Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2016 z dne 10. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2016 z dne 10. 6. 2016

Kazalo

Ob-2391/16, Stran 1415
Na podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – Odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP) in šestega odstavka 11d. člena Zakona o Kobilarni Lipica (Uradni list RS, št. 29/96, 110/02 – ZGO-1, 79/06, 112/06 – Skl. US, 33/07 – Odkl. US, 19/14) Kobilarna Lipica objavlja javni razpis za delovno mesto
direktorja 
javnega zavoda Kobilarna Lipica 
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– najmanj visokošolsko izobrazbo druge bolonjske stopnje ali njej enakovredno raven izobrazbe;
– višjo raven znanja tujega jezika,
– najmanj pet let vodstvenih delovnih izkušenj.
Za višjo raven znanja svetovnega jezika se šteje potrdilo o aktivnem znanju jezika ali dokazilo, da se je kandidat šolal v tujem jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe –osnovno, srednjo, do- ali podiplomsko v državi, v kateri je to materni jezik) ali je dosegel VII. stopnjo izobrazbe v okviru študija enega izmed svetovnih jezikov ali je 6 mesecev ali več opravljal dela visokošolske zahtevnosti v tujini v tujem jeziku ali je uspešno opravil izpit iz svetovnega jezika na dodiplomskem študiju.
Kandidat mora k prijavi z življenjepisom priložiti:
– program delovanja zavoda v prihodnjih štirih letih;
– izjavo o izpolnjevanju pogoja pridobljene izobrazbe s potrdilom o zahtevani izobrazbi, iz katerega morajo biti razvidni vrsta študijskega programa, smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika na višji ravni, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija, v okviru katere je bilo znanje pridobljeno s potrdilom o opravljenem znanju tujega jezika na višji ravni;
– izjavo o izpolnjevanju pogojev vodstvenih delovnih izkušenj v zahtevanem trajanju ter opis delovnih izkušenj z navedbo delodajalca oziroma druge fizične ali pravne osebe, za katero je kandidat opravljal delo, datum začetka in konca opravljanja dela ter opis dela;
Vlada Republike Slovenije bo izbranega kandidata, po predhodnem mnenju sveta javnega zavoda, imenovala za direktorja javnega zavoda za obdobje štirih let. Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen čas, za čas trajanja mandata, s predsednikom sveta javnega zavoda Kobilarna Lipica.
O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku tridesetih dni po izdaji odločbe Vlade RS o izbiri.
Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – javni razpis – direktor – Kobilarna Lipica« na naslov: Kobilarna Lipica, Lipica 5, 6210 Sežana. Rok za oddajo prijav je 22. 6. 2016.
Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi z javnim razpisom je Sara Černe, tel. 05/739-17-19.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Kobilarna Lipica 

AAA Zlata odličnost