Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2016 z dne 10. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2016 z dne 10. 6. 2016

Kazalo

1813. Zaključni račun proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2015, stran 6217.

  
Na podlagi tretjega odstavka 62. člena in 96. do 99. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB in 110/11 – ZDIU12) in 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 25/13) je Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na 13. redni seji dne 27. 5. 2016 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2015 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2015.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2015 izkazuje:
 
v EUR
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
Realizacija leta 2015
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
1.634.401
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.155.002
70
DAVČNI PRIHODKI
1.060.242
700 Davki na dohodek in dobiček 
976.013
703 Davki na premoženje 
54.554
704 Domači davki na blago in storitve 
29.660
706 Drugi davki
15
71
NEDAVČNI PRIHODKI
94.760
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
57.601
711 Takse in pristojbine 
653
712 Denarne kazni 
1.061
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
12.551
714 Drugi nedavčni prihodki 
22.894
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
479.399
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
371.121
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 
108.278
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
1.417.171
40
TEKOČI ODHODKI 
511.621
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
147.433
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
21.916
402 Izdatki za blago in storitve 
316.681
403 Plačila domačih obresti 
2.754
409 Rezerve 
22.837
41
TEKOČI TRANSFERI 
678.956
410 Subvencije 
16.520
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
439.286
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
53.922
413 Drugi tekoči domači transferi 
169.228
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
186.553
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
186.553
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
40.041
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 
40.041
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
217.230
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
17.788
55
ODPLAČILA DOLGA 
17.788
550 Odplačila domačega dolga 
17.788
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali 0 ali +
199.442
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–17.788
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
–217.230
Izkaz prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb, izkaz računa financiranja in bilanca stanja sredstev in virov sredstev so sestavni del tega odloka.
3. člen 
Sredstva na računih proračuna iz leta 2015 v znesku 492.690,25 EUR se prenesejo v proračun Občine Bistrica ob Sotli za leto 2016.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0017/2016-1
Bistrica ob Sotli, dne 27. maja 2016
Župan 
Občine Bistrica ob Sotli 
Franjo Debelak l.r.

AAA Zlata odličnost