Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2016 z dne 10. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2016 z dne 10. 6. 2016

Kazalo

22. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Azerbajdžanske republike o mednarodnem cestnem prevozu (BAZMCP), stran 243.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Azerbajdžanske republike o mednarodnem cestnem prevozu (BAZMCP) 
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Azerbajdžanske republike o mednarodnem cestnem prevozu (BAZMCP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 19. maja 2016.
Št. 003-02-4/2016-8
Ljubljana, dne 27. maja 2016
 
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO AZERBAJDŽANSKE REPUBLIKE O MEDNARODNEM CESTNEM PREVOZU (BAZMCP) 
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Azerbajdžanske republike o mednarodnem cestnem prevozu, sklenjen v Bakuju 16. januarja 2013.
2. člen 
Besedilo sporazuma se v izvirniku v slovenskem jeziku glasi1:
1  Besedilo sporazuma v azerbajdžanskem in angleškem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.
S P O R A Z U M 
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO AZERBAJDŽANSKE REPUBLIKE O MEDNARODNEM CESTNEM PREVOZU 
Vlada Republike Slovenije in Vlada Azerbajdžanske republike, v nadaljnjem besedilu "pogodbenici", sta se
v želji, da bi prispevali k razvoju dvostranskih trgovinskih in gospodarskih odnosov,
v želji, da bi olajšali razvoj cestnega prevoza med državama in tranzit,
sporazumeli:
SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Področje uporabe 
1. Določbe tega sporazuma se uporabljajo za mednarodni cestni prevoz med ozemljema pogodbenic, tranzitno čez njuni ozemlji in v tretje države ali iz njih, ki ga opravljajo prevozniki s sedežem podjetja na ozemlju pogodbenic.
2. Ta sporazum ne vpliva na pravice in obveznosti, izhajajoče iz drugih mednarodnih sporazumov, ki sta jih podpisali pogodbenici.
3. Določbe tega sporazuma ne izključujejo omejevanja mednarodnega cestnega prevoza, ki bi lahko ogrozil državno varnost pogodbenic.
2. člen 
Pomen izrazov 
Izrazi, uporabljeni v tem sporazumu, pomenijo:
1. "prevoznik" je katera koli fizična ali pravna oseba, ki ima sedež podjetja na ozemlju ene od pogodbenic in je pooblaščena za opravljanje mednarodnega prevoza potnikov ali blaga;
2. "vozilo" pomeni:
pri prevozu blaga – motorno vozilo ali kombinacijo vozil, ki se uporabljajo ter so opremljena izključno za prevoz blaga in registrirana v državi ene ali druge pogodbenice;
pri prevozu potnikov – vozilo, ki je registrirano na ozemlju ene od pogodbenic ter je po konstrukciji in opremi primerno in predvideno za prevoz potnikov, poleg voznikovega pa ima več kot osem sedežev;
3. "prevoz" je vožnja s polnim ali praznim vozilom, tudi če se vozilo, priklopnik ali polpriklopnik del poti prevaža z vlakom ali ladjo;
4. "kabotaža" je prevoz, ki ga prevoznik ene pogodbenice opravlja med posameznimi kraji na ozemlju druge pogodbenice;
5. "ozemlje pogodbenice" je ozemlje Republike Slovenije oziroma Azerbajdžanske republike;
6. "država, v kateri je sedež podjetja" je ozemlje pogodbenice, na katerem ima prevoznik sedež svojega podjetja in na katerem je vozilo registrirano;
7. "država gostiteljica" je ozemlje pogodbenice, na katerem prevoznik opravlja prevoz, ne da bi imel na njem registrirano vozilo in sedež svojega podjetja;
8. "linijski prevoz potnikov" je prevoz, pri katerem se potniki v skladu z vnaprej dogovorjenim voznim redom in tarifami prevažajo po določeni progi z odhodnim in namembnim krajem ter postajališči za vstopanje in izstopanje potnikov;
9. "izmenični prevoz" je prevoz, pri katerem se vnaprej oblikovane skupine potnikov prevažajo z več vožnjami tja in nazaj iz istega odhodnega kraja v isti namembni kraj. Vsaka skupina potnikov, ki je odpotovala skupaj, se pozneje pripelje nazaj v odhodni kraj. Odhodni oziroma namembni kraj je tisti, v katerem se vožnja začne oziroma konča, pri čemer so v vsakem primeru vključeni okoliški kraji v polmeru 50 km.
Izmenični prevoz lahko vključuje nastanitev potnikov v namembnem kraju in po potrebi med vožnjo.
V vrsti izmeničnih voženj se prva vožnja nazaj v odhodni kraj in zadnja vožnja v namembni kraj opravita s praznim vozilom;
10. "občasni prevoz" je prevoz, ki ni opredeljen ne kot linijski prevoz potnikov in ne kot izmenični prevoz;
11. "dovoljenje/dovolilnica" je dokument, ki ga izdata pristojna organa pogodbenic in zagotavlja pravico, da lahko vozilo, ki je registrirano na ozemlju druge pogodbenice, vstopi na ozemlje pogodbenice, ki je izdala dovoljenje/dovolilnico, izstopi z njega in potuje čezenj;
12. "tranzit" je mednarodni cestni prevoz z vozilom, ki je registrirano na ozemlju ene pogodbenice, čez ozemlje druge pogodbenice;
13. izraz "nevarno blago" je blago, ki lahko glede na svoje lastnosti in značilnosti med prevozom, natovarjanjem, raztovarjanjem in skladiščenjem povzroči škodo na strojni opremi, opremi, zgradbah in objektih, pa tudi smrt, poškodbe ali bolezni ljudi in živali ter škodo v okolju.
PREVOZ POTNIKOV 
3. člen 
Linijski prevoz 
1. Linijski prevoz potnikov, ki se opravlja med ozemljema pogodbenic ali tranzitno čez njuni ozemlji, je organiziran na podlagi vzajemnega soglasja pristojnih organov pogodbenic, zanj pa velja sistem dovoljenj, ki jih izda pristojni organ pogodbenic.
2. Vlogo za dovoljenje je treba predložiti pristojnemu organu v državi, v kateri ima prevoznik sedež svojega podjetja. Če je vloga odobrena, se dovoljenje pošlje pristojnemu organu druge pogodbenice.
O obliki vloge za dovoljenje in dokumentih, ki ji morajo biti priloženi, odloča skupni odbor, ustanovljen po 14. členu tega sporazuma.
3. Dovoljenja izdata na podlagi skupnega dogovora pristojna organa pogodbenic.
Odločitev, da se dovoljenje odobri ali zavrne, se sprejme v treh mesecih, razen v posebnih okoliščinah.
Dovoljenja veljajo eno leto. Določajo pogoje opravljanja prevozov, vključno z okoljevarstvenimi in varnostnimi standardi, ki jih morajo izpolnjevati vozila.
4. O spremembah pogojev opravljanja prevoza in njegovi odpovedi se odloča po postopku iz drugega in tretjega odstavka tega člena.
Če ni več povpraševanja po linijskem prevozu, ga lahko prevoznik odpove s trimesečnim odpovednim rokom pristojnima organoma, ki sta dovoljenji izdala, in strankam.
4. člen 
Občasni in izmenični prevozi 
1. Za občasni in izmenični prevoz, ki se opravlja med ozemljema pogodbenic in tranzitno čez njuni ozemlji, velja sistem dovolilnic, ki jih izdata pristojna organa pogodbenic.
Skupni odbor, ustanovljen po 14. členu tega sporazuma, se dogovori o zahtevah tehničnih, okoljevarstvenih in varnostnih standardov za vozila, ki opravljajo prevoz, določen v tem členu.
2. Kot izjema k prvemu odstavku tega člena so spodaj navedene vrste prevozov oproščene sistema dovolilnic v državi gostiteljici:
a) krožne vožnje zaprtih vrat, pri katerih se isto vozilo uporablja za prevoz iste skupine potnikov ves čas potovanja in jo tudi pripelje nazaj v odhodni kraj,
b) prevozi s polnim vozilom v namembni kraj in praznim vozilom nazaj v odhodni kraj ter prevozi s praznim vozilom v namembni kraj in polnim vozilom nazaj v odhodni kraj pod pogojem, da je potnike predhodno pripeljal isti prevoznik na ozemlje pogodbenice, na katerem jih spet prevzame in odpelje v državo, v kateri ima sedež svojega podjetja.
Skupni odbor, ustanovljen po 14. členu tega sporazuma, lahko dopolni vrste občasnega prevoza, za katere dovolilnice niso potrebne.
3. Vlogo za dovolilnico je treba predložiti pristojnemu organu v državi gostiteljici.
O obliki vloge za dovolilnico in dokumentih, ki ji morajo biti priloženi, odloča skupni odbor, ustanovljen po 14. členu tega sporazuma.
4. Za občasne prevoze, ki so oproščeni dovolilnic in se opravljajo z avtobusi, je potrebna ustrezna dokumentacija. Pogoje za njeno uporabo in vsebino določi skupni odbor, ustanovljen po 14. členu tega sporazuma.
5. člen 
Druge določbe za prevoz potnikov 
1. Dovolilnice za prevoz niso prenosljive na druge prevoznike.
2. Kabotaža je prepovedana.
PREVOZ BLAGA 
6. člen 
Sistem dovolilnic 
1. Prevozniki, katerih sedež podjetja je na ozemlju ene od pogodbenic, lahko na podlagi sistema dovolilnic opravljajo:
a) prevoz med ozemljema pogodbenic,
b) tranzitni prevoz,
c) prevoz v tretjo državo in iz nje.
2. Kabotaža je prepovedana.
3. Skupni odbor, ustanovljen po 14. členu tega sporazuma, določa druge vrste dovolilnic in ima pravico dajati predloge za opravljanje prevoza brez dovolilnic.
7. člen 
Prevoz, za katerega dovolilnice niso potrebne 
1. Dovolilnice iz 6. člena tega sporazuma niso potrebne za:
a) prevoz z vozili, katerih skupna dovoljena masa naloženega vozila, vključno s priklopniki, ne presega 6 ton ali katerih dovoljena koristna nosilnost, vključno s priklopniki, ne presega 3,5 tone,
b) prevoz na letališča ali z njih, če je letalski prevoz preusmerjen,
c) prevoz poškodovanih ali pokvarjenih vozil in vožnje servisnih vozil,
d) vožnjo praznega tovornega vozila, poslanega kot zamenjava za vozilo, ki se je pokvarilo v drugi državi, in po popravilu tudi za povratno vožnjo vozila, ki se je pokvarilo,
e) prevoz medicinskih potrebščin in opreme za nujne primere, še zlasti ob naravnih nesrečah in kot človekoljubna pomoč,
f) prevoz umetniških del in predmetov za sejme in razstave ali za nekomercialne namene,
g) prevoz gledaliških rekvizitov, pripomočkov in živali na gledališke, glasbene, filmske, športne ali cirkuške predstave in sejme ter z njih v nekomercialne namene in tistih, ki so namenjeni za radijska snemanja ali filmsko oziroma televizijsko produkcijo,
h) selitveni prevoz gospodinjskih aparatov, ki ga v ta namen opravljajo podjetja s posebno opremo in osebjem,
i) prevoz posmrtnih ostankov,
j) prevoz pošte.
2. Skupni odbor, ustanovljen po 14. členu tega sporazuma, lahko razširi ali skrči seznam vrst prevoza, za katere dovolilnice niso potrebne.
8. člen 
Druge določbe za prevoz blaga 
1. Pristojna organa pogodbenic si vsako leto izmenjata dogovorjeno število neizpolnjenih obrazcev dovolilnic.
Dovolilnice veljajo do 31. januarja naslednjega koledarskega leta.
2. Dovolilnice niso prenosljive na druge prevoznike.
3. Dovolilnica se lahko hkrati uporablja samo za eno vozilo. Pri kombinaciji vozil je motorno vozilo odločilen dejavnik pri izdaji ali oprostitvi dovolilnice.
4. Skupni odbor, ustanovljen po 14. členu tega sporazuma, določi kvoto, vrsto in katere koli dodatne pogoje za uporabo dovolilnic.
DRUGE DOLOČBE 
9. člen 
Davki in dajatve 
1. Vozila za opravljanje mednarodnega cestnega prevoza blaga, potnikov in prtljage, ki so registrirana na ozemlju pogodbenice in so začasno na ozemlju druge pogodbenice po določilih tega sporazuma, so oproščena plačila vseh davkov v zvezi z lastništvom in registracijo vozil.
2. Vozila pogodbenic, ki opravljajo mednarodni cestni prevoz po določilih tega sporazuma, so vzajemno oproščena carin, dajatev in davkov glede:
a) goriva v količinah, dovoljenih po notranji zakonodaji države gostiteljice, in vsebovanega v serijsko vgrajenih, fiksnih rezervoarjih skladno s tehničnimi specifikacijami vozila;
b) maziva, nadomestnih delov in orodja v količinah, potrebnih za normalno delovanje vozila.
Neuporabljeni nadomestni deli se izvozijo iz države, zamenjani deli pa se izvozijo ali uničijo v prisotnosti carinskih uradnikov pogodbenice.
3. Za prevoz, za katerega veljajo določila tega sporazuma, se plačujejo pristojbine za uporabo cest, cestnine in druge dajatve za uporabo cestnega omrežja v skladu z notranjo zakonodajo pogodbenic.
10. člen 
Mase in dimenzije 
1. Največja dovoljena masa, osna obremenitev in dimenzije vozila ne smejo presegati tistih, ki so vpisane v registracijskih dokumentih, in ne dovoljenih zgornjih omejitev, veljavnih v državi gostiteljici.
2. Uporaba vozil, katerih masa in dimenzije presegajo dovoljene zgornje omejitve, je v državi gostiteljici dovoljena le s posebno dovolilnico, za katero se zaprosi vnaprej.
11. člen 
Oprema in druge značilnosti 
1. Vozila za prevoz nevarnega blaga morajo biti opremljena v skladu z zahtevami Evropskega sporazuma o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti z dne 30. septembra 1957 s spremembami (ADR).
2. Oprema, ki je v vozilih nameščena za spremljanje in nadzorovanje časa vožnje in časa počitka posadke, mora biti v skladu z določbami Evropskega sporazuma o delu posadk vozil, ki opravljajo mednarodne cestne prevoze, z dne 1. julija 1970 s spremembami (AETR).
3. Pogodbenici se zavezujeta, da bosta glede na ta sporazum spodbujali uporabo vozil, ki izpolnjujejo varnostne in emisijske standarde.
12. člen 
Nadzor 
Dovolilnice, dovoljenja in drugi ustrezni dokumenti po tem sporazumu, pa tudi vsi drugi dokumenti, ki so potrebni po mednarodnih sporazumih, sklenjenih med državama pogodbenicama, oziroma po zakonodaji držav pogodbenic, morajo biti v vozilih in jih je treba pokazati na zahtevo pooblaščenih uradnih oseb.
13. člen 
Obveznosti prevoznikov in kršitve 
1. Prevozniki države pogodbenice in posadke njihovih vozil morajo na ozemlju druge pogodbenice upoštevati njeno notranjo zakonodajo.
2. Če prevoznik države pogodbenice krši določbe tega sporazuma, pristojni organ pogodbenice, na katere ozemlju je nastala kršitev, brez vpliva na pravne postopke svoje države uradno obvesti pristojni organ druge pogodbenice, ki bo ukrepal tako, kot je določeno v notranji zakonodaji njegove države. V posebno hudih primerih lahko pristojni organ države gostiteljice začasno prepove vstop na njeno ozemlje, dokler pristojni organ v državi, v kateri ima prevoznik sedež podjetja, ne sprejme odločitve. Pristojna organa pogodbenic se medsebojno obveščata o sprejetih odločitvah.
14. člen 
Skupni odbor 
1. Za pravilno izvajanje tega sporazuma in reševanje vprašanj v zvezi z njim se ustanovi skupni odbor, sestavljen iz predstavnikov pristojnih organov pogodbenic.
2. Skupni odbor se sestane na zahtevo ene od pogodbenic, sestanki pa so izmenično na ozemlju ene ali druge pogodbenice.
15. člen 
Pristojna organa 
Pristojna organa za izvajanje tega sporazuma sta:
v Republiki Sloveniji: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor Republike Slovenije;
v Azerbajdžanski republiki: Ministrstvo za promet Azerbajdžanske republike.
Pri spremembah pristojnih organov iz tega odstavka se njuni imeni sporočita drugi pogodbenici po diplomatski poti.
KONČNE DOLOČBE 
16. člen 
Dopolnitve in spremembe 
Pogodbenici lahko ta sporazum dopolnita in spremenita soglasno. Dopolnitve in spremembe v obliki ločenih protokolov, ki so sestavni del tega sporazuma, začnejo veljati v skladu z določbo 18. člena tega sporazuma.
17. člen 
Reševanje sporov 
Kakršen koli nesporazum pri razlagi ali uporabi tega sporazuma se rešuje s pogajanji in posvetovanji med pogodbenicama.
18. člen 
Začetek veljavnosti in trajanje sporazuma 
1. Ta sporazum začne veljati z dnem prejema zadnjega pisnega obvestila, s katerim se pogodbenici uradno obvestita, da so njuni notranjepravni postopki, potrebni za začetek njegove veljavnosti, končani.
2. Ta sporazum velja za nedoločen čas. Ena ali druga pogodbenica ga lahko odpove s pisnim obvestilom o odpovedi. Sporazum preneha veljati tri mesece po prejemu takega uradnega obvestila po diplomatski poti.
V potrditev tega sta podpisana, ki sta bila za to pravilno pooblaščena, podpisala ta sporazum.
Sestavljeno v Bakuju dne 16. januarja 2013 v dveh izvirnikih v slovenskem, azerbajdžanskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. Ob različni razlagi velja angleško besedilo.
Za Vlado 
Republike Slovenije 
Ljubo Žnidar l.r.
Za Vlado 
Azerbajdžanske republike 
Khalaf Khalafov l.r.
3. člen 
Za izvajanje sporazuma skrbi ministrstvo, pristojno za promet.
4. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 326-07/12-50/14
Ljubljana, dne 19. maja 2016
EPA 834-VI
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost