Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2016 z dne 10. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2016 z dne 10. 6. 2016

Kazalo

1830. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o plakatiranju in oglaševanju v Občini Šmarje pri Jelšah, stran 6249.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/10, 59/15) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 25. redni seji dne 25. 5. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o plakatiranju in oglaševanju v Občini Šmarje pri Jelšah 
1. člen 
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o plakatiranju in oglaševanju v Občini Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 34/00).
2. člen 
V celotnem besedilu odloka se beseda »komunalna« nadomesti z besedo »občinska« v ustreznih sklonih.
3. člen 
V prvem odstavku 2. člena se besedilo »pooblaščen režijski obrat Občine Šmarje pri Jelšah« nadomesti z besedilom »pooblaščena občinska uprava«.
Tretji odstavek 2. člena se po novem glasi: »Pri postavitvi objektov iz prejšnjega odstavka tega člena je potrebno spoštovati predpise, ki urejajo posege v prostor.«
4. člen 
V 14. členu odloka se beseda »kazni« nadomesti z besedo »globe«.
5. člen 
V 15. členu se besedilo stavka do dvopičja, nadomesti z besedilom: »Z globo 100 EUR se kaznujejo pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, z globo 40 EUR pa se kaznuje posameznik ali odgovorna osebe pravne osebe, ki je prevzela odgovornost za organizacijo«.
6. člen 
V 16. členu se besedilo stavka do dvopičja, nadomesti z besedilom: »Z globo 200 EUR se kaznujejo pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, z globo 100 EUR pa se kaznuje posameznik ali odgovorna osebe pravne osebe, ki je prevzela odgovornost za organizacijo«.
7. člen 
Besedilo 18. člena odloka se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja medobčinski inšpektorat in redarstvo. Prekrškovni organ za vse prekrške iz tega odloka je medobčinski inšpektorat.
Tehnični nadzor nad plakatiranjem in oglaševanjem na javnih mestih za plakatiranje, kamor spada odstranjevanje nepotrjenih, zastarelih in nepravilno nameščenih plakatov, opravlja občinska uprava.
Medobčinski inšpektorat in redarstvo ima v primeru ugotovljenih nepravilnosti pravico in dolžnost:
– odrediti osebam iz 12. člena odstranitev nameščenega plakata oziroma plakatnega mesta na njihove stroške, če je plakatiranje izvedeno v nasprotju z določili odloka,
– izrekati opozorila in izdajati odločbe v skladu s predpisi, ki urejajo inšpekcijski nadzor in s predpisi, ki urejajo prekrške.«
8. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03212-0031/2016
Šmarje pri Jelšah, dne 25. maja 2016
Župan 
Občine Šmarje pri Jelšah 
Stanislav Šket l.r.

AAA Zlata odličnost