Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2016 z dne 10. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2016 z dne 10. 6. 2016

Kazalo

Št. 4300-7/2016/9 Ob-2399/16, Stran 1370
V skladu z 219. členom Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), Proračunom Republike Slovenije za leto 2016 (Uradni list RS, št. 96/15), Proračunom Republike Slovenije za leto 2017 (Uradni list RS, št. 96/15), Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (96/15), Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), Zakonom o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12 in 17/15), Programom izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015–2020 (št. 3030-14/20158 z dne 22. 4. 2015; http://www.mgrt.gov.si), Uredbo o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11), Shemo pomoči po pravilu »de minimis« z nazivom »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis«, št. priglasitve: M001-2399245-2015/I z dne 9. 5. 2016 (http://www.mf.gov.si), Strategijo razvoja slovenskega turizma 2012–2016 (http://www.mgrt.gov.si), Uredbo o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15 in 36/16), Operativnim programom za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si; v nadaljevanju: OP EKP), Uredbo (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1083/2006 (z dne 11. julija 2006) (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320), z vsemi spremembami, Uredbo (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja »naložbe za rast in delovna mesta« ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006 z dne 5. julija 2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 289) z vsemi spremembami, Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L 352, 24. 12. 2013, str. 1), Odloka o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 50/15, 58/15, 76/15, 1/16 in 35/16) in Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 Republika Slovenija http://www.eu-skladi.si), Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje razvoja novih in inovativnih produktov ter storitev turističnega gospodarstva (2016–2018)
Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast, prednostne naložbe Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo.
1. Posredniški organ: posredniški organ pristojen za izvedbo zadevnega razpisa je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, Ljubljana.
2. Namen in cilj javnega razpisa: ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo želi z javnim razpisom spodbuditi podjetja k bolj inovativnemu pristopu pri oblikovanju svojih proizvodov/storitev in pomagati pri trženju in promociji. Prav tako se želi turističnemu gospodarstvu (malim in srednje velikim podjetjem: MSP) omogočiti s sofinanciranjem razvoja in promocije turističnih proizvodov pogoje za pospešen razvoj turistične dejavnosti malih in srednjih podjetij. Spodbuditi se želi tudi način poslovanja, ki temelji na načelih trajnostnega razvoja in digitalnega trženja. Z navedenimi aktivnostmi se bo prispevalo k večji konkurenčnosti turističnih MSP-jev na globalnem trgu in posledično omogočalo ustvarjanje večjega priliva iz naslova izvoza storitev, kar bo neposredno prispevalo k doseganju posebnega kazalnika »čisti prihodki MSP od prodaje na tujem trgu«.
3. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje izvedbe aktivnosti za razvoj in promocijo novih in inovativnih turističnih proizvodov turističnega gospodarstva, ki temeljijo na principih trajnostnega razvoja ter s tem okrepiti konkurenčnost in kakovost na vseh področjih in na vseh ravneh slovenskega turizma. Pri aktivnostih vezanih na umestitev turističnega proizvoda na trg je poudarek na digitalnih vsebinah.
Turistični proizvod je po tem razpisu kombinacija izdelkov in storitev, ki so namenjene za zadovoljitev potreb turistov v povezavi z njihovim obiskom turistične destinacije.
Pod pojmom nov turistični proizvod se po tem razpisu smatra turistični proizvod, ki ga prijavitelj do sedaj še ni imel v svoji ponudbi in s katerim dviga kakovost svoje ponudbe in prispeva k večji pestrosti ponudbe turistične destinacije.
Pod pojmom inovativen turistični proizvod se po tem razpisu smatra turistični proizvod s karakteristikami, ki ga razlikujejo od podobnih turističnih proizvodov na trgu (pod trgom je mišljeno vsaj območje Slovenije) in vsebuje elemente nenavadnosti, izvirnosti, sistemskega poslovnega razmišljanja in promocije slovenskega turizma.
Razpis se izvaja na območju Vzhodne kohezijske regije in na območju Zahodne kohezijske regije..
4. Upravičeni stroški:
Predmet sofinanciranja so upravičeni stroški, ki so skladni z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (v nadaljevanju: Navodila OU o upravičenih stroških) in so neposredno povezani s predmetom razpisa. Kot upravičeni stroški po tem razpisu se štejejo naslednji stroški (v neto znesku brez DDV):
Stroški storitev zunanjih izvajalcev:
1. svetovanje,
2. oblikovanje (grafična podoba vsebin),
3. digitalna prenova obstoječih ali vzpostavitev novih digitalnih komunikacijskih orodij,
4. oglaševanje,
5. specializacija.
ad1) upravičeni so tisti stroški zunanjih svetovalcev, ki se nanašajo na aktivnosti razvoja novih in inovativnih turističnih proizvodov. V to skupino stroškov se uvrščajo svetovalne storitve v povezavi z razvojem novih in inovativnih turističnih proizvodov ter usposabljanje v povezavi s turističnimi proizvodi, ki so predmet prijavljenega projekta. Stroški zunanjih svetovalcev lahko predstavljajo največ 30 % skupnih stroškov projekta.
ad2) upravičeni so stroški grafičnega oblikovanja vsebin, katere so povezane s turističnimi proizvodi, ki so predmet prijavljenega projekta in katere bodo del digitalnih komunikacijskih orodij,
ad3) stroški digitalne prenove obstoječih komunikacijskih orodij in stroški vzpostavitve novih digitalnih komunikacijskih orodij so upravičeni, kolikor so v povezavi s turističnimi proizvodi, ki so predmet prijavljenega projekta,
ad4) stroški oglaševanja so upravičeni, kolikor so v povezavi s turističnimi proizvodi, ki so predmet prijavljenega projekta. V sklopu stroškov oglaševanja se smatrajo kot upravičeni stroški spletnega oglaševanja (vključujoč oglaševanje preko družbenih omrežij) in stroški tiskovin. Stroški tiskovin lahko predstavljajo največ 30 % skupnih stroškov oglaševanja.
ad5) stroški specializacije so upravičeni, kolikor so tudi v povezavi s turističnimi proizvodi, ki so predmet prijavljenega projekta. V tej skupini stroškov se štejejo kot upravičeni stroški izdelave dokumentacije potrebne za specializacijo in stroški pristopnih taks.
Stroški so upravičeni kolikor bodo nastali v obdobju upravičenosti, ki se prične z dnem oddaje vloge na razpis in se zaključi 15. 10. 2018. Pri planiranju izvedbe aktivnosti projekta je potrebno upoštevati dejstvo, da je rok za izstavitev zadnjega zahtevka za izplačilo 15.10. v posameznem proračunskem letu. Datum upravičenosti se bo določil na ravni posameznega projekta in bo sestavni del pogodbe o sofinanciranju.
Davek na dodano vrednost in stroški povezani z investicijami (npr. stroški priprave projektne in investicijske dokumentacije, stroški gradnje, obnove, nakupa strojev in naprav) niso upravičen strošek.
Upravičeni stroški se bodo dokazovali z originalnimi računi oziroma drugimi verodostojnimi listinami ter ostalimi obveznimi dokazili, kot so opredeljeni v 2. poglavju Navodil OU o upravičenih stroških, ki bodo posredovana v preverjanje ministrstvu pred izplačilom javnih upravičenih izdatkov. Podrobneje se način dokazovanja upravičenosti stroškov opredeli v pogodbi oziroma v navodilih za izstavitev zahtevka za izplačilo.
5. Upravičenci
Upravičenci do sredstev po tem razpisu so gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge s področja turizma (v nadaljevanju: MSP). Ne glede na organizacijsko obliko prijavitelja, mora ta izpolnjevati pogoje za malo oziroma srednje veliko podjetje v skladu s pogoji opredeljenimi v Prilogi I Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (Uradni list Evropske unije, L 187/2014, str.1).
Kolikor je v projekt razvoja novega ali inovativnega turističnega proizvoda vključenih več MSP-jev, se kot upravičenec po tem razpisu smatra nosilec projekta (prijavitelj vloge), ki mora imeti tudi prevladujoči vpliv pri implementaciji projekta. Upravičenec bo kot edini pogodbeni partner z ministrstvom deležen pravic in obveznosti iz naslova tega razpisa.
6. Višina sredstev
Višina nepovratnih sredstev po tem razpisu znaša 4.199.142,18 EUR. Sredstva bodo zagotovljena iz proračuna RS za leta 2016, 2017 in 2018 v skladu s proračunskimi možnostmi. Sredstva bodo zagotovljena na proračunskih postavkah ministrstva predvidoma, kot sledi:
Vzhodna kohezijska regija
Proračunska postavka
Leto 2016
Leto 2017
Leto 2018
160071 – PN3.2 – Razvoj turizma-14-20-V-EU
687.960,75
917.281,01
917.281,02
160072 – PN3.2 – Razvoj turizma-14-20-V-slovenska udeležba
91.728,09
122.304,13
122.304,13
Skupaj
779.688,84
1.039.585,14
1.039.585,15
Zahodna kohezijska regija
Proračunska postavka
Leto 2016
Leto 2017
Leto 2018
160073 – PN3.2 – Razvoj turizma-14-20-Z-EU
312.039,25
416.052,32
416.052,32
160074 – PN3.2 – Razvoj turizma-14-20-Z-slovenska udeležba
53.492,50
71.323,33
71.323,33
Skupaj
365.531,75
487.375,65
487.375,65
Delež namenskih sredstev EU znaša v upravičenih izdatkih v Vzhodni kohezijski regiji do 75 % in v Zahodni kohezijski regiji do 70 %. Prispevek nacionalne udeležbe bo zagotovljen z javnimi sredstvi slovenske udeležbe ter z zasebnimi viri.
Prijavitelji bodo upravičeni do sredstev iz tiste kohezijske regije, v kateri se bo operacija izvajala.
7. Višina sofinanciranja:
Projekt se lahko sofinancira v deležu do 70 % upravičenih stroškov, upoštevaje dejstvo, da sredstva dodeljena v okviru zadevnega razpisa predstavljajo pomoč po pravilu »de minimis« in se dodeljujejo v skladu s priglašeno s shemo »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis« (št. priglasitve: M001-2399245-2015/I z dne 9. 5. 2016). To pomeni, da skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju, ne sme preseči 200.000,00 EUR v katerem koli obdobju treh poslovnih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v cestno tovornem prometu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR).
Minimalna vrednost upravičenih stroškov projekta je 30.000,00 EUR.
8. Obdobje za porabo sredstev:
Projekt se lahko prične izvajati po oddaji vloge na razpis.
Koriščenje sredstev bo možno do porabe oziroma najkasneje do 31. 12. 2018. Sredstva se bodo upravičencu izplačala iz sredstev posameznega proračunskega leta po terminskem planu določenem v pogodbi o sofinanciranju na osnovi zahtevka/ov za sofinanciranje. Upravičenec mora pri načrtovanju dinamike črpanja sredstev po letih upoštevati dejstvo, da je potrebno zadnji zahtevek za sofinanciranje v posameznem proračunskem letu predložiti ministrstvu do 15. 10. Upravičenec lahko v posameznem proračunskem letu predloži največ dva zahtevka za izplačilo. Znesek sofinanciranja v posameznem letu je določen v pogodbi.
Prenosljivost sredstev med leti je možna le iz utemeljenih razlogov in le, kolikor se ministrstvo s tem strinja in ima za to v predvidenem spremenjenem terminu na razpolago sredstva.
Vse projektne aktivnosti morajo biti v celoti zaključene in stroški plačani v roku, ki bo dopuščal izdajo zadnjega zahtevka za izplačilo najkasneje do 15. 10. 2018.
9. Pogoji za prijavo:
a) Splošni pogoji za prijavitelja:
– opravlja dejavnost v Republiki Sloveniji oziroma v primeru, da je prijavitelj tuja pravna oseba (v času prijave mora imeti v Republiki Sloveniji pooblaščenca za sprejem pošte), mora pred podpisom pogodbe imeti registrirano dejavnost v Republiki Sloveniji (dejavnost mora biti neposredno povezana s predmetom razpisa) – izjava,
– ni v stečaju, prisilni poravnavi ali likvidaciji – izjava,
– ni dolgoročno plačilno nesposoben po tretjem odstavku 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo in 10/15 – popr.) – izjava in bilančni podatki za leto pred prijavo na razpis,
– ni v težavah oziroma ne prejema, niti ni v postopku pridobivanja finančne pomoči države po programu za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah. Mala in srednje velika podjetja, ki delujejo manj kot tri leta od registracije, se ne obravnavajo kot podjetja v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij – izjava.
– nima neporavnanih obveznosti do države – izjava,
– ni za isti namen že sofinanciran iz drugih javnih virov, oziroma skupna višina prejetih sredstev iz tega naslova ne presega najvišje dovoljene višine sofinanciranja, ki jo določajo pravila s področja državnih pomoči – izjava.
b) Ostali pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za kandidiranje:
– skladnost projekta s predmetom in namenom razpisa,
– zaprtost finančne konstrukcije projekta,
– projekt se še ni pričel izvajati (izjava). Projekt se lahko prične izvajati po oddaji vloge na razpis.
– nujnost sofinanciranja (izjava prijavitelja, da so sredstva, ki jih bo morebiti prejel v okviru tega razpisa, nujno potrebna za realizacijo projekta);
– mednarodno usmerjen poslovni načrt,
– prispevek projekta k doseganju ciljev iz veljavne strategije razvoja slovenskega turizma,
– zaveza prijavitelja, da bo v promocijskih akcijah uporabljal znak in znamko »I Feel Slovenia« (izjava) ter pri oblikovanju grafične podobe sledil Priročniku celostne grafične podobe znamke Slovenije (vir: http://www.ukom.gov.si/si/promocija_slovenije/znamka_slovenije_i_feel_slovenia).
Na razpis se lahko prijavi isti prijavitelj z največ eno vlogo. Kolikor na razpis prispe več kot ena vloga istega prijavitelja, se vse vloge tega prijavitelja zavržejo. Lahko pa posamezen prijavitelj sodeluje tudi pri projektih drugih prijaviteljev, ki se prijavijo na zadevni razpis in sicer v vlogi partnerja ali izvajalca.
10. Merila za ocenjevanje
Projekti se bodo ocenjevali na osnovi meril, ki jih je potrdil Odbor za spremljanje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020.
 
Merila 
Max. št. točk
1
VZDRŽNOST IN TRAJNOST POSLOVNEGA MODELA PRIJAVITELJA
28
1.1
Vzdržnost poslovnega modela z vidika trga
4
1.2
Distribucijski kanali
4
1.3
Predpostavke za prihodke (cenovna politika)
4
1.4
Viri za poslovanje (ljudje, infrastruktura, sredstva, partnerji, informacije, znanje, oprema, blagovna znamka…)
4
1.5
Stroški poslovanja
4
1.6
Poslovni model je vzdržen glede na konkurenčni položaj na trgu
4
1.7
Opredelitev možnosti na nadaljnji razvoj – rast
4
2
KAKOVOST PROJEKTA
32
2.1
Vodenje in organizacija izvedbe projekta
5
2.2
Način dela projektne skupine
3
2.3
Kakovost in skladnost turističnega proizvoda (predmet projekta) (točke kazalnikov se seštevajo)
10
2.4
Trajnostna naravnanost turističnega proizvoda (točke kazalnikov se seštevajo)
5
2.5
Turistični proizvod je vezan na kulturno dediščino 
2
2.6
Prispevek k novim zaposlitvam
4
2.7
Uporaba digitalnih komunikacijskih orodij
3
3
REALNOST IZVEDBE PROJEKTA
10
3.1
Realnost pričakovanih rezultatov projekta
5
3.2
Realnost višine predvidenih stroškov za projekt in za posamezno aktivnost
3
3.3
Realnost terminskega plana izvedbe projektnih aktivnosti
2
4
MOŽNOSTI ZA PREBOJ NA TUJI TRG 
10
4.1
Povezovanja različnih akterjev za doseganje kritične mase za preboj na tuji trg (partnerstvo)
3
4.2
Tržni potencial 
4
4.3
Prihodki od prodaje na tujem trgu
3
5
DOKAZILA O ZAGOTAVLJANJU STANDARDA KAKOVOSTI oziroma ZNAKA ZA OKOLJE
5
5.1
Standard kakovosti
2
5.2
Znak za okolje
2
5.3
Pridobljeni oziroma nameravani standard/certifikat oziroma znak za okolje je mednarodnega značaja
1
6
REGIONALNI KRITERIJI 
15
6.1
Premagovanje razvojnih razlik med kohezijskima regijama
3
6.2
Problemska območja
6
6.3
Triglavski narodni park
6
Skupno število možnih točk je 100.
Prag števila točk nad katerim bo odobreno sofinanciranje je 60 točk, upoštevajoč dejstvo, da mora znašati minimalno skupno število doseženih točk pri posameznih sklopih št. 1 (Vzdržnost in trajnost poslovnega modela), št. 2 (Kakovost projekta), št. 3 (Realnost izvedbe) in št. 4 (Možnosti za preboj na tuji trg) najmanj 50 % vseh možnih točk pri tem sklopu. V primeru, da skupno število točk iz navedenih sklopov ne doseže navedenega praga, bo vloga zavrnjena, ne glede na to, če skupno število točk vloge doseže oziroma preseže prag za sofinanciranje.
Kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja projektov, ki so dosegli prag števila točk, presega razpoložljiva sredstva, bodo sredstva razdeljena glede na višino doseženih točk, prednost pri dodelitvi bodo imeli projekti z višjim številom točk. V primeru, da bo več projektov ocenjenih z enako oceno, se bo upoštevala višina točk pri merilu Kakovost projekta. V primeru, da bodo projekti tudi pri tem merilu dosegli enako oceno, se bo vloge razvrščalo glede na višino točk pri merilih po naslednjem vrstnem redu: Regionalni kriterij, Možnosti za preboj na tuji trg, Realnost izvedbe projekta, Vzdržnost in trajnost poslovnega modela, Dokazila o zagotavljanju standarda kakovosti oziroma znaka za okolje.
11. Vsebina vloge: popolno vlogo predstavljajo izpolnjeni prijavni obrazci, ki so objavljeni na spletni strani ministrstva [http://www.mgrt.gov.si/] v sklopu razpisne dokumentacije (obrazci od št. 1 do št. 4) in poslovni načrt. Vlogi je lahko priložena tudi razna druga dokumentacija (npr. strategija trženja, razvojni dokumenti destinacije …), ki potrjuje oziroma dokazuje navedbe v vlogi.
12. Način prijave: popolna vloga, v skladu z razpisno dokumentacijo, mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (po pošti ali oddaja v vložišče Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, Ljubljana) v zaprti ovojnici pod oznako »Ne odpiraj – vloga na razpis za sofinanciranje razvoja novih in inovativnih produktov ter storitev turističnega gospodarstva« na prednji strani ter polnim naslovom pošiljatelja in sicer najmanj dva delovna dneva pred predvidenim odpiranjem najkasneje do 12. ure.
13. Odpiranja vlog
Razpis bo odprt do porabe sredstev oziroma do 22. 2. 2017. Prvo odpiranje prispelih vlog bo 10. 8. 2016. Naslednji odpiranji bosta 7. 12. 2016 in 22. 2. 2017.
Pri vsakem odpiranju se bodo upoštevale vse vloge, ki bodo ne glede na način dostave prispele v vložišče Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo najkasneje do 12. ure dva dni pred odpiranjem. Vloge, ki bodo prispele po navedenem roku, se prenesejo v naslednje odpiranje. Prijavitelj bo o tem pisno obveščen s strani ministrstva. Vlog v nepravilno označenih ovojnicah komisija ne bo obravnavala in bodo s sklepom zavržene.
Odpiranje ni javno.
14. Postopek obravnave vlog
Vloge na javni razpis bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje minister, pristojen za gospodarski razvoj in tehnologijo. Strokovna komisija bo v prvi fazi preverjala formalno popolnost vlog. Prijavitelji, ki bodo podali formalno nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi le-teh. Dopolnitev vlog je mogoča v roku 8 delovnih dni od prejema poziva k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v določenem roku, bodo zavržene. V drugi fazi bo strokovna komisija preverjala izpolnjevanje pogojev za kandidiranje. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev za kandidiranje in vloge, ki ne bodo skladne z nameni razpisa, se zavrnejo. Popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje in bodo skladne z nameni razpisa, bo strokovna komisija ocenila v skladu z objavljenimi merili. Vse popolne vloge bosta ločeno ocenila dva člana strokovne komisije in sicer na osnovi meril opredeljenih v točki 10. V primeru, da bo razlika med ocenama 15 točk ali manj, se bo končna ocena oblikovala na osnovi povprečja obeh ocen. Kolikor se bosta oceni razlikovali za več kot 15 točk, bo vlogo ocenil še tretji ocenjevalec po izboru komisije. Ocena se bo oblikovala na osnovi povprečja najbližjih dveh ocen. Vloge, ki bodo presegle prag za sofinanciranje, bodo predlagane ministru v odobritev sofinanciranja, med tem ko bo za vloge, ki tega praga ne bodo dosegle, predlagana zavrnitev. Sklepi z odločitvijo o vlogi bodo praviloma izdani v roku 90 dni od dne odpiranja vloge. Pritožba na sklep ni mogoča. Kolikor se prijavitelj s sklepom ne strinja, lahko sproži upravni spor. Prijavitelji, katerih vloge bodo prejele pozitivne sklepe, bodo pozvani k podpisu pogodbe. V primeru, da prijavitelj zavrne podpis pogodbe, se šteje da je odstopil od kandidature za sredstva v okviru zadevnega javnega razpisa.
15. Varovanje podatkov in poslovna skrivnost
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Prijavitelji morajo podatke, ki jih smatrajo za poslovno skrivnost, v svoji vlogi tako tudi označiti. Kot poslovna skrivnost se lahko označi posamezni podatek ali del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo in na podatke, potrebne za oceno vloge po merilih javnega razpisa. Člani strokovne komisije, ki bodo sodelovali pri odpiranju in ocenjevanju vlog, bodo morali predhodno podpisati izjavo o zaupnosti.
Rezultati razpisa so informativnega javnega značaja in bodo objavljeni.
16. Ostali pogoji in dolžnosti upravičencev:
– Upravičenci sredstev bodo dolžni omogočiti ministrstvu ter vsem ostalim institucijam, vključenim v izvajanje prednostne naložbe, ter njihovim pooblaščencem v smislu spremljanja porabe dodeljenih sredstev in preverbe doseganja pričakovanih rezultatov, nadzor, tako da bo možna kontrola realizacije projekta in vpogled v celotno dokumentacijo projekta tudi po izteku trajanja pogodbe še pet let po zaključku financiranja. Enake pravice imajo tudi predstavniki Evropske komisije, Evropskega računskega sodišča ter Računskega sodišča Republike Slovenije.
– Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo v zvezi s projektom v skladu z veljavnimi predpisi, vendar najmanj do 31. 12. 2028, kot dokazila za potrebe bodočih preverjanj. Pred iztekom tega roka lahko ministrstvo ta rok podaljša.
– Kolikor se bo pri kontroli projekta med njegovim izvajanjem ali po njegovem zaključku izkazalo, da projekt ni v skladu z razpisom in pogodbo oziroma je bila ugotovljena nenamenska poraba sredstev, lahko ministrstvo brez obveznosti odstopi od pogodbe o sofinanciranju in zahteva od upravičenca vrnitev že izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila.
– Upravičenec bo moral tekoče obveščati ministrstvo o vseh statusnih spremembah, spremembi sedeža ali dejavnosti, spremembi pooblaščenih oseb ali spremembi lastništva najkasneje v roku 30 dni po spremembi.
– Upravičenec bo dolžan ministrstvu dostavljati zahtevana pojasnila v zvezi s projektom.
– Upravičenec bo moral ministrstvo sprotno pisno obveščati o dogodkih, zaradi katerih je onemogočeno izvajanje sofinanciranih aktivnosti.
– V primeru, da se bo izkazalo, da je upravičenec posredoval napačne podatke v zvezi z namenom projekta ali izpolnjevanjem pogojev ali zamolčal take podatke, ki bi kakorkoli vplivali na oceno projekta, bo dolžan vrniti vsa prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do vračila.
– Upravičenci sredstev bodo dolžni spoštovati predpisana pravila in smernice ter navodila za izvajanje aktivnosti v okviru strukturnih skladov. Ta določila bodo podrobno opredeljena v pogodbi o sofinanciranju.
– Upravičenec bo moral pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 in določila 115. in 116. člena Uredbe (EU) št. 1303/2013.
– Upravičenci do sredstev bodo morali zagotoviti enakost med spoloma in preprečiti vsakršno diskriminacijo med osebami, ki so vključene v izvajanje projektnih aktivnosti v skladu s področno zakonodajo in 7. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013.
– Stroškov, ki so predmet sofinanciranja po tem razpisu, ni dovoljeno sofinancirati iz drugih javnih virov. V primeru, da se ugotovi, da je upravičenec za sofinancirane stroške koristil dodatna javna sredstva, ministrstvo odstopi od pogodbe in zahteva vrnitev dodeljenih nepovratnih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do vračila.
– Upravičenec bo moral dosegati zastavljene cilje in kazalnike v vlogi, kar bo dokazoval s poročili v času izvajanja projekta in s poročili po zaključku projekta. Pri uresničevanju ciljev bo moral smiselno slediti načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela »onesnaževalec plača« v skladu z 8. členom Uredbe 1303/2013/EU.
– Upravičenec bo moral smiselno upoštevati določilo, da v petih letih od zaključka projekta ne bo prišlo do bistvenih sprememb projekta, ki bi bistveno vplivale na naravo ali pogoje izvajanja projekta ali ki bi podjetju oziroma javni organizaciji podelili neupravičeno prednost (skladnost z 71. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013).
– Upravičenci so pri oddaji naročil dolžni upoštevati načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki in gospodarne rabe sredstev.
– V primeru, da se bo izkazalo, da je upravičenec v razmerju do ministrstva v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-uradno prečiščeno besedilo), bo dolžan vrniti vsa prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do vračila.
Za vse zgornje navedbe, pri katerih ni izrecno navedeno, velja, da lahko ministrstvo, v primeru kršitve navedbe, razveže pogodbo o sofinanciranju ter zahteva vrnitev dodeljenih nepovratnih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do vračila. Enake posledice nastanejo, če ministrstvo ugotovi, da je v postopku dodeljevanja sredstev oziroma pri izvedbi projekta prišlo do nepravilnosti ali do goljufij oziroma do bistvenih kršitev pogodbe o sofinanciranju.
Podrobneje se obveznosti upravičenca opredelijo v pogodbi o odobritvi sofinanciranja.
17. Dodatne informacije
Razpisno dokumentacijo je možno pridobiti na spletni strani ministrstva in sicer na: www.mgrt.gov.si. Dodatne informacije lahko prijavitelji dobijo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan od 8. do 12. ure, kontakt Alojz Posedel, 01/400-36-37 in na spletni strani ministrstva.
Odgovori na vprašanja prijaviteljev bodo objavljeni na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in se smatrajo za del razpisne dokumentacije.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

AAA Zlata odličnost