Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2016 z dne 10. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2016 z dne 10. 6. 2016

Kazalo

Ob-2350/16, Stran 1409
Povabilo k oddaji prijave
Na podlagi javnega razpisa naročnik/koncedent Občina Izola / Comune di Isola, Sončno nabrežje 8/ Riva del sole 8, 6310 Izola / Isola vabi prijavitelje/koncesionarje, da v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije podajo prijavo za izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne službe za prenovo in urejanje javne razsvetljave z namenom zmanjšanja svetlobne onesnaženosti okolja in zagotovitve zmanjšanja porabe električne energije v Občini Izola.
Javni razpis za izvedbo del prenove javne razsvetljave in podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe: dobava, postavitev, vzdrževanje in izvajanje javne razsvetljave v Občini Izola, se izvaja na podlagi:
– Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP, 38/10-ZUKN, 57/11),
– Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06),
– Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3),
– Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 16/13, E-uradne objave Občine Izola št. 6/14),
– Odloka o koncesiji za prenovo in urejanje javne razsvetljave z namenom zmanjšanja svetlobne onesnaženosti in zagotovitve zmanjšanja porabe električne energije v Občini Izola (E-uradne objave Občine Izola, št. 1/2016) – v nadaljevanju Odlok,
– Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13),
– skladno z ostalimi veljavnimi predpisi, ki urejajo področja gospodarske javne službe, ki je predmet javnega razpisa.
Vsak prijavitelj lahko vloži le eno vlogo (prijavo). V primeru skupne prijave sme biti ista oseba ali njena povezana družba udeležena le pri eni (skupni) prijavi.
Naročnik/koncedent bo za izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne službe za prenovo in urejanje javne razsvetljave z namenom zmanjšanja svetlobne onesnaženosti okolja in zagotovitve zmanjšanja porabe električne energije v Občini Izola izbral prijavo enega prijavitelja ali prijavo skupine prijaviteljev v skladu z 28. členom Odloka o koncesiji za prenovo in urejanje javne razsvetljave z namenom zmanjšanja svetlobne onesnaženosti in zagotovitve zmanjšanja porabe električne energije v Občini Izola in sicer z izdajo odločitve o oddaji naročila skladno z ZJN-3, ki ureja postopek oddaje javnih naročil. Zoper to obvestilo je dopustno pravno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja revizijo postopkov oddaje javnih naročil. Glede na to, da je predmet koncesije izvajanje gospodarske javne službe, kjer zakon izrecno predpisuje izdajo upravne odločbe, bo koncedent po pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila pred sklenitvijo koncesijske pogodbe izbranemu prijavitelju/koncesionarju izdal odločbo, s katero mu bo podelil pravico izvajati dejavnost, ki je predmet tega razpisa.
Naročnik si pridržuje pravico, da bo v primerih iz (b) točke prvega odstavka 44. člena ZJN-3, postopek oddaje javnega naročila nadaljeval s konkurenčnim postopkom s pogajanji.
Naročnik si pridržuje pravico do izločitve prijav, ustavitve postopka, zavrnitve vseh prijav ali odstopa od izvedbe javnega naročila, v skladu z določili šestega odstavka 90. člena ZJN-3.
1. Prijavitelj/koncesionar:
Kot prijavitelj se lahko javnega razpisa udeleži vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila in ima za opravljanje te dejavnosti pridobljena vsa predpisana dovoljenja.
V prijavi za izvedbo del prenove javne razsvetljave in pridobitev koncesije (prijavi na javni razpis) mora prijavitelj dokazati, da izpolnjuje pogoje, potrebne za udeležbo (sposobnost), določene z veljavnim zakonom, ki ureja postopek oddaje javnih naročil, ob tem pa mora prijavitelj dokazati oziroma mora predložiti listine, zahtevane v razpisni dokumentaciji.
Prijavo na javni razpis lahko poda tudi skupina prijaviteljev.
2. Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne službe za prenovo in urejanje javne razsvetljave z namenom zmanjšanja svetlobne onesnaženosti okolja in zagotovitve zmanjšanja porabe električne energije v Občini Izola.
Izbrani prijavitelj/koncesionar bo skladno s pogoji in zahtevami tega razpisa dolžan izvesti prenovo javne razsvetljave in bo imel:
– izključno oziroma posebno pravico opravljati koncesionirano gospodarsko javno službo iz prvega odstavka te točke na celotnem koncesijskem območju (koncesionarjev pravni monopol);
– izključno oziroma posebno pravico dobave, postavitve, po posebnem pooblastilu Občine Izola vodenja investicij in vzdrževanja občinske infrastrukture javne razsvetljave ter upravljanja s to infrastrukturo,
– dolžnost zagotavljati uporabnikom kontinuirano oskrbo z javnimi dobrinami in kvalitetno opravljanje gospodarske javne službe v skladu s predpisi in v javnem interesu.
Dobavo in postavitev naprav in ostalih predmetov javne razsvetljave oziroma prenovo javne razsvetljave koncesionar izvede skladno s Popisom del v Prilogi 2 razpisne dokumentacije. Prijavitelj se obvezuje, da bo izvedel najmanj tak obseg ukrepov, ki jih navaja Priloga 2 in bo obenem v celoti upošteval tehnične in druge značilnosti ukrepov, ki so navedene v tehničnih specifikacijah.
Natančnejši opis predmeta javnega razpisa ter pogoji za podelitev in izvajanje koncesije so podani v razpisni dokumentaciji, ki je objavljena na spletni strani: www.izola.si.
3. Roki
Rok izvedbe dobave in postavitve naprav in ostalih predmetov javne razsvetljave oziroma prenove javne razsvetljave je 6 mesecev od dneva sklenitve pogodbe.
Koncesijska pogodba se sklene za določen čas 15 let od dneva zapisniškega prevzema izvedenih del prenove javne razsvetljave (koncesijsko razmerje). Koncesijska pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa pogodbe obeh pogodbenih strank, koncesijsko obdobje pa začne teči z dnem primopredaje objektov in naprav javne razsvetljave v upravljanje in vzdrževanje.
4. Način ocenjevanja prijav in izbor koncesionarja
Naročnik/koncedent bo ob izpolnjevanju pogojev in zahtev iz odloka, javnega razpisa in te razpisne dokumentacije za izvajanje razpisanih del izbral enega prijavitelja/skupino prijaviteljev – skupna prijava, ki bo prejel skupno najvišje število točk.
Skupno število točk se izračuna tako, da se seštejejo točke, ki jih prijava posameznega prijavitelja prejme za vsako od meril, navedenih v nadaljevanju. Največje skupno število točk je 100.
Merila za izbor koncesionarja so:
– cena za opravljanje storitve javne službe (z DDV) pogodbenega zagotavljanja prihrankov: 50 točk,
– cena električne energije: 30 točk,
– višina deleža neto prihranka koncedenta (K): 20 točk.
5. Prijava
Prijavitelj mora glede na predmet javnega naročila podati prijavo za vsa razpisana dela, delne ali variantne prijave se ne bodo upoštevale.
Prijava mora biti sestavljena v skladu z razpisno dokumentacijo in mora izpolnjevati vse pogoje, določene z javnim razpisom za sodelovanje v postopku javnega naročila. Prijavitelj mora skupaj s prijavo kot finančno zavarovanje za resnost prijave predložiti bianco menico z menično izjavo v višini 30.000 EUR na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
Vse stroške priprave in predaje ponudbene dokumentacije krije prijavitelj sam ne glede na končni rezultat javnega naročila.
Javni razpis je objavljen tudi na Portalu javnih naročil. Za dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo pravočasno zastavite vprašanja v slovenskem ali angleškem jeziku na Portalu javnih naročil: http://www.enarocanje.si/.
Dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo bodo prijaviteljem posredovana na Portalu javnih naročil najpozneje šest dni pred skrajnim rokom za sprejemanje prijav, pod pogojem, da je bila zahteva za pojasnilo posredovana vsaj 10 dni pred skrajnim rokom za sprejemanje prijav.
Prijave morajo biti vložene osebno ali prispele po pošti najkasneje do 26. 7. 2016, do 9.30 po lokalnem času, na naslovu Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Javno odpiranje prijav bo 26. 7. 2016, ob 10. uri, v prostorih Občine Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola.
Občina Izola 

AAA Zlata odličnost