Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2016 z dne 10. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2016 z dne 10. 6. 2016

Kazalo

1832. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o izvedbenemu delu občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji, stran 6249.

  
Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl. US: U-I-43/13-8) je župan Občine Šmartno pri Litiji sprejel
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o izvedbenemu delu občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji 
1. člen 
(splošno) 
S tem sklepom župan Občine Šmartno pri Litiji določa način priprave spremembe in dopolnitev izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta (v nadaljnjem besedilu: OPN) za območje enote urejanja prostora z oznako LB_111.
Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev izvedbenega dela Občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji – izvedbeni del (v nadaljevanju sdOPN) so naslednji predpisi: Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.) 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A; v nadaljevanju: ZPNačrt), Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07) in Odlok o strategiji prostorskega razvoja Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 22/08).
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPN) 
Izvedejo se spremembe in dopolnitve izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji, ki se nanašajo na širitev območja drugih zemljišč za potrebe kamnoloma »Kmetov pruh« v enoti urejanja prostora z oznako LB_111. V postopku izdelave občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji je pobuda za razširitev kamnoloma bila ocenjena s strani izdelovalcev okoljskega poročila in pristojnega nosilca urejanja prostora kot negativna. Na podlagi dodatnih preverjanj in usklajevanj so se poiskale takšne rešitve, ki bodo omogočile tudi širitev kamnoloma v varstvenih območjih. Izdelane so bile dodatne strokovne podlage.
3. člen 
(vsebina in oblika OPN) 
Izvedla se bo tako dopolnitev grafičnega, kakor tudi besedilnega dela izvedbenega dela Občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji.
4. člen 
(postopek in roki priprave OPN) 
Izvedejo se naslednji nadaljnji postopki:
1.
Izdelava Pogodbe
maj 2016
2.
Podpis Pogodbe 
maj 2016
3.
Izdelava Sklepa o pričetku postopka (občina)
junij 2016
4.
Objava Sklepa v Uradnem listu RS (občina)
junij 2016
5.
Pregled splošnih smernic NUP (izdelovalec)
julij 2017
6.
Izdelava Osnutka sdOPN (izdelovalec)
september 2017
7.
Pregled osnutka sdOPN (občina)
oktober 2017
8.
Vloga za pridobitev posebnih smernic (občina)
november 2017
9.
Dopolnitev Osnutka sdOPN (izdelovalec)
december 2017
10.
Vloga za objavo Osnutka na strežniku MOP (izdelovalec/občina)
januar 2017
11.
Dopolnitev Osnutka sdOPN glede na pripombe MOP (izdelovalec)
januar 2017
12.
Vloga za pridobitev 1. mnenj (občina)
februar/marec 2017
13.
Vloga za pridobitev odločbe CPVO (občina)
februar/marec 2017
14.
Pregled in analiza 1. mnenj (izdelovalec)
april 2017
15.
Usklajevanje z NUP-i (izdelovalec)
maj 2017
16.
Izdelava dopolnjenega osnutka sdOPN (izdelovalec)
junij 2017
17.
1. branje na občinskem svetu občine (občina/izdelovalec)
julij 2017
18.
Objava sklepa o javni razgrnitvi sdOPN (občina)
julij 2017
19.
Javna razgrnitev in javna obravnava sdOPN (občina/izdelovalec)
september 2017
20.
Izdelava stališč do pripomb (izdelovalec)
oktober 2017
21.
Objava stališč na spletni strani Občine Šmartno pri Litiji (občina)
oktober 2017
22.
Izdelava predloga sdOPN (izdelovalec)
november 2017
23.
Vloga za objavo predloga sdOPN na strežniku MOP (izdelovalec/občina)
december 2017
24.
Dopolnitev predloga sdOPN glede na pripombe MOP (izdelovalec)
december 2017
25.
Vloga za pridobitev 2. mnenj (občina)
januar 2018
26.
Usklajevanje z NUP-i (izdelovalec)
januar 2018
27.
2. branje na občinskem svetu (občina/izdelovalec)
februar/marec 2018
28.
Objava Odloka o sdOPN v Uradnem listu RS (občina)
marec 2018
29.
Izdelava končnega gradiva (izdelovalec)
april 2018
30.
Predaja gradiva upravni enoti, MOP-u (občina)
april 2018
Opomba: kolikor je izdana Odločba, da je za predmetno območje podana zahteva po celoviti presoji vplivov na okolje, se roki ustrezno prilagodijo, glede na predpis o varstvu okolja. Roke se objavi le na uradni spletni strani Občine Šmartno pri Litiji. Prav tako se roki spremenijo, kolikor se opredelijo drugačni roki med naročnikom in izvajalcem sprememb in dopolnitev izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji, ter kolikor nosilci urejanja prostora zahtevajo dopolnitev na vložena gradiva.
5. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic in mnenj na osnutek in predlog OPN so:
1. Za področje razvoja poselitve:
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direktorat za prostor – Dunajska 21, 1000 Ljubljana
2. Za področje kmetijstva:
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO GOZDARSTVO IN PREHRANO, Direktorat za kmetijstvo – Dunajska 22, 1000 Ljubljana
3. Za področje gozdarstva, lovstva in ribištva:
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO GOZDARSTVO IN PREHRANO, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo – Dunajska 22, 1000 Ljubljana
ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE – Večna pot 2, 1000 Ljubljana
4. Za področje rabe in upravljanja z vodami:
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Agencija RS za okolje – Vojkova 1b, 1000 Ljubljana
5. Za področje ohranjanja narave:
ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE – Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana
6. Za področje varstva kulturne dediščine:
MINISTRSTVO ZA KULTURO, Direktorat za kulturno dediščino – Maistrova 10, 1000 Ljubljana
7. Za področje cestnega prometa s pomorskim in železniškim prometom in zračnega prometa:
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za infrastrukturo – Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (zakonska podlaga: Zakon o cestah, Zakon o železniškem prometu, Zakon o letalstvu)
8. Za področje trajnostne mobilnosti:
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za promet – Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
9. Za področje rudarstva:
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za energijo – Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
10. Za področje energetike:
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za energijo – Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
ELEKTRO LJUBLJANA d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana
11. Za področje zaščite in reševanja:
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Uprava RS za zaščito in reševanje – Vojkova 61, 1000 Ljubljana
12. Za področje obrambe:
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Direktorat za logistiko – Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana
13. Za področje lokalne gospodarske javne infrastrukture:
KOMUNALNO STANOVANJSKO PODJETJE LITIJA – Ponoviška c. 15, 1270 Litija
14. Za področje lokalnih cest:
OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI – Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji
V skladu z določili 58. člena ZPNačrt in 40. člena Zakona o varstvu okolja se poda vloga na ministrstvo, pristojno za okolje, za pridobitev odločbe o morebitni obveznosti izdelave celovite presoje vplivov na okolje (CPVO).
Kolikor se izkaže, da se predvideni posegi na predmetnem območju dotikajo tudi morebitnih drugih področij, kot jih pokrivajo zgoraj navedeni nosilci urejanja prostora, se jih mora vključiti in od njih pridobiti smernice in mnenja.
Nosilci urejanja prostora so dolžni v 30 dneh od prejema poziva na predloženi osnutek OPN podati prvo mnenje za načrtovanje. V primeru, da v 30 dneh nosilci urejanja prostora ne podajo mnenja, se šteje, da mnenja nimajo. V tem primeru mora načrtovalec prostorske ureditve upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.
Na usklajen predlog OPN-ja morajo nosilci urejanja prostora v 30 dneh podati svoje drugo mnenje. V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh svojega mnenja niso podali, se šteje, da soglašajo s predlagano prostorsko ureditvijo.
6. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN) 
Finančna sredstva za izdelavo sprememb in dopolnitev OPN-ja z zagotovi lastnik kamnoloma.
7. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na svetovnem spletu na naslovu: http://www.smartno-litija.si ter začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-3/2007-744
Šmartno pri Litiji, dne 31. maja 2016
Župan 
Občine Šmartno pri Litiji 
Rajko Meserko l.r.

AAA Zlata odličnost