Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2016 z dne 10. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2016 z dne 10. 6. 2016

Kazalo

Št. 352-4/2016/3 Ob-2357/16, Stran 1431
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, Ljubljana, objavlja na podlagi 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 s spremembami) v zvezi z 22. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 s spremembami)
javno zbiranje ponudb 
za prodajo nepremičnine v lasti Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranje ponudb (prodajalca): Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana.
2. Predmet prodaje
Predmet prodaje je poslovni prostor št. 8 v pritličju poslovno-stanovanjskega objekta št. 685 na naslovu Kosovelova ulica 8, Idrija, v izmeri 33,6 m2, stoječ na parc. št. 1426/0, k.o. 2357 – Idrija-mesto, ID znak nepremičnine 2357-685-8.
Poslovni prostor obsega sanitarije, predprostor ter glavni prostor. Vhod v poslovni prostor je z zadnje strani objekta. Poslovni prostor je nezaseden, v preteklosti je bil oddajan v najem. Lastnina je zemljiškoknjižno urejena.
Izhodiščna cena predmeta prodaje je 32.000,00 EUR.
3. Pogoji prodaje
Nepremičnina se proda v celoti po sistemu »videno-kupljeno«. Nepremičnina bo prodana najugodnejšemu ponudniku.
Pogodba se s kupcem (najugodnejšim ponudnikom) podpiše v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika. Kupec plača kupnino v roku 15 dni od izdaje računa na transakcijski račun Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, št. 01100-6030274014, sklic 00 250500-72000000. Položena varščina se všteje v kupnino.
Plačilo celotne kupnine v roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če najugodnejši ponudnik v roku 15 dni po opravljeni izbiri ne sklene pogodbe in je krivda na njegovi strani oziroma odstopi od pogodbe ali ne plača kupnine v dogovorjenem roku, lahko prodajalec odstopi od pogodbe oziroma razdre že sklenjeno pogodbo brez dodatnega roka za izpolnitev in zadrži plačano varščino.
Nepremičnina preide v last kupca po plačilu kupnine in vseh stroškov, posest pa z opravljeno primopredajo nepremičnine.
Zemljiškoknjižno dovolilo prodajalec izstavi po plačilu celotne kupnine.
Če bo več ponudnikov podalo najugodnejšo ponudbo v enaki višini, se bo med ponudniki opravila javna dražba takoj po odpiranju ponudb, pri čemer bo najmanjši dvig ponudbene cene 1.000,00 EUR.
4. Pogoji za udeležbo in vsebina ponudbe
Ponudbe lahko predložijo fizične in pravne osebe, ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini 10 % od izhodiščne cene nepremičnine na transakcijski račun Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, št. 01100-6030274014, sklic 00 250500-71410000, z navedbo »plačilo varščine«.
Ponudnik mora predložiti naslednjo dokumentacijo:
– Izpolnjen in podpisan obrazec Podatki o ponudniku (Obrazec 1)
– Izpolnjen in podpisan obrazec Ponudba (Obrazec 2)
– Izpolnjen in podpisan obrazec Izjava o sposobnosti in sprejemanju pogojev (Obrazec 3)
– Potrdilo o plačani varščini.
Zainteresirani ponudnik lahko brezplačno pridobi zgoraj navedeno dokumentacijo v poslovnem času prodajalca, in sicer:
– osebno v fizični (tiskani) obliki na naslovu: Miklošičeva cesta 24, Ljubljana, vložišče (soba št. 51/pritličje) ali
– po elektronski pošti v e-obliki tako, da to sporoči prodajalcu na e-naslov: razpisi.oelj@zzzs.si.
5. Postopek
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele na naslov Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana do 28. 6. 2016 do 10. ure.
Ponudnik lahko predloži ponudbo
– po pošti na naslov prodajalca ali
– osebno na naslov prodajalca, glavna pisarna, pritličje, soba 51.
Ponudnik mora predložiti ponudbo v zaprti ovojnici, na kateri mora biti navedeno:
– naziv in naslov prodajalca,
– oznaka: »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine Idrija«,
– naziv oziroma ime in naslov ponudnika.
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne pogoje.
Ponudbe pod izhodiščno ceno ne bodo upoštevane.
Prodajalec si pridržuje pravico do pogajanj s ponudniki, ki bodo oddali ponudbo.
Ponudniku, ki ne bo izbran za najugodnejšega ponudnika, bo varščina brez obresti vrnjena v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika.
Prodajalec lahko ustavi postopek prodaje vse do sklenitve pravnega posla.
Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe.
Vsi stroški v zvezi s prodajo in prenosom lastništva predmetne nepremičnine bremenijo kupca.
6. Ogled prostorov in kontaktne osebe
Ogled nepremičnine, ki je predmet objave, je možen v poslovnem času prodajalca po predhodnem dogovoru z Darjo Moravec, e-mail: darja.moravec@zzzs.si ali tel. 01/30-77-657.
Kontaktna oseba za dodatne informacije v zvezi s prodajo nepremičnine: Anka Bolka, e-mail: anka.bolka@zzzs.si, tel. 01/30-77-490, 031/684-705.
7. Veljavnost ponudb: ponudba mora veljati najmanj do 30. 7. 2016.
8. Javno odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 28. 6. 2016 ob 11. uri, na naslovu Miklošičeva cesta 24, Ljubljana, sejna soba 231/II.
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb prodajalcu izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju, podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje.
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 

AAA Zlata odličnost