Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2016 z dne 10. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2016 z dne 10. 6. 2016

Kazalo

Št. 6110-807/2016/1 Ob-2380/16, Stran 1417
Na podlagi 104. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10) in Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št 38/12 in 90/12), Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni poziv 
za sofinanciranje predstavitve sodobnih vizualnih in intermedijskih umetnikov, ki bodo Slovenijo predstavljali na mednarodnih umetniških sejmih v letu 2016 in organiziranje sejmov umetnosti v Sloveniji, oznaka JCP-VIM-2016
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet poziva
Predmet poziva je sofinanciranje naslednjih podpodročij:
1.1. predstavitve sodobnih vizualnih in intermedijskih umetnikov, ki delujejo v Sloveniji in bodo Slovenijo v letu 2016 predstavljali na naslednjih mednarodnih umetniških sejmih:
– kategorija I. Art Basel; FIAC Pariz; Frieze Art Fair London;
– kategorija II. Arco Madrid; Art Cologne Kőln; Artissima Torino; Volta Basel; Liste Basel; Volta NY; Art Brussel; Art Rotterdam; Viennafair Dunaj;
– kategorija III. Paris Photo; Art Market Budapest; Art Photo Budapest, Photo Basel, New York Art Book Fair; Art Book Fair WIELS Brussel.
1.2. Organiziranje sejmov umetnosti v Sloveniji.
2. Področje in cilj poziva
Področje poziva obsega dve podpodročji in sicer:
I. promoviranje avtorjev, ki ustvarjajo v sodobnih praksah vizualnih in intermedijskih umetnosti in v mednarodnem prostoru predstavljajo Slovenijo;
II. predstavljanje vizualnih umetnosti in antikvitet v Sloveniji z namenom popularizacije, izobraževanja in spodbujanja nastajanja zasebnih zbirk.
Cilj poziva je spodbujanje, promoviranje ter mednarodno uveljavljanje sodobnih slovenskih vizualnih in intermedijskih umetnosti prek sodelovanja na uglednih selekcioniranih umetniških sejmih.
Cilj poziva je tudi spodbujanje in krepitev zavesti o pomenu umetnin in antikvitet ter njihovi vlogi v sodobni družbi. S tovrstno ciljno podporo želi ministrstvo povečati zanimanje za zasebne zbirke.
Dolgoročni cilj je povečanje mobilnost slovenskih umetnikov v domačem in v mednarodnem kulturnem prostoru, njihov boljši ekonomski položaj in večje možnosti za uveljavljanje mladih avtorjev.
3. Pogoji za sodelovanje na pozivu
Prijavitelji morajo izpolnjevati splošne in posebne pogoje, navedene pod točkama 3.1. in 3.2.
3.1. Splošne pogoje izpolnjujejo prijavitelji, ki
– so pravne osebe, registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji (obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja – podpisan obrazec 2);
– so v primeru, da so bili pogodbena stranka ministrstva v letih 2014 in 2015, izpolnjevali vse pogodbene obveznosti do ministrstva (dokazilo ni potrebno, preverja se po uradni dolžnosti);
– ne prijavljajo projekta, ki je že bil izbran na programskih ali projektnih razpisih oziroma pozivih ministrstva v letu 2016 (obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja – podpisan obrazec 2);
– upoštevajo določilo, da lahko za isti projekt poda vlogo le en prijavitelj (obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja – podpisan obrazec 2);
– redno ali projektno sodelujejo s strokovnjaki s področja razpisa (dokazilo: podpisana izjava strokovnega sodelavca o sodelovanju in CV strokovnega sodelavca, ki dokazuje njihovo usposobljenost);
– dovoljujejo objavo osebnih podatkov z namenom objave rezultatov razpisa na spletni strani ministrstva, skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZdavP, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo), dokazilo: izjava prijavitelja – podpisan obrazec 2;
– nimajo omejitve poslovanja na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo), obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja – podpisan obrazec 2.
3.2.1. Sejmi v tujini
Posebne pogoje izpolnjujejo prijavitelji, ki
– bodo v letu 2016 sodelovali na vsaj enem od mednarodnih umetniških sejmov, navedenih pod točko 1. Predmet razpisa (dokazilo: vabilo oziroma potrdilo tujega organizatorja o uvrstitvi prijavitelja na sejem iz 1. točke besedila razpisa);
– v izbor vključujejo najmanj 50 % slovenskih avtorjev, (dokazilo: seznam vseh sodelujočih na sejmu v prijavnem obrazcu 1, podpisane izjave avtorjev na obrazcu 3 in originalna izjava prijavitelja o zagotavljanju 50 % deleža slovenskih avtorjev na podpisanem obrazcu 2);
– prijavljajo projekt, pri katerem zaprošena sredstva ne presegajo 50 % celotne vrednosti in za posamezen projekt ne presegajo 9.000 EUR za sejme pod oznako I., 7.000 EUR za sejme pod oznako II. in 5.000 EUR za sejme pod oznako III.;
– da bo prijavljeni projekt v celoti izveden v letu 2016 (dokazilo: izjava prijavitelja – podpisan obrazec 2).
3.2.2. Sejmi v Sloveniji
Posebne pogoje izpolnjujejo prijavitelji, ki:
– bodo v letu 2016 organizirali sejem umetnin (v nadaljevanju projekt) na referenčnem prizorišču (to so muzeji in galerije ter izjemoma druga razstavišča v Sloveniji, ki so se uveljavila z razstavami likovne umetnosti). Dokazilo v primeru gostovanja: potrdilo galerije/muzeja o uvrstitvi prijavitelja v kulturni program;
– da imajo strokovno usposobljene stalne ali občasne sodelavce (umetnostne zgodovinarje, kritike, kuratorje in strokovnjake za področje antikvitet (dokazilo: lastnoročno podpisana izjava strokovnjaka/ov o sodelovanju);
– da bo projekt javnosti na ogled najmanj tri zaporedne dni in bo obvezno vključeval najmanj eno strokovno predstavitev del in zaključno dražbo (dokazilo: izjava prijavitelja – podpisan obrazec 2);
– prijavljajo le en projekt, pri katerem zaprošena sredstva ne presegajo 50 % celotne vrednosti in ne 7.000 EUR;
– da bo prijavljeni projekt v celoti izveden v letu 2016 (dokazilo: izjava prijavitelja – podpisan obrazec 2).
4. Izpolnjevanje pogojev poziva
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja pristojni uslužbenec, ki ga izmed zaposlenih na ministrstvu imenuje minister za področje, ki je predmet poziva. Vloge, prispele na poziv, se odpira po vrstnem redu prispetja vlog.
Prijavitelji formalno nepopolnih vlog bodo pisno pozvani na dopolnitev. Prijavitelj mora vlogo dopolniti v petih dneh po prejemu poziva za dopolnitev, sicer se bo štela kot nepopolna. V pozivu k dopolnitvi bo stranka opozorjena, da se vrstni red obravnave določi, ko je vloga popolna. Vloge, ki ne bodo pravočasne, popolne ali jih ne bodo vložile upravičene osebe, bodo izločene iz nadaljnjega postopka in zavržene s sklepom.
Ministrstvo lahko v primeru naknadne ugotovitve neizpolnjevanja pogojev in po že izdani dokončni odločbi o sofinanciranju, spremeni odločitev in z izvajalcem ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve (po pregledu poročil za leto 2015) o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti (nerealizacija programa, dela programa ali projektov) v letu 2015 razdre že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev.
5. Merila za določanje višine sredstev
Pravočasne in popolne vloge ter vloge upravičenih oseb bo obravnavala strokovna komisija po vrstnem redu njihovega prispetja, skladno z naslednjimi merili:
5.1. Sejmi v tujini
 
Merila
Najvišje možno št. prejetih točk
1
Referenčnost in obseg sejma: 
Kategorija I: 50 točk
Kategorija II: 30 točk
Kategorija III: 20 točk
do 50 točk
2
Zastopanost slovenskih umetnikov: 
90 – 100 %: 50 točk
80 – 89 %: 45 točk
70 – 79 %: 40 točk
60 – 69 %: 35 točk
50 – 59 %: 30 točk
do 50 točk
Največje možno število točk
do 100 točk
5.2. Sejmi v Sloveniji
 
Merila
Najvišje možno št. prejetih točk
1
Lokacija sejma: 
Kategorija I (nacionalna razstavišča): 30 točk
Kategorija II (pooblaščeni muzeji): 20 točk
Kategorija III (lokacija v uveljavljenih lokalnih javnih in zasebnih galerijah): 10 točk
30 točk
2
Vključevanje del sodobnih slovenskih umetnikov: 
70 – 100 %: 30 točk
50 – 69 %: 20 točk
do 49 %: 10 točk
30 točk
3.
Povezava sejma z razstavami in/ali obseg spremljevalnih dogodkov
– Sejem je spremljajoči dogodek razstave v nacionalnem razstavišču: 40 točk
– Sejem je spremljajoči dogodek razstave v pooblaščenem muzeju oziroma vključuje vsaj 6 dogodkov (predavanja, okrogle mize, javne cenitve): 30 točk
– Sejem je spremljajoči dogodek razstave v uveljavljeni lokalni javni ali zasebni galeriji/muzeju oziroma vključuje vsaj 4 dogodke (predavanja, okrogle mize, javne cenitve): 20 točk
– Sejem organizira referenčen prijavitelj na drugem prizorišču in vključuje vsaj 2 dogodka (predavanja, okrogle mize, javne cenitve): 10 točk
40 točk
Največje možno število točk
100 točk
*Vsaj eno strokovno predavanje in zaključna dražba sta pogoj!
6. Uporaba meril
Strokovna komisija bo ocenjevala vloge po vrstnem redu njihovega prispetja v skladu z merili poziva. Vrstni red prispetja posamezne vloge se določi, ko je vloga popolna.
Strokovna komisija lahko predlaga v financiranje umetniške sejme iz točke 1.1. in organizacijo sejmov Sloveniji iz točke 1.2., ki jih prijavijo prijavitelji, ki dosežejo najmanj 50 točk. Med vlogami, ki so prispele istočasno, ima prednost vloga, ki je višje ocenjena.
Višina predlaganih sredstev je odvisna od števila točk, s katerimi so vrednotena posamezna merila, navedena pod točko 5.
7. Okvirna vrednost
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev znaša 90.000,00 EUR, od tega predvidoma 65.000 EUR za predstavitve sodobnih vizualnih in intermedijskih umetnikov, ki delujejo v Sloveniji in bodo Slovenijo v letu 2016 predstavljali na mednarodnih umetniških sejmih pod točko 1.1 in predvidoma 25.000 EUR za organiziranje sejmov umetnosti v Sloveniji v letu 2016 pod točko 1.2.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2016.
8. Obvezne priloge
V celoti izpolnjeni in podpisani prijavni obrazci 1 (prijavni obrazec prijavitelja in sejma), 2 (izjave o izpolnjevanju pogojev poziva) in 3 (*originalno podpisane izjave umetnikov o sodelovanju na prijavljenem sejmu) oziroma originalno podpisane izjave kustosov o sodelovanju na sejmu v Sloveniji morajo biti priložene naslednje obvezne priloge:
– vabilo oziroma potrdilo tujega organizatorja o uvrstitvi prijavitelja na sejem iz 1.1 točke besedila poziva oziroma potrdilo muzeja/galerije o gostovanju sejma v Sloveniji iz točke 1. 2. besedila poziva;
– kratka vsebinska utemeljitev projekta z natančno navedbo vseh vabljenih avtorjev, strokovnjakov in drugih sodelavcev.
* Obrazec 3 mora vsebovati navedbo sejma iz točke 1 in avtorja, ki je na ta sejem uvrščen, ter njegov originalni podpis. Za vsakega avtorja je potrebno izpolniti svoj obrazec 3.
9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2016 oziroma v plačilnih rokih kot jih določa Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15).
10. Rok za oddajo vlog na poziv: poziv se začne 10. 6. 2016 in se zaključi s porabo razpoložljivih sredstev oziroma traja najdlje do 29. 7. 2016.
11. Dokumentacija poziva
Dokumentacija poziva obsega:
– besedilo poziva,
– prijavni obrazec 1,
– prijavni obrazec 2 (izjava o izpolnjevanju pogojev),
– potrdilo organizatorja o uvrstitvi na sejem oziroma sejma v program,
– prijavni obrazec 3 (izjava umetnika oziroma kustosa o sodelovanju).
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dvignejo v glavni pisarni ministrstva med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure).
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani ministrstva: http://www.kultura.gov.si, kjer najdejo tudi vse ostale podatke, povezane z izvedbo javnega poziva (zakonski in podzakonski akti …).
Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim prijaviteljem razpisno dokumentacijo tudi poslati.
12. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse bistvene sestavine vloge ter obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloga mora biti predložena glavni pisarni na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana do vključno 29. 7. 2016 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zaprtem ovitku z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj –JCP-VIM-2016.
Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež).
Priporočena pošiljka, na kateri ni označena ura oddaje priporočene pošiljke, se šteje, da je bila tistega dne oddana ob 23.59 uri.
12.1. Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 29. 7. 2016, oziroma do tega dne ni bila v poslovnem času predložena vložišču ministrstva. V okviru tega roka se bodo vloge obravnavale sproti po času prispetja popolnih vlog. Za prepozno se šteje tudi vloga, ki je prispela po dnevu, ko se je javni poziv končal zaradi porabe sredstev.
12.2 Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh bistvenih sestavin, ki jih zahteva besedilo poziva in dokumentacija poziva. Za nepopolno se šteje tudi vloga, ki ni bila v roku, določenem v pozivu za dopolnitev, ustrezno dopolnjena.
12.3 Za vlogo, ki jo je vložila neupravičena oseba, se šteje vloga prijavitelja, ki ne izpolnjuje pogojev, navedenih pod točko 3.
Oddaja popolne vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji poziva.
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge prijaviteljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
– vloge, ki so nepopolne.
13. Pristojna uslužbenka za posredovanje informacij in pojasnil: Judita Krivec Dragan, e-mail: judita.krivec-dragan@gov.si, tel. 01/369-59-40.
Uradne ure po telefonu in elektronskih medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure. Ministrstvo za kulturo priporoča, da se prijavitelji z vprašanji glede poziva obrnejo na pristojno uslužbenko.
14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Ministrstvo bo prijavitelje o izidu obvestilo najkasneje v enem mesecu po prejemu popolne vloge.
Ministrstvo bo izbralo predloge kulturnih projektov po postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa, najkasneje do 29. 7. 2016 oziroma do porabe sredstev.
Opozorilo!
Prijavitelje opozarjamo, da je izvedba postopka poziva, oznaka JPC-VIM-2016, vezana na proračunske zmogljivosti ministrstva. V primeru, da pride do sprememb v državnem proračunu ali finančnem načrtu ministrstva, ki neposredno vplivajo na izvedbo postopka poziva, oznaka JPC-VIM-2016, je ministrstvo dolžno ukrepati v skladu s spremembami v državnem proračunu oziroma finančnemu načrtu ministrstva.
Ministrstvo za kulturo 

AAA Zlata odličnost