajati števila svežnjev storitev, kot so opredeljeni v tabeli v poglavju 11. Ocenjevanje vlog in način dodeljevanja sredstev (na razpis ne bomo prejeli ustrezne vloge), bo kot ustrezna obravnavana vloga, v kateri načrtujejo izvajanje manjšega števila svežnjev storitev, vendar ne več kot za en sveženj storitev manjšega od števila svežnjev storitev navedenega v tabeli v točki 11. V primeru, da bo ta vloga izbrana, se bo vrednost sredstev prilagodila glede na dejansko število izvedenih svežnjev storitev.
Prijavitelj ali prijavitelj s partnerji mora k vlogi priložiti Akcijski načrt izvajanja celovitih podpornih storitev za obdobje od 1. 7. 2016 do 31. 7. 2017. Aktivnosti morajo biti načrtovane za celotno obdobje.
8. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Splošni pogoji za prijavitelja oziroma partnerja prijavitelja (v nadaljevanju te točke prijavitelj):
Prijavitelj mora ob prijavi izpolnjevati naslednje pogoje:
– je vpisan v Poslovni register Slovenije;
– ni v postopku prisilne poravnave, poenostavljene prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge ni bil v stanju insolventnosti, v skladu s predpisi, ki urejajo finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje;
– ni med tistimi, ki pridobivajo pomoč po zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah;
– mu s strani ministrstva ali agencije ni podana prepoved poslovanja v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo);
– dejanski lastnik/i družbe v skladu z 19. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07, 19/10, 77/11, 108/12 – ZIS-E in 19/14) ni/niso vpleten/i v postopke pranja denarja in financiranja terorizma;
– ima poravnane vse obveznosti do Republike Slovenije;
– se je seznanil in se strinja z vsemi pogoji, ki so navedeni v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji;
– jamči, da vse kopije, ki so priložene vlogi, ustrezajo originalom;
– jamči, da so vse navedbe, ki so podane v vlogi, resnične in ustrezajo dejanskemu stanju;
– za stroške, ki so upravičeni stroški v skladu s tem razpisom, ni pridobil in ni v postopku pridobivanja financiranja iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna), vključno z de minimis pomočjo;
– mora imeti za prijavljen projekt zagotovljena premostitvena sredstva za del pričakovanih sredstev iz naslova tega razpisa do povrnitve stroškov s strani agencije.
Posebni pogoji za prijavitelja oziroma partnerja prijavitelja (v nadaljevanju te točke prijavitelj):
Osnovni pogoji
– prijavitelj oziroma partner ne more biti univerzitetni inkubator, podjetniški inkubator ali tehnološki park kot subjekt inovativnega okolja, vpisan v evidenco, v skladu z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13 in 17/15) in Pravilnikom o vodenju evidence subjektov inovativnega okolja (Uradni list RS, št. 25/08), razen če je edini nosilec podpornega okolja v delu regije, ki jo bo pokrival;
– prijavitelj in partner mora imeti sedež v statistični regiji, za katero se prijavlja, in v eni izmed občin, ki jo bo pokrival z izvajanjem svežnja storitev;
– prijavitelj ali konzorcij bo izvajal storitve iz 7. točke razpisa v lokalnih pisarnah, od katerih je ena lahko sedež vstopne točke VEM, vsaka vstopna točka VEM pa lahko izvaja največ dva svežnja storitev, ne glede na število lokalnih pisarn. Izjema je Osrednjeslovenska regija, kjer je potrebno v Mestni občini Ljubljana zagotoviti izvedbo treh svežnjev storitev zaradi nadpovprečne koncentracije števila prebivalcev in podjetij, te storitve pa lahko izjemoma izvede bodisi prijavitelj sam bodisi v konzorciju;
– v primeru, da se na razpis prijavi prijavitelj samostojno z enim svežnjem storitev ob upoštevanju omejitev iz tabele v poglavju 11 javnega razpisa, mora:
– imeti sedež v statistični regiji, za katero se prijavlja, in v eni izmed občin, ki jo bo pokrival z izvajanjem storitev,
– mora izvesti sveženj storitev z najmanj pričakovanimi rezultati iz javnega razpisa;
– v primeru, da prijavitelj nastopa s partnerji ali da se kateri od njih prijavlja za izvedbo dveh svežnjev storitev, mora razdeliti lokalne pisarne v statistični regiji na način:
– da vsaka lokalna pisarna zagotavlja storitve za vse občine, ki jih pokriva, obenem pa morajo vse vstopne točke VEM v posamezni statistični regiji s storitvami svojih lokalnih pisarn zagotavljati geografsko pokritost celotne statistične regije,
– da posamezna lokalna pisarna ne sme pokrivati istih občin kot druga, z izjemo Mestne občine Ljubljana, kjer si izvedbo storitev lahko razdeli več partnerjev, na način, da ne pokrivajo enakih nekdanjih Ljubljanskih občin Center, Šiška, Vič, Bežigrad in Moste, vse skupaj pa šteje za izvedbo treh svežnjev storitev;
– za vsak sveženj storitev, ki ga pokriva, mora imeti vsaka lokalna pisarna na voljo najmanj zahtevano število ustrezno usposobljenih svetovalcev (natančnejši pogoji so navedeni v točki »Kadrovski pogoji«);
– prijavitelj in partnerji so aktivnosti svetovanja in izvajanja delavnic, ki so primerljive s tistimi opisanimi v svežnju storitev v poglavju 7 javnega razpisa, že opravljali in morajo v Obrazcu 3 informativno navesti koliko svetovanj in koliko delavnic so v letu 2016 že opravili do oddaje vloge;
– prijavitelj in partnerji se lahko prijavi za izvajanje svežnjev storitev samo v statistični regiji v kateri ima sedež;
– prijavitelj oziroma partner mora za izvedbo vsakega svežnja v vsaki lokalni pisarni zagotoviti najmanj dva svetovalca (natančnejši pogoji so navedeni v točki »Kadrovski pogoji«);
– prijavitelj oziroma partner mora v vsaki lokalni pisarni zagotoviti prisotnost svetovalcev v skupnem obsegu najmanj 40 ur na teden, pri čemer mora biti zagotovljena prisotnost vsaj enega svetovalca najmanj 4 ure na dan, vse delovne dni v tednu.
Tehnična in prostorska sposobnost prijavitelja
Prijavitelj mora na vsaki lokaciji zagotavljati:
– prostor za sprejem strank, kjer je zagotovljena zasebnost;
– primerno strojno opremo, s katero se lahko opravlja postopke VEM in
– samostojno kvalificirano digitalno potrdilo.
Kadrovski pogoji
Prijavitelj mora za izvedbo vsakega svežnja zagotoviti vsaj dve osebi, ki izpolnjujeta naslednje pogoje:
– da ima na dan pred objavo razpisa veljavno podjemno ali delovno razmerje s prijaviteljem za polni delovni čas, najmanj za obdobje do 31. 7. 2017;
– najmanj visoko strokovno izobrazbo ali izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu prve stopnje, v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo. Svetovalec, ki je pridobil tehnične pravice za opravljanje storitev preko sistema e-VEM pred uveljavitvijo Pravilnika o točkah VEM (Uradni list RS, št. 17/09), to je pred 5. 3. 2009, ima lahko najmanj višjo strokovno izobrazbo;
– svetovalne izkušnje s podjetji ter potencialnimi podjetniki v obdobju od 1. 1. 2015 do objave razpisa s področij priprave poslovnih načrtov, marketinga, vodenja podjetij, gospodarskega in statusnega prava, upravljanja s človeškimi viri, družbene odgovornosti podjetij in socialnega podjetništva, internacionalizacije podjetij ter državnih spodbud. Svetovalec mora izkazati najmanj eno referenco iz vsakega področja;
– vsaj 3 leta delovnih izkušenj na zgoraj navedenih področjih;
– aktivno znanje slovenskega jezika in aktivno znanje vsaj še enega uradnega jezika Evropske unije.
Ob prijavi mora imeti samostojni prijavitelj oziroma konzorcij že usposobljene svetovalce za upravljanje z aplikacijo e-VEM. Pri tem veljajo naslednje omejitve:
– prijavitelj za regijo z enim svežnjem storitev mora imeti s podpisom pogodbe vse usposobljene svetovalce in razpolagati z aplikacijo e-VEM ali si jo priskrbeti takoj po sklenitvi pogodbe;
– prijavitelj za regijo z dvema svežnjema storitev mora imeti ob podpisu pogodbe 1/2 usposobljenih svetovalcev in vsaj 1/2 lokalnih pisarn mora razpolagati z aplikacijo e-VEM;
– prijavitelj za regijo s tremi in več svežnji storitev pa mora imeti ob podpisu pogodbe 2/3 usposobljenih svetovalcev in vsaj 2/3 lokalnih pisarn mora razpolagati z aplikacijo e-VEM.
Ostali svetovalci, ki pred sklenitvijo pogodbe med prijaviteljem in agencijo nimajo tehničnih pravic za opravljanje storitev preko sistema e-VEM, se morajo takoj po sklenitvi pogodbe in pred začetkom dela s sistemom e-VEM udeležiti obveznega usposabljanja, ki ga za delo s sistemom e-VEM brezplačno organizira Ministrstvo za javno upravo. Če se svetovalec pred začetkom dela s sistemom e-VEM ne more udeležiti usposabljanja, ker to ni bilo organizirano, lahko vseeno prične z delom s sistemom e-VEM, vendar se mora udeležiti prvega naslednjega usposabljanja. V primeru, da izbrani prijavitelj ali partner še nima statusa e-VEM točke, bo agencija po opravljenem usposabljanju v skladu z Zakonom o sodnem registru, člen 1.č, zaprosila za dodelitev statusa e-VEM točke temu prijavitelju oziroma partnerju.
9. Okvirna višina sredstev, ki so na voljo prijaviteljem
Skupna okvirna višina razpisanih sredstev je 800.000,00 EUR. Sredstva bodo zagotovljena iz proračuna RS 2016 in 2017. Predvideno koriščenje sredstev po letih je 300.000 EUR v letu 2016 in 500.000 EUR v letu 2017.
Sredstva bodo zagotovljena na proračunskih postavkah ministrstva, kot predvidoma sledi:
Skupaj
2016
2017
160063 – PN3.1 – Spodbujanje podjetništva-V-14-20-EU
337.500,00
126.562,50
210.937,50
160065 – PN3.1 – Spodbujanje podjetništva-Z-14-20-EU
245.000,00
91.875,00
153.125,00
160064 – PN3.1 – Spodbujanje podjetništva-V-14-20-slovenska udeležba
112.500,00
42.187,50
70.312,50
160066 – PN3.1 – Spodbujanje podjetništva-Z-14-20-slovenska udeležba
105.000,00
39.375,00
65.625,00
Sredstva se delijo na delež sredstev iz strukturnih skladov in delež nacionalnih sredstev po ključu:
Regija
EU delež
SLO delež
Vzhod
0,75
0,25
Zahod
0,70
0,30
Ena operacija je lahko financirana le v eni kohezijski regiji.
Operacije se bodo izvajale tako v Vzhodni kot v Zahodni kohezijski regiji.
10. Merila za ocenjevanje in izbor prijaviteljev
Agencija bo vloge izbrala po postopku, kot ga določa Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13 in 17/15) ter skladno s to objavo in razpisno dokumentacijo za predmetni javni razpis.
Vse vloge, ki izpolnjujejo pogoje in so formalno popolne, in so skladne s predmetom in namenom javnega razpisa, bodo ocenjene na podlagi naslednjih meril:
Št.
MERILO OCENE IN KAKOVOSTI IN IZVEDLJIVOSTI
Točke
1
Število osnovnih svetovanj, ki bodo izvedena v letu 2016 in 2017
40
2
Število tematskih delavnic, ki bodo izvedene v letu 2016 in 2017
20
3
Število osnovnih svetovanj, ki so bila izvedena v letu 2015
15
4
Število svetovalcev za izvajanje programa, ki izpolnjujejo vse pogoje 
20
Št.
MERILO PARTNERSTVA
Točke
5
Raznolika sestava partnerjev v vlogi
5
Največje možno skupno število točk
100
Podrobneje obrazložena merila so del razpisne dokumentacije.
11. Ocenjevanje vlog in način dodeljevanja sredstev
Ocenjevanje vseh vlog, ki izpolnjujejo vse pogoje iz 8. točke javnega razpisa, bo izvedla komisija. Formalno popolne vloge bo obravnavala komisija po pogojih in merilih, ki so sestavni del javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje, v skladu z navodili v razpisni dokumentaciji, izpolnjene in opremljene obrazce ter priloge v enem izvodu in eni elektronski kopiji.
V okviru javnega razpisa bo agencija izbrala eno vlogo prijavitelja ali eno skupno vlogo konzorcija za vsako statistično regijo. Prijavitelj ali konzorcij mora v posamezni statistični regiji izvesti število svežnjev storitev, kot je določeno v tabeli: »Razdelitev svežnjev storitev po kohezijskih in statističnih regijah«, ki se izvajajo vsak na svoji lokaciji. Izjema je Osrednjeslovenska regija, kjer je potrebno zaradi nadpovprečne koncentracije števila prebivalcev in podjetij v Mestni občini Ljubljana zagotoviti izvedbo treh svežnjev storitev, ki jih lahko izjemoma izvede prijavitelj sam oziroma v konzorciju. Število svežnjev storitev je določeno glede na površino statistične regije, število prebivalstva, število podjetij, koeficient ogroženosti statistične regije ter število podjetij na prebivalca v statistični regiji.
Tabela 1: Razdelitev svežnjev storitev po kohezijskih in statističnih regijah
Statistična regija
Regija (Vzhodna/Zahodna)
Najmanjše št. svežnjev storitev
Znesek na statistično regijo v EUR
Pomurska 
Vzhodna
2
50.000,00
Podravska
Vzhodna
4
100.000,00
Koroška
Vzhodna
2
50.000,00
Savinjska
Vzhodna
4
100.000,00
Zasavska
Vzhodna
1
25.000,00
Posavska
Vzhodna
1
25.000,00
Jugovzhodna Slovenija
Vzhodna
2
50.000,00
Primorsko-notranjska
Vzhodna
2
50.000,00
Osrednjeslovenska 
Zahodna
5 (3+2)
125.000,00
Gorenjska 
Zahodna
3
75.000,00
Goriška
Zahodna
4
100.000,00
Obalno-kraška
Zahodna
2
50.000,00
Skupaj 
32
800.000,00
Glede delitve občin v kohezijske regije se upošteva veljavna razdelitev občin v obe kohezijski regiji do 31. 12. 2014, ko je bil Operativni program za obdobje 2014–2020 potrjen. Seznam občin je dostopen na spodnji povezavi Statističnega urada: www.stat.si/doc/reg/skte/kohezijske_ %20statisticne_obcine.xls.
Prijavitelj ali prijavitelj s partnerji lahko izvede tudi več svežnjev storitev kot je določeno za posamezno statistično regijo, vendar sam največ dva svežnja storitev, razen v Osrednjeslovenski regiji.
12. Financiranje
Financiranje po tem javnem razpisu bo potekalo skladno s pravili Evropske kohezijske politike, in veljavnimi Navodili Organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020.
Financiranje bo potekalo na osnovi metodologije za izračun standardnega obsega stroškov na enoto (uro) za stroške plač in povračil v zvezi z delom in z upoštevanjem 15-odstotnega pavšala. Prijavitelji morajo v vlogi na razpis predložiti Akcijski načrt izvajanja celovitih podpornih storitev (Obrazec 7).
Prijavitelji lahko zaprosijo za financiranje do 100 % upravičenih stroškov projekta.
Upravičeni stroški so:
a) standardni strošek na enoto – strošek dela na uro, izračunan na podlagi povprečne mesečne plače po SKD za opravljanje dejavnosti M70.2 – podjetniško in poslovno svetovanje. Le-ta za obdobje 12 mesecev znaša 8,30 EUR (vir: SURS), ob upoštevanju prispevkov delodajalca, ki znašajo 16,10 % na osnovno bruto plačo pa urna postavka dela (II. Bruto) znaša 9,62 EUR na uro. Na mesečni ravni se na vstopno točko VEM prizna največ število delovnih ur v višini delovne obveznosti v tistem mesecu. Omenjeni stroški so vezani na izvajanje naslednjih aktivnosti:
– Stroški za izvajanje storitev osnovnih in informativnih svetovanj, vključno z mobilnimi svetovanji, in celoletno izvajanje e-VEM postopkov;
– Stroški za izvajanje storitev informiranja vključno s pridobivanjem informacij, pomembnih za delo svetovalcev vstopne točke VEM;
– Stroški povezani z organizacijo in izvedbo delavnic ter promocijo aktivnosti vstopne točke VEM na prireditvah lokalnih deležnikov;
– Stroški za izvajanje drugih podpornih aktivnosti vstopnih točk VEM kot so: priprava evidence nosilcev podpornega okolja, evidentiranje administrativnih ovir pri poslovanju podjetij, predlaganje ukrepov za odpravo in posredovanje predlogov na agencijo; sodelovanje na nacionalnih prireditvah na vabilo ministrstva ali agencije ter udeležba na izobraževanjih in usposabljanjih za svetovalce vstopnih točk VEM.
b) posredni stroški (v obliki pavšalne stopnje največ do 15 % od upravičenih neposrednih stroškov dela).
Na osnovi teh stroškov je določen maksimalni obseg stroškov za financiranje enega svežnja storitev, ki znaša največ 25.000 EUR za obdobje od 1. 7. 2016 do 31. 7. 2017.
Dokazila za uveljavljanje standardnega stroška na enoto za stroške dela:
– pogodba o zaposlitvi in drugi pravni akt (kadar to ni opredeljeno v pogodbi o zaposlitvi), s katerim je oseba razporejena na delo na operaciji z jasno opredelitvijo delovnega mesta;
– mesečna časovnica, iz katere je razvidna vsebina dela in obseg opravljenih ur na operaciji.
Dokazilo o nastanku posrednih stroškov na operaciji je izstavljena in podpisana listina za obračun pavšalnega financiranja posrednih stroškov.
Podrobna razčlenitev dokazil o nastalih stroških je navedena v razpisni dokumentaciji v poglavju IV. Seznam storitev in dokazila za izvedbo.
Obseg načrtovanih in doseženih rezultatov projekta po aktivnostih bo osnova za izplačilo sredstev v primeru uspešne kandidature na razpisu. Načrtovani rezultati za posamezni sveženj storitev za regijo bodo morali biti tekom obdobja financiranja doseženi v celoti.
Obdobje upravičenosti stroškov je od 1. 7. 2016 do 31. 7. 2017.
Agencija bo izbranim prijaviteljem, s katerimi bo sklenjena pogodba o financiranju, financirala le upravičene stroške, ki jih bodo nastali za izvedbo storitev opredeljenih v tem razpisu, za katere bo upravičenec dokazal in dokumentiral, da jih je izvedel. Financiranje bo mogoče na osnovi vsakokratnega potrjenega zahtevka za izplačilo in poročila o izvedenih aktivnostih.
Izbrani prijavitelj mora poslati:
– 1. poročilo z zahtevkom za izvedene aktivnosti od 1. 7. 2016 do 30. 9. 2016 najkasneje do 11. 10. 2016,
– 2. poročilo z zahtevkom za izvedene aktivnosti od 1. 10. 2016 do 31. 12. 2016 najkasneje do 11. 1. 2017,
– 3. poročilo z zahtevkom za izvedene aktivnosti od 1. 1. 2017 do 31. 3. 2017 najkasneje do 11. 4. 2017,
– 4. poročilo z zahtevkom za izvedene aktivnosti od 1. 4. 2017 do 31. 7. 2017 najkasneje do 11. 8. 2017.
– Končno poročilo (brez zahtevka) za obdobje 1. 7. 2016-31. 7. 2017 do 31. 8. 2017.
Izplačila agencije so odvisna od razpoložljivosti proračunskih sredstev in programa agencije za ta namen. Kolikor bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe na proračunskih postavkah, lahko agencija razveljavi javni razpis in izdane sklepe o financiranju ali skladno s pogodbo o financiranju določi novo pogodbeno vrednost ali dinamiko izplačil. Kolikor se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom agencije, se šteje, da odstopa od vloge oziroma od pogodbe o financiranju.
Agencija bo odobrena sredstva za financiranje izbranim prijaviteljem izplačala na podlagi potrjenega zahtevka za izplačilo, h kateremu bo priložena vsa predpisana dokumentacija in po izpolnitvi vseh zahtev določenih z Navodilom OU za spremljanje izvajanja operativnega programa IS ISARR2.
13. Skladnost s pravili državnih pomoči in pravili kohezijske politike: financiranje upravičenih stroškov ne predstavlja državne pomoči.
14. Zahteve za izbranega prijavitelja in partnerje prijavitelja
Kolikor bo prijavitelj izbran za financiranje, bo moral pri izvajanju projektov upoštevati EU zakonodajo ter Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. V zvezi z označevanjem dokumentov je treba upoštevati pravila za komuniciranje z javnostmi v skladu s predpisi EU in navodili OU. Med drugim bo moral izbrani prijavitelj upoštevati tudi naslednje pogoje, vezane na izvajanje projektov financiranih s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj:
14.1 Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti
Izbrani prijavitelj bo moral upoštevati zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti o projektu skladno s členoma 115 in 116 Uredbe 1303/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. 12. 2013 in skladno z Navodili organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila) ter navodili posredniškega organa. Sprejetje financiranja s strani izbranega prijavitelja pomeni tudi privolitev v vključitev na seznam operacij, ki bo javno objavljen.
14.2 Zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji in spremljanje evidentiranja operacije
Izbrani prijavitelj bo moral:
– zagotoviti hrambo in vpogled v dokumentacijo operacije za preverjanje upravljanja in revizijske postopke skladno s 140. členom Uredbe 1303/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. 12. 2013 in z nacionalno zakonodajo, in sicer do 31. 12. 2026.
– agenciji, ministrstvu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nacionalnim in evropskim nadzornim in revizijskim organom zagotavljati dostop do dokumentacije o projektu skladno s pravili skupnosti (14. člen Uredbe 1303/2013/EU) in z nacionalno zakonodajo.
– izbrani prijavitelj bo dolžan voditi in spremljati prejeta sredstva za operacijo na posebnem stroškovnem mestu, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev.
14.3 Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o operaciji nadzornim organom
Izbrani prijavitelj bo moral agenciji, ministrstvu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nacionalnim in evropskim nadzornim in revizijskim organom (v nadaljevanju: nadzorni organi) zagotavljati tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katerega (so)financiranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa.
Izbrani prijavitelj bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov (so)financirane operacije. V primeru preverjanja na kraju samem bo izbrani prijavitelj nadzornim organom omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate operacije. Izbrani prijavitelj bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, nadzorni organ pa lahko opravi tudi nenajavljeno preverjanje na kraju samem. Izbrani prijavitelj bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati agencijo o izvedenih ukrepih.
14.4 Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU
Izbrani prijavitelj bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU.
Izbrani prijavitelj bo moral cilje operacije uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske Unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela, onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe 1303/2013/EU.
14.5 Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/05, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo agencija lahko domnevala, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti, osebnih podatkov in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varovanje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe št. 1303/2013/EU.
14.6 Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije
Izbrani prijavitelj mora zagotoviti spremljanje in vrednotenje projekta skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. 12. 2013, 5. in 19. členom ter Prilogo I in če je relevantno Prilogo II Uredbe 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 in agenciji zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov projekta, vključno z osebnimi podatki.
Kazalniki (dokazila o doseganju ciljev), ki jih bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja operacije, so natančneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
Prijavitelj mora v vlogi realno prikazati načrtovane cilje projekta. Preveč optimistična pričakovanja lahko privedejo do nedoseganja zastavljenih ciljev in so lahko podlaga za zahtevo za vračilo prejetih sredstev. Podatki iz vloge za prijavo (prejete dokumentacije) bodo osnova za spremljanje pričakovanih rezultatov in bodo kot takšni tudi priloga pogodbe o financiranju v obliki Akcijskega načrta.
V primeru, da med izvajanjem operacije pride do sprememb, ki bi vplivale na oceno vloge tako, da bi se ocena znižala pod prag financiranih projektov, lahko agencija odstopi od pogodbe ter zahteva vrnitev izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila v državni proračun Republike Slovenije.
Prijavitelj in posamezen partner v konzorciju je po končanih aktivnostih in zaključenem projektu dolžan sodelovati v ekonomski evalvaciji, posredovati pa mora tudi vse potrebne podatke, ki jih bo od njih zahtevala agencija, ministrstvo kot posredniški organ, organ upravljanja, organ za potrjevanje, revizijski organ ter drugi slovenski in evropski nadzorni in revizijski organi. V primeru, da prijavitelj in posamezen partner v konzorciju takšno sodelovanje odkloni ali na poziv ne odgovori, lahko agencija zahteva vračilo deleža ali celote prejetih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila v državni proračun Republike Slovenije.
14.7 Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti
Kolikor se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti ali kršitve obveznosti, ali pa upravičenec agencije ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma, da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev agencije o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun izbranega prijavitelja do dneva vračila v proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija. V tem primeru prijavitelj ali partner v skupni vlogi, ki je povzročil kršitev, ne more pridobiti novih oziroma mu ne morejo biti odobrena nova proračunska sredstva ministrstva in agencije v obdobju dveh let od vrnitve vseh zahtevanih sredstev.
14.8 Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje operacije
Izbrani prijavitelj zagotavlja, da za stroške, ki so predmet financiranja, on sam ali morebitni partner v skupni vlogi konzorcija, ni dobil drugih sredstev iz državnega proračuna, proračuna lokalnih skupnosti, proračuna EU ali drugih javnih virov.
Če se ugotovi, da je izbrani prijavitelj ali partner v skupni vlogi konzorcija že dobil tudi druga sredstva iz državnega proračuna ali pa so mu bila odobrena, ne da bi o tem do sklenitve pogodbe o financiranju pisno obvestil agencijo, je agencija upravičena, da odstopi od pogodbe o financiranju ter zahteva vrnitev vseh sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija. V tem primeru prijavitelj ali partner v skupni vlogi konzorcija, ki je povzročil kršitev, ne more pridobiti novih oziroma mu ne morejo biti odobrena nova proračunska sredstva ministrstva in agencije v obdobju dveh let od vrnitve vseh zahtevanih sredstev.
14.9 Posledice, če se ugotovi, da aktivnosti na operaciji niso bile skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije
Kolikor se ugotovi, da aktivnosti na operaciji niso bile, skladno z določili 6. člena Uredbe (EU) št. 1303/2013, skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije, bo agencija lahko odstopila od pogodbe, upravičenec pa bo v tem primeru dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun izbranega prijavitelja do dneva vračila v proračun Republike Slovenije.
Prijavitelj in partnerji prijavitelja se strinjajo, da se bodo podatki o aktivnostih, ki jih izvaja vstopna točka VEM, lahko objavljali. Objave podatkov o projektu in prejemnikih sredstev bodo izvedene v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
15. Vsebina in popolnost vloge
Vloga je popolna, če je izdelana v enem izvodu in eni elektronski kopiji, in če vsebuje v celoti izpolnjene obrazce, določene v razpisni dokumentaciji.
Dopolnjevanje vlog je opredeljeno v poglavju 16.3 Dopolnitve in pojasnila vlog.
Posamezno podjetje se lahko na javni razpis prijavi največ enkrat, bodisi kot prijavitelj v samostojni vlogi ali kot del konzorcija. Kolikor bi bilo ugotovljeno, da navedeni pogoj ni spoštovan, se zavržejo vse vloge, v katerih nastopa podjetje, ki s svojo prijavo krši navedeno določilo.
16. Rok in način oddaje, odpiranje in dopolnitev vlog
16.1 Oddaja vloge
Prijavitelji morajo oddati izpolnjeno vlogo v papirni obliki, v originalu in v celoti v slovenskem jeziku skladno z navodili in obrazci iz razpisne dokumentacije. Prav tako mora prijavitelj predložiti celotno vlogo z vsemi prilogami na elektronskem mediju. Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju obrazcev iz razdelka VI. Obrazci in dokazila razpisne dokumentacije. Posredovana papirna in elektronska oblika vloge morata biti enaki, v primeru razlik se bo upoštevala papirna oblika vloge.
Rok za oddajo vlog je 8. 7. 2016.
Vloge na razpis morajo, ne glede na način oddaje, prispeti v vložišče agencije na naslov: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova 60, 1000 Ljubljana, najkasneje do 8. 7. 2016 do 13. ure. Pri oddaji osebno je potrebno upoštevati uradne ure agencije med 9. in 13. uro.
Vloga mora prispeti v celoti v enem pisnem izvodu skupaj z vsemi obrazci in v enem elektronskem izvodu na elektronskem mediju, v zaprti ovojnici, opremljeni z Obrazcem 11: Obrazec za ovojnico. V primeru neskladnosti podatkov v tiskani in elektronski obliki se šteje, da je za presojo pomembna tiskana oblika.
Nepravilno označene vloge se vrnejo pošiljatelju. Če je Obrazec 11 nepravilno izpolnjen tako, da na vlogi ni pošiljateljevega naslova, se vloga odpre in se mu po ugotovitvi naslova vrne. Nepravočasne vloge bodo zavržene.
16.2 Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo 13. 7. 2016 v prostorih agencije na naslovu Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana. Odpiranje prejetih vlog ne bo javno. Odpirajo se samo vloge, ki so prispele pravočasno. Vloge, katerih ovojnice ne bodo označene, kot je določeno v prejšnji točki, bodo neodprte vrnjene pošiljatelju če pa na vlogi ni pošiljateljevega naslova, se vloga odpre in se mu po ugotovitvi naslova vrne.
16.3 Dopolnitve in pojasnila vlog
Prejete vloge bo na odpiranju pregledala komisija, ki bo ugotovila formalno popolnost vlog. Formalno popolne vloge bo ocenila komisija po merilih, ki so sestavni del javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje v skladu z navodili v razpisni dokumentaciji izpolnjene in opremljene obrazce in priloge v enem izvodu in eni elektronski kopiji.
Prijavitelj, ki bo poslal formalno nepopolno vlogo, bo v 8 dneh po odpiranju pozvan, da jo dopolni. Prijavitelj, ki je bil pozvan na dopolnitev vloge, mora vlogo dopolniti v roku, ki ga določi komisija. Vloge, ki jih prijavitelji ne bodo pravočasno dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom zavržene ter vrnjene prijavitelju
Dopolnjevanje je namenjeno zagotovitvi morebitnih manjkajočih dokumentov in obrazcev, ki bodo izkazovali izpolnjevanje pogojev ob izteku roka za oddajo vloge na javni razpis.
Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati:
– višine zaprošenih sredstev,
– tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je agencija prejela v postopku dodelitve sredstev.
Akcijski načrt izvajanja celovitih podpornih storitev za obdobje od 1. 7. 2016 do 31. 7. 2017 ni predmet dopolnitve.
Prijavitelj sme ob pisnem soglasju agencije popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se višina zaprošenih sredstev ne sme vsebinsko spreminjati.
Vloge, ki ne bodo izpolnjevale vseh pogojev za kandidiranje in ne bodo skladne s predmetom in namenom javnega razpisa, bodo zavrnjene in jih komisija ne bo ocenila na podlagi meril iz 11. točke tega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz celotne vloge.
Agencija si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, z objavo v Uradnem listu RS.
Agencija lahko kadarkoli v obdobju od odpiranja do izbire prijavitelja pozove prijavitelja k pojasnilu informacij iz vloge ali k posredovanju dodatnih dokazil, ki izkazujejo verodostojnost navedb v vlogi (niso predvidena v javnem razpisu) in o katerih se ne vodi uradne evidence. Prijavitelj, ki je bil pozvan k pojasnilu, mora le-to posredovati v roku 8 dni od prejema poziva. Kolikor prijavitelj v roku pojasnil oziroma dokumentov ne posreduje, bo agencija o pomenu informacije odločilo po prostem preudarku oziroma navedbo v vlogi brez priloženih dokazil ne bo upoštevalo.
17. Obveščanje o izboru: na podlagi predloga komisije bo agencija izdala sklepe, s katerimi odloči o vlogah na javni razpis. Prijavitelji bodo o rezultatih razpisa obveščeni predvidoma v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog. Pritožba na sklep ni dopustna, kolikor pa se prijavitelj s sklepom ne strinja, lahko sproži upravni spor. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani agencije, ministrstva in organa upravljanja.
18. Podpis pogodbe
Agencija bo izbranemu prijavitelju posredovala sklep o dodelitvi sredstev in ga hkrati pozvala k podpisu pogodbe. Pred podpisom pogodbe o financiranju se bo izvedlo preverjanje, da se prepriča, ali je bila upoštevana veljavna zakonodaja, pomembna za operacijo Če se prijavitelj po prejemu sklepa o dodelitvi sredstev na poziv k podpisu pogodbe ne odzove v roku 8 dni se šteje, da je vlogo umaknil.
Če agencija po izdaji sklepa o dodelitvi sredstev ugotovi, da izbran prijavitelj ne izpolnjuje pogojev javnega razpisa ali da so bila sredstva izbranemu prijavitelju dodeljena na podlagi posredovanih napačnih podatkov ali zamolčanih podatkov, ki bi vplivali na oceno projekta po merilih iz javnega razpisa, pogodba o financiranju z izbranim prijaviteljem ne bo podpisana, sklep o dodelitvi sredstev pa bo razveljavljen.
V primeru, da se po izdaji sklepa o financiranju ugotovi, da vloga ne izpolnjuje vseh pogojev in zahtev razpisa in razpisne dokumentacije in ni v skladu s predmetom, namenom in cilji razpisa, agencija pogodbe ne podpiše, sklep o financiranju pa se razveljavi.
Če se okoliščine navedene v prejšnjih dveh odstavkih ugotovijo po podpisu pogodbe o financiranju, lahko agencija od pogodbe odstopi in zahteva vračilo morebitnih že izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
19. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije: javni razpis in celotna razpisna dokumentacija so na voljo na spletni strani agencije. Kontaktna oseba je mag. Dominika Sambolić, e-naslov: dominika.sambolic@spiritslovenia.si. Dodatne informacije v zvezi s pripravo vlog in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila (v zadevo obvezno navedite: »Vprašanje – javni razpis VEM 2016 in 2017«), posredovanega na naslov: vem@spiritslovenia.si in sicer najkasneje 5 delovnih dni pred rokom za oddajo vloge. Vprašanja zainteresiranih prijaviteljev in odgovori agencije bodo najkasneje 3 delovne dni pred rokom za oddajo vloge objavljeni na spletnem naslovu agencije. V primeru bistvenih sprememb javnega razpisa, bodo spremembe objavljene v Uradnem listu Republike Slovenije.
SPIRIT Slovenija, javna agencija 

AAA Zlata odličnost