Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2016 z dne 10. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2016 z dne 10. 6. 2016

Kazalo

1825. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Industrijska cona Slovenske Konjice Baumuller, Banex, stran 6232.

  
Na podlagi 57. člena v povezavi s 46., 61.a in 96. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter 28. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15 in 12/16 – popravek) je župan Občine Slovenske Konjice sprejel
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Industrijska cona Slovenske Konjice Baumuller, Banex 
1. Ocena stanja in razlogi 
Po družbenem planu razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986, 1990 dopolnjen v letu 1994, 1999 in 2004 (Uradni list RS, št. 23/87, 50/98, 72/00 in 75/04) je območje opredeljeno kot stavbno zemljišče znotraj UON Slovenske Konjice.
Območje se ureja na osnovi Odlokao zazidalnem načrtu Industrijska cona Slovenska Konjice, (Uradni list SRS, št. 41/84) in spremembe in dopolnitve za Baumuller in Banex (Uradni list RS, št. 61/02 in 120/05).
Razlogi za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta so:
Delno ZN še ni realiziran oziroma je z manjšimi odstopanji. Umeščanje skladišča ni predvideno, zato je potrebno pristopiti k spremembi akta.
2. Območje prostorskega akta 
Območje sprememb in dopolnitev akta se nanaša na parcele in dele parcel številka: 1461/1, 1466/5, 1466/10, 1466/9 vse k.o. 1115 Slovenske Konjice
3. Način pridobitve strokovnih rešitev 
Strokovne rešitve, ki se nanašajo na obravnavano območje bo priskrbel naročnik.
4. Roki za pripravo spremembe prostorskega akta in njegovih posameznih faz
Izdelava osnutka sprememb in dopolnitev prostorskega akta je predvidena štirinajst dni po začetku veljavnosti tega sklepa. Priprava dopolnjenega osnutka je predvidena v naslednjih tridesetih dneh po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora in po sprejetju odločbe o tem ali je za spremembe in dopolnitve odloka o zazidalnem načrtu Industrijske cone Baumuller, Banex treba izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje. Po trideset dnevni javni razgrnitvi predloga bo izdelan dopolnjen predlog poslan še v pridobivanje mnenj. Sprejem prostorskega akta je predviden v roku do 6 mesecev po začetku veljavnosti tega sklepa.
5. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja, ki jih je potrebno vključiti v postopek pridobivanja smernic in mnenj:
Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor
Petrol d.d., Dunajska c. 50, 1000 Ljubljana
Telekom Slovenije d.d., Lava 1, 3000 Celje
Javno komunalno podjetje Slovenske Konjice, Celjska c. 3, 3210 Sl. Konjice
Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova 4, 1000 Ljubljana
Ministrstvo za okolje in prostor, DRSV, Krekova 17, 2000 Maribor.
6. Financiranje prostorskega akta
Prostorski akt financira naročnik.
7. Objava sklepa priprave
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati začne naslednji dan po objavi.
Št. 3500-0007/2016
Slovenske Konjice, dne 1. junija 2016
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost