Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2016 z dne 10. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2016 z dne 10. 6. 2016

Kazalo

1828. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah, stran 6240.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I – ZUDE, 55/92 – ZVDK, 13/93 – ZP-G, 66/93 – ZP-H, 66/93 – ZVDK-A, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 19. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12, 17/15), 23. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 110/02 – ZGO-1, 15/03 – ZOPA) in 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/10 in 59/15) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 12. redni seji dne 25. 5. 2016 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom Občina Šmarje pri Jelšah (v nadaljevanju besedila: ustanoviteljica), ustanavlja Zavod za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah (v nadaljnjem besedilu: zavod), ureja njegov status, razmerja med ustanoviteljem in zavodom ter temeljna vprašanja glede organizacije, dejavnosti in načina financiranja zavoda.
2. člen 
Ustanovitelj zavoda je Občina Šmarje pri Jelšah.
Ustanoviteljske pravice in obveznosti v njenem imenu izvaja Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah.
II. STATUSNE DOLOČBE 
1. Ime, sedež in pravni status zavoda
3. člen 
Zavod posluje pod imenom: Javni zavod za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah. Skrajšano ime zavoda je: Zavod TŠM Šmarje pri Jelšah.
Sedež zavoda je v Šmarju pri Jelšah, Celjska cesta 6.
Zavod je pravna oseba s pravicami in obveznostmi in polno odgovornostjo v pravnem prometu, v svojem imenu in za svoj račun, kot to določajo zakoni in ta odlok. Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
4. člen 
Zavod je ustanovljen z namenom, da skrbi za razvoj turistične, športne in mladinske dejavnosti v Občini Šmarje pri Jelšah.
Zavod lahko svoje storitve opravlja tudi za druge občine. O izvajanju teh storitev sklene zavod, po predhodnem soglasju ustanoviteljice, z drugo občino pogodbo, na osnovi katere prevzame ta občina vse finančne obveznosti, vezane na izvajanje dejavnosti zavoda za potrebe te občine.
5. člen 
Zavod se vpiše v sodni register pri Okrožnem sodišču v Celju.
2. Pečat zavoda
6. člen 
Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike, premera 35 mm in pečat okrogle oblike s premerom 23 mm.
Pečat s premerom 35 mm zavod uporablja v pravnem prometu za potrjevanje aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam, pravnim in fizičnim osebam. Na tem pečatu je izpisano polno ime zavoda: Javni zavod za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah, na sredini pečata pa kratica TŠM.
Pečat s premerom 23 mm zavod uporablja za potrjevanje finančne in knjigovodske dokumentacije. Na tem pečatu je izpisano skrajšano ime zavoda: Zavod TŠM Šmarje pri Jelšah.
7. člen 
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja določi direktor s posebnim aktom.
3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje
8. člen 
Zavod zastopa in predstavlja direktor.
Direktor lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.
9. člen 
Med začasno odsotnostjo nadomešča direktorja delavec, ki ga pooblasti direktor, v mejah pooblastila.
10. člen 
Podpisniki za zavod so direktor in drugi delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravljajo.
III. DEJAVNOSTI ZAVODA 
1. Ključne naloge zavoda
11. člen 
Zavod, glede na namen zaradi katerega je ustanovljen, opravlja naslednje naloge:
Na področju turizma:
– skrbi za razvoj, organizacijo, promocijo in trženje turistične ponudbe Občine Šmarje pri Jelšah,
– skrbi za izvajanje nalog turistično informacijskega centra (TIC-a),
– skrbi za upravljanje in vzdrževanje objektov na področju turizma,
– skrbi za izobraževanje in angažiranje kadrov na področju turizma,
– sodeluje s turističnimi društvi v občini in ostalimi organizacijami na področju turizma,
– pomaga pripravljati dokumentacijo za javne razpise občine na področju turizma,
– spremlja ter pripravlja dokumentacijo za prijave na javne razpise resornih ministrstev in EU na področju turizma,
– skrbi za vodenje in izvedbo projektov in programov na področju turizma, ki so v skupnem interesu z ustanoviteljico (npr. turistična signalizacija, turistične poti ipd.),
– skrbi za pripravo in izdajo razglednic, zloženk, zemljevidov občine in drugega promocijskega gradiva,
– pripravlja natečaje za izvirne turistične spominke občine in poskrbi za organizacijo proizvodnje le-teh ter njihovo trženje,
– sodeluje pri izvajanju nalog turistično informacijskega centra,
– organizira ter izvaja čiščenje in vzdrževanje javnih površin v občini.
Na področju športa:
– skrbi za upravljanje in vzdrževanje športnih objektov na podlagi posebne pogodbe z ustanoviteljico,
– skrbi za trženje športnih objektov (treningi, prodaja vstopnic za prireditve …),
– organizira in izvaja športne prireditve,
– pripravlja predlog programa razvoja športa v občini (dolgoročni in letni programi investicij in drugih projektov),
– pomaga pripravljati dokumentacijo za javne razpise občine na področju športa,
– spremlja ter pripravlja dokumentacijo za prijave na javne razpise resornih ministrstev in EU na področju športa,
– skrbi za koordiniranje vodenja, izvajanja in trženja športne dejavnosti v občini,
– sodeluje s športnimi društvi in drugimi organizacijami, ki delujejo na področju športa v občini,
– pomaga skrbeti za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje kadrov na področju športa,
– pripravlja poročilo o izvajanju letnega programa športa v občini;
– skrbi za oddajo prostorov v športnih objektih in tehnične opreme v najem ter usklajuje interese med posameznimi uporabniki, skladno s področnimi predpisi in na podlagi posebne pogodbe z ustanoviteljico,
– skrbi za zavarovanje objektov in opreme ter skrbi za varnost delovanja objektov in naprav na podlagi posebne pogodbe z ustanoviteljico,
– javnost informira o dogodkih v športnih objektih,
– sodeluje pri organiziranju in izvajanju drugih športnih in kulturno športnih dejavnosti, tudi pri organiziranju komercialnih programov, v skladu z namembnostjo posameznih prostorov in naprav ter glede na proste časovne in prostorske kapacitete,
– vodi evidenco o uporabi športnih objektov oziroma posameznih prostorov s katerimi upravlja,
– z lastnikom sodeluje pri najemu in uporabi športnih objektov ter ga sproti obvešča o dogodkih in stanju športnih objektov.
Na področju mladine:
– skrbi za pripravo letnega programa aktivnosti za mlade v občini,
– skrbi za upravljanje in vzdrževanje objektov za mlade,
– skrbi za povezovanje in vodenje aktivnosti za mlade,
– skrbi za združevanje mladih z namenom pospeševanja dela na področju izobraževanja in iskanja človeških virov, kulturno umetniških vsebin in reševanje socialnih težav,
– spremlja, vzpodbuja, organizira in izvaja mladinske zabavne, športne, izobraževalne in raziskovalne dejavnosti (dejavnost mladinskih centrov),
– sodeluje z mladinskimi društvi v občini,
– pomaga pripravljati dokumentacijo za javne razpise občine na področju aktivnosti mladih,
– spremlja ter pripravlja dokumentacijo za prijave na javne razpise resornih ministrstev in EU na področju aktivnosti mladih,
– skrbi in vzpodbuja preventivne dejavnosti na področju osveščanja in preprečevanja zasvojenosti.
2. Dejavnost javnega zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti
12. člen 
Naloge iz prejšnjega člena, ki jih zavod opravlja, so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) razvrščene:
C18.120
Drugo tiskanje
C18.130
Priprava za tisk in objavo
C18.140
Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
C18.200
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
G46.160
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov
G46.180
Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov
G46.190
Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
G47.190
Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
G47.610
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
G47.621
Trgovina na drobno s časopisi in revijami
G47.622
Trgovina na drobno s papirjem in pisalnimi potrebščinami
G47.630
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video zapisi
G47.640
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo
G47.650
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in zabavo
G47.710
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili
G47.720
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z obutvijo in usnjenimi izdelki
G47.789 
Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
G47.790
Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom
G47.810
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
G47.820
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo
G47.890
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
G47.910
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
G47.990
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
H49.420
Selitvena dejavnost
H52.100
Skladiščenje
H53.200
Druga poštna in kurirska dejavnost
I55.100
Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
I55.201
Počitniški domovi in letovišča
I55.202
Turistične kmetije s sobami
I55.203
Oddajanje zasebnih sob gostom
I55.204
Planinski domovi in mladinska prenočišča
I55.209
Druge nastanitve za krajši čas
I55.300
Dejavnost avtokampov, taborov
I55.900
Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve
I56.101
Restavracije in gostilne
I56.102
Okrepčevalnice in podobni obrati
I56.103
Slaščičarne in kavarne
I56.104
Začasni gostinski obrati
I56.105
Turistične kmetije brez sob
I56.210
Priložnostna priprava in dostava jedi
I56.290
Druga oskrba z jedmi
I56.300
Strežba pijač
J58.110
Izdajanje knjig
J58.120
Izdajanje imenikov in adresarjev
J58.130
Izdajanje časopisov
J58.140
Izdajanje revij in druge periodike
J58.190
Drugo založništvo
J59.110
Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J59.120
Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J59.130
Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J59.140
Kinematografska dejavnost
J59.200
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
J63.120
Obratovanje spletnih portalov
J63.990
Drugo informiranje
L68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
L68.320
Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
M69.103
Druge pravne dejavnosti
M69.200
Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
M70.210
Dejavnost stikov z javnostjo
M70.220
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M72.200
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
M73.110
Dejavnost oglaševalskih agencij
M73.120
Posredovanje oglaševalskega prostora
M73.200
Raziskovanje trga in javnega mnenja
M74.200
Fotografska dejavnost
N77.110
Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
N77.120
Dajanje tovornjakov v najem in zakup
N77.210
Dajanje športne opreme v najem in zakup
N77.220
Dajanje videokaset in plošč v najem
N77.290
Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
N77.330
Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
N77.400
Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
N79.110
Dejavnost potovalnih agencij
N79.120
Dejavnost organizatorjev potovanj
N79.900
Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
N80.100
Varovanje
N81.100
Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
N81.210
Splošno čiščenje stavb
N81.220
Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
N81.290
Čiščenje cest in drugo čiščenje
N81.300
Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
N82.110
Nudenje celovitih pisarniških storitev
N82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N82.200
Dejavnost klicnih centrov
N82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N82.910
Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti
N82.920
Pakiranje
N82.990
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
P85.520
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
P85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
P85.600
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
R90.030
Umetniško ustvarjanje
R90.040
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
R91.012
Dejavnost arhivov
R91.020
Dejavnost muzejev
R91.030
Varstvo kulturne dediščine
R93.110
Obratovanje športnih objektov
R93.120
Dejavnost športnih klubov
R93.130
Obratovanje fitnes objektov
R93.190
Druge športne dejavnosti
R93.210
Dejavnost zabaviščnih parkov
R93.292
Dejavnost smučarskih centrov
R93.299
Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
S96.090
Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene.
13. člen 
Zaradi zagotovitve celovitega izvajanja dejavnosti, za katero je ustanovljen, lahko zavod organizira in izvaja tudi spremljajoče dejavnosti, ki se vsebinsko navezujejo na eno ali več področij delovanja zavoda.
Zavod opravlja tudi druge naloge v dogovoru z občino ustanoviteljico.
Zavod lahko uvaja nove dejavnosti, s katerimi dopolnjuje dejavnosti, za katere je ustanovljen, le po predhodnem soglasju ustanoviteljice.
IV. ORGANI ZAVODA 
14. člen 
Organi zavoda so:
– svet zavoda
– direktor zavoda.
1. Svet zavoda
15. člen 
Zavod upravlja svet zavoda, ki šteje sedem članov:
– trije predstavniki ustanovitelja;
– en predstavnik delavcev zavoda;
– trije predstavniki zainteresirane javnosti.
Predstavnike ustanoviteljice imenuje Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah.
Predstavnika delavcev zavoda izvolijo delavci na neposrednih tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določa statut zavoda.
Predstavnike zainteresirane javnosti na predlog društev s področja turizma, društev s področja športa in društev s področja mladine, imenuje Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah.
16. člen 
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta in prične teči z dnem konstitutivne seje. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
Na prvi konstitutivni seji člani izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika.
Svet zavoda lahko veljavno sprejema sklepe, če je na seji navzoča večina članov sveta.
Podrobnejše delovanje sveta zavoda ureja poslovnik, ki ga sprejme svet zavoda z večino vseh članov sveta.
17. člen 
Naloge sveta zavoda so:
– sprejema strateški načrt, statut zavoda, program dela, finančni načrt, akt o organizaciji dela,
– daje soglasje k sistemizaciji delovnih mest, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav in k zavodski kolektivni pogodbi ter nadzira njihovo izvajanje,
– imenuje in razrešuje direktorja zavoda,
– daje pobude v zvezi z delovanjem zavoda,
– daje direktorju mnenja in pobude za reševanje odprtih vprašanj,
– sprejema letno poročilo zavoda,
– ocenjuje delo direktorja,
– opravlja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem zavoda,
– nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in splošnimi akti zavoda,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi direktorja.
Podrobnosti v zvezi s pristojnostmi in delovanjem sveta zavoda se uredijo s poslovnikom.
2. Direktor zavoda
18. člen 
Direktor organizira in vodi poslovanje ter strokovno delo, predstavlja in zastopa zavod ter odgovarja za zakonitost in strokovnost dela zavoda. Direktor opravlja tudi strokovna dela s področja delovanja zavoda.
Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarja.
19. člen 
Svet zavoda najpozneje v 30 dneh od datuma vpisa zavoda v sodni register objavi javni razpis za direktorja zavoda.
Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda, s soglasjem ustanovitelja.
Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.
Na podlagi akta o imenovanju direktorja, sklene z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta zavoda njegov predsednik.
Mandat direktorja traja pet let z možnostjo ponovitve mandata.
20. člen 
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima najmanj visokošolsko strokovno izobrazbo (1. bolonjska stopnja),
– da ima najmanj pet let ustreznih delovnih izkušenj,
– poznavanje dejavnosti s področja zavoda,
– ima sposobnosti za organiziranje in vodenje dela v kolektivu,
– aktivno znanje slovenskega jezika.
Kandidat mora predložiti program dela in razvoja zavoda za njegovo mandatno obdobje, življenjepis in dokazila o izpolnjevanju pogojev.
21. člen 
Naloge, pooblastila in odgovornosti direktorja so:
– organizira in vodi delo zavoda,
– pripravi statut zavoda,
– pripravlja strateški načrt delovanja in razvoja zavoda,
– pripravlja letni program dela in finančni načrt,
– pripravi akt o organizaciji dela,
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest,
– sprejema kadrovski načrt,
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem zavoda,
– pripravlja letno poročilo in poroča ustanovitelju in svetu zavoda o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda,
– sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod ima,
– opravlja druge naloge v skladu z veljavno zakonodajo,
– opravlja strokovna dela s področja delovanja zavoda.
Direktor je dolžan o svojih ugotovitvah obveščati svet zavoda ter sprejemati ukrepe za odpravo pomanjkljivosti.
22. člen 
Zavod v pravnem prometu zastopa in predstavlja direktor neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru potrjenega finančnega načrta (letnega izvedbenega načrta), razen pogodb o razpolaganju z nepremičninami, ki jih ima v upravljanju, za kar je potrebno soglasje lastnika nepremičnine.
Direktor je samostojen pri opravljanju poslov iz svojega delovnega področja.
Direktor je za svoje delo odgovoren svetu zavoda in ustanoviteljici.
23. člen 
Če direktorju predčasno preneha mandat, oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, Svet zavoda s soglasjem ustanoviteljice imenuje vršilca dolžnosti direktorja izmed delavcev zavoda ali izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.
V. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI ZAVODA 
24. člen 
Za ustanovitev in začetek dela zagotavlja ustanoviteljica zavodu 4.000,00 EUR.
25. člen 
Ustanoviteljica zagotavlja za izvajanje dejavnosti zavoda prostore v Šmarju pri Jelšah in druge dodatne prostore, za katere se bosta ustanoviteljica in zavod dogovorila s posebno pogodbo.
Zavod prevzame v upravljanje objekte in opremo, ki so jo ustanoviteljica, država in drugi financerji zagotovili za izvajanje programov na posameznih področjih delovanja zavoda.
O prevzemu premoženja sklene zavod ustrezne pogodbe.
26. člen 
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti iz proračuna Občine Šmarje pri Jelšah in iz drugih virov. S finančnim načrtom, ki ga sprejme svet zavoda v okviru letnega izvedbenega načrta, se opredeli razmerje med obveznostmi, ki jih financira ustanoviteljica iz občinskega proračuna in obveznostmi, ki jih zavod financira iz drugih virov.
Sredstva za opravljanje svoje dejavnosti torej zavod pridobiva iz naslednjih virov:
– iz proračuna ustanoviteljice,
– iz državnega proračuna za sofinanciranje programov in projektov, ki jih na osnovi javnih razpisov ali na drugih osnovah vzpodbuja država,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– z donacijami, darili in iz drugih zakonitih virov.
27. člen 
Zavod samostojno gospodari s prihodki, ki jih ustvari z opravljanjem svoje dejavnosti.
Presežek prihodkov nad odhodki lahko zavod nameni za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti in investicijsko vzdrževanje ter nakup opreme za izvajanje dejavnosti, v druge namene pa samo po predhodnem pisnem soglasju ustanoviteljice.
O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odloča ustanoviteljica na predlog direktorja in po predhodnem mnenju sveta zavoda.
VI. PREMOŽENJE ZAVODA 
28. člen 
Premoženje zavoda je last ustanoviteljice.
Zavod samostojno upravlja s premoženjem, vendar lahko vstopa v pravne posle, katerih posledica je odtujitev nepremičnega premoženja ali obremenitev premoženja ustanoviteljice s stvarnimi ali drugimi bremeni, samo s predhodnim pisnim soglasjem ustanoviteljice.
Zavod je dolžan upravljati in uporabljati premoženje ustanoviteljice s skrbnostjo dobrega gospodarja. Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanoviteljici.
VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
29. člen 
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.
Zavod odgovarja za svoje obveznostmi z vsemi sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
30. člen 
V primerih, ko zavod sklepa pogodbe in druge dogovore ali se prijavlja na natečaje, ki lahko posledično povzročijo finančne ali druge obveznosti ustanoviteljice, mora pridobiti predhodno pisno soglasje pristojnega organa ustanoviteljice.
31. člen 
Zavod prevzema odgovornost za dobro gospodarjenje s sredstvi, namenjenimi za svojo dejavnost ter odgovornost dobrega gospodarja za upravljanje s sredstvi, ki so last ustanovitelja.
VIII. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJICE ZA OBVEZNOSTI ZAVODA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA 
32. člen 
Za obveznosti zavoda subsidiarno odgovarja ustanoviteljica do višine sredstev, ki se v tekočem letu zagotavljajo iz proračuna ustanoviteljice za delovanje zavoda.
Ustanoviteljica ne odgovarja za obveznosti zavoda iz naslova drugih dejavnosti, ki jih zavod opravlja za druge naročnike.
33. člen 
Ustanoviteljica ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– daje soglasje k imenovanju direktorja zavoda in imenuje predstavnike ustanoviteljice v svet zavoda,
– sprejema sklepe o imenovanju članov sveta zavoda,
– zagotavlja sredstva za izvajanje dejavnosti zavoda, skladno z letnim finančnim načrtom zavoda,
– ugotavlja skladnost programov dela zavoda s plani oziroma programi občine,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, statutu zavoda, aktu o organizaciji dela, aktu o sistemizaciji delovnih mest, kadrovskemu načrtu, letnemu programu in finančnemu načrtu,
– spremlja skladnost uporabe sredstev, ki jih je zagotovila v svojem proračunu, z nameni, za katere so bila sredstva zagotovljena,
– odloča o statusnih spremembah zavoda,
– daje soglasje k spremembi ali širitvi dejavnosti zavoda,
– daje pobude svetu zavoda in direktorju,
– izvaja druge naloge in obveznosti ustanoviteljice ter opravlja druge zadeve v skladu z zakonom, statutom občine, tem odlokom in drugimi predpisi.
34. člen 
Zavod je v skladu z zakonom in s tem odlokom v razmerju do ustanoviteljice dolžan:
– pravočasno pripraviti letni program dela in finančni načrt ter ju posredovati ustanoviteljici v soglasje,
– zagotavljati namensko in racionalno koriščenje vseh sredstev ustanoviteljice, ki jih ima zavod v upravljanju in sredstev, ki jih tekoče pridobiva za izvajanje dejavnosti, za katere je ustanovljen,
– zagotavljati ustanoviteljici podatke in informacije, potrebne za spremljanje stanja, za izvajanje njenih pristojnosti in obveznosti ter za načrtovanje razvoja zavoda in druge podatke in informacije v skladu z zakonom,
– na pristojnih organih obravnavati pobude ustanoviteljice in ji poročati o sklepih teh organov,
– enkrat letno, na zahtevo ustanoviteljice pa tudi med letom, poročati o izvajanju letnega programa, o rezultatih poslovanja zavoda, o uporabi namenskih sredstev ustanoviteljice in o drugih zadevah, ki jih ustanoviteljica potrebuje za spremljanje dejavnosti zavoda,
– izvajati druge naloge in obveznosti, določene z zakonom, tem odlokom in drugimi predpisi.
IX. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
35. člen
Zavod ureja vprašanja v zvezi z organizacijo in delovanjem s statutom in drugimi splošnimi akti, skladno z zakonom in tem odlokom.
Statut in splošni akti ne smejo biti v neskladju s tem odlokom.
36. člen 
Statut sprejme svet zavoda. Splošne akte zavoda sprejme svet zavoda ali direktor. Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov zavoda se določi s statutom zavoda.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
37. člen 
Po sprejetju tega odloka občinski svet s sklepom imenuje v.d. direktorja zavoda, vendar največ za 12 mesecev oziroma do sklenitve pogodbe o zaposlitvi direktorja zavoda. Pogodbo o opravljanju del in nalog v.d. direktorja sklene župan, v imenu ustanoviteljice.
V.d. direktorja opravi vsa dejanja, ki so potrebna za vpis v sodni register in začetek dela zavoda.
V.d. direktorja je v 60 dneh po vpisu zavoda v sodni register, dolžan sklicati konstitutivno sejo sveta zavoda.
V.d. direktorja do konstituiranja sveta zavoda izdaja začasne splošne in druge akte zavoda, ki so nujni za začetek dela in nemoteno izvajanje dejavnosti zavoda.
38. člen 
Statut zavoda sprejme svet zavoda v štirih mesecih po konstituiranju.
39. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03212-0029/2016
Šmarje pri Jelšah, dne 25. maja 2016
Župan 
Občine Šmarje pri Jelšah 
Stanislav Šket l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti