Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2016 z dne 10. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2016 z dne 10. 6. 2016

Kazalo

1819. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – strateški del, stran 6223.

  
Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) sprejemam
S K L E P 
o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – strateški del 
1. 
Predmet sklepa 
S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – strateški del (v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve OPN MOL SD), sprejetega z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 72/13 – DPN, 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN in 88/15 – DPN; v nadaljnjem besedilu: OPN MOL SD).
Osnovni urbanistični koncept prostorskega razvoja Mestne občine Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOL) se ohranja, spremembe in dopolnitve OPN MOL SD pa obsegajo:
a) pregled in dopolnitev zastavljenih strateških ciljev in ukrepov prostorskega razvoja MOL glede na sprejete strateške dokumente in politike na lokalni, regionalni, državni, evropski in globalni ravni po letu 2010,
b) spremembe in dopolnitve vsebin ob upoštevanju strokovnih podlag, izdelanih po letu 2010, s poudarkom na zagotavljanju ustreznih ukrepov za ponovno uporabo degradiranih urbanih območij, energetski učinkovitosti, varnosti, povezovanju, nadaljnjemu razvoju policentričnega sistema poselitve in faznosti razvoja poselitve,
c) obravnavo pobud MOL, pobud strokovne javnosti in pobud fizičnih ter pravnih oseb, podanih v razpisanem roku zbiranja pobud od 17. maja do 30. junija 2016 ter njihova vključitev v OPN MOL SD, če bodo skladne z urbanističnim konceptom prostorskega razvoja MOL, zastavljenimi cilji ter smernicami in mnenji nosilcev urejanja prostora,
č) preveritev in prenovo načina prikaza grafičnega dela OPN MOL SD, da bo zagotovljena njegova usmeritvena strateška vloga ter hkrati tako, da bo oblikovno prepoznaven in pregleden s poudarkom na razlikovanju načrtovalskih ravni, in
d) izvedbo celovite presoje vplivov na okolje v skladu z odločitvijo ministrstva, pristojnega za okolje.
V posameznih delih se spreminjata in dopolnjujeta tekstualni in grafični del OPN MOL SD.
Spremembe in dopolnitve OPN MOL SD se pripravijo na podlagi pripravljenih in sprejetih razvojnih dokumentov ob upoštevanju novih uradnih podatkov in evidenc ter aktov in predpisov, veljavnih oziroma uveljavljenih v času izdelave sprememb in dopolnitev OPN MOL SD.
Vzporedno z izdelavo sprememb in dopolnitev OPN MOL SD se spreminja tudi Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obvezna razlaga, 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN in 95/15), s katerim morajo biti vsebine OPN MOL SD oziroma njegove spremembe usklajene.
2. 
Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev OPN MOL SD 
MOL je julija 2010 sprejela in v oktobru istega leta uveljavila strateški in izvedbeni del OPN MOL. MOL je na podlagi spremljanja izvajanja plana ter ob spremembah družbenoekonomske situacije, v luči podnebnih sprememb ter s ciljem zasledovati trajnostni razvoj, pristopila k pripravi prvih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – strateški del.
Glavna izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev OPN MOL SD so sprejeti strateški dokumenti in politike na lokalni, regionalni, državni, evropski in globalni ravni po letu 2010. Izpostavljeni so Evropska urbana agenda 2020, Zelena prestolnica Evrope 2016 ter v letu 2016 sprejeta Trajnostna urbana strategija Mestne občine Ljubljana 2014–2020 (TUS-StrMOL). Ta poudarja medsebojno povezanost ukrepov za trajnostni urbani razvoj z vodilnimi izhodišči za opredelitev razvoja MOL, izraženih v treh temeljnih dokumentih, v Viziji razvoja Ljubljane 2025 ter v strateškem in izvedbenem delu OPN MOL, kjer so bili opredeljeni bistveni elementi strategije MOL, in sicer:
1. kakovostno nadgraditi že urbanizirana območja, sanirati degradirane površine in površine razpršene gradnje ali drugače neustrezno izrabljene površine,
2. dopolniti družbeno, javno infrastrukturo,
3. racionalno širiti poselitev, kjer je to za razvoj MOL nujno potrebno s spodbujanjem uporabe javnega mestnega prometa in elektromobilnosti,
4. spodbujati trajnostno rabo prostora tako, da bodo pri vseh novih prostorskih ureditvah in prenovah že obstoječih mestnih območij upoštevana načela racionalne rabe prostora, vseživljenjskega bivalnega okolja, dolgoročne varne oskrbe z naravno pitno vodo, učinkovite rabe energije ter ohranjanja zelenih površin.
3. 
Območje sprememb in dopolnitev OPN MOL SD 
Spremembe in dopolnitve OPN MOL SD se nanašajo na celotno območje MOL, tako v besedilnem kot v grafičnem delu.
4. 
Vrsta postopka izvedbe sprememb in dopolnitev OPN MOL SD 
Postopek sprememb in dopolnitev OPN MOL SD se izvede na enak način kot poteka postopek za sprejem občinskega prostorskega načrta.
5. 
Način pridobitve strokovnih rešitev 
Zbrane pobude bodo analizirane. Na podlagi strokovnih preveritev, uradnih podatkov, evidenc, aktov in predpisov ter režimov bodo ustrezne vključene v osnutek sprememb in dopolnitev OPN MOL SD. Strokovne preveritve bodo izdelane za vse spremembe oziroma dopolnitve, s čimer bodo le-te obrazložene in utemeljene.
Strokovne analize, podlage, preizkusi oziroma podrobne preveritve ter obrazložitve in utemeljitve bodo pridobljeni na podlagi javnega naročila.
6. 
Okvirni roki za pripravo sprememb in dopolnitev OPN MOL SD 
Posamezne faze postopka priprave sprememb in dopolnitev OPN MOL SD z okvirnimi roki so:
– izdelava strokovnih preveritev – najkasneje 2 meseca po podpisu pogodbe z izbranim izvajalcem,
– priprava osnutka – najkasneje 5 mesecev po podpisu pogodbe,
– pridobitev prvih mnenj nosilcev urejanja prostora in odločbe glede obveznosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje,
– priprava dopolnjenega osnutka in po potrebi okoljskega poročila – najkasneje 1 mesec po pridobitvi in uskladitvi prvih mnenj nosilcev urejanja prostora in odločbe glede obveznosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje,
– obravnava in sprejem dopolnjenega osnutka na Mestnem svetu MOL,
– javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka,
– priprava predloga – najkasneje 3 mesece po prejemu pripomb z javne razgrnitve,
– pridobitev drugih mnenj nosilcev urejanja prostora ter odločbe o sprejemljivosti vplivov izvedbe načrta na okolje,
– priprava usklajenega predloga – najkasneje 2 meseca po pridobitvi pozitivnih drugih mnenj nosilcev urejanja prostora ter odločbe o sprejemljivosti vplivov izvedbe načrta na okolje,
– obravnava in sprejem predloga na Mestnem svetu MOL.
Roki delovnih faz so odvisni od zahtevnosti obsega in vsebine smernic, mnenj in okoljske presoje, števila podanih pobud iz razpisanega roka zbiranja pobud ter pripomb in predlogov z javne razgrnitve.
7. 
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev 
Državni nosilci urejanja prostora po seznamu Ministrstva za okolje in prostor z dne 11. februarja 2016 so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja (za področje razvoja poselitve),
2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo (za področje kmetijstva),
3. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo ter Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana (za področje gozdarstva, lovstva in ribištva),
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode (za področje rabe in upravljanja z vodami),
5. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana (za področje ohranjanja narave),
6. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino (za področje varstva kulturne dediščine),
7. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za infrastrukturo ter DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d. d. (za področje cestnega prometa s pomorskim, železniškim in zračnim prometom ter za področje avtocest),
8. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za promet (za področje trajnostne mobilnosti),
9. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo (za področje rudarstva),
10. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo (za področje energetike),
11. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje (za področje zaščite in reševanja),
12. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko (za področje obrambe).
Lokalni nosilci urejanja prostora so: oddelki in službe Mestne uprave MOL v okviru svojih pristojnosti ter javna podjetja, ki z izvajanjem svojih dejavnosti skrbijo za nemoteno oskrbo s storitvami javnih služb.
Drugi udeleženci: Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje.
MOL lahko v postopek vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v postopku priprave izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
8. 
Objava in začetek veljavnosti 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana – www.ljubljana.si.
Št. 3504-40/2016-4
Ljubljana, dne 2. junija 2016
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost