Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2016 z dne 10. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2016 z dne 10. 6. 2016

Kazalo

Št. 6100-21//12/2016/1 Ob-2365/16, Stran 1396
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 in nadaljnji), Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10), Zakona o javnem skladu RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10), Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/10) ter v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti z dne 17. 12. 2014 (www.jskd.si) in pogodbo o izvajanju nalog javne službe v interesu Mestne občine Maribor na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti št. 41001-232/2016 z dne 26. 5. 2016, Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: JSKD) objavlja
javni programski razpis 
za izbor kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine Maribor, ki bodo v letu 2016 sofinancirani iz sredstev Mestne občine Maribor (v nadaljevanju: razpis Maribor PrR-2016)
Naročnik po pogodbi z Mestno občino Maribor: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti.
Sedež naročnika: Štefanova 5, Ljubljana.
1. Predmet javnega razpisa in področja dejavnosti
Predmet razpisa Maribor-PrR 2016 je sofinanciranje celoletnih programov kulturnih društev in njihovih zvez iz sredstev Mestne občine Maribor (v nadaljevanju: programi), ki so:
– redno, sistematično in kontinuirano delovanje ljubiteljskih kulturnih društev, ki se kaže kot izobraževalno ali ustvarjalno delo ter kot statutarno določeno delovanje organov društva;
– produkcija kulturnih dogodkov (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve) na enem ali več področij dejavnosti, ki ga pripravlja in izvaja kulturno društvo na neprofiten način in je v interesu širše družbene skupnosti;
– izobraževanje in strokovno usposabljanje za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
Področja dejavnosti so: glasbena dejavnost (vokalna in instrumentalna glasba), gledališka in lutkovna dejavnost, folklorna dejavnost, fotografska, filmska in video dejavnost, plesna dejavnost, likovna dejavnost, literarna dejavnost, večzvrstna in strokovna dejavnost.
2. Okvirna vrednost:
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, ki jih za predmet razpisa Maribor PrR-2016 s proračunom zagotavlja Mestna občina Maribor, znaša 103.000,00 €. Vrednost vseh razpoložljivih sredstev se lahko spremeni v skladu s spremembami proračuna Mestne občine Maribor za leto 2016.
JSKD bo posamezni program sofinanciral do največ 50 % celotne vrednosti izvedenega programa. Višina deleža sofinanciranja bo odmerjena glede na vrednost točke in število prejetih točk.
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2016. JSKD bo z izbranimi prijavitelji sklenil pogodbo o sofinanciranju programa v letu 2016.
3. Dokumentacija razpisa
Dokumentacija razpisa Maribor PrR-2016 obsega:
– besedilo razpisa Maribor PrR-2016
– prijavne obrazce: A (splošni podatki o prijavitelju); B (podatki o delu društva); C (finančni načrt); D (prijava programa – različno za posamezna področja dejavnosti).
4. Pomen izrazov
Upravičene osebe po tem razpisu so pravne osebe – kulturna društva in zveze kulturnih društev s sedežem na območju Mestne občine Maribor. Pravne osebe, katerih programi so sofinancirani iz drugih razpisov ali pozivov Mestne občine Maribor v letu 2016, do sredstev po tem razpisu niso upravičene.
Program je zaokrožena kulturna dejavnost izvajalcev, ki niso državni ali zasebni zavodi, pa jo je zaradi njenega širšega javnega pomena smotrno financirati na primerljiv način kot javne zavode. Sestavljen je iz projektov, ki jih zaradi kontinuiranega in smotrnega delovanja izvajalec veže v celoto.
Finančna uravnoteženost pomeni, da se ujemajo skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov finančne zgradbe programa (odhodki = prihodki).
5. Roki razpisa: javni razpis Maribor PrR-2016 prične teči 10. 6. 2016 in se zaključi 11. 7. 2016.
6. Pogoji razpisa
Vloge na razpis Maribor PrR-2016 lahko predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje, da:
– trajneje, vsaj že eno leto delujejo na razpisnem področju v Mestni občini Maribor;
– so kulturna društva ali njihove zveze, registrirane kot pravne osebe v RS, ki izvajajo kulturno-umetniške programe in posredujejo kulturne dobrine v Sloveniji in sicer na območju Mestne občine Maribor;
– zagotavljajo dostopnost programskih sklopov in programskih enot javnosti in medijem; to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja, da bodo v primeru izbora omogočili javno dostopnost.
Popolne vloge na razpis Maribor PrR-2016 morajo vsebovati:
– predpisane obrazce: obrazec A (splošni podatki o prijavitelju), obrazec B (podatki o delu društva), C (finančni načrt) in enega ali več obrazcev D (prijava programa), glede na dejavnost, ki so ustrezno podpisani in žigosani;
Vloga je popolna, če:
– je predložena na navedenih prijavnih obrazcih;
– je čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku;
– vsebuje vse zahtevane podatke in priloge;
– je na ustreznih mestih podpisana in žigosana.
7. Izpolnjevanje pogojev razpisa
Izpolnjevanje pogojev razpisa Maribor PrR-2016 ugotavlja pristojni uslužbenec za vodenje postopka, ki ga imenuje direktor JSKD.
Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo pozvani, da v roku 5 dni od poziva k dopolnitvi vloge dopolnijo.
Za neupravičeno osebo se šteje tisti predlagatelj vloge, ki ne izpolnjuje pogojev razpisa.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila predložena po določilih prvega odstavka 9. točke tega razpisa.
Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile pravočasno v celoti dopolnjene, bodo zavržene.
8. Kriteriji razpisa
Predložene programe bo v skladu z Merili za ocenjevanje predloženih programov javnega programskega razpisa Maribor PrR-2016 presojala in ocenjevala strokovna komisija, ki jo imenuje direktor JSKD. Merila so dostopna na domači strani: www.jskd.si.
Za sofinanciranje bodo predlagani tisti programi, ki bodo v celoti ustrezali navedenim kriterijem.
9. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti predložena na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti – Območna izpostava Maribor, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor.
Rok za oddajo je 11. 7. 2016, vloga je še pravočasna, če je najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Vloga mora biti oddana v zapečatenem ovitku in ustrezno označena. Na prednji strani ovitka mora biti izpisano: »Ne odpiraj! – Vloga na razpis Maribor PrR-2016. Na ovitku mora biti navedba vlagatelja: naziv in poštni naslov (sedež).
Če je posamezni predlagatelj društvo, v katerem deluje več samostojnih sekcij, lahko predloži v enem ovitku več popolnih vlog.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in merili razpisa Maribor PrR-2016.
10. Pristojni uslužbenci
Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil so:
– Matija Varl, matija.varl@jskd.si; 02/2342-117
– Katarina Simončič, katarina.simoncic@jskd.si; 02/23-42-115,
– Nežka Šoštarič, nezka.sostaric@jskd.si; 02/23-42-110.
Uradne ure po telefonu so v ponedeljek in četrtek od 10. do 12. ure.
11. Dvig in vpogled dokumentacije razpisa
Razpisna dokumentacija razpisa Maribor PrR-2016 bo objavljena:
10. 6. 2016: objava v Uradnem listu RS: besedilo razpisa,
10. 6. 2016: objava na domači strani sklada (www.jskd.si): besedilo razpisa, obrazci in merila,
10. 6. 2016: dostopna dokumentacija razpisa pri območni izpostavi JSKD Maribor, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor ter na sedežu JSKD, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.
12. Obravnava vlog in obveščanje o izboru
Strokovna presoja vlog, prispelih na razpis Maribor PrR-2016, bo potekala v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja JSKD.
JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obvestil v petnajstih dneh po zasedanju in odločitvi strokovne komisije.
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti 

AAA Zlata odličnost