Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2016 z dne 10. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2016 z dne 10. 6. 2016

Kazalo

1836. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Železniki, stran 6267.

  
Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07) ter 16. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 88/15) je Občinski svet Občine Železniki na 12. redni seji dne 4. 5. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Železniki 
1. člen
V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Železniki (Uradni list RS, št. 41/13, 42/13) se 12. členu v prvem odstavku črta beseda »in Dražgoše« ter drugem b) odstavku črta beseda »Dražgoše«.
2. člen 
V 18. členu se doda četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Z vidika trajnostne mobilnosti se prioritetno razvija sodoben in učinkovit sistem javnega prometa potniškega promet. Za potrebe izboljšanja medkrajevne povezanosti si bo občina skupaj s sosednjimi občinami prizadevala vzpostaviti sodoben in učinkovit sistem javnega prometa ter ureditev avtobusnih postajališč s pripadajočo infrastrukturo. Predvidi se ureditev avtobusne postaje na Rudnem in končna avtobusna postaja oziroma obračališče avtobusov v zgornjem delu Železnikov.«
Četrti, peti in šesti odstavek, postanejo peti, šesti in sedmi odstavek.
Na koncu šestega odstavka se doda:
»Občina si bo prizadevala za umirjanje prometa v naseljih in prijazno ureditev prometnih površin.«
Doda se osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Predvidi se ureditev parkirišč za avtodome.«
3. člen 
Prvi odstavek 20. člena se nadomesti z besedilom:
»(1) Oskrba z električno energijo za Občino Železniki je zagotovljena iz obstoječe RTP 110/20 kV Železniki, ki se napaja preko 110 kV daljnovoda RTP 110/20 kV Škofja Loka – RTP 110/20 kV Železniki. V letu 2015 je bil zgrajen 110 + 20 kV daljnovod RTP 110/20 kV Bohinj – RTP 110/20 kV Železniki, s katerim bo omogočeno dvostransko napajanje RTP 110/20 kV Železniki, ter preko 20 kV sistema kvalitetnejše napajane Soriške Planine. Na območju Občine Železniki je prisotno še veliko 20 kV daljnovodnega omrežja, ki ga bo po potrebi časoma nadomestilo kabelsko 20 kV omrežje. 20 kV kabelsko omrežje se praviloma gradi kot zanke, kar zagotavlja dvostransko napajanja TP in s tem boljšo zanesljivost.«
Drugi stavek v drugem odstavku 21. člena se spremeni tako, da se glasi: »Glede na ekonomsko upravičenost izvedbe, se gradijo oziroma dogradijo kanalizacijski sistemi po naseljih, prednostno v Železnikih (Jesenovec, Racovnik, Češnjica) ter Studenem.«
4. člen 
Na koncu prvega odstavka 28. člena se doda:
»(v nadaljevanju: PIP)«
Črta se drugi stavek drugega odstavka in preglednica.
Doda se tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Seznam EUP je razviden iz PRILOGE V TABELI 1, ki je sestavni del tega odloka.«
5. člen 
V 30. členu se v preglednici oznaka »SSe(b)« nadomesti s »SSb« in črta beseda »(v nizu)«.
Oznaka »SSe(s)« se nadomesti s »SSs« ter besede »eno- in dvostanovanjskih stavb«, nadomesti z besedami »enostanovanjskih, dvostanovanjskih in večstanovanjskih stavb«.
Črta se celotna vrstica »SSv(s) stanovanjske površine večstanovanjskih stavb namenjene bivanju s spremljajočimi dejavnostmi«
6. člen 
V prvem odstavku 31. člena se v prvem odstavku na koncu druge alineje doda »in infrastrukture«.
V šesti alineji se beseda »javne poti« nadomesti z »javne ceste in poti (tudi kolesarske)« ter za besedo »omrežja gospodarske javne infrastrukture« doda »in druge infrastrukture ter priključkov nanje«.
V sedmi alineji se za besedo »energetike« doda vejica in beseda »enostavnih naprav za proizvodnjo električne energije«.
Pred zadnjo alinejo se dodata alineji, ki se glasita:
»– gradbeno inženirski objekti, ki so po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o odločitvi objektov državnega pomena uvrščeni v skupini 221 – daljinski cevovodi, daljinska (hrbtenična) komunikacijska omrežja in daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi ter 222 – lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja
– rekonstrukcija lokalnih cest; dopustni so tudi objekti, ki jih pogojuje načrtovana rekonstrukcija lokalne ceste (oporni in podporni zidovi, nadhodi, podhodi, prepusti, protihrupne ograje in podobno) ter objekti gospodarske javne infrastrukture, ki jih je v območju ceste treba zgraditi ali prestaviti zaradi rekonstrukcije lokalne ceste.«
V osmi alineji, ki postane deseta alineja, se beseda »PRILOGO 1« nadomesti z besedo »PRILOGO V TABELI 4«.
7. člen 
V 32. členu se v točki 10.1.1.2. oznaka »SSe(b)« nadomesti s »SSb« in število »80 %« nadomesti s »50 %«.
V točki 10.1.1.3. se oznaka »SSe(s)« nadomesti s »SSs« in v prvi alineji za besedo »eno- in dvostanovanjske stavbe«, doda vejica in beseda »večstanovanjske stavbe«. V drugi alineji se črta beseda »in« ter nadomesti z novo alinejo. Tretja alineja postane četrta alineja.
Točka 10.1.1.4. se črta. Točke od 10.1.1.5. do 10.1.1.30. se preštevilčijo v točke od 10.1.1.4. do 10.1.1.29.
V točki 10.1.1.13. BT – površine za turizem se druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– večnamenske stavbe pod pogojem, da je del stavbe namenjen turistični ponudbi (stanovanjske stavbe z apartmaji …),«.
V točki 10.1.1.23. A – površine razpršene poselitve se za tretjo alinejo doda nova alineja, ki se glasi:
»– stavbe za turistične namestitvene zmogljivosti (apartmaji),«.
8. člen 
V 33. členu se v točki 10.1.1.25. K1 in K2 – kmetijska zemljišča v prvi alineji besede »sanacije nelegalnih peskokopov, gramoznic« nadomestijo z besedami »sanacije nelegalnih kopov (brez možnosti nadaljnjega izkoriščanja mineralnih surovin)«.
Dodata se tretja in četrta alineja, ki se glasita:
»– pomožna kmetijsko-gozdarska oprema (npr. obora, ograja za pašo živine, ograja ter opora za trajne nasade …), poljska pot, premični tunel in nadkrijte, zaščitna mreža, lovska preža,
– začasni objekti (po odstranitvi je treba vzpostaviti prvotno stanje na zemljišču, na katerem so bili zgrajeni).«
Črta se odstavek (27). Odstavki od (28) do (30) se preštevilčijo v odstavke od (27) do (29).
V točki 10.1.1.26. G – gozdne površine, se za drugo alinejo (27) odstavka doda:
»Za načrtovane poselitvene posege oziroma ureditve, ki jih obkrožajo območja gozdnih zemljišč ali se jih ta dotikajo, veljajo naslednja določila:
– projektne rešitve za dovozno prometnico morajo upoštevati določila predpisov o gozdovih in o ohranjanju narave,
– namesto s posegi oziroma ureditvami oviranega, onemogočenega ali ukinjenega dostopa do gozdnega zaledja se v projektni dokumentaciji predvidijo rešitve za nadomestni dostop in/ali prostor za občasno začasno skladiščenje gozdnih lesnih proizvodov,
– priporoča se, da lastniki sosednjih zemljišč uredijo medsebojno civilno pravno (stvarnopravno oziroma obligacijsko) razmerje zaradi oviranja ali motenja posesti oziroma pravic.«
9. člen 
36. člen se v celoti spremeni tako, da se glasi:
»Faktor zazidanosti in delež zelenih površin posebej ni predpisan. Pri projektiranju objektov je potrebno upoštevati, da je omogočena medsebojna komunikacija med posameznimi deli stavb znotraj gradbene parcele objekta in pri tem ni motena sosednja posest.«
10. člen 
V 38. členu se v preglednici oznaka »SSe(b)« nadomesti s »SSb«. Oznaka »SSe(s)« se nadomesti s »SSs« in v drugi in tretji alineji črta »eno- in dvostanovanjske« ter doda alineja »stolpiči in stolpnice«. Črta se vrstica »SSv(s) stolpiči in stolpnice, posebne stavbe, večnamenske stavbe«.
11. člen 
V 39. členu se v točki 10.4.3.7. prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Tlorisni gabarit stavbe mora biti podolgovat. Dozidave počitniških hiš morajo biti oblikovno usklajene z osnovno stavbo.«
V točki 10.4.3.9. v drugem odstavku pri višinskih gabaritih doda +M.
12. člen 
V 40. členu se prvi stavek v četrtem odstavku spremeni tako, da se glasi:
»Obrežne drevnine, ki ohranja obliko struge in varuje kmetijska zemljišča ni dovoljeno odstranjevati.«
13. člen 
V 42. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Pri izračunu parkirnih mest je potrebno upoštevati vsaj 1 parkirno mesto za vsak stanovanjski del stavbe. Pri poslovnih objektih se število parkirnih mest določi smiselno glede na dejavnost. V strnjenih jedrnih naseljih se lahko parkira mesta zagotovijo tudi izven pripadajoče gradbene parcele objekta.«
14. člen 
V 49. členu se v drugem odstavku, peta alineja spremeni tako, da se glasi:
»ob regionalnih in lokalnih cestah ter javnih poteh je v strnjenih naseljih potrebno izvesti hodnike za pešce, ki morajo biti opremljeni z javno razsvetljavo«.
15. člen 
V 58. členu se za drugim odstavkom doda tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) V delih naselij, kjer imajo bivalni prostori obstoječih objektov v zimskem solsticiju minimalno 1 uro osončenosti, se le-to ohranja.«
Odstavki (3), (4), (5), (6), (7) se preštevilčijo v odstavke (4), (5), (6), (8), (11).
V odstavku (5) se II. in III. stopnja varstva pred hrupom spremenita tako, da se glasita:
»II. stopnja varstva pred hrupom, pogoje izpolnjujejo območja z namensko rabo: SB, SP, BT in SS (razen EUP z oznako ZEL-33, ZEL-35, ZEL-51, ZEL-52);
III. stopnja varstva pred hrupom velja za območja z namensko rabo: SK, CD, CU, ZP, ZS, ZK, A, VC, BC in SS (EUP z oznako ZEL-33, ZEL-35, ZEL-51, ZEL-52);«.
Pred stavkom »Pri novogradnjah objektov in drugih posegih v obstoječe objekte v varovalnih pasovih javnih cest je treba gradnje objektov načrtovati z aktivno zaščito pred hrupom, z zaščito oken ali fasade.«
se doda stavek, ki se glasi:
»Do naslednjih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta je potrebno izdelati strokovno podlago za določitev območij stopenj varstva pred hrupom.«
Za odstavkom (6) se doda nov odstavek (7), ki se glasi:
»(7) Pri načrtovanju kompostarne ali bioplinarne je treba zagotoviti, da je zunanji rob območja kompostarne ali bioplinarne od območij stanovanjskih, gostinskih, upravnih, pisarniških in trgovinskih stavb, sejemskih dvoran in razstavišč, stavb za kulturo in razvedrilo, muzejev in knjižnic, stavb za izobraževanje in znanstveno-raziskovalno delo, stavb za zdravstvo in šport ter športno-rekreacijskih površin oddaljen:
– za kompostarne: najmanj 300 m pri zaprtem kompostiranju in najmanj 500 m pri odprtem kompostiranju;
– za bioplinarne: najmanj 300 m in najmanj 500 m pri anaerobni razgradnji z naknadnim odprtim kompostiranjem.
Za nove objekte namenjene za rejo (večje farme za rejo živali), ki so viri vonjav in širitvi takih objektov je potrebno s strokovno študijo preveriti vplivno območje in jih umestiti v primerno oddaljenost od zgoraj navedenih območij.
Pri reji in skladiščenju ter prevozu gnoja je obvezna uporaba tehnoloških postopkov, ki preprečuje obremenjevanje okolja z neprijetnimi vonjavami.«
V odstavku (8) se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Za glavnino prebivalcev je treba zagotoviti oskrbo z zdravstveno ustrezno oskrbo z pitno vodo, ki jo zagotavlja lokalna skupnost z javnimi oziroma zasebnimi zajetji.«
Za osmim odstavkom se dodata nova odstavka (9) in (10), ki se glasita:
»(9) V čim večji meri se z varovanjem kmetijskih zemljišč zagotavlja oskrba prebivalstva s kakovostno lokalno pridelano hrano.
(10) Na območjih poselitve se zagotavlja primeren delež zelenih površin namenjenih za šport in rekreacijo na prebivalca.«
16. člen 
V 60. členu točka 10.9. postane svoj člen 61 in doda se odstavek:
»Glede stavbnih zemljišč so dopustna manjša odstopanja od grafično določenih meja za določitev gradbene parcele funkcionalnega zemljišča k objektu. V primerih slabše pozicijske natančnosti zemljiško katastrskih prikazov se pravilna pozicija prikazane namenske rabe lahko interpretira tudi na podlagi digitalnega ortofoto načrta DOF050.«
17. člen 
Dosedanji členi od 61 do 68 se preštevilčijo v člene od 62 do 69. V 64. členu se navedena člena 61. in 62. preštevilčita v člena 62. in 63.
18. člen 
Poglavje 12. Posebne določbe se v celoti nadomestijo z novimi posebnimi določbami, ki se glasijo:
»64. člen 
(območja urejanja s podrobnimi prostorskimi pogoji) 
(1) Za nekatere EUP ali del EUP veljajo podrobni PIP ob smiselnem upoštevanju splošnih PIP.
12.1. Posebne določbe in omilitveni ukrepi za smučišča
Naselje
EUP
PNRP v EUP
PRILOGA V TABELI 3
Posebna določba glede dopustne vrst objektov glede na namen:
Dopustne vrste objektov in drugih ureditev: 
– smučišča, žičniške naprave opozorilni in obvestilni znaki, varovalne ograje namenjene fizičnemu varovanju žičnic in smučišč, objekti prve pomoči, objekti za sanitarije, sistemi dopolnilnega zasneževanja, razsvetljava, športna in otroška igrišča, zelenice, steze za gorsko kolesarjenje in sankanje, kampiranje, parkirišča, parkirišča za avtodome, vse s pripadajočo infrastrukturo in druge površine namenjenih oddihu, rekreaciji in športu na prostem.
Dopustne vrste gradenj in posegov v prostor: 
– dopolnjevanje obstoječih in urejanje novih smučišč in žičniških naprav ter gradnja novih objektov, v skladu z dopustnimi vrstami objektov glede na namen,
– vzdrževanje in odstranitve obstoječih žičnic ter zamenjave žičnic in njihovih delov,
– gradnje oziroma postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu s PRILOGO V TABELI 4,
– krčenje gozdov za potrebe ureditev smučarskih ali sankaških prog.
Na območjih smučišč se izven zimske sezone zemljišča K1 in K2 uporablja za primarno kmetijsko rabo. Če je mogoče se večja in manjša smučišča med seboj poveže.
Posebna določba glede oblikovanja
Pogoji glede oblikovanja krajine: 
– Lociranje in oblikovanja žičniških naprav, ter dopolnjevanje obstoječih in širitev novih smučišč se izdela s poudarkom na kvalitetnem vključevanju le-teh v krajinski okvir.
– Drevesne ograde in druge pasove vegetacije ter skupine dreves in drevesni osamelci se v čim večji meri ohranjajo.
Posebna določba glede varstva okolja in naravnih dobrin
Varstvo vodnih virov: 
– Pred umestitvijo sistema dopolnilnega zasneževanja se izdela študijo o umetnem zasneževanju smučišča.
Naselje
EUP
PNRP v EUP
Rudno
RUD-06
ZS
Posebna določba glede dopustnih vrst objektov glede na namen:
Dopustne vrste objektov: 
– vrste objektov glede na namen: gostinske stavbe (okrepčevalnica) ob izteku smučišča na parceli št. 1501 in 1502/1, obe k.o. Studeno, na skrajnem zahodnem delu stavbnega zemljišča ZS ob gozdnem robu, garaža za mehanizacijo, ki je potrebna za delovanje in vzdrževanje smučišča in parkirišča, objekt prve pomoči.
Dopustne vrste gradenj in posegov v prostor: 
– gradnja novih objektov, v skladu z dopustnimi vrstami objektov glede na namen,
– gradnje oziroma postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu s PRILOGO V TABELI 4.
Naselje
EUP
PNRP v EUP
Rudno 
Rudno 
Rudno 
Rudno 
Rudno 
Rudno 
RUD-01 
RUD-02 
RUD-03 
RUD-04 
RUD-05 
RUD-06
PO 
K1 
K2 
K2 
ZS
Posebna določba glede priključevanja na GJI (omilitveni ukrep):
Pri obratovanju smučišča je potrebno zagotoviti nemoteno dostopnost do stanovanjskih objektov v neposredni bližini.
Posebna določba glede varovanja zdravja (omilitveni ukrep):
Pri obratovanju smučišča je potrebno v primeru prekoračitve mejnih vrednosti za varstvo pred hrupom zagotoviti ustrezne ukrepe za zmanjšanje hrupne obremenjenosti obstoječih stanovanjskih objektov v neposredni bližini.
Območje urejanja
Naravovarstveni status ali druga naravovarstvena vsebina
Varstveni pogoji, usmeritve in priporočila
Smučišče na Soriški planini
SCI SI3000381 Slatnik 
SCI SI5000019 Julijci 
EPO 21100 Julijske Alpe
Na območjih EUP z oznakami ZGS-07, ZGS-08, ZGS-31, ZGS-34, ZGS-46, ZGS-51, ZGS-54, ZGS-107, ZGS-108, ZGS-110, naj se:
– vzdolž grebena Slatnika in vzdolž severovzhodnega in jugozahodnega pobočja pod grebenom ohranja strukturiranost gozdnega roba, ruševja in travišč v obstoječem stanju;
Na območjih EUP z oznakami ZGS-34 in ZGS-110, naj se ne: 
– umešča stez za gorsko kolesarjenje,
– umešča stez oziroma poligonov sankališč in smučišč namenjenih sankanju in smučanju na travi,
– umešča novih pohodnih poti,
– umešča poligonov namenjenih intervencijskim in vzdrževalnim potem (npr. dostope za motorna vozila z gosenicami (teptalniki, motorne sani)).
12.2. Posebna določba za vzletišče za ULN in avione
Naselje
EUP
PNRP v EUP
Dolenja vas
DOV-41
K1
Posebna določba glede vrst objektov glede na namen:
Vrsta objektov: 
– vrste objektov glede na namen: dovoljena so vzletišča.
Na območju vzletišča se izven sezone letenja, zemljišča uporablja za primarno kmetijsko rabo.
12.3. Posebna določba za Športni park Rovn
Naselje
EUP
PNRP v EUP
Selca
SEL-65
ZS
Posebna določba glede dopustnih vrst objektov glede na namen in glede oblikovalskih pogojev:
Dopustna je rekonstrukcija oziroma dozidava, nadzidava gostinskega objekta, shrambe, garderobe in turistični nastanitveni nameni, skladno z izdelano idejno zasnovo (maj 2015). 
Morebitna odstopanja in drugi posegi v EUP so dopustni le ob soglasju občinske službe za urejanje prostora in ob upoštevanju kulturno varstvenih pogojev oziroma skladno z dokumentacijo za katero je bilo pridobljeno kulturno varstveno soglasje.
Posebna določba glede varovanj in omejitev:
Prepovedana je gradnja novih objektov na priobalnem pasu Selške Sore, razen objektov po Zakonu o vodah. Prepovedana je gradnja tistih objektov v razredih nevarnosti, za katere to določajo pogoji in omejitve Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja.
12.4. Posebne določbe za območja proizvodnih dejavnosti
Dražgoše
DRA-98
IG
Posebna določba glede varovanj in omejitev:
Do sprejetja ustreznih zakonodajnih podlaga na državni ravni za varstvo vodnih virov za oskrbo s pitno vodo na območju Občine Železniki, je potrebno upoštevati veljaven občinski odlok.
Zgornje Danje
ZGD-36
IG
Posebna določba glede oblikovalskih pogojev:
Dopustna je novogradnja servisnega in gospodarskega objekta za dejavnost in vzdrževanje gorske kmetije, skladno z izdelano idejno zasnovo (maj 2015). 
Morebitna odstopanja in drugi posegi v EUP so dopustni le ob soglasju občinske službe za urejanje prostora in ob upoštevanju kulturno varstvenih pogojev oziroma skladno z dokumentacijo za katero je bilo pridobljeno kulturno varstveno soglasje.
Posebna določba glede varovanj in omejitev:
Do sprejetja ustreznih zakonodajnih podlaga na državni ravni za varstvo vodnih virov za oskrbo s pitno vodo na območju Občine Železniki, je potrebno upoštevati veljaven občinski odlok.
Železniki
ŽEL-178
IG
Posebna določba glede pogojev in omejitev:
Za območje je bil izdelan Elaborat poplavne in erozijske nevarnosti za parc. št. 471/1, 471/2, 471/5, 471/8, 476/2, 476/3, 475/1, 483/2, 725, vse k.o. 2071 – Železniki, VGP d.d., 2016, ki ga je potrebno upoštevati z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08) oziroma veljavnimi strokovnimi podlagami in predpisi v času posega v prostor. Vsi posegi v prostor so dopustni le ob pridobitvi vodnega soglasja službe za upravljanje z vodami.
Davča
DAV-34
IP
Posebna določba glede namembnosti objekta:
Dopustna je tudi sprememba namembnosti objekta ali dela objekta v stanovanjski namen.
12.5. Posebna določba za območje Kulturne krajine Selška Sora in del območja Kulturne krajine Zgornja Selška dolina
Naselje
EUP
PNRP v EUP
Selca 
Sp. Sorica 
Zg. Sorica
SEL-17, SEL-21, SEL-23, SEL-26 
SPS-11 do SPS-13, SPS-32, SPS-33 
ZGS-96 do ZGS-99, ZGS-102, ZGS-105
K1 
K1 
K1
Posebna določba glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine
Ohranja se značilnosti parcelne strukture vezane na razširitve ob Selški Sori, pri čemer se ohranjajo tudi prvine, ki členijo prostor: vegetacijske (obmejki, osamela drevesa, nižinski gozd) in gospodarska poslopja (kozolci, skednji itd.) v njihovi izvirni postavitvi, velikost in rabi. Kozolce se ohranja v njihovem razmerju do prostora in naselij. Prepovedano je vsakršno spreminjanje namembnosti kozolca in njegovih oblikovnih potez. Kozolce je dovoljeno le vzdrževati in rekonstruirati.
12.6. Posebna določba za območje šole v Selcih
Naselje
EUP
PNRP v EUP
Selca
SEL-75
CD (i)
Posebna določba glede dopustnih vrst objektov glede na namen:
Poleg v splošnih določbah navedenega so dopustne še: 
– vrste objektov glede na namen: stanovanjske stavbe za posebne namene.
Dopustne vrste gradenj in posegov v prostor: 
– gradnja novih objektov, v skladu z dopustnimi vrstami objektov glede na namen splošnih določb in te določbe.
12.7. Posebna določba za cerkev sv. Nikolaja
Naselje
EUP
PNRP v EUP
Spodnja Sorica
SPS-36
CD (c)
Posebna določba glede vrst objektov glede na namen:
Dopustne vrste gradenj in posegov v prostor: 
– Za območje ob cerkvi, na katerem so obstoječi objekti, veljajo določbe za EUP »A«.
12.8. Posebna določba in omilitveni ukrepi za manjša območja A, BT, SP in O
Prtovč
PRT-03
A
parc. št. 481/7, k.o. Podlonk
Posebna določba glede vrste objektov glede na namen (omilitveni ukrep):
Dopustne vrste gradenj in posegov v prostor: 
– Gradnja novih objektov ni dopustna.
Zgornja Sorica 
Zgornja Sorica
ZGS-02 
ZGS-03
BT 
BT
parc. št. 868 in 886, obe k.o. Sorica
Posebna določba glede vrste objektov glede na namen (omilitveni ukrep):
Dopustne vrste gradenj in posegov v prostor: 
– Dopustna je sanacija oziroma rekonstrukcija obstoječih objektov.
Zgornja Sorica
ZGS-95
SP
parc. št. 378/6, k.o. Sorica
Posebna določba glede vrste objektov glede na namen (omilitveni ukrep):
Dopustne vrste gradenj in posegov v prostor: 
Legalizacija obstoječega objekta, ne glede na določbe drugih členov tega odloka. Opomba: Oblika in velikost stavbnega zemljišča je povzeta iz LD, št. 239/93, poseg št. 49, Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev, za sanacijo degradiranega prostora, Uradni list RS, št. 61/94.
Železniki
STU-30
O
Posebna določba glede vrste objektov glede na namen
Po končani novogradnji in dograditvi obstoječe čistilne naprave, je v sklopu zbirnega centra za komunalne odpadke, dopustna tudi možnost prehodnega zbiranja manjših količin gradbenih odpadkov iz gospodinjstev.
Železniki
ZEL-81 do ZEL-90
O
Posebna določba glede ohranjanja narave (omilitveni ukrep):
Prostorske ureditve se izvede izven obdobja gnezdenja kvalificiranih vrst ptic od 1. 3. do 15. 7.
Posebna določba glede varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (omilitveni ukrep):
Posegi v tla naj bodo omejeni na površino območja prostorske ureditve in izvedeni tako, da bo preprečena nadaljnja erozija.
12.9. Posebna določba in omilitveni ukrepi za MHE
Naselje
EUP
PNRP v EUP
Več naselij
Več EUP
E
Posebna določba glede ohranjanja narave (omilitveni ukrep):
V primeru izgradnje MHE na lokacijah, kjer so nekoč že stali vodnogospodarski objekti (mlini, žage), so spremembe vodnega režima dopustne v enakem obsegu in načinu izvedbe kot je bilo to v času delovanja nekdaj obstoječega objekta.
12.10. Posebna določba in omilitveni ukrepi za območja pridobivanja mineralnih surovin
Naselje
EUP
PNRP v EUP
Davča 
Golica 
Martinj vrh 
Potok 
Zabrekve 
Zala 
Zgornja Sorica
DAV-203 
GOL-21 
MAV-34 
POT-59 
ZAB-25 
ZAL-05 
ZGS-44
LN 
LN 
LN 
LN 
LN 
LN 
LN
Posebna določba glede varstva okolja in naravnih dobrin (omilitveni ukrep):
Območje nadzemnega pridobivalnega prostora je opredeljeno z namenom, da se omogoči končna sanacijo območja skladno z izdanimi dovoljenji po rudarski zakonodaji.
12.11. Posebna določba in omilitveni ukrepi za območja krčitev gozda
Naselje
EUP
PNRP v EUP
PARCELA
Davča 
Zabrdo 
Porezen
DAV-79 
ZBD-04 
PRZ-10
K1 
K2 
K2
681, 682, 683, vse k.o. Davča 
829, k.o. Danje 
111/1, k.o. Sorica
Posebna določba glede varstva okolja in naravnih dobrin (omilitveni ukrep):
– Krčitev naj se izvaja vzporedno z nagibom terena in od zgoraj navzdol.
– Na površini prostorske ureditve naj se ohranijo visoki panji posekanega drevja. Ohranijo naj se posamezna drevesa na najbolj strmih lokacijah in pas drevja ob potoku.
– Potrebno je urediti odvodnike za viške padavinske vode, vso ogolelo površino pa bi bilo potrebno nemudoma zatraviti z avtohtono travno mešanico z dodatkom semena avtohtonih žitaric (ječmen, rž, oves).
– Oblikuje naj se gozdni rob, kjer se spodbuja rast plodonosnih grmovnic.
Naselje
EUP
PNRP v EUP
Davča 
Davča 
Martinj vrh 
Spodnje Danje 
Zgornje Danje 
Spodnja Sorica
DAV-179 
DAV-180 
MAV-26, MAV-27, MAV-30 
SPD-08, SPD-09, SPD-11 do SPD-15, SPD-19 do SPD-22 
ZGD-14, ZGD-21 do ZGD-32 
SPS-32, SPS-33
K1 
K2 
K1 
K1 
K2 
K1
Posebna določba za zemljišča, ki so po dejanski rabi gozd (šifra rabe 2000), ki se opredelijo kot zemljišča kmetijske namenske rabe:
– Na zemljiščih v EUP, na katerih je v naravi gozd oziroma je zanje opredeljena dejanska raba gozd, njihova osnovna namenska raba pa je K – območje kmetijskih zemljišč, se do spremembe v kmetijsko rabo z gozdom gospodari v skladu z zakonom, ki ureja gozdove, kmetijsko dejansko rabo pa se vzpostavi v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča, pri čemer se gozd skrči na pobudo lastnika zemljišča v skladu z zakonom, ki ureja gozdove, najkasneje v petih letih od uveljavitve tega odloka.
12.12. Posebna določba in za urbanistični in kulturni spomenik – staro jedro Železnikov
Naselje
EUP
PNRP v EUP
Železniki
ZEL-73, ZEL-74 
ZEL-75
CU 
PC
Posebna določba glede celotnega ohranjanja kulturne dediščine
Za območje veljajo določila Odloka o razglasitvi starega jedra Železnikov za urbanistični in kulturni spomenik, Uradni list RS* (16. 3. 1990–20. 6. 1991), št. 20/90-1078, 25/90 (popravek), 75/11-3221, 38/12-1665.
Potrebno je zagotoviti varstvo zgodovinskega značaja in vseh materialnih, kulturnih in zgodovinskih sestavin, ki naselje določajo in katerih ogrožanje bi prizadelo njegovo avtentičnost. Zlasti je pomemben zunanji kontekst, predvsem ohranjanje homogenosti in drugih skupinskih vrednot. 
Gradnja novih večstanovanjskih stavb ni dovoljena. 
Območje se bo urejalo z OPPN s KNP. Do njegove izdelave so kakršnikoli posegi dovoljeni ob upoštevanju kulturno varstvenih pogojev oziroma skladno z dokumentacijo za katero je bilo pridobljeno kulturno varstveno soglasje.
12.13. Posebna določba in za območja arheoloških najdišč
Naselje
EUP
PNRP v EUP
Evidentna oznaka MK
Rudno 
Dražgoše 
Zabrekve
RUD-74, RUD-80 
DRA-11, DRA-12 in DRA-100 
ZAB-04, ZAB-07
SK 
A in SK 
A
EŠD 12140 
EŠD 12121 
EŠD 12150
Posebna določba izključno na območju arheološke dediščine glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine
Pred izvedbo novih posegov na arheološkem območju je potrebno opraviti predhodni arheološki pregled območja.
12.14. Posebna določba za območje Železniki
Naselje
EUP
PNRP v EUP
Železniki
ŽEL-56
CD(i)
Posebna določba glede dopustnih vrst objektov glede na namen in oblikovalske pogoje:
V območju je dovoljeno tudi bivanje (eno- in večstanovanjski objekti), z upoštevanjem oblikovalskih pogojev, ki veljajo za SS s.
12.15. Posebna določba za območje Železniki
Naselje
EUP
PNRP v EUP
Železniki
ŽEL-51, ŽEL-52
SS s
Posebna določba glede dopustnih vrst objektov glede na namen:
V območju je dovoljena tudi obrt in druge gospodarske dejavnosti.
« 
19. člen 
(veljavnost) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-3/2016-022
Železniki, dne 4. maja 2016
Župan 
Občine Železniki 
mag. Anton Luznar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti